sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Şeyhi hayatı, edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde

Şeyhi hayatı, edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde, Şeyhi hayatı edebi kişiliği ve eserleri, Şeyhi hayatı edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde, ŞAİR VE YAZAR, ŞEYHİ FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ ESERLERİ HAYATI, 


Şeyhî

İsmi kaynaklarda Yusuf, Sinan ve Sinaneddin olarak geçer. Doğum yeri Germiyan’dır. Tabip olduğu için Hekim Sinan adıyla şöhretlidir.
Kütahya’da şair Ahmedî’den dersler aldı. Eğitimini ilerletmek için İran’a gitti. Cürcanî ile sınıf arkadaşı oldu. İran dönüşü Hacı Bayram-ı Veli’ye intisap ederek Şeyhî mahlasını aldı.
1415’te Karaman Savaşı’nda hastalanan Çelebi Mehmed’i tedavi eden Şeyhi, hizmetlerinin karşılığında Dokuzlar Köyü’nü tımar olarak alır. Şeyhî, köye giderken köyün eski sahipleri tarafından dövülmesi üzerine başından geçenleri hicvederek Har-name adlı eserini yazmıştır.
 www.edebiyatfatihi.net
Şeyhî, Anadolu sahasında din dışı şiirlerin gelişimine katkı yapmıştır. Divanındaki gazellerde Fars şairlerinde Savecî ve Şirazî’nin etkileri görülür. Tezkirelerde Nizami’nin Hüsrev ü Şirin’ine yazdığı nazire mesneviden çokça söz edilir. Mesnevide Ferhad’ın dilinden söylediği tercî-i bend, divan şiiri tevhidlerinin en güzellerinden biridir. Anadolu sahasının kurucu şairlerinden olan Şeyhî, Necati, Fuzuli ve Bakî gibi pek çok şairi etkilemiştir.

ESERLERİ:  www.edebiyatfatihi.net
Divan: Millet Kütüphanesi’ndeki Şeyhî Divanı 1438’te istinsah edilmiştir. Ali Nihat Tarlan bu nüshayı 1946’ta yayımladı.
 www.edebiyatfatihi.net
Hüsrev ü Şirin: II. Murad zamanında yazılmıştır. Eser, Türkçedeki Hüsrev ü Şirin mesnevilerinin en güzelidir. 6944 beyitten meydana gelen ve mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezniyle yazılan mesnevi, Faruk Kadri Timurtaş tarafından yayımlanmıştır (1963).
Har-name: 126 beyitten müteşekkil bir mesnevidir. Hiciv türünün en güzel örneklerinden biridir.
 edebiyatımızdaki ilk FABL örneği sayılmaktadır

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk