sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2017 LYS TARİH SORULARI VE CEVAPLARI

2017 LYS TARİH SORULARI VE CEVAPLARI,  LYS TARİH SORULARI VE CEVAPLARI, LYS TARİH, 2017 LYS TARİH, LYS TARİH SORULARI, LYS TARİH, 2017 LYS, ÇIKMIŞ SORULAR, 

2017 LYS Tarih Soruları ve Cevapları
“Öğrencilerden edindiğimiz bilgilere göre 2017 LYS-4 sınav soruları kolay gelmiştir. LYS-4′ te yer alan tarih soruları, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların tarih müfredatına uygun olarak, eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlenmiştir. Sorular genelde bilgiye dayalı hazırlanmıştır. Düzenli çalışan bir öğrencinin çok zorlanmayacağı türde sorulardan oluşmuştur.


Toplam 44 soru sorulmuştur ve bilgi düzeyini yoklamaya yönelik hazırlanmıştır. Açık uçlu soru, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden gelmiştir. Detaylı bilgi içeren soru sayısının az olmasına rağmen soruların bilgiyi ölçücü nitelikte olduğu ifade edilmiş ve sorulardan 5-6 tanesinin ayırt edici nitelikte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Genel olarak çalışan ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorular sorulmuştur”SORULAR
1. Tarihî Olay: Başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Belirli bir yerde ve zamanda gerçekleşir.
Tarihî Olgu: Aynı türdeki olaylar bütünüdür. Genellik ve süreklilik gösterir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî olguya örnek gösterilebilir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Kurtuluş Savaşı
D) Anadolu’nun Türkleşmesi
E) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
2. Tarih dersinde Aslı Öğretmen aşağıdaki Osmanlı armasını sınıfa getirerek armanın üzerindeki şekillerin ne anlama geldiğini açıklamıştır.


Aslı Öğretmen bu açıklamayı yaparken aşağıdaki alanların hangisinden faydalanmıştır?
A) Epigrafi
B) Diplomatik
C) Paleografya
D) Heraldik
E) Nümizmatik


3. Sümerlerle ilgili bir proje ödevi hazırlayan Mehmet, projesinde Sümerlerin, Mezopotamya uygarlıklarından biri olduğunu; Gılgamış, Tufan ve Yaratılış destanlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bu uygarlığın oymacılık, heykel ve kuyumculukla ilgilendiğine; sütun, kemer ve kubbe tarzını kullanarak tapınaklarını inşa ettiklerine değinmiştir. Son olarak Sümerlerin sulama amaçlı kanallar açtığına ve dört işlemi kullanarak çarpma ve bölme cetvelleri hazırladıklarına dikkat çekmiştir.
Buna göre Mehmet’in proje ödevinin sonuç kısmında, Sümerlerin aşağıdaki alanların hangisinde gelişme gösterdiğinden söz etmesi beklenemez?
A) Mimari
B) Tarım
C) Sanat
D) Edebiyat
E) Astronomi4. Tarih öğretmeni Yeşim Hanım öğrencilerinden, İlk Türk Devletleri’ndeki toplumsal yapının unsurlarını küçükten büyüğe doğru sıralamalarını istemiş; öğrenciler, şu cevapları vermiştir:
Onur: oguş – urug – boy – bodun
Meltem: oguş – boy – urug – bodun
Ramazan: bodun – boy – urug – oguş
İrem: oguş – urug – bodun – boy
Ahmet: urug – oguş – boy – budun
Bu öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir?
A) Onur
B) Meltem
C) Ramazan
D) İrem
E) Ahmet

5. Bilge Kağan’ın Kül Tigin Anıtı’na yazdırdığı aşağıdaki sözlerden hangisi, Göktürk Devleti’nin sosyal devlet anlayışına sahip olduğuna örnek olarak gösterilebilir?
A) Tanrı buyurduğu için kendim devletli olduğum için kağan oturdum.
B) Aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.
C) Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Bunlarla aldatıp uzak milleti hep yaklaştırırmış.
D) Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilir.
E) Türk milletini hep toplayıp il tutacağını burada vurdum, dört taraftaki millete hep baş eğdirdim.
6. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin astronomi alanıyla ilgilendiklerine;
I. On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni hazırlayıp kullanmaları,
II.Modern matbaaya kaynaklık edecek baskı sistemine sahip olmaları,
III. Kişisel süs eşyaları üzerine hayvan figürleri işlemeleri
faaliyetlerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III7.İslamiyet öncesi dönemde Arabistan Yarımadasında bulunan yerleşik ve bedevi kabileler arasında süre gelen savaşlar, toplumsal barışa ve siyasi birliğe önemli ölçüde zarar vermekteydi. Buna karşın, sürekli savaş hâlinin devamı mümkün olmadığından belirli dönemlerde savaşlara ara verilir ve çeşitli panayırlar kurulurdu. Bu panayırlarda ticari ve toplumsal hayatın devamı için etkinlikler gerçekleştirilir, zaruri ihtiyaçlar giderilir, çeşitli eğlenceler ve yarışmalar düzenlenirdi. Arapların birbirleriyle savaşmadıkları dört aydan oluşan Haram Aylar’da düzenlenen bu panayırlarda, Kabe’de bulunan putlar da ziyaret edilirdi.
Bu ayların Arabistan halkı için taşıdığı önem konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal etkileşime hizmet ettiği
B) Kutsal dönem kavramının gelişmesine katkı sağladığı
C) Ticari hayatın gelişiminde rol oynadığı
D) Geçici barış ortamının sağlanmasına imkân verdiği
E) Toplumda inanç birliğini oluşturduğu

8.Mısır, Abbasiler Dönemi’nde merkezden atanan valilerce yönetiliyordu. Halifelerin otoritesi zayıfladığı ve Abbasiler’in parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır’da vali olan Türk kökenli Ahmet, 868 yılında burada devletini kurdu. Daha sonra Mısır’da yine bir Abbasi valisi olan Muhammet tarafından ikinci Türk devleti 935 yılında kuruldu.
Sözü edilen bu devletler, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Tolunoğulları – Memlükler
B) İhşidiler – Tolunoğulları
C) Memlükler – İhşidiler
D) Tolunoğulları – İhşidiler
E) İhşidiler – Memlükler9. Yusuf Has Hacip 1070 yılında Kara Buğra Han’a takdim ettiği Kutadgu Bilig adlı eserinde, birbiriyle iç içe olan birey, toplum ve devlet hayatının en iyi şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiği; bu düzenin sağlanması için gerekli olan bilgi, düşünce, anlayış ve erdemlerin neler olduğu; bunların hangi yollarla elde edilebileceği ve bunlardan nasıl faydalanılacağı konularını işlemiştir.
Buna göre Kutadgu Bilig’in aşağıdaki türlerden hangisine ait bir eser olduğu söylenebilir?
A)Siyasetname
B) Vekayiname
C)Menakıpname
D) Seyahatname
E) Gazavatname10.Büyük Selçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey, oğullarından bazılarına Mikail, Yusuf, Musa, Yunus gibi isimler koymuştur. Devlet kurulmadan önce Selçuklu sülalesi ve etrafındaki bazı boyların Hazarlara tabi olduğu da bilinmektedir. Bu bilgilere dayalı olarak Selçuklu sülalesinin İslamiyet’in kabulünden önceki dinî vaziyeti hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Bu bilgilere göre, Selçuklu sülalesinin İslamiyet’i kabulünden önce benimsemiş olabileceği düşünülen inanç sisteminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)Hristiyanlık
B) Musevilik
C) Budizm
D)Maniheizm
E) Zerdüştlük11.Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubad Dönemi’nde bugünkü Alanya fethedilip, önemli bir liman şehri hâline getirilmişti. Ayrıca Kırım’daki Suğdak da bu dönemde ele geçirilmişti. Eyyubiler ve Moğollar ile barış girişimlerine önem verilmişti. Harap durumda olan eski kaleler tahkim edilmiş, Doğu Anadolu’daki Harzemli beyler Selçuklu hizmetine alınmıştı.
Bu bilgiden hareketle Alaeddin Keykubad Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğu ve güney sınırlarının güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır.
B) Deniz ticaretinin geliştirilmesine önem verilmiştir.
C) Karadeniz Türk gölü hâline getirilmiştir.
D) Moğol saldırılarına karşı tedbir alınmıştır.
E) Denizlerdeki askerî güç artmıştır.12.Osmanlılar Rumeli’ye geçtikten sonra ele geçirdikleri topraklara Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu nakletmiştir. Kuruluş devrinde Rumeli’ye geçirilen bu kitlelerin iskânında Anadolu’daki bazı tarikatlara mensup dervişler de rol oynamıştır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Balkanlarda nüfus yapısının değiştiği
B) Yeni yerleşim alanlarının açıldığı
C) Daha ileriye fetih yapma imkânının doğduğu
D) Hristiyan halkın kitlesel olarak din değiştirdiği
E) İslamiyet’in Rumeli’de yayıldığı13.Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren devlet teşkilatlanmasına büyük önem vermiştir. Devlet, bir yandan fetihlerle genişlerken bir yandan teşkilatlanma ve kurumsallaşmasını da yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre biçimlendirmeye devam etmiştir. Bu amaçla fetihlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için Orhan Gazi Dönemi’nde daimî bir ordu da oluşturulmuştur.
Bu dönemde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordu teşkilatının temelini oluşturan birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acemi Ocağı
B) Kapıkulu Ocağı
C)Yaya ve Müsellemler
D) Timarlı Sipahiler
E) Akıncılar14.Osmanlı Devleti’nde plantasyon benzeri çiftlikler, yani tek bir kişinin sahip olup yönettiği, genellikle pazara yönelik üretim yapan büyük tarımsal işletmeler, çoğunlukla çift-hane sisteminin dışında kalan mevat (ölü, tarım dışı kalmış) arazide ortaya çıkmıştır. XVIII. yüzyıl öncesinde bu tür çiftlikler, daha çok sermaye sahibi devlet görevlileri tarafından kuruluyor ve çeşitli vakıfların inşası söz konusu olabiliyordu. Bu yeni kurulan çiftliklerde iş gücü olarak ücret karşılığında köl ve ortakçılardan yararlanılıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, devletin bu tür büyük çiftliklerin kuruluşunu teşvik etmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Yabancı sermaye yatırımlarını geliştirmek
B) Kullanılmayan arazileri tarıma kazandırmak
C) Tarımsal üretimin artmasına zemin hazırlamak
D) Yeni istihdam alanı yaratmak
E) Kamu hizmetleri için kaynak sağlamak15.Osmanlı sarayında kapıkulu askerleri dahil sarayın dış hizmetlilerinin bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A)Enderun
B) Kubbealtı
C) Harem
D) Birun
E) Has oda16.Klasik dönem Osmanlı mahallelerinde “Avârız Akçesi Vakfı” adıyla bilinen kurum, aslında mahalle sakinlerinin ortaklaşa karşılaması gereken giderler için kurulmuş olan bir sandık (fon) niteliğinde iken zamanla ihtiyaç sahiplerine kredi sağlayan bir işlev de kazanmıştır.
Bu vakıfla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mescid, çeşme gibi yapıların masrafları karşılanmaktadır.
B) Sosyal yardımlaşma amacına hizmet etmiştir.
C) Zamanla farklı bir fonksiyon da üstlenmiştir.
D) Bir çeşit para vakfı olarak nitelendirilebilir.
E) Devletin talep ettiği tarımsal vergilerin karşılandığı fondur.17.Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ’da, Avrupa’da görülen özellikler arasında yer almaz?
A) Denizaşırı ticaretin gelişmesi
B) Bireyciliğin giderek artması
C) Merkezî krallıkların ortaya çıkması
D) Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin görülmesi
E) Toprağa bağlı aristokrasinin güçlenmesi18.Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1606 Zitvatoruk Antlaşması’nda;
• Daha önce veziriazama denk sayılan Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak,
• Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti’ne bırakılacak,
• Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı verecek maddeleri yer almıştır.
Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Avusturya’nın, sınırlarını genişlettiğine
B) Osmanlı Devleti’nin, ekonomik sorunlarını aştığına
C) Avusturya’nın, siyasi başarı kazandığına
D) Osmanlı Devleti’nin, askerî olarak başarısız olduğuna
E) Osmanlı Devleti’nin, Hristiyan birliğini parçaladığına19.Osmanlı tarihinde görülen;
• İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne sığınması,
• Mora Yarımadası’nın 1715’de Venedik’ten geri alınması,
• Yirmisekiz Mehmet Çe ebi’nin Paris’e elçi olarak gönderilmesi
gelişmeleri, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A) I. Ahmet
B) II. Osman
C) IV. Murat
D) III. Ahmet
E) I. Mahmut20.Karlofça Antlaşması’nı takip eden iki yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti, toprak kayıplarındaki artışı önlemek amacıyla dönemin büyük devletlerinin kendi aralarında çıkar çatışmalarından faydalanarak uluslararası planda bir “denge politikası” izlemeye başlamıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu politikanın uygulandı söylenemez?
A) Kırım Savaşı’nda
B) Prut Savaşı’nda
C) Fransa’nın Mısır’ı işgali’nde
D) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
E) 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda21.Aşağıdaki tabloda, bazı tarihî gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir.
I-Fransız ihtilali
II -Milliyetçilik Akımı
III -Skolastik Düşünce
IV- Azınlık isyanları
V- İmparatorlukların dağılması
VI -Ulusal devletlerin kurulması
Bu sıralamada, neden-sonuç ilişkisini bozan gelişme, kaç numaralı alanda gösterilmiştir?
A) II B) III C)IV D) V E) VI22. XVIII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde taşradan, başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Edirne gibi büyük şehirlere yapılan göçler artmıştır. Köylülerin vergi yükünden kurtulmak amacıyla çiftçiliği bırakarak yerlerini yurtlarını terk etmesine bu dönemde “ev göçü” denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu göç hareketlerinin sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Şehirlerde iş gücünün artması
B) Gıda fiyatlarının şehirlerde yükselmesi
C) Büyük şehirlerin nüfus yapısının değişmesi
D) Tarım teknolojisinin ilerlemesi
E) Köylerdeki nüfusun azalması23.Bir tarihçinin “Osmanlı Devleti’nde genellikle bir cami etrafında kümelenmiş çeşitli tesislerden oluşan imaret siteleri hem şehirlerin oluşması ve gelişmesinde hem de ülkenin sosyal ve ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır.” şeklinde tanımladığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külliye
B) Medrese
C) Bedesten
D) Derbent
E) Arasta24.Osmanlı Devleti’nde esnafı denetleyen, üretimin kaliteli yapılıp yapılmadığını ve belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığını kontrol eden görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saka
B) Muhtesip
C) Bostancı
D) Subaşı
E) Yeniçeri Ağası25.Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerden Almanya, Avusturya ve Bulgaristan ile barış antlaşmaları 1919 yılında imzalanırken, Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barış antlaşması gecikmiş ve ancak 10 Ağustos 1920’de imzalanabilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?
A) Osmanlı Devleti içerisinde Amerikan mandasını savunanların bulunması
B) TBMM’nin, İtilaf Devletlerinden uzlaşmaya varabilmek için süre istemesi
C) Antlaşma maddelerinin Wilson İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmak istenmesi
D) İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarlarının çatışması
E) Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ne Bolşevikliği kabul ettirmeye çalışması26.Sivas Kongresi’nde alınan kararlar içerisinde Millî Mücadele’nin sesini duyuracak bir gazetenin yayımlanması da vardı.
Bu doğrultuda yayım hayatına 14 Eylül 1919’da başlayan ve üç yıl süreyle yayımlanan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrade-i Millîye
B) Gaye-i Milliye
C) Hâkimiyet-i Millîye
D) Minber
E) Albayrak27.Aşağıda Misakımillî kararlarının bazıları verilmiştir.
Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada düşman ordularınca işgal edilmiş olan Arap memleketlerinin durumu halkın vereceği karara göre belirlenecektir.
Ateşkes imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden ayrılamaz, bir bütündür.
Halkın oyları İle anavatana katılan üç sancakta (Kars, Ardahan, Batum) gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir.
Batı Trakya’nın hukuki durumu halkın serbestçe vereceği oyla belirlenmelidir.
İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer devletlerin birlikte vereceği kararlar geçerlidir.
Azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul edilecektir.
Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.
Bu kararlardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ulusların kendi kaderleriyle ilgili kararlarına saygı duyulacağına
B) Vatanın bölünmez bir bütün olduğuna
C) Uluslararası hakların dikkate alındığına
D) İmtiyazlara izin verilmeyeceğine
E) Nüfus mübadelesinin yapılacağına28.Aşağıdaki tabloda 1921 yılına ait bazı gelişmeler kronolojik olarak sıralanmıştır.
6-10 Ocak I. İnönü Savaşı
20 Ocak 1921 Anayasası’nın kabulü
23 Şubat-12 Mart K ?
1 Mart Türk-Afgan- Dostluk imzalanması
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü
16 Mart L ?
23 Mart – 1 Nisan
II. İnönü Savaşı
Bu tabloda K ve L harfleriyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Londra Konferansı – Moskova Antlaşması
B) Fransa ile 20 günlük ateşkes anlaşması – Gümrü Antlaşması
C) Başkomutanlık Yasasının Görüşülmesi – Kars Antlaşması
D) Düzenli ordunun kurulması – Ankara’nın başkent ila edilmesi
E) Mudanya Mütarekesi Görüşmeleri – Ankara Antlaşır29.Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Anlaşması kararlarından biri değildir?
A) Türk-Yunan silahlı çatışması sona erecektir.
B) Yunan askerleri dışındaki Anlaşma Devletleri askerleri, bulundukları yerlerde barış
yapılıncaya kadar duracaklardır.
C) Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içinde boşaltacaklardır.
D) TBMM, Trakya’ya barış antlaşması imzalanıncaya kadar 8000 kişilik jandarma kuvveti
dışında askerî güç göndermeyecektir.
E) Çanakkale Boğazı istihkamları TBMM ordularına devredilecektir.30.Mustafa Kemal, ikinci kez çok partili hayata geçiş denemesi yapılması amacıyla 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını desteklemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu desteğin gerekçelerinden biri değildir?
A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yarattığı toplumsal huzursuzluğu gidermek
B) Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını artırmak
C) Liberalizmi savunanların örgütlenmesinin yolunu kapatmak
D) İnkılaplarla yerleştiğine inandığı rejimi demokratikleştirmek
E) Hükümetin icraatlarının denetlenmesini sağlamak

31.Atatürk “Bizim halkımızın çıkarları birbirinden farklı sınıf hâlinde değil; aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyenlerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi bir diğerine karşı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, birbirine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir?” demiştir.
Atatürk’ün, bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı savunulabilir?
A)Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C)Laiklik
D) Milliyetçilik
E)İnkılapçılık32.Balkan Savaşlarından sonra İzmir ve Balıkesir kıyı şeridinde oturan Rumlar, Yunanistan’a göç etmeye başlamışlardır. Yunanistan, bu olayı Türkiye’nin aleyhine kullanmak için propagandaya girişmiştir. Bunun üzerine yapılan milletlerarası bir araştırmada, Rumların kendi istekleriyle Yunanistan’a gittikleri anlaşılmıştır.
Balkan Savaşlarından sonra yaşanan bu göç, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya çıkan aşağıdaki sorunlardan hangisinin bir benzeri olduğu söylenebilir?
A) Kıbrıs Sorunu
B) On İki Ada Sorunu
C) Etabli Sorunu
D) Kıta Sahanlığı Sorunu
E) Karasuları Sorunu33.9 Şubat 1934’te Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. Balkan Antantı’yla, ilgili devletler sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle siyasi antlaşma yapmamayı taahhüt etmişlerdi.
Balkan devletlerinin böyle bir koşulu kabul etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Revizyonist devletlerin, Balkanlarda etkili olmasını önlemek
B) Balkan ülkelerinde demokratik yönetimleri güçlendirmek
C) Balkan Antantı’nı küresel bir ittifak hâline getirmek
D) Balkanlarda yeni devletlerin kurulmasına ortam hazırlamak
E) Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan antlaşmaları geçersiz kılmak34.Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci Dünya Savaşı sonucunda imzalanan antlaşma ve bu antlaşmanın yapıldığı devlet eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
A) Versay – Almanya
B) Trianon – İtalya
C) Neuilley – Bulgaristan
D) Sevr – Osmanlı Devleti
E) Sen Jermen – Avusturya35.Öğrencilerine; “Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na katılmamasına rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşamıştır.” diyen Tarih öğretmeni Salih Bey, aşağıdaki gelişmelerden hangisini bu duruma örnek olarak gösteremez?
A) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılmasını
B) İstanbul ve bazı şehirlerde geceleri karartma uygulanmasını
C) Karaborsa ve stokçuluğun artmasını
D) Temel ihtiyaç ürünlerinin temin edilmesinde sıkıntı yaşanmasını
E) Varlık Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girmesini36.Mihver Devletlerinin kaybetmesiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı, dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Savaşın sona ermesiyle, yeni dünya düzenini kurmak için çeşitli konferanslar ve toplantılar yapılarak savaşı kaybeden devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir.
Müttefik Devletlerin, Almanya ve İtalya ile imzalanacak antlaşmaların koşullarını belirlediği toplantı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Potsdam Konferansı
B) Moskova Konferansı
C)Tahran Konferansı
D) Kahire Konferansı
E)Nyon Konferansı37.İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, 1946 yılında Sovyet Rusya; Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz’e yayılmak istemiştir. Sovyet Rusya’nın bu yayılma politikası karşısında İngiltere, ABD’ye Türkiye ve Yunanistan’ın önemiyle ilgili bir nota vererek önlem almasını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu nota doğrultusunda ABD’nin uygulamaya koyduğu politikalardan biridir?
A) İngiltere’nin isteğine olumsuz cevap vererek Monreo Doktrini’ni izlemeyi sürdürmüştür.
B) Türkiye’nin ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğü konusunda Sovyet Rusya ile anlaşmıştır.
C) Türk-Sovyet sınırına askerî yığınak yapmaya başlamıştır.
D) Truman Doktrini gereğince, Türkiye ve Yunanistan’a yardımda bulunmuştur.
E) Türkiye ve Yunanistan arasında ortak pazar oluşturmuştur.

38.Altı yıl süren İkinci Dünya Savaşı sonunda, Avrupa’da ağır bir tahribat meydana gelmiş, tüm kaynaklar tükenmiş ve ağır bir ekonomik bunalım ortaya çıkmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Avrupalı ülkelerin sömürge alanlarını genişletmelerini
B) Uluslararası ilişkilerde tek kutuplu bir yapının ortaya çıkmasına
C) Kızılhaç örgütünün kurulmasına
D) Avrupa ülkelerinde ortak para birimine geçilmesine
E) Sovyetler Birliği’nin, Orta ve Doğu Avrupa’da yayılmasına39.1957’de Roma Antlaşması ile kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), kökü çok eskilere giden Avrupa’nın bütünleşmesi ile ilgili düşüncelerin somut adımlarından biri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde Avrupa Birliği’ne dönüşmüş olan, bu topluluğun kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Avrupa devletleri arasında bir bütünleşme sağlamak
B) Avrupa devletlerinin ekonomik potansiyellerini birleştirmek
C) Ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak
D) Sovyetler Birliği’nin Batı’ya doğru yayılmasını engellemek
E) NATO’nun Avrupa’ya askerî müdahalesini önlemek40.“Orta Doğu’da yıllardır süren kaosun sebepleri nelerdir?” şeklindeki soruyu, bir Orta Doğu uzmanı: “Orta Doğu’da uzun yıllar istikrarsızlığın ve karışıklığın yaşanması; jeopolitik ve stratejik açıdan önemli olan bölgede dünyanın en geniş petrol rezervlerinin bulunması; aralarında gelir dağılımı dengesizliği bulunan bölge devletlerinin silahlanmaya önem vermesi gibi bir takım köklü faktörlerden kaynaklanmaktadır.” diyerek cevaplandırmıştır.
Buna göre uzman, aşağıdaki unsurlardan hangisini Orta Doğu’daki sorunun bir nedeni olarak görmemektedir?
A) Siyasi
B) Ekonomik
C) Dinî
D)Askerî
E) Tarihî41.İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde, Doğu ve Batı Bloku olmak üzere, iki kutuplu bir yapı oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nda ortaya çıkan bir gelişme değildir?
A) NATO
B) Truman Doktrini
C)Avrupa Konseyi
D) COMECON
E)Marshall Planı42.Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1980 yılları arasında Türkiye’deki sosyal ve kültürel hayatta görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Edebiyatta, toplumculuk akımının gelişmesi
B) Çağdaş Türk tiyatrosu oluşturma yolunda çalışmalar yapılması
C) Türk sinemasında toplumsal sorunlara ağırlık verilmesi
D) Çarpık kentleşmenin edebiyat ve tiyatroya yansıması
E) Özel televizyon kanallarının yayın hayatına başlaması43.Amerikan yönetimini ulusal ve uluslararası siyasette zor durumda bırakan İrangate Skandalı, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasının bir sonucudur?
A) ABD Büyükelçiliğinin İranlı öğrenciler tarafından işgal edilmesinin
B) ABD’nin, İran-Irak Savaşı sırasında İsrail aracılığıyla İran’a silah satmasının
C) ABD’nin İran hava sahasını kullanarak Sovyet topraklarını gözetlemesinin
D) Humeyni Dönemi’nde, ABD’nin İran petrollerini yüksek fiyatla satın almasının
E) ABD’nin, İran’daki nükleer silahlanma çalışmalarına teknik destek vermesinin44. sorunun cevabını, cevap kâğıdınızdaki ilgili alana sola dayalı olarak yazıp kodlayınız.
44.ENIAC adı verilen ve ilk örneği İkinci Dünya Savaşı yıllarında geliştirilerek insan yaşamını hemen her alanda etkileyen teknolojik icadın Türkçe adı nedir?

2017-LYS4 TARİH TESTİ CEVAPLARI
1. D
2. D
3. E
4. A
5. B
6. A
7. E
8. D
9. A
10. B
11. C
14. A
15. D
16. E
17. E
18. C
19. D
20. B
21. B
22. D
23. A
24. B
25. D
26. A
26. A
27. E
29. E
30. C
31. B
32. C
33. A
34. B
35. B
36. A
37. D
38. E
39. E
40. C
41. D
42. E
43. B
44. BİLGİSAYAR

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk