sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI 4

ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI,

Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış (D - Y) olduğunu kutucuklara işaretleyiniz.


ı. Parti kavgalarının kızıştığı Meşrutiyet ve Mütareke devirlerinde okuyucunun mizaha ve toplumsal
yergiye düşkünlük göstermesi, o dönemde birçok mizah dergisinin çıkmasını sağlamıştır.

e. Memleketin ve köyün acı gerçeğine arada bir değinme eğilimi gösteren Refik Halit Karay uzun yıllar eserlerini hükümet baskısı nedeni ile yayımlayamamıştır.

c. Müslüman uluslar arasında da uyanan bağımsızlık istekleri, Osmanlıcılık ülküsünden başka İslamcılık ülküsünün de yıkımına yol açmıştır.

a. Daha önceki devirlerde görülen İslamcılık, Osmanlıcılık , Batıcılık akımlarına, 1911'den sonra ortaya
çıkan Türkçülük akımının da katılmasıyla, Meşrutiyet Devri'nde Osmanlı toplumunda dört siyaset
akımı yer almıştır.

g. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit, Reşat Nuri, Memduh Şevket gibi yazarlar, natüralizm;
Selâhattin Enis, F.Celâlettin, Osman Cemal gibi sanatçılar realizmin ilkelerini benimsemişlerdir.

b. Türkçülük, çeşitli uluslardan (Türk, Arap, Arnavut, Ermeni, Yunan, Sırp, Bulgar, vb.) birleşik Osmanlı Devleti'nde bir Osmanlı ulusçuluğu kurma ülküsü idi.

j. Bu dönemde, hikâye ve romanlarımızda teknik gelişmiş, hatta birtakım yeni denemelere dahi girişilmiştir.

d. Millî Edebiyat akımının hikâye ve roman alanındaki en önemli özelliklerinden biri de, memleket edebiyatı çığırının başarılı ilk örneklerinin verilmiş olmasıdır.

f. Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide hikâye ve romanlarında olayların İstanbul sınırları içinde hapsedilmesine, yazarların memleket sorunlarına kapalı durmasına karşılık, bu devirde, halka doğru hareketinin bir sonucu olarak, bütün sanat eserleri, özellikle hikâye ve roman, yurdun her köşesine açık tutulmuş ve her tabakadan halkın hayatı konu olarak ele alınmıştır.

h. Cumhuriyet Devri'nin ilk döneminde, sanatçılar, hükümetin hoşuna gitmeyecek gerçeklere değinmekten kaçınmışlar, bir çeşit tatlı su gerçekçiliği ile yetinmişlerdir.


a. D b. Y c. D d. D e. D f. D g. Y h. D ı. D j. D

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk