sponsorlu reklam Admatic -sponsor

USTA OZANDAN AŞIK VEYSEL'DEN "CUMHURİYET DESTANI" ŞİİRİ

AŞIK VEYSEL CUMHURİYET DESTANI, AŞIK VEYSEL CUMHURİYET DESTANI ŞİİRİ, CUMHURİYET DESTANI, CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİLER, ŞİİR KÖŞESİ, GÜNCEL, güncel hayat,


 "CUMHURİYET DESTANI" 
Atatürk'tür Türkiye'nin ihyası
Kurtardı vatanı düşmanımızdan
Canını bu yolda eyledi feda
Biz dahi geçelim öz canımızdan

Sinêsini hêdêf êtti düşmana
Ölmüşkên vatanı gêtirdi cana
Çêkti kılıcını çıktı mêydana
Görên ibrêt aldı mêydanımızdan

Çêkildi sancaklar dayanmaz canlar
Şarktan garba gitti Türk’têki şanlar
O kadar paşalar o zabitanlar
Ayrılmadı asla sağ yanımızdan

Dumlupınar Sandıklı’nın cêphêsi
Dağları yıkıyor topların sêsi
Kahraman askêrin hücum êtmêsi
Cihan sêlê gitti al kanımızdan

Kaçırdık düşmanı bulunmaz izi
Bir hücumda gêçti ötê dênizi
Siyanêt êttilêr askêrimizi
Vatan mêmnun kaldı zabitanımızdan

Şêyh Sait dê yüzün tuttu isyana
Millêtini hor baktırdı vatana
Fakir fukarayı boyadı kana
Öylê şêyhlêr çoktur külhanımızdan

Çağırdım Şêyh Said sağır mı diyê
Başında sarığı dêğir mi diyê
Tarttılar şêyhlêri ağır mı diyê
Habêrin doğrulttun urganımızdan

Şêriatı düşündülêr şêrcilêr
Birtakım millêtê fêsat vêrdilêr
Hêr biri bir yêrdê hêp gêbêrdilêr
Onlar kurtulmadı toplarımızdan

Aklı başınd’olan düşünür bunu
Şêriatçı oldu tükêtên onu
Dağda bêldê fukaraya soygunu
Vêrên onlar idi vatanımızdan

Mênêmên mês(ê) lêsi gêldi mêydana
Orda birkaçları uydu şêytana
Mêhdi diyê kêndi kêndin urgana
Taktı kurtulmadı darlarımızdan

Gazi Paşa Hazirêtli bir kişi
Nê kadar cêsarêt tuttu bu işi
Sarmıştı vatanı düşman atêşi
êsirgêdi bizi ziyanımızdan

İddiacı Türkiyê’nin insanı
Çalışmakla kazandık biz vatanı
Aç kurt gibi parçaladık düşmanı
Şêcaat görüncê aslanımızdan

Kurtardık vatanı bu bêlalardan
Tirên hattı küşat êttik hêr yêrdên
Têrrakk’êtti mêktêbimiz hêp birdên
Têşêkkür kazandık müşranımızdan

Hükümêt dê millêtini kayırdı
Bir af êtti hapislêri koyvêrdi
Adalêtlê têbligatlar duyurdu
Çok şêrêf kazandık bayramımızdan

Türkiyê’yi adalêttê yaşattı
Dağları dêldirdi dêmir döşêtti
Millêtê bir altın kêmêr kuşattı
Haşa nankör olman dêvranımızdan

Aşık Vêysêl bunu böylê söylêdim
Bêndên dê yadigar bu kalsın dêdim
Sözlêrim yalan mı dinlê êfêndim
Kürrêi arz doldu hêp şanımızdan

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk