sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT BÖLÜM 3

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR MİLLİ EDEBİYATI, MİLLİ EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, MİLLİ EDEBİYAT LYS AÇIK UÇLU SORU, 
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ
HAZIRLAYAN: derskonum.com 

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


Ø MİLLİ EDEBİYAT

1. Naim Efendi, bir Osmanlı beyidir. Kızı Sakine Hanım, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemile’yle aynı konakta yaşamaktadır. Damat Servet, Batılı yaşam özentisine kapılmıştır. Seniha da aynı anlayıştadır. Konağa gelen Hakkı Celis ,Seniha’ya ilgi duyar ve bu ikilinin arasında yasak bir aşk başlar. Seniha daha sonra kardeşinin arkadaşı kumarbaz Faik’e de yönelir. Bu çalkantılar sonucu Seniha Avrupa’ya kaçar. Servet konaktan taşınır. Hakkı Celis, Kurtuluş Savaşı’na katılır ve şehit olur. Naim Efendi, konakta tek başına kalır. Sanatçının ilk roman› olma özelliği taşıyan eser, realist bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Roman; Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi kuşaklarının farklılıklarını, çatışmalarını, özelliklerini yansıtması açısından önemlidir.
   Bu parçada sözü edilen eser hangisidir?


2.  -Ulusal kaynaklara eğilmek gerekir.
     - Şiirde sadece hece vezni kullanılmalıdır.
     - Arapça ve Farsça sözcükler Türkçede söylendikleri gibi yazılmalıdır.
     - İstanbul halkının günlük konuşma dili esas alınmalıdır.
  Yukarıda özellikleri verilen dönem hangisidir?3. 1911 yılında Selanik’te çıkan ---- dergisinde Yeni Lisan adlı makalesinin yayımlanmasıyla Milli Edebiyat akımı başlamış olur.
Bu parçada boş bırakılan yere ne getirilmelidir?


4. Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur
    Sinem, özüm ateş ile doludur
Bu dizeler, içerdiği özellikler açısından milli edebiyat sanatçılarının hangisine ait olabilir?5. Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcilerindendir. Ulusal duyguları sade bir dille ifade etmiştir. Didaktik özellikler, şiirinin en temel unsurlarındandır. Zafer Yolunda, Ordunun Destanı şiirlerinden bazılarıdır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen Milli Edebiyat Dönemi sanatçısı hangisidir?6. Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem
    Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamıyla                                                                                                                                                Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla
    Oğuz Han, işte şudur gönlümü eden mülhem
    Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan
    Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan
Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önünde tutulduğunda hangi sanatçıya ait olabilir?


7. Servetifünun ve Milli Edebiyat Dönemleri'nde Türkçülük ve halkçılık için mücadele etmiştir. Batı taklitçiliğine karşı Türklük ülküsünü savunmuştur. Sanatçının en önemli yapıtları Çağlayanlar ve Gönül Hanım’dır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı hangisidir?


8. İlk  şiiri 1837’de Servetifünun dergisinde yayımlanmıştır. Dönemin şiir anlayışının dışına çıkarak hece ölçüsüne dayalı yalın bir Türkçe kullanmıştır. Türk edebiyatına halkın sesini getiren bir şairdir. “Türk Şairi, Milli Şair” diye bilinir. Uyak için seçtiği sözcükleri önemsememiş, bu konuda özgür hareket etmiştir. “Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri” en önemli şiir kitaplarıdır.
    Bu parçada sözü edilen "Milli Şair" hangisidir?9. Ulusal edebiyatımızın fıkra, makale, gezi, anı, sohbet türlerinde özlü eserleriyle gazete yazarlığının en güzel örneklerini vermiştir. Fıkra ve makale yazarı olmasına karşın gezi yazılarıyla tanınmıştır. Fıkra ve konuşmalarında genellikle savaşmış, Atatürk ilkelerinin korunup yaygınlaşmasında ve Batılılaşma yolunda çaba göstermiştir. “Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz” gezi türünde “Zeytindağı, Çankaya” an› türünde önemli eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir?


10. İlk önce Fecriaticilerin arasına katılıp şiirler yazmış; ancak daha sonra edebiyat ve edebiyat tarihimiz üzerine araştırmalara yönelmiştir. Edebiyat tarihimizi modern yöntemlerle belgelere dayalı olarak ilk kez o ortaya çıkarmıştır. Edebiyat kitaplarında geçmeyen birçok şair ve yazar› da ilk kez o tanıtmıştır. “Türk Saz Şairleri, Türk Edebiyat› Tarihi, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir?


11. Şiirlerinde aşk, ölüm, İstanbul sevgisi, Türk uygarlığına duyduğu hayranlığı işleyen Yahya Kemal, şiirlerini divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazmıştır. ---- etkilenen şair, Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere akımlardan hangisi getirilmelidir?


12. Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı "Git Bahar" şiiriyle ün kazanmıştır. Hece ölçüsünü kullanıp sade dille yazdığı şiirlerinde yurt güzelliklerini, milli ve manevi değerleri işlemiştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı hangisidir?


  

13. Şiirlerinde daha çok aşk, memleket ve düşünce temalarını işleyen sanatçı, İstanbul’dan ayrılmadan önceki şiirlerinde romantik yönü ağır basarken Anadolu’yu gördükten sonra yurt gözlemlerini gerçekçi bir duyguyla işlemiştir. “Sanat” adlı şiiri memleketçi şiirimizin ilk bildirisi niteliğindedir.  
Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir?
14. Romanın hemen hemen tamam› Peyami’nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami, Ankara’da bir hastanede yatarken kırk üç gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. Bunun dışında yine Peyami’nin ağzından İhsan ile Cemal’i hatırlayan on bir sayfalık bir bölüm ile Peyami öldükten sonra onun yaşadıklarını bildiren tek sayfalık bir sonuç bölümü vardır. Romanın kadın kahraman›, İzmir’in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlar tarafından öldürülen Ayşe’dir.
Bu parçada tanıtılan eser hangisidir?
15. Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeden Yedek subay Celal, işgal altındaki İstanbul’da yaşayamayacağını anlayınca, eski emir eri Mehmet Ali’nin çağrısına uyarak onun, Haymana Ovası ortalarında, Porsuk Çayı dolaylarındaki köyüne gelmiştir. Bu bakımsız ve dünya ile ilgisiz köyde yadırganır; dost olmak, kaynaşmak istediği köylüler ona yabancı gözüyle bakar. Ahmet Celal’den uzak dururlar.
    Bu yapıtın adı nedir?16. Şiire Servetifünun Dönemi'nde başlamıştır. İlk şiiri “Cenge Giderken”dir, bu şiirle üne kavuşmuştur. Türk edebiyatında Anadolu insanının acılarını, düşman güçlerine karşı başkaldırışını coşkun bir dille anlatan şair “Milli Şair, Türk Şairi” olarak anıldı. şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı. Milli Edebiyat'ın öncülüğünü yaptı.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen şair  hangisidir?
17. Sanatçının verdiği eser sayısına bakılarak üretken bir yazar olduğu söylenebilir. Yazdıkları arasında edebiyatın hemen hemen bütün türlerinden eserler görülebilir. "Hikayeci, eleştirmen, romancı, tiyatro yazarı, öğretmen, eğitimci gibi özelliklerin çoğunu kendinde toplar. Romanlarında ele aldığı konular, değindiği ve çözüme ulaştırmayı amaçladığı meseleler ve yarattığı tiplerle edebiyat dünyamızda önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu söylenebilir. Memleket edebiyatı çerçevesinde verdiği eserlerle Anadolu insanını ve onun meselelerini yansıtması bakımından duyarlı bir tavır sergilediği görülebilir. Roman kahramanlarını genellikle eğitimciler oluşturur. "Zehra, Şahin ve Feride" bu eğitimci tiplerden başlıcalarıdır.
Parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
18.  Hecenin beş şairinden biridir. Milli Edebiyat taraftarları, heceyi, Türk şiirinin temel unsuru saymışlardır. Hece ölçüsüne emek vererek güzel ve ahenkli şiirler yazmışlardır. ----- Beş Hececiler arasında en başarılı şairdir. Şiirlerinde ulusal kaynaklara yönelmiştir. Fıkra, piyes, roman türlerinde de eser veren sanatçının en verimli ve güçlü yanı şairliğidir. "Çoban Çeşmesi" adlı şiirinde doğa ve Türk halk hikayesi motiflerini ustaca kullanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?CEVAPLAR
§  MİLLİ EDEBİYAT

1. Kiralık Konak
2. Milli Edebiyat
3. Genç Kalemler
4. Mehmet Emin Yurdakul
5. Mehmet Emin Yurdakul
6. Ziya Gökalp
7. A. Hikmet Müftüoğlu
8. Mehmet Emin Yurdakul
9. Falih Rıfkı Atay
10. Fuat Köprülü
11. Parnasizm
12. Halide Nusret Zorlutuna
13. Faruk Nafiz Çamlıbel
14. Ateşten Gömlek
15. Yaban
16. Mehmet Emin Yurdakul
17. Reşat Nuri Güntekin
18. Faruk Nafiz Çamlıbel

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk