sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE DENEME SINAVI PDF,ONLİNE ÇÖZ 4ÖRNEK SORULAR AŞAĞIDADIR.. PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

YKS TÜRKÇE DENEME - 4

www.derskonum.com
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.1. Ünlü tarihçinin son yayımlanan kitabı tarihin kılcal damarlarına ışık tutuyor. Bilinmeyene meraklı olan ve kitaplarını evladiyelik eser- lerle zenginleştirmek isteyen okurlara yazarın bu kitabını mutlaka edinmelerini öneririz. Parçadaki altı çizili bölümle sözü edilen eserin hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Gerçekleri nesnel biçimde ortaya koymak
B) Yoğun bir anlatıma sahip olmak
C) Konulara farklı bakış açısıyla yaklaşmak
D) Olayları yüzeysel ele almak
E) Ayrıntılara yer vermek


2. Bir gazeteci yaşamdan kopuk, kullanıla kulla- nıla aşınmış sözcüklerin gölgesine sığınan bir kişi değildir.

Bu parçada geçen “aşınmış sözcüklerin göl- gesine sığınmak” sözüyle anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcük seçiminde titiz davranmak
B) Okuyucuyu etkileyen sözcükler kullan- mak
C) Sözcükleri bilinen anlamlarıyla kullan- mak
D) Eski sözcüklerle yazmak
E) Sıradan anlatımların dışına çıkmak
TYT TÜRKÇE DENEMELERİ


3. “Herhangi bir romanın karakterlerinden han- gisinin ideal olduğuna, yazarın sesinin en çok hangisinde duyulduğuna karar vermek güç- tür.” cümlesinde geçen “yazarın sesinin du- yulması” ile anlatılmak istenen aşağıdaki- lerden hangisidir?

A) Sanatçının kişiliğini yansıtmak
B) Yazdığı romanın hakkını vermek
C) Okurla sıkı bir bağ kurmak
D) Sanatçının sanat görüşünü dile getirmek
E) Okuru içtenliğine inandırmak


4. Bu sanatçımız hiçbir özveriden kaçınmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu şiir anto- lojisini bitirmeyi başarmıştı.
Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelen- dirilebilir?

A) Burnunun ucunu göremeyen
B) İşini sağlama bağlayan
C) Bire bin katan
D) Kendi derdine düşen
E) Canla başla çalışan


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bıra- kılan yere ayraç içinde verilen sözün geti- rilmesi anlamca uygun olmaz?

A) Bu eser uzun yıllar önce yazılmasına rağ- men değerinden bir şey yitirmemiş … ni- teliği kazanmıştır. (klasik)
B) Şair şiirlerinde okuyucuyu yormayan, ol- dukça sade bir … kullanıyor. (üslup)
C) Sanatçının kendinden önce yazılanlara hiç benzemeyen kendine ait … bir anlatı- mı var. (sıradan)
D) Bu sanatçımız sadece kendi ülkesine de- ğil bütün insanların ortak sorunlarını dile getirerek eserine … bir nitelik kazandır- mıştır. (evrensel)
E) Sanatçı az sözle çok şey anlatmayı başar- mış eserlerinde … bulunan ender sanatçı- lardandır. (yoğunluk)


6. İnsan, kâğıda basılmış bir metni ister okur, is- ter çözümler, ister sosisli sandviç sarmak üze- re kullanır. Bu nedenle…
Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden han- gisi getirilemez?
A) sanatçı yazarken okura göre kendini kısıt- lamaz.
B) yazar eserini bitirdikten sonra okura mü- dahale edemez.
C) eser yayımlandıktan sonra yazarın kont- rolünden çıkmıştır.
D) eserin okur üzerindeki etkisinin standar- dı yoktur.
E) sanatçının yazarken okura odaklanması başarısını artırır.


7. Dilciler, dilbilimciler şöyle der: “Bir insanın söz varlığı onun duygu ve düşünce evreninin sınırlarını çizer.” Bu cümleyle anlatılmak is- tenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir insan ne kadar sözcük biliyorsa ancak o kadar duygu ve düşüncelerini geliştire- bilir.
B) Duygu ve düşünceleri anlatmak önemli değil, önemli olan bunları doğru sözcük- lerle aktarmaktır.
C) Sözcükleri etkili kullanmak her sanatçı- nın tek arzusudur.
D) Bir insan duygu ve düşüncelerini aktar- dığı için yazar olmaz, bunları etkili bir bi- çimde aktardığı için yazar olur.
E) Az sözle çok şey anlatabilmek kelime ha- zinesiyle ilgili bir durumdur. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk