11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 115

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

.........
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.
a) Makber
b) Han Duvarları
c) beyanname
ç) Vatan yahut Silistre
d) terza–rima
e) Tan Sesleri
f) parnasizm
g) Küfe
ç ) Namık Kemal
 ) Şehriyar
d ) nazım biçimi
  ) Faruk Nafiz Çamlıbel
) bildiri
g ) Mehmet Âkif Ersoy
a ) Abdülhak Hamit Tarhan
( e ) Mehmet Emin Yurdakul
( f ) şiirde gerçekçilik
X ) Nef ’î
Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. I. Dönem Tanzimat şiirinin biçim açısından özelliklerini maddeler hâlinde defterinize yazınız.
 • Cevap: 
 • Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
 • Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.
 • Klasizim (Şinasi, Ahmet Vefik Paşa) romantizm (Namık Kemal, Ahmet Mithat) den etkilenmişlerdir.
2. II. Dönem Tanzimat şiirinin içerik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap: 
 • Sanat Sanat içindir. “Anlayışı vardır.
 • Batı daha yakından takip edilmiş ve eserlerde bunları yansıtmışlardır.
 • Dil birinci döneme göre daha ağır ve sanatlıdır.
 • Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır.(Bazı şiirlerde hece ölçüsü vardır.)
 • Divan edebiyatı nazım biçimleri yerine Batı edebiyatındaki nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.
 • Şiirin konusu genişlemiş ve “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” Düşüncesi ile her konu da şiir yazılmıştır.
 • √ Şiirler de romantizmin, roman ve hikaye de ise realizmin ve naturalizm etkisi görülür.
 • √ Bu dönem şiirleri Serveti Fünun edebiyatına zemin oluşturmuştur.
3. Namık Kemal’in Tanzimat şiirine getirdiği yenilikler hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: 
 • Tanzimat Edebiyatının en coşkulu şairi olan Namık Kemal, Türk edebiyatında vatan şairi olarak bilinir.
 • Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir.
 • Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları işlemiştir. “Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk” gibi konuları işlemiştir.
 • Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Tiyatrolarında geçen bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
 • Şiiri, düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır. Şiirde sosyal konulara ağırlık vermiştir.
 • Şinasi’yle tanışıncaya kadar tümüyle divan şiiri çizgisinde yazmıştır. Şinasi’yle tanıştıktan sonra divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır.
4. Servetifünun Dönemi şiirinde tercih edilen ahenk unsurlarının beş özelliğini maddeler hâlinde
defterinize yazınız.
 • Cevap :
 • Ferdî duygu ve hayâllerin yanı sıra, aşk, tabiat ve allı hayatı başlıca temalar arasındadır.
 • Hayâl-hakikat çatışması şiirde dikkat çekici boyutlardadır.
 • Beğendikleri birçok hayâlleri şiire sokarlar.
 • Şiir dilinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar vardır. Sanatkârane bir üslûp peşindedirler.
 • Uyak anlayışı değişmiş “göz uyağı” yerine “kulak uyağı” anlayışı benimsenmiştir.
5. Parnasizm akımının, Servetifünun Dönemi şiir anlayışının oluşmasındaki etkisini açıklayınız.
 • Cevap: Parnasizm Servet-i Fünuncuları derinden etkilemiştir. Aşağıdaki maddelerde bu etkileri ayrıntılı açıkladık.
 • Sözcüklerin seçiminde önemli bir dikkat geliştirilmiştir.
 • Ölçü, uyak gibi ahenk unsurları önemsenmiştir.
 • Biçimsel açıdan “mükemmelliyetçilik” söz konusudur.
 • En çok sone nazım biçimi kullanılmıştır.
 • Sanatı “güzellik” işlevi ile sınırlandırarak değerlendirmişlerdir.
 • Şiirde bilimsellik, nesnellik hususlarının oluşmasına gayret edilmiştir.
6. Manzume ile manzum hikâye arasındaki farkları defterinize yazınız.
 • Cevap: Manzum hikaye ve manzume aynı anlamı karşılayan iki kelimedir. Manzumeler, şiir şeklinde yazılmış hikayelerdir. Bu eserler hakkında bilmemiz gereken en önemli şey hikayelerin tüm özelliklerini karşılıyor olmalarıdır. Olay, yer, zaman ve karakterler bu tarz edebi eserlerde rahatlıkla görülebilir. Manzum hikayelerde yazar, okuyan kişiye bir ders verme amacı taşır. Toplumsal mesajlar bu tür eserlerde sıklıkla kullanılır. Anlatılan olaylar da genellikle gerçeğe yakın olaylar olarak seçilir. Kısacası manzumeler ve manzum hikayeler aynı eserlerdir.
7. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin içerik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap:
 • Halk şiiri kaynak olarak benimsenmiş ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Milli kültür ve milli tarihle ilgili konular ele alınmıştır.
 • Duygudan ziyade fikir ön plandadır.
 • Eserler didaktiktir.
8. Saf şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: Şiirin bir biçim sorunu olduğu düşüncesinden hareketle anlamdan çok şiirin şekil olarak güzel olmasını, ahenkli olmasını kısaca estetik olması gerektiğini savunan anlayışa saf şiir denir. Saf şiir anlayışı insana bilgi vermekten çok kişilerin estetik duyarlığını arttırmaya dayanmaktadır.  Cumhuriyet Dönemi ve öncesinde Türk Edebiyatı’nda hakim  düşünce olan memleket anlayışıyla başarılı şiirler yazılmıştır. Ancak bir süre sonra memleket edebiyatı bazı sanatçıları sıkmaya başlamış ve yeni bir şiir anlayışı yaratma çabaları başlamıştır. Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle beraber Türk Edebiyatı’nda saf şiir eğilimi başlamış olur.
9. Beş Hececiler topluluğunun şairleri kimlerdir? Bu topluluğun şiir anlayışını anlatınız.
 • Cevap:
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Orhan Seyfi Orhan
10. Dil bilgisi açısından tüm ögelerin yer aldığı bir cümleyi yazınız.
 • Cevap: Yarın / Ahmet ile Mehmet  / yanlarında Sacit’i de alarak / maça gitmek için / arabanın arkasında / yolculuk yapacaklar.
 • Zarf Tümleci  / Özne / Nesne /  Edat Tümleci / Dolaylı Tümleç / Yüklem
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
Bu iki şiir alıntısıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı edebî dönemlerin ürünüdür.
B) Aynı tema kullanılmıştır.
C) Söz sanatlarına başvurulmuştur.
D) Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
E) Nazım biçimi aynıdır.
Cevap: B

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 115"

Back To Top -->