sponsorlu reklam Admatic -sponsor

HİKAYE KONUSU TESTİ

HİKAYE KONUSU TESTİHİKAYE KONUSU TESTİ, HİKAYE KONU ANLATIM TESTİ, HİKAYELER TESTİ, HİKAYE TESTİ, TESTLER, 9.SINIF HİKAYE TESTİ, 10.SINIF HİKAYE TESTİ
derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları  bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

HİKÂYE (TARİHÎ GELİŞİM - TÜR ÖZELLİKLERİ - OLAY VE DURUM HİKÂYESİ)
TEST 1


1. Onun hiçbir hikâyesinde belirli vak’a, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir. 

Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?
A) Ömer Seyfettin B) Refik Halit Karay C) Orhan Kemal
D) Sait Faik Abasıyanık E) Ahmet Mithat Efendi


2. Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.


3. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
 A) İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez. 
B) Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
C) Öğretme ve yol gösterme esastır. 
D) Yapı unsurları sınırlandırılmıştır.
 E) Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.


4. Aşağıdakilerden hangisinde olay ve durum hikâyesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir?
A) Yapay - Doğal B) Maupassant - Çehov
C) Klasik - Romantik D) Bütün - kesit E) Uzun - kısa


5. Belirli bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikâyelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikâyeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikâyelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan sonra örnekleri verilmeye başlanmıştır. 
Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesit hikâyesi B) Ben merkezli hikâye C) Manzum hikâye
D) Maupassant hikâyesi E) Halk hikâyesi


6. I. Hikâyelerde anlatılanlar dar bir zamanı kapsar. II. Kişilikler çoğu zaman tek boyutlu çizilir. III. Tüm hikâyeler serim, düğüm çözüm planına uygun yazılır. IV. Olmuş ya da olabilecekler anlatılır. V. İnsan hayatına dönük türlü çatışmalar üzerinde kurgulanır. 
Numaralanmış cümlelerin hangisinde modern hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7. Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir. 
B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. 
C) Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir. 
D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır.
 E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır. 8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında modern öykünün ilk örneklerinden biri değildir?
A) Müsameretname
 B) Harap Mabetler 
C) Letaif-i Rivayat
D) Küçük Şeyler 
E) Kıssadan Hisse9. I. Modern hikâyenin ortaya çıkmasında realizm akımı çok etkili olmuştur. 
II. Hikâyeler okuyucuları açısından duygulandırmak, hissettirmek, sezdirmek, hatırlatmak gibi işlevlere sahiptir. 
III. Servetifünun döneminde yazılan “Letaifi Rivayat” adlı hikâye Batı tarzında hikâyeciliğin edebiyatımızda ilk örneğidir. 
IV. Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Halikarnas Balıkçısı ve Mustafa Kutlu gibi isimler modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır. 
V. Hikayeler; mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
10. Özellikle oltacılar çok sever bu gölü. Balığı boldur çünkü. Lezzetlidir. Göle gelir gelmez önce oltalarını atarlar. Öğleye kadar yiyecekleri balığı tutmak için acele ederler. Yakındaki kasabalılar gölden balık tutmaz. Asla yemezler. Böyle olunca da gölün balığı şehirli meraklılara kalır. Onlar da hafta sonu oldu mu akın akın koşarlar. Kimi cumartesi akşamdan gelip çadır kurar, gece de kalır. Böylece daha çok balık tutup, daha çok stres atarlar ve daha sakin bir kafayla dönerler işlerine. Ama onların bu merakı kasabalı için işkence gibidir. 
Bu metin parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatma esasına bağlı bir metin parçasıdır.
B) Metnin serim bölümünden alınmıştır.
C) Bir durum hakkında bilgi verilmiştir.
 D) Hareketli betimleme yapılmıştır
E) Gerçekçi üslupla yazılmıştır.11. Olay ve durum hikâyeciliğiyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırma cümlelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Olay öyküsü, klasik öykü; durum öyküsü kesit öyküsü olarak da bilinir.
B) İki öykü türünde de gerçekçilik ön plandadır.
C) Olay öykücülüğünde hadise belirli bir serim-dü- ğüm-çözüm bağlamı içerisinde verilirken durum öykü- cülüğünde kurgu bu düzenlilikte olmayabilir.
 D) Maupassant tarzı hikâye zamanla yerini Çehov tarzı hikâyeye bırakmıştır.
E) Durum hikâyeciliği olay hikâyeciliğine göre daha iddiasız ve sıradan yaşam ayrıntıları üzerine odaklanır.12. Aşağıdaki metin parçalarından hangisinde öyküleyici bir anlatım yoktur?

A) Çatı katındaki evin mutfağı çok küçüktü. İki kişinin içinde çarpışmadan hareket etmesi olanaksızdı. Mutfağa gül ağacından yapılmış bir masa konulmuştu. Yer sorunu nedeniyle sandalye yerine taburelerde oturulurdu.
B) En sonunda anne oğlunun göz kapağına çok az oksijenli su damlattı, kurulayıp üzerine beyaz bir merhem sürdü ve göz kapağını gazlı bir bezle adamakıllı örttü. Plasterle yapıştırıp gazlı bezi kapadı…
C) Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur, olur! Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım.
D) Amsterdam Hollanda’nın başkenti. Kuzey Denizi kıyı- sında bulunan bu kent, yaklaşık 90 adanın üzerinde kurulu. Bu kentteki kanalların toplam uzunluğu 100 kilometreyi geçiyor. Kentte 1500’e yakın köprü yer alıyor.
E) Demirci anladı, ses çıkarmadı, duvardan üç beş halka aldı, sanatına vakıf bir adam sükunetiyle değneğe taktı. Lakin genç adam, usul hilafına, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak istiyordu. Çilingirle aralarında mubahese başladı. Çilingir, “Olmaz” dedi, “Bunun usulü böyledir.”


CEVAP ANAHTARI
1-D
2-E
3-C
4-B
5-D
6-C
7-B
8-B
9-C
10-C
11-E
12-D


TEST 2
....... ...........

1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün dünya edebiyatındaki temsilcisidir?
A)Ömer Seyfettin
B)Maupassant
C)Çehov
D)Memduh Şevket Esandal
E)La Fontaine

2. Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı
C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısı
D) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı

3. Edebiyatımızda ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın yazdığı ................... adlı eserdir.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Letaif-i Rivayet
B) Müsameretname
C) Küçük Şeyler
D) İntibah
Karabibik

4. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?
A)Sefiller
B)Don Kişot
C)Decameron
D)Dede Korkut Hikâyeleri
E)Letaif-i Rivayat

5. Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.
B) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere iki türü vardır.
C) Maupassant tarzı hikâyeler, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
E) Hikâyelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.

6. Çehov, “Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil, onun size yaşattıklarınızı düşünmelisiniz.” sözüyle aslında hikâyecilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikâyelerinde olaylar beklenme­dik bir sonla bitmez. Aksine bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdikleri üzerinde durur.
Bu metinde sözü edilen hikâye türü aşağıdakiler- den hangisidir?
A)Durum hikâyesi
B)Olay hikâyesi
C)Halk hikâyesi
D)Postmodern hikâye
E)Bireyin iç dünyasını ele alan hikâye

7. 9. Hikâye türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır?
A) Hikâye metinlerinde olay ve anlatıcı vazgeçilmez öğelerdir.
B) Hikâyelerin anlatıcısı kurmaca bir kişidir.
C) Hikâyelerde olayın ortaya çıkması için kişilere, mekâna ve zamana ihtiyaç vardır.
D) Hikâyelerde olayın ortaya çıkması için kişiler arasında çatışma olması gerekir.
E) Üslup bir hikâyenin en temel yapı öğesidir.

8. Olay hikâyelerinin Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında;
I. Sait Faik Abasıyanık,
II. Hüseyin Rahmi Gürpınar,
III. Reşat Nuri Güntekin,
IV. Ömer Seyfettin,
V. Refik Halit Karay
isimlerinden hangisi gösterilemez?
A)    I    B) II     C) III     D) IV     E) V

9. I. Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.
II. Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayanlar­dır.
III. Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.
IV. Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.
Numaralı cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştır?
A) Kişi B) Olay           C) Yer
D)Üslup     E) Zaman

10. Her hikâyede aynı olmamakla birlikte, bir hikâyenin planı üç bölümden oluşur:
I …..Hikâyenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geç­tiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.
II   ……Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Merak öğesi olayı sürükler.
III …..Merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölüm­dür. Olaya dayalı hikâyelerde olay beklenmedik biçim­de çözümlenir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Serim - düğüm - çözüm
B)  Çözüm - serim - düğüm
C)  Serim - çözüm - düğüm
D)  Düğüm - serim - çözüm
E)  Düğüm - çözüm – serim

11. Rönesanstan (16. yüzyıl) sonra Giovanni Boccacio (Bokasyo). “Decameron (Dekameron) Öyküleri” (I)  adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. Öykü türü edebiyatımıza Tanzimat’la (II)
birlikte girmiştir. Emin Nihat’ın “Müsameretname” adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. Bunlan Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivâvet” ve “Kıssadan Hisse (III)  adlı eserleri izler. Batılı anlamda ilk hikâye örneklerini ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Şemsettin Sami (IV) ortaya koymuştur. Türk öyküsü, Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin'le (V)asıl çıkışını yapmış, bu tür Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Haldun Taner gibi yazarlarla iyice gelişmiştir.
Hikâye türünün gelişimiyle ilgili olarak numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışısöz konusudur?
A) I.     B) II.    C) III.  D) IV. E)V.

12. Aşağıdaki türlerin hangisinde olay, kişi, yer, zaman unsurlarının bulunmasıbeklenemez?
A) Roman       B) Hikâye        C) Makale
D) Anı       E) Masal

ana hatlarını belirtir geçer.

13. 9,  Durum/kesit hikâyesinin dünya edebiyatındaki öncüsü, ünlü Rus sanatçı……..’dur. Bizim edebiyatımızda………ve Memduh Şevket Esendal bu türün başarılı örneklerini vermişlerdir. Olay hikâyeciliği Fransız sanatçı …………..tarafından geliştirildiği için bu tür hikâyeler onun adıyla da anılır. Türk edebiyatında bu tarz hikâyeciliğin en büyük
temsilcisi ………………’dir. Ayrıca Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumalı, Talip Apaydın da olay hikâyeciliğinin temsilcileri arasındadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada boş bırakılan yer­lerden herhangi birinegetirilemez?
A)Anton Çehov
B)Sait Faik Abasıyanık
C)Franz Kafka
D)Ömer Seyfettin
E)Guy de Maupassant

14. Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde “öyküleme” ve “betimleme”den daha azyararlanılır?
A)  Gezi yazısı
B)  Anı
C)  Eleştiri
D)  Halk hikâyesi
E)  Roman

15. Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın özellikleri arasında yer almaz?
A)  Öykülemede olayların gelişimi ve birbirine bağlanışı hareket öğesiyle sağlanır.
B)  Varlığın özellikleri ve bu özelliklerin duyularımızda uyan­dırdığı izlenimler aktarılır.
C)  Hikaye, roman, anı, gezi yazısı, günlük, masal gibi türlerde kullanılır.
D)  Öyküleyici anlatımda olay, belli bir zaman diliminde, bir kişi kadrosuyla başlar, gelişir ve bir sonuca ulaşır.
E)  Olay, kişi, mekân ve zaman öyküleyici anlatımın yapı öğeleridir.

CEVAPLAR 1-B, 2-D, 3-B, 4-C, 5-E, 6-A, 7-E, 8-A, 9-D, 10-A, 11-D, 12-E, 13-C, 14-C, 15-BÇÖZÜMLÜ TESTLER AŞAĞIDA VİDEODA


HİKAYE KONUSU TESTİ
HİKAYE KONUSU TESTİ


ÇÖZÜMLÜ TESTLER AŞAĞIDA VİDEODA

5 Yorumlar

  1. Cevapların doğru olup olmadığını nerden bilicez

    YanıtlaSil
  2. DEĞERLİ ARKADAŞLAR CEVAPLARI YAYINLADIK VE 2. Bİ TEST EKLEDİK İYİ ÇALIŞMALAR.. UYARI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

    YanıtlaSil
  3. cghfgfhjfhjfhjöföhjfmjgfhgfgfhjfhjfjgkögköjgkghjkgöhjghhjhjhjghghghgggghghghghghghghghghgökjgçkhjghkjgfhjıthhjhvjvhjhjdshjkhfdıshfgdjkfhjaıyn feufcgsnfgdskjgfjds fgfhjsdgfh gfhdgfs gfdshf gsdh fgsdhj gf dsfhgdfh gfhdfghdsfgdjsgkghgfshjgsjhg gfhfdsjgfjdgf afgdsakgfdshgfjhasjkdsga g fg jhgfsjhdgfshjfg usdgfjkgsdhgfdsjfg

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk