sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Yüzyıl Yüzyıl Divan Edebiyatı Sanatçıları ve eserleri

Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları

DİVAN EDEBİYATI
13.yy
Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba
Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi
Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife
14.yy
Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi
Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye ve Kimya Risalesi
Kadı Burhaneddin: Divan
Ahmedi: Divan, İskendername, Cemşid ü Hurşid
Şeyyad Hamza: Yusuf u Züleyha, Dastan-ı Sultan Mahmut
15.yy
Şeyhi: Divan, Harname, Hüsrev ü Şirin
Ahmed Paşa: Divan
Necati: Divan
Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat (Mevlid),
Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn, Mizanü’l Evzan, Leyla vü Mecnun, Ferhad ü Şirin
Seyyid Nesimi: Divan
NESİR
Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya
Mercimek Ahmed: Kâbusname
16.yy
Fuzuli: Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Divan, Sakiname, Hadikatü’s-Süeda, Şikayetname, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Muamma Risalesi
Bakî: Divan, Mealimü’l-yakin fi-sireti Seyyidü’l Mürselin, Fazailü’l-Cihad, Fazail-i Mekke
Zati: Divan, Edirne Şehrengizi
Hayalî: Divan
Bağdatlı Ruhî: Divan
NESİR
Evliya Çelebi: Seyahatname
Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma
Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik
Naima: Naima Tarihi
Peçevi: Peçevi Tarihi
17.yy
Nefi: Divan, Siham-ı Kaza
Nabi: Divan, Hayriye, Hayrabad, Surname, Tuhfetü’l-Harameyn
Naili: Divan
Şeyhülislam Yahya: Divan, Fetava, Nigaristan, Şerh-i Feraiz
Neşatî: Divan, Kavaid-i Deriye
18.yy
Nedim: Divan
Şeyh Galib: Divan, Hüsn ü Aşk
Enderunlu Fazıl: Divan, Defter-i Aşk, Hübanname, Zenanname, Çenginame
19. yy
Keçecizade İzzet Molla: Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Gülşen-i Aşk, Mihnet-i Keşan, Layiha, Devhatü’l-Mehamidmfi Tercümetü’l-Valid
Enderunlu Vasıf: Divan
Leskofçalı Galip: Divan
Yenişehirli Avnî: Divan, Kaside-i Cülus-i Murad-ı Hamis, Abname, Ateşgede, Mir’at-ı Cünun

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk