sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSLERİ TESTLERİ, 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ, DERS İÇİN TESTLER, TESTLER, 9.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 
9. SINIF TÜRK EDEBİYATI TESTİ -1

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü ifadenin özelliklerinden biri değildir?
a) Bazı türlerin belli bir şekil içerisinde dile getirilmesi
b) Dilin mutlaka günlük konuşmadaki özellikleriyle kullanılması
c) Yanlışa ve düzeltmeye açık bir ifade tarzı olması
d) Etkileme gücünü genellikle vurgu ve tonlamadan alması
e) Hedef kitle olarak dinleyiciyi esas alması

2. Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?
a) Uyak, redif gibi ahenk unsurları
b) Üslûp özellikleri ve edebî sanatlar
c) Metinde işlenen duygu veya düşünce
d) Noktalama işaretlerinin kullanımı
e) Metne yansıyan hayaller ve imajlar

3. Aşağıdakilerden hangisi nazımda bulunmayan bir unsurdur?
a) uyak
b) ölçü (vezin)
c) mısra
d) beyit
e) paragraf

4. Aşağıdakilerden hangisi nesirde bulunmayan bir unsurdur?
a) cümle
b) paragraf
c) noktalama işaretleri
d) redif
e) bölüm

5. Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerde şekil ve muhtevayı (içerik) etkileyen bir faktör değildir?
a) kültürel farklılaşma
b) savaşlar ve askerî zaferler
c) başka medeniyetlerle temas
d) ülkedeki para birimi
e) dil ve edebiyat anlayışı


6. İslamiyet’in kabul edilmesinden önceki döneme ait Türk edebiyatında, yazılı edebiyat önemli bir gelişme göstermemiştir. Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Türklerin yazıyı kullanmaya geç başlamış olması
b) Başka milletlerle sürekli savaş halinde olmaları
c) Mevcut edebiyat türlerinin sözlü ürünler olması
d) Kuraklık sebebiyle ana yurdun terk edilmesi
e) Büyük ölçüde göçebe hayatın tercih edilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisinde nazma ait terimler bir arada verilmiştir?
a) paragraf-başlık-cümle
b) cümle-uyak-beyit
c) mısra-cümle-paragraf
d) uyak-mısra-beyit
e) beyit-paragraf-cümle


8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının devirlerinden biri değildir?
a) Anonim Halk Edebiyatı Türk Şiiri
b) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
c) Millî Edebiyat Akımı
d) Millî Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı
e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı

9. Aşağıdakilerden hangisi, bütünüyle nesirle ilgili terimlerden oluşmaktadır?
a) ana fikir-paragraf-cümle başlık
b) beyit-paragraf-uyak-tema
c) redif-tema-cümle-ana fikir
d) mısra-cümle-tema-paragraf
e)bent-cümle-ana fikir-başlık

10. “Bir eser, hakikatler üzerine kurulduğu sürece kalıcıdır. Düşlerle ve imgelerle yoğrulmuş bir eserden kalıcı olmasını beklemek yüzyılımızda düşünülecek bir şey değildir. Artık insanlar eserde anlatılanı karşısında görmek istiyor.”
Bu metne göre bir eserin kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Çağdaş düşünceleri işlemesine
b) Hayal gücünün ürünü olmasına
c) Gerçekleri anlatmasına
d) Akıcı bir anlatıma sahip olmasına
e) Toplumu bilgilendirmesine

11. Ne yaparsınız bu insanlara? Yazılı olmayan lafı dinlemezler; kitaba girmeyen sözlere inanmazlar. Gerçeğe, yazılı olmadıkça kulak vermezler. Budalalıklar yazı kalıbına döküldü mü, onlara göre bir ciddiyet kazanır. “Bir yerde duydum.” deseniz inanmazlar. Onlara, “Bir yerde okudum.” demek zorundasınız.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
a) İnsanların sözlü ifadeye verdiği önem
b) Yazılı ifadenin insanlar üzerindeki etkisi
c) Bazı insanların konuşmayı sevmedikleri
d) Sözlü ifadenin daha inandırıcı olması
e) İnsanların kapalı ifadelere değer vermesi

12. Dil işi her şeyden önce bir estetik iştir, ne kadar ilmî bir görüşle hazırlanmış olursa olsun, estetik kurallarına uymayan kelimeler halk diline çok güç yerleştirilebilir. Pek büyük ve önemli bir iş olan söz yayma işi, doğrudan doğruya sanatçıya düşen bir iştir. Sanatçı doğal bir alışkanlıkla, yaşayacak kelimeleri yaşamak imkanı olmayandan ayırır, onları en doğru yerlerde ve en doğru şekiller içinde kullanarak halkın dilinde yeniden diriltir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sanatçı, halkın konuştuğu dile yabancı olmamalıdır.
b) Sanatçı, halkın beğenmeyeceği kelimeleri eserine almamalıdır.
c) Edebî eserlerde dil en doğru şekliyle kullanılmalıdır.
d) Sanat değeri olmayan kelimeleri halk beğenmez.
e) Bilimsel eserler, halk üzerinde sanat eserlerinden daha etkilidir.


13. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının devirlere ve kollara ayrılmasında bir kıstas (ölçü) olamaz?
a) Edebî eserlerin, dilinde görülen farklılıklar
b) Edebî eserlerdeki düşünce ve inanç farklılıkları
c) Edebî eserlerin, farklı coğrafyalarda, farklı şivelerle yazılmış olması
d) Edebî eserlerde işlenen konuların birbirinden farklı olması
e)Edebî eserlerin, farklı edebî geleneklerin etkisinde yazılmış olması

14. Türk edebiyatı aşağıdaki dönemlerin hangisinde yabancı edebiyatlardan daha az etkilenmiştir?
a) Klasik Türk Edebiyatı
b) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı
d) Millî Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı
e) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

15. Edebiyat araştırmacısı, aşağıdaki bilim dallarından hangisinden daha az yararlanır?
a) tarih
b) sosyoloji (toplum bilimi)
c) coğrafya
d) psikoloji (ruh bilimi)
e) dil bilimi

16. Edebiyat araştırmalarının aşağıdaki bilim dallarından hangisi ile ilişkisi yoktur?
a) jeoloji
b) toplum bilimi
c) dil bilimi
d) ruh bilimi
e) felsefe

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden değildir?
a) dil anlayışı
b) kültür farklılığı
c) dil coğrafyası
d) dinî hayat
e) üretim ilişkileri

18. Aşağıdakilerden hangisi İslâmî Türk Edebiyatı kapsamına girmez?
a) Halk edebiyatı
b) Klasik edebiyat
c) Tasavvuf edebiyatı
d) Âşık tarzı
e) Edebiyat-ı Cedide

19. Aşağıdakilerden hangisi edebî eserle ilgili bir özellik değildir?
a) Dilin etkileyici biçimde kullanıldığı bir eserdir.
b) Herhangi bir biçim çalışması gerektirmeden oluşur.
c) İnsanın duygu ve düşüncelerini derinden etkiler.
d) Sözlü ya da yazılı olabilir.
e) Biçim ve içeriği güzellik duygumuzu okşayacak niteliktedir.

20. Aşağıdaki dil-kültür-edebiyat ilişkisiyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Edebiyat kültürden bağımsızdır.
b) Edebiyat da kültürün kapsamına girer.
c) Dil ve edebiyat bir toplumun kültürünü yansıtır.
d) Edebiyat dilin en gelişmiş biçimidir.
e) Bir toplumun dil ve edebiyatını incelemeden yazılan kültür tarihi eksik kalır.

21. Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında dinî hayatın ve dilimizin geçirdiği değişikliklerle birlikte genel olarak ………  değişiminin önemli bir ölçü olduğu unutulmamalı.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) toprak
b) köy ve kent
c) coğrafya
d) kültür ve uygarlık
e) yönetim biçimi

22. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki sözlü anlatım ürünlerinden biri değildir?
a) masal
b) destan
c) koşuk
d) sagu
e) roman

23. Aşağıdakilerden hangisi sözlü ifadenin özelliklerinden değildir?
a) Yazıdaki noktalama işaretlerinin yerine sözlü ifadede vurgu ve tonlama vardır.
b) Jest ve mimiklerden destek alır.
c) Yazılı ifadeye göre etki alanı daha geniştir.
d) Hedef kitle okuyucu değil, dinleyicidir.
e) Yazılı ifade gibi kalıcı değildir.

24. Aşağıdakilerden hangisi manzum eserlerde bir ahenk özelliği değildir?
a) nazım birimi
b) ses tekrarları
c) kafiye
d) ölçü
e) redif

25. Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve sözlü ifadenin ortak özelliği değildir?
a) Anlatımın jest ve mimiklerle güçlendirilmesi.
b) Anlatıcının konuya hakim olması.
c) Anlatımın akıcı olması.
d) Anlatımda yaşayan dilin kullanılması.
e) Anlatımın, orijinal buluş ve örneklerle desteklenmesi.


   CEVAP ANAHTARI

1.B
8.A  
15.C
22.E
2.A
9.A
16.A
23.C
3.E
10.C
17.E
24.A
4.D                  
11.B
18.E
25.A
5.D
12.E
19.B

6.E
13.D
20.A

7.D
14.B
21.D


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                      9.SINIF TÜRK EDEBİYATI TEST -2

1- Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir. 
Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A) Evrensel bir özelliğe sahip olması 
B) Kaynağının insan olması ve insanı konu alması 
C) Zamanla gelişme göstermesi 
D) Tarihi ve kültürel konuları işlemesi 
E) Edebiyatla içli dışlı olması 

2-Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden değildir? 
A) Her an genişlemekte, değişmekte ve zenginleşmektedir. 
B) İnsanda bulunan güç ve yeteneğin sonucu ortaya çıkar. 
C) Özgün bir çalışmanın ürünüdür. 
D) Yeni bir yapı kurma ve şekil verme girişimidir. 
E) Güzel sanatların dış dünya ile ilişkisi yoktur.

3- Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar. 
Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Sanat, insana öğüt vermez. 
B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar. 
C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır. 
D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar. 
E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir. 


4- Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir?
A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar. 
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez. 
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır. 
D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar. 
E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür. 

5- Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez? 
A) Müzik 
B) Edebiyat 
C) Tiyatro 
D) Resim 
E) Opera 

6- Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez? 
A) Destan 
B) Masal 
C) Halk Hikâyesi 
D Roman 
E) Müzik 


7- Atatürk: “ Söz ve anlamı, yani insan dimağında yer eden, her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak şekilde söylemek ye yazmak sanatıdır edebiyat. Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım biçiminde osun, tıpkı resim gibi heykeltıraş gibi özellikle musikî gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.” diyor.Atatürk’ün yukarıdaki ifadeleri edebiyatın hangi özelliğini belirtiyor?
A) Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini 
B) Edebiyatın insanı ve doğayı konu almasını 
C) İnsanın duygularının bir göstergesi olduğunu 
D) Nesir ve nazım şeklinde yazılmasını 
E) Anlatmaya dayalı bir tür olduğunu 

8- Var oluşun sırrına eren insan, yarına inanır ve geleceğe hazırlanır. Yarına inanan, geleceği bugünden hazırlayan insan, ortaya koyduğu kalıcı eserlerle yaşadığı yere damgasını vurur. Günü gününe yaşama ilkesini benimseyen, yarına inanmadığından gelecek için bir hazırlık yapmayan insan ise yaşadığı yerde bir iz bırakmadan göçüp gider. 
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü açıklamaktadır? 
A) Sanat her zaman bir değişim içerisindedir. 
B) Sanat insanı ölümsüzleştir. 
C) Sanatın malzemesi insan ve dildir. 
D) Sanat insanı geleceğe hazırlar. 
E) Sanat insana var oluşunu hatırlatır. 

9-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden değildir?
A) İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini konu edinir. 
B) Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır. 
C) Güzel sanatlar arasında sayılır. 
D) Kendine özgü kuralları vardır. 
E) Edebiyat görsel sanatlardandır. 

10- I) Edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. 
II) Edebiyatın konusu insandır. 
III) Sanat değeri taşıyan insanda üstün bir güzellik duygusuyla heyecan uyandıran dil ürününe edebî eser denir. 
IV) Edebî eserin estetik bir değer taşıması gerekmez. 
V) Edebî eseri yaşatan başlıca öge dilidir. 
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? 
A) I             B) II          C) III          D) IV            E) V 

11- Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın “evrenselliğini” destekleyen bir durumdur. 
Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur? 
A) Kaynağının insan oluşu 
B) Etkilenme alanının fazlalığı 
C) Sürekli kendini yenilemesi 
D) Sanatın evrenselliği 
E) Sanatın insana ve doğaya bakışı 

12- İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar. 
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır?
 
A) Sanat ile edebiyat arasındaki ilişki 
B) Sanat ve müzik arasındaki ilişki 
C) Sanat ile resim arasındaki ilişki 
D) Sanat ile doğa arasındaki ilişki 
E) Sanat ile insan arasındaki ilişki 

13- Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir? 
A) Mimari                
B) Heykel                       
C) Fotoğraf 
D) Resim                 
E) Müzik 

14- Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir?
 
A) Resim 
B) Edebiyat 
C) Müzik 
D) Heykel 
E) Halıcılık 

15- I) Edebiyat kelimelerle yapılan güzel sanattır. 
II) Müzik sesleri melodi haline getirme sanatıdır. 
III) Tiyatro, bale ve opera ses ve görsel sanatların karışımıdır. 
IV) Fotoğraf ve sinema da güzel sanatlardan sayılır. 
V) Edebiyat sadece görsel bir sanattır. 
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) I             B) II              C) III              D)IV                E) V 

16- Duyguların taşa, tahtaya kazılması ile …………, maddelerin şekillenmesi ile ………….ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi ………..e temel olmuş, çeşitli oyunlarla …………., yazının bulunmasıyla da ………….. başlamıştır. 
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Resim-heykel-müzik- tiyatro- edebiyat 
B) Heykel- bale-tiyatro-müzik-edebiyat 
C) Edebiyat- opera-müzik-tiyatro- resim 
D) Resim-heykel-tiyatro-müzik-edebiyat 
E) Edebiyat-heykel-bale-tiyatro-müzik 

17- Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan güzel sanatlara karma sanatlar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karma sanattır? 
A) Resim 
B) Tiyatro 
C) Heykel 
D) Müzik 
E) Edebiyat 

18- Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir
A) Tiyatro
B) Hat 
C) Mimari 
D) Heykel 
E) Ebru 

19- Bir yapı ve ifade biçimi kazanmış sanat eseri kendisine özgü bir iletişim aracıdır. Kullanılan malzeme ile ifade edilmek istenen husus birleşerek bir bütün oluşturur. Artık bu bütün yeni bir varlıktır. Benzeri olsa da eşi yoktur. 
Bu paragrafta sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 
A) Öznelliği 
B) Özgünlüğü 
C) Nesnelliği 
D) Evrenselliği 
E) Etkileyiciliği 

20- Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve duyarlılığıyla var olanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu kurgu inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olmalıdır. Bunun için sanat eserinin önemli bir özelliği de kurgulu olmasıdır. 
Yukarıdaki parçada sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir? 
A) Sanat eserinde kurgu önemli yer tutar. 
B) Ortaya konulan sanat eseri döneminden izler taşır. 
C) Sanat eserinde sanatçının kendi özelliklerini bulmamız mümkündür. 
D) Sanat eseri var olanı farklı gözle bizlere gösterir. 
E) Sanat eseri, insan doğasının bir sonucudur. 

21- Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz? 
A) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir. 
B) Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir. 
C) Edebiyatın en önemli malzemesi dildir. 
D) Edebiyatta estetiğe önem verir. 
E) Edebiyat plastik sanatlar içerisinde sayılır. 

22- Edebiyatta iki ifade tarzı vardır: Sözlü ifade ve yazıldı ifade. Aşağıdakilerden hangisi yazılı ifadenin özelliklerinden değildir? 
A) Yazılı anlatımda dil bilgisi ve yazım kuralları kesinlikle uygulanır. 
B) Yazılı anlatımda argo ifadelere yer verilmez. 
C) Yazılı anlatımda kısa ve anlaşılır ifadeler daha kolay anlaşılır. 
D) Yazılı anlatımda günlük dilde kullandığımız her kelimeyi kullanabiliriz. 
E) Yazılı anlatımda çok değişik söz ustalıklarına başvurulabilir. 

23- Edebî eserler, ulusun yaratıcı gücü ile birlikte, dilin gelişmişliğini de gösterir. Çünkü bu eserler, anlatım gücü bakımından, dilin en yatkın ve seçkin ürünleridir. 
Yukarıdaki paragrafta edebî eserlerin hangi özelliği vurgulanmıştır? 
A) Etkileyicilik 
B) Özgünlük 
C) Görecelik 
D) İşlevsellik 
E) Ulusallık 

24- İnsan cemiyetlerinin seçkin bir ifadesi ve güzel sanatların bir kolu olan edebiyat, “malzemesi dile dayanan, duygu, düşünce ve hayal dünyamızda hususî tesirler uyandıran, sosyal bir çevrede hayat bulmuş ya da bulmakta olan sözlü ve yazılı eserler”e verilen addır. 
Yukarıda tanımı verilen edebiyatın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
A) Sözlü ve yazılı eserleri içerir. 
B) İnsanın hayal dünyasına bakar. 
C) Malzemesi dildir. 
D) Güzel sanatların bir koludur. 
E) Hayal ve imgelerle yüklü bir anlatımı vardır. 

25- Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden değildir? 
A) Edebiyat sanatı bakımından değer taşır ve okuyucuda estetik duygular uyandırır. 
B) Ruha ve zekâya seslenen sanat eseridir. 
C) Öğretim amacıyla yazılmaz, bu yönüyle diğer yazılı ve sözlü eserlerden ayrılır. 
D) Sadece hayal dünyamıza hitap ederler. 
E) Ait olduğu toplumun ve dönemin sosyal ve kültürel yapısını yansıtır. 

26- (I) Aydın kesimi, tiyatro sanatına, bu sanatın değerine, sorumluluklarına karşı duyarlıdır. (II) Tiyatro seyircisinin çoğunluğu ise tiyatro sevgisini yalnızca bir alışkanlık olarak sürdürmektedir. (III) Bu sanatı oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi öğeler konusunda fazla bilgisi yoktur. (IV) Onun için, seyirciye her zaman daha iyisini, daha doğrusunu, daha güzelini götürmek, tiyatro sevgisini ince bir beğeniyle donatmak, düşünceyle yoğurmak gerekir (V) Bu da ancak tiyatro sanatçılarının, bu sanatçıları yetiştirenlerin, inançlı ve sürekli çabalarıyla gerçekleşir. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, tiyatro sanatıyla uğraşanlar için bir “görev” olarak nitelendirilebilir? 
A) I.                 B) II.              C) III.                D) IV.               E) V. 

27- Bir yazının tadı, sözcükleri giydirmekte, koşturmakta, sıçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gizlidir. Her sanatçı sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle, o dilin bütün girdisini çıktısını çok iyi bilmeyi gerektirir. Dilin olanak ve yeteneklerini tanımayan bir sanatçının önünde diz çökmez sözcükler. 
Bu parçada, sanatçının sözcüklere diz çöktürmesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sözdizimi bakımından özensiz cümleler arasında sıkışıp kalmamak 
B) Sözcük seçimiyle, her yapıtına farklı bir boyut kazandırmak 
C) Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalışmak 
D) Okurun dil duyarlığını geliştiren yapıtlar ortaya koymak 
E) Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yetinmeyip onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek 

28-Sanat yapıtlarının büyüklüğü, alıcısını, izleyicisini, okuyucusunu değiştirmesindedir. Bir şiiri, bir romanı okumuş olan, bir resme bakmış olan insan, o şiiri, o romanı okumadan, o resme bakmadan önceki hâlinden farklı bir duruma gelmişse sanat yapıtı olmaya hak kazanmış, kendilerinden beklenen görevi yerine getirmiş sayılırlar. 
Parçaya göre, bir yapıta sanat değeri katan en kapsamlı etken nedir? 
A) Güzellik 
B) Etkileyicilik 
C) Gerçeklik 
D) Öğreticilik 
E) Çekicilik 

29-
Yaşanmış olaylardan yararlanmadan yazdığını savunan bir tek yazar var mıdır? Ne var ki hiçbir gerçek yazar, günlük yaşamına girmiş kişileri ya da olayları olduğu gibi aktarmaz. Yazar seçtiği kişileri, yalnızca kişileri değil yaşamı da değiştirir; kendine göre kurar, oluşturur. Bunu gerçekleştirirken kullandığı malzeme yine gerçek kişiler, gerçek yaşamdır elbet. 
Bu parçada yazarla ilgili olarak vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yapıtlarının konu alanı kendi yaşamlarıyla sınırlıdır. 
B) Gösterecekleri başarı, yaşamı bütün yönleriyle yansıtmalarına bağlıdır. 
C) Anlattıklarının değeri, bunların kanıtlanabilir olmasıyla ölçülür. 
D) Kahramanların davranışları, konunun gelişimine göre yönlendirilirler. 
E) Gördüklerini ve algıladıklarını farklı biçimlere dönüştürerek yeniden yaratırlar.

                              CEVAP  ANAHTARI
1. B
6. E
11. B
16. A
21. E
26. D
2. E
7. A
12. E
17. B
22. D
27. E
3. E
8. D
13. E
18. A
23. A
28. B
4. D
9. E
14. E
19. B
24. E
29. E
5. D
10. D
15. E
20. E
25. D


............................................................................................................................................... 
TÜRK EDEBİYATI TEST -31.  Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir?
A) Dans   
B) Bale   
C) Heykel     
D) Mimari 
E) Tiyatro

2. Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?
A)Yemek tarifi metni
B)Anne sevgisini konu alan bir metin
C)Trafik kazasını anlatan bir haber metni
D)Toriçelli’nin basınç deneyini anlatan metin
E)Karadeniz’in nüfus yapısını anlatan metin

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim ya da imgekullanılmamıştır?
A)Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
B)Damat, şeker gibi çocuktu.
C)Her sanat eseri gerçeği temsil eden bir kurmacadır.
D)Bütün gece çalışmış ve uykusuz kalmıştı.
E)Çocuk gibi sevinmişti bu haberi alınca.

I.Edebi metinlerin amacı bilgi vermek değildir.
II.Edebi metinler gerçeği aynen yansıtmalıdır.
III.Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır.
IV.Edebi metinlerde kelime ve cümlelerin yerini değiştirmek mümkündür.
V.Edebi metinler kurmacadır.
4. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A)I-II        B) II-IV       C) III-V      D)IV       E)III

5. Gerçekliği ele alış bakımından aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
A) gazete haberi 
B) tıbbî makale 
C) roman 
D) dilekçe  
E) sözleşme

6. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metindir?
A)  makale  
B)  deneme  
C)  hikaye 
D)  anı   
E)  gezi yazısı

7. Heykeltıraş-mermer arasındaki ilişki aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde vardır?
A)ressam-sergi salonu
B)yazar –dil
C)tiyatro-opera
D)besteci- konser
E)oyuncu-sahne

8. “İster öğretici, açıklayıcı metin, ister sanatsal metin olsun her yazı belli bir okur kitlesine ulaşmak için yazılır.”
 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye en yakındır?
A)Öğretici, açıklayıcı yazılar okura hitap etmek zorunda değildir.
B)Öğretici, açıklayıcı yazılar somut gerçeklere dayanır.
C)Her sanatsal yazı okur üzerinde aynı etkiyi göstermez.
D)Belli bir okur kesimine ulaşması hedeflenmeyen hiçbir yazı yoktur.
E)Öğretici, açıklayıcı yazılarla sanatsal yazıların anlatım biçimleri birbirinden farklıdır.

9.Edebiyat türlerinin en önemlilerinden biri olan “şiir” genel olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisinevarılamaz?
A) Ölçü gibi uyak ve redif de şiire bir ahenk kazandırır.
B) Şiir, kendi dönemindeki sosyal, siyasi, adli, ticari, dini hayatın gölgesinde yazılır.
C)  Şiir dili okuyana yeni yorumlar kazandırmak için anlamca kapalı ve ağır olmalıdır.
D) Bir milletin yaşam biçimi şiirlerine yansır.
E) Şiirde dilin imkânlarından olabildiğince fazla yararlanılır.

Uçan kuşlar düşün, geçen kervanları an
Mademki kara bahtın adını koydu çoban
10.Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zengin kafiye
B)Tam kafiye
C)Yarım kafiye
D)Cinaslı kafiye
E)Redif


Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni
11. Yunus Emre'nin bu dizeleri için aşağıdakilerden hangisisöylenemez?
A) Tema olarak Allah aşkı işlenmiştir.   
B) Nazım birimi dörtlüktür.  
C) Halk edebiyatı ürünüdür. 
D) Zengin uyak kullanılmıştır.     
E) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

12. Yazıda verilmek istenen ve o yazının da amacını oluşturan mesaja, iletiye ne ad verilir?
A) Yargı            
B) İçerik   
C) Konu
D) Ana düşünce 
E) Semantik

13. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?
A)Bir ağaç heykeli
B)Bal peteğinin altıgen şekli
C)Ölüm üzerine yazılan şiir
D)Matematik konulu şarkı
E)Deniz kıyısının resmi

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Edebiyat bilim dallarından etkilenir.
B)Şiir gerçekleri doğrudan anlatır.
C)İmge sınırsız hayal zenginliğinin kelimelere yansımasıdır.
D)Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.
E)Şiirde ahenk ölçü ve kafiyeyle sağlanır.

15. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?
A)Kullandığı malzemenin dil olması
B)Her konuyu işleyebilmesi
C)Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması
D)Bir sanat dalı olması
E)Tek amacının insanı duygulandırmak olması

16. Bir sanat eseri doğrudan veya dolaylı yoldan da olsa yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi atmosferinden bağımsız düşünülemez.
Yukarıdaki parçada verilen bilgiler edebiyatın hangi kavramla ilişkisini açıklar?
A)Biçim               
B)Zihniyet            
C)Ahenk
D)Ölçü                 
E)Kafiye (uyak)

17. Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsurudur?
A) Edebi sanatlar
B) Dil
C) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması
D) Tema
E) Zihniyet

18.Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?
A) Merhametin ta kendisiydi gözlerin
B) Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı
D) Aslan, tilkiyi yanına çağırdı.
E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar

Güzelliğin on par'etmez 
Bu bendeki aşk olmasa 
Eğlenecek yer bulaman 
Gönlümdeki köşk olmasa
19.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A)Nazım birimi dörtlüktür
B)İkinci dizede imge kullanılmıştır
C)Redif ve kafiye vardır.
D)Hece ölüsüyle yazılmıştır.
E)Şiirin teması aşktır. 

20.”Şiir gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.” cümlesinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Şair gerçeği olduğu gibi aktarmaz.
B)Şiirdeki gerçek görünen gerçek değildir.
C)Şairin amacı gerçekleri olduğu gibi aktarmak değildir.
D)İmge ve mecazlarla şiir gerçeği ortaya çıkar.
E) Şair gerçeği kendi duygu ve düşünce süzgecinden geçirmez.


İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır
21.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İnsanın öncelikle kendisini tanıması gerekir
B)İlmin asıl amacı anlatılmaya çalışılmış.
C)Kişi kendisini tanımak için okumalıdır.
D)İlim bilmekten gaye, kendini bilmek değilse boşunadır.
E) İlim öğrenmekten asıl maksat teknolojide ilerlemektir.

Yerin seni çektiği kadar ağırsın
Kanatların çırpındığı kadar hafif
Kalbinin attığı kadar canlısın
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç
Sevdiklerin kadar iyisin
22.Yukarıdaki mısralarda verilmek istenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan ne hissederse karşılığını alır.
B)Yaşamak için kötülük yapmak gerekmiyor.
C)Sevdiğimiz insanlara yakın olmalıyız.
D)Sağlığımız bizim için önemlidir.
E)Gençliğimizin değerini bilmeliyiz.

23. Sanat eseri ne ahlaksızlığı öğretir, ne de ahlaklı olmayı öğütler. Ahlak karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik kullanılacak bilgi verdiği de söylenmez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür yeni bir gerçeği ortaya çıkarır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat bir yandan da sezgisel bilgi vererek insanın gerçeğin ötesini düşünmesini sağlar.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz.
A)Sanat eseri ahlaklı olmayı öğütlemez.
B)Kişilere gündelik bilgi vermez.
C)Sanat eserinde gerçekler anlatılmaz.
D)Gerçeğin ötesini sanat sayesinde görürüz.
E)Sanat gerçek karşısında kayıtsızdır.

24.Dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Dil insanlar arsındaki iletişimi sağlar.
B)Dil kültürün taşıyıcısıdır.
C)Canlı bir varlık gibi sürekli gelişir.
D)Dilin sanatla ilgisi yoktur.
E)Dil yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

25. Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin bir özelliği değildir?
A)Edebi metnin dili, bilimsel metinlerin dilinden farklı değildir. 
B)Duygulandırmak, sezdirmek, düşündürmek amacıyla yazılır.
C)Gerçekliği kurmaca kurmaca gerçekliktir.
D)Bilgi vermeyi amaçlamaz.
E)Her konuyu ele alabilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi edebi (söz) sanatlarından değildir?
A)Telmih
B)Kişileştirme
C)Benzetme
D)Redif
E)Hüsnü talil

27. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İnsanlar duygularını hayallerini sadece dille ifade etmez.
B)Kafiyesiz ve ölçüsüz şiir olmaz.
C)Düz yazıyla yazılan eserlere “mensur” denir.
D)Resmin malzemesi boyadır.
E)Şiirdeki uyum ve düzene ahenk denir.

28. Aşağıdakilerden hangisi sanat değeri taşır?
A)Bir aşk masalı
B)Örümceğin büyük ağı
C)Bir evin mimarisi
D)Bir yemek tarifi
E)Çanakkale savaşını konu edinen tarih metni

29.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Edebiyat bilim dallarından etkilenmez.
B)Şiir gerçekleri doğrudan anlatır.
C) İmge zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şeydir, hayaldir.
D)Şiirin ana duygusuna aliterasyon adı verilir.
E)Şiirde ölçü ve kafiye mutlaka olmalı.

30. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgilidir?
A)Kullandığı malzemenin ses olması
B)Sınırlı sayıda konuları işleyebilmesi
C)Duygu ve düşünceleri doğrudan anlatması
D)Bir sanat dalı olması
E)Tek amacının insana bilgi vermek olması

1.E
16.B
2.B
17.C
3.D
18.D
4.B
19.B
5.C
20.E
6.C
21.E
7.B
22.A
8.A
23.E
9.C
24.D
10.B
25.A
11.D
26.D
12.D
27.B
13.B
28.A
14.B
29.C
15.E
30.D

...............................................................................................................................................

                   9. SINIF TÜRK EDEBİYATI TEST – 4

1. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: “Bana dokunma!” diye bağırdı.
Bu cümlede en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih (Benzetme)                      
B) Tezat
C) İstiare                    
D) Kinaye
E) İntak (Konuşturma)

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi
     Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!
     Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C) Kardır yağan üstümüze geceden
     Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
     Sular kararınca paslanan dağlar   

E) Kervan yürür peşi sıra düşemem
     Yıldız akar uçsam da yetişemem

3. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır?
A) Gönül sevdiğinden soğur
    Görülmeyi görülmeyi

B) Gölgesinde dinlendiğim
     Koca çamlar yerinde mi

C) Şu karşıma göğüs geren
     Taş bağırlı dağlar mısın

D) Elbet bir devasız dertten
     Doğan göz bir zaman ağlar

E) Uçtu kuşların kervanı
     Her biri bir dala gider

İçmiş gibi geceyi bir yudumda
Göğün mağrur bakışlı bulutları
4.Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?  
A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir
     Sinsi adımlarla akşam yürüyor

B) Memleket isterim
    Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

C) Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm
    Kahramanlıklar okudum tarihte 

D) Zamanla nasıl değişiyor insan
     Hangi resmime baksam ben değilim

E) Benim de mi düşüncelerim olacaktı
    Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım

5. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?
A) Havuz başında hurma    Çapkın karşımda durma

B) Evlerinin önü yonca    Yonca kalkmış dam boyunca

C) Her yanımda yanık bülbüller öten    Bahçelerden bir gün sessiz geçerken

D) Sıyrıl beyaz karanlık içinden, pırıl pırıl    Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl

E)  Benim her derdime ortak sen oldun
    Ağlarsam ağladın, gülersem güldün

6 .“Sakin ve rüzgarsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.”
Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava – Rüzgar                     
B) Rüzgar – Duman         
C) Hava – Ses                            
D) Duman – Gök
E) Duman – Ses

7. “Anadolu” kelimesinin, “Anadolu hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu.” cümlesindeki kullanılışına benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ankara, bütün Orta Anadolu’ya bir iç kale vazifesi görmüştür.
B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.
C) O günlerde Konya’nın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.
D) İstanbul’un asıl iç manzarasını, bu sivil mimari oluşturmuştur.
E) Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başka şehir bilmiyorum.

Nedir can kim anı sen nâzenin cânâne vermezler
Sana âşık olanlar yoluna cânâ ne vermezler.
8.Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas    
B) Hüsn-i Talil              
C) Teşhis
D) Tevriye                      
E) İntak

9. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Şiir metni çok anlamlıdır.
B)Şiirde açıkça anlatılanların yanı sıra üstü kapalı söylenenlerde vardır
C)Şiirde kavramlar temel anlamlarının dışında kullanılır.
D)Şiirde egemen olan ana duyguya tema denir.
E)Şiirler bir düşünceyi benimsetmek amacıyla yazılır.

Marmara’da her yelken
Uçar gibi neşeli
Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır. 
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır? 
A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal
B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda
D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı
E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

11. Aşağıdakilerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır? 
A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde
B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar
D) Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi
E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi

İçine gül koyduğum tüfek ölmeye başlar
Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa
Gibi ölüm önünde öz benliğim yavaşlar
12.Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?
A)teşhis-teşbih
B)teşhis-hüsnü talil
C)teşbih-hüsnü talil
D)telmih-teşhis
E)telmih-teşbih
13.Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?
A)Konu              
B)Tema               
C)Düşüne
D)Yapı               
E)Ahenk

14.Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsuru sayılmaz?
A)Ünlü harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması
B)Ölçü
C)Edebi sanatlar
D)Uyak ve redifler
E) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması

Şimdi yüreğimde, bir garip savaş 
Ömrümü çalıyor,  yavaş yavaş
15. Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zengin kafiye
B)Tam kafiye
C)Yarım kafiye
D)Cinaslı kafiye
E)Redif

Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır
Ve kediler de her gece sürünür yastıklara
Denizleri bahtiyar eden günler kısalır
16.Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?
A)teşhis-teşbih
B)teşhis-hüsnü talil
C)teşbih-hüsnü talil
D)telmih-teşhis
E)teşbih -telmih

Kalem böyle çalınmıştır yazıma
Yazım kışa uymaz, kışım yazıma      
17. Bu iki dizedeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) istiare            
B) abartma (mübalağa)
C) kişileştirme (teşhis)          
D) cinas
E) benzetme (teşbih)


Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elimdeki asa ile
Çağırayım Mevlam seni
18.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Nazım birimi dörtlüktür
B)Redif ve kafiye vardır.
C)Hece ölüsüyle yazılmıştır.
D)Şiirin teması yiğitliktir. 
E)İkinci dizede telmih sanatı kullanılmıştır

“Şiir, gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.”
19.Bu cümlesinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şair gerçeği olduğu gibi aktarır.
B)Şiirdeki gerçek görünen gerçektir
C)Şairin amacı hayallerini yazmak değildir.
D) Şair gerçeği değil hayalleri yazar.
E) İmge ve mecazlarla şiir gerçeği ortaya çıkar.
 
20. Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?
A)Bir geyiğin eriyen gözleri düşer kara
B)Denizleri bahtiyar eden günler kısalır
C)Ve kediler de her gece sürünür yastıklara
D)Son, en son söz olarak söylemek istiyorum
E) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura

Okumaktan murat ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir
21. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Okumaktaki amaç Hakk’ı tanımaktır
B)Hakk’ı bilmeyen ne okuduğunu da bilmez
C)Ne okuduğunu bilmeyen boşuna çaba sarf eder.
D)Okumanın bir amacı olmalı
E)Okuyan insanın kelime hazinesi gelişir.

Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..
22.Yukarıdaki mısralarda verilmek istenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanlarda duygular karşılığını alır.
B)Tabiatın gücüne karşı konulmaz.
C)İnsan güzelliğiyle övünmelidir.
D)Yalnızlık acısı çekenler mutludur.
E)Tabiatın değerini bilmeliyiz.

23. Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin bir özelliği değildir?
A)İmge ve mecazlar ön plandadır.
B)Şiir dilinde doğrudan anlatım vardır.
C)Edebi bir dildir.
D)Hayaller somutlaştırılarak ifade edilir.
E)Şiir dilinde sözcüklerin anlamları sözlük anlamlarından farklıdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi kafiye çeşidi değildir?
A)Zengin 
B)Tam 
C)Yarım 
D)Tunç
E)Asonans

25. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Dizelerle yazılan eserlere manzum denir.
B)Sanatta ilk amaç maddi çıkar sağlamaktır.
C)Şiir kafiyesiz ve ölçüsüz de yazılabilir.
D)Edebiyatın malzemesi dildir.
E)Şiiri oluşturan bütün unsurlara “yapı” denir.

26. “Menekşeler külahını kaldırır.” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Güzel gitti diye pınar ağladı
B) Ak kuğular sökün etti yurdundan
C) Gül budanmış dal dal olmuş
D) Kara yerde mor menekşe biter mi
E) Gözlerim kapıda kulağım seste

27. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?
A) Bir garip rüya rengiyle
     Rüzgardaki yaprak bile

B) Savrulmada gül şimdi havada
     Gün doğmada bir başka ziyada

C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
     Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık
     Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

E) Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek
     Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

28. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır?
A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
     Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde

B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni
     Arşa çıksan akıbet yer yer seni

C) Akşam lekesiz, saf, iyi bir güz gibi akşam
     Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam

D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman
     Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman

E) Görmeden mecnunların sahrâdaki cem’iyyetin
     Sevdiğim meşk-i nigâh eylersin âhûlarla sen   

Rüzgar esmez, konuşur 
Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun 
Mesut olun, yaşayın 
Ana, baba, evlat, torun
 
29. Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Telmih      
B) Tenasüp     
C) Teşbih  
D) Tevriye      
E) Teşhis

30. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgar, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler… Görülecek şey!”
Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) böcekler    
B) sisler              
C) rüzgar
D) dağlar                  
E) ağaçlar

1.E
16.A
2.B
17.D
3.C
18.D
4.A
19.E
5.E
20.D
6.E
21.E
7.C
22.A
8.A
23.B
9.E
24.E
10.A
25.B
11.D
26.A
12.A
27.B
13.B
28.B
14.C
29.E
15.A
30.D

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk