Sponsorlu Bağlantı

SİYASET FELSEFESİ TEST SORULARI ÇÖZ PDF

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

FELSEFE TEST SORULARI, 
SİYASET FELSEFESİ TEST SORULARI PDF, SİYASET FELSEFESİ TEST SORULARI, SİYASET FELSEFESİ, TESTLER, FELSEFE TEST SORULARI, 

1-      Siyaset felsefesinin, konusu itibariyle, aşağıdaki alanlardan hangisiyle daha çok ilişki içinde olması beklenir ?

A) Psikoloji            B) Sosyoloji C) Antropoloji    D) Ekoloji               E) Fizyoloji


2- Bazı düşünürlere göre “Siyaset felsefesinin işi, ilk örneğini Aristoteles’de bulduğumuz bir siyaset teorisinin yaptığı gibi, devlet biçimlerini sıralamak, özelliklerini ayırt etmek ve giderek bunlar üzerine yargılar vermek değildir. Siyaset felsefesi, belli devlet biçimleri, belli yönetim tipleri hakkında karşılaştırmacı ve yargı verici bir tutumla iş görmez.”
Bu görüş aşağıdaki niteliklerden hangisiyle çelişir ?
A) Olması gerekeni inceleme               B) Evrensel olma  C)Varlığı bütünüyle ele alma D) Sübjektif olma E) Deneyle ispatlanabilir olma

3--     Bürokrasi akılcı bir örgütlenme biçimi olarak devletin yönetim yükümlülüklerini gerçekleştiren vazgeçilmez bir yapılanma şeklidir.
Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Devlete alternatif bir güçtür.
B. Devletin işlevselliğini sağlar
C. Her bakımdan devletin işleyişini zayıflatır.
D. Özgürlükleri engelleyici yapıdadır.
E.  Kolayca terk edilebilir özellikler taşır.

4--    Sofistler, insanın oluşturduğu düzenin doğal durumdaki güç dengesini bozduğunu, bu düzenin egemen olanlara yaradığını öne sürerler. Onlara göre, doğa insanları eşit yaratmıştır. Ancak toplumsal düzen, insanları yöneten ve yönetilen, özgür ve köle olarak ayırmıştır. Dolayısıyla insan doğasına uygun düzen arayışları boşuna bir çabadan öteye geçemez.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin toplumsal düzen anlayışlarını en iyi özetlemektedir?
A. İnsan, doğasına uygun devleti oluşturmalıdır.
B. Devlet insanın özüne uygun doğal bir kurumdur.
C. Her yerde geçerli toplumsal kurallar vardır.
D. İnsanlar arasındaki çatışma devletin kurulmasıyla yok olur.
E. İnsanın özüne uygun ideal bir toplumsal düzen yoktur

5- Karl Marx, kapitalist ekonomiyi yarattığı sınıf ayrımı nedeniyle, insanlık dışı bir sömürü aracı olarak nitelemiştir. Bu ekonomiden kurtulmanın yolu olarak üretim araçlarının tümünü kamulaştırmayı önermiştir.
Buna göre, Karl Marx ideal düzenin ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?
A) Adaleti B) Eşitliği C) Özgürlüğü
D) Hukuku                    E) Temel hakları

6- -     I. Hak ve özgürlükleri devlete karşı savunabilen özgür ve özerk vatandaşların oluşturduğu bütündür.
II. Devletin içte ve dışta kararlar alıp bunları uygulayabilmesidir.
Verilenler aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine karşılık gelir?
A) Bürokrasi – Egemenlik                   B) Toplum – İktidar                   C) Sivil toplum – Egemenlik D) Bürokrasi – Meşruiyet
E) Egemenlik –Toplum

7-- * Hobbes’a göre insan bencildir ve onun bütün eylemleri bu bencil doğasının arzularını tatmin etmeye yöneliktir. Bu durum çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürekli savaş halinde olmasına yol açar. İnsanları bir arada tutabilmek için devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır.
*   Locke insanların doğaları gereği iyi olduğunu bunun sonucu olarak ilişkilerinin iyi niyet yardımlaşma ve işbirliğine dayandığını ileri sürer. İnsanlar arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülebilmesi tek bir gücün değil çoğunluğun egemen olduğu bir devlet düzeniyle mümkündür.
Bu bilgilere göre Hobbes ve Locke’ın devlet anlayışlarındaki fark aşağıdakilerden hangisinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır?
A) İnsanlığın geleceğiyle ilgili beklentilerinin
B) İnsanın psikolojik yapısı ve özelliklerine ilişkin görüşlerinin
C) Yaşadıkları çağa egemen olan siyasi görüşlerin
D) Toplumsal düzenlemelerin gerekli olup olmadığı
konusundaki inançlarının
E) Çevrelerindeki insanlarla karşılıklı ilişkilerinin

8--"Devleti idare eden halka iyilik yapmalıdır. Çünkü halk adalete muhtaçtır. Halkın devlete verebileceği fazla bir şey yoktur ancak, devletin halka verebileceği şey pek çoktur. Eğer bu yapılmaz, zorbalık olursa devlet bozulur. Bundan dolayı halk ve devlet birbirine feda edilmemeli ikisi birlikte varlıklarını sürdürmelidir."
Siyaset felsefesiyle ilgili bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?
A) İnsanlar düzen içinde yaşama eğilimindedir
B) Yönetim biçimi, ortaya çıktığı çağın şartlarını yansıtır.
C) Egemenliğin kaynağı halktır.
D) İnsanlar için düzen önemli ve gereklidir.
E) Devlet halkın ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

9--"Bir siyaset felsefesi ancak çağdaş sorunlardan yola çıkılarak temellendirilebilir. İnsanlık tüm tarihi ve siyasi tecrübelerine rağmen, her zaman için geçerli olabilecek devlet biçimleri ve yönetim tipleri geliştirememiştir. Bu tarihe bağımlılık, bir siyaset felsefesini de her çağda aktüel olandan yola çıkmaya zorlar."
Buna göre siyaset felsefesinin konusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?
A) Siyaset felsefesinin olanı değil olması gerekeni incelediği söylenemez.
B) Siyaset felsefesi tarihteki siyasi sorunları tekrar ele alarak inceler.
C) Siyaset felsefesinin en temel konusu siyasi tarihin sorunlarıdır.
D) Siyaset felsefesi her zaman geçerli olabilecek devlet biçimlerini bulmağa uğraşmaz.
E) Siyaset felsefesi her çağda kendi çağına ait sorunlardan yola çıkar.

10-Sofist Hippias, giydiği elbiseyi kendisi diktiği için ‘bağımsızlığa kavuşmakla ‘ övünüyordu.İnsan her türlü yapma bağlardan kurtulmalı ve insansal yasanın yerine doğal yasa konulmalıydı.
Hippias’ın bu düşüncesinin temelinde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Her türlü yapay kural insan doğasını bozar.
B) İnsan ancak toplumsal yaşam içinde kendini gerçekleştirebilir
C)İnsanların uzlaşacağı nesnel doğrulara ulaşılabilir.
D)Tüm bilgiler insan zihninde doğuştandır.
E) Hiçbir insan bile bile kötülük yapmaz.

11-Her ütopyacı, hem gerçekleri iyi kavrayan, hem de düş kuran bir kişidir.Yaşanılan gerçeklerin eleştirisinden hareketle neyin nasıl olması gerektiğini belirtip hayali bir yapı oluşturur. Dolayısıyla her ütopya bir hayal ürünü olmasına rağmen, gerçeklerden tümüyle kopuk değildir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tüm ütopyalar,insanlığa yönlendirici bir ufuk kazandırmıştır.
B) Bazı ütopyalar istenilen ütopya özelliği taşır.
C) Ütopyalar sosyal değerlerle uyum içindedir.
D) Ütopyalar nesnel düşünceye dayanır.
E) Her ütopyanın toplumsal gerçeklikle ilişkisi vardır.

12- Siyaset bilimi  ,sadece siyasetle ilgili olguları betimleyip açıkladığı halde,siyaset felsefesi olgulardan hareketle ideal devlet düzeninin nasıl olabileceği hakkında görüşler ileri sürer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin siyaset felsefesinden ayrılan yanıdır?
A)Olması gerekeni incelemesi
B) Yönetim ile ilgili kavramları incelemesi
C) Olanı incelemesi
D) Akıl yürütmelere dayanması
E) Sistemli ve yöntemli olması

13- Bürokrasi, bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisellikten uzak ,genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan memurlar grubunun adıdır.Gelişmiş bir işbölümüne ve görevlerde uzmanlaşmaya dayanır. Siyasi iktidarı elinde bulunduran kişilerin demokrasilerde seçilmiş olmalarına karşın ,bürokratlar bir işi yapmak için göreve atanmış profesyonel çalışanlardır.
Bu parçaya göre bürokratların asıl işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanları devlet konusunda bilinçlendirme
B)Bir devletin işlemesi ve devamını sağlama
C)Bireylerdeki özgür iradenin gerçekleştirilmesine çalışma
D)İnsanları daha gelişmiş bir sistemde yaşatma
E)Devleti seçilmişlerin kötülüklerinden koruma

14-Yeniçağda Bousset,’Kutsal Kitaptan çıkarılan siyaset’ adlı eserinde kralların mutlak iktidarlarını savunurken, bu iktidarın, Tanrı’yı yeryüzünde temsil ettiği sürece meşru olacağını söylemiştir.
Bousset’in bu açıklaması aşağıdaki sorulardan hangisine bir yanıt niteliğindedir?
A)Devletin ögeleri nelerdir?
B)Devletin işlevi ve sorumluluğu nelerdir?
C)Meşruiyetin ölçütü nedir?
D)Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
E)Bireyin temel hakları nelerdir?

15-  Platon’a göre, devlet mekanizması insan organizmasına benzer; çünkü devlet doğal düzenin bir devamıdır ve aynı insan bedenindeki gibi belli kısımlar belli görevleri kendiliğinden yerine getirir. Örneğin akıl bedeni nasıl yönlendirirse, toplumdaki yönetici sınıf da toplumu yönlendirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Platon’un devlet anlayışının bir özelliğidir?
A)Devleti bireyler arası imzalanan sözleşmenin bir ürünü olarak kabul etmesi
B)Devlette temel ilke olarak bireyler arası eşitliği kabul etmesi
C)Egemenliğin halkın iradesine dayandığı bir yönetimi benimsemesi.
D)Toplumsal düzenin insanlığın özüne aykırı olduğunu ileri sürmesi
E)İnsan doğası ile uyum içinde olan bir devlet tasarımı oluşturması

16-    -Platon’a göre, devlet , insanların temel gereksinimlerini karşılaması, ahlaklı davranışlar sergileyebilmeleri ve kendi kendilerini gerçekleştirebilmeleri için kurulmuştur.
- Hobbes’e göre; devlet toplumu meydana getiren insanların ortak iradesinden kaynaklanır ve devlet olmazsa insanlar birbirine zarar verir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Platon ve Hobbes’in görüşlerinin ortak özelliğidir?
A)İktidarın kaynağının ne olduğunu açıklamaları
B)Devletin doğal bir varlık olduğunu üşünmeleri
C)Toplumsal düzenin insanlığın özüne aykırı olduğunu söylemeleri
D)İnsan için genel geçer toplumsal kuralları araştırmaları
E)Tanrısal devlet oluşturma ülküsünde olmaları

17-   Pratagoras’a göre ‘doğal olanla’ ‘yasal olan’ birbirinden farklıdır. Doğal olan, insanın özüne uygun, doğru ve iyidir.Yasal olan ise toplumsal uzlaşmanın ürünüdür.İnsan doğasına aykırı, yapay ve kötüdür.
Pratagoras’ın bu görüşlerinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Devlet toplumsal düzenin tek belirleyicisidir.
B)Devlet doğal yaşamın uzantısı olan doğal bir varlıktır.
C)Devlet olmadan düzen olmaz.
D)Bireyin çıkarları her zaman devletin çıkarlarından sonra gelir.
E)Devlet yapay bir oluşum olduğundan insanın özüne aykırıdır.

18-   Montesquieu, siyaset kuramında Locke ve Rousseau gibi spekülatif bir ‘doğa durumu’ ‘doğa yasası’ ve uygar topluma geçişi sağlayan bir ‘toplum sözleşmesi’ iddiasından uzaktır ve siyasal düzenlerin ortaya çıkışını, siyasal kurumların biçimlenmesini iklimsel , çevresel, geleneksel, maddi ve tinsel birçok nedene bağlamaktadır.
Montesquieu’yu diğer filozoflardan ayıran yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Toplumsal değişimin aşama aşama gerçekleştiğini savunması
B)Siyasi kurumların oluşumunda bir çok etkenin etkili olduğunu savunması
C)Devleti doğaya aykırı bir kurum olarak görmesi
D)İnsanların sözleşme ile haklarını devlete devrettiğini iddia etmesi
E)Siyasi kurumların insan doğasının bir sonucu olduğunu vurgulaması

19- ‘Sürüyü yönetmesi için keçilerin başına keçi; sığırların başına da sığır konulmamalıdır.’ Diyen Platon’a göre devlet yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Yöneticilerin becerikli, üstün insanlar olması gerektiği
B)Toplumsal yapının yönetime ihtiyaç duyduğu
C)Devletin yönetiminin üstün kişilere verilemeyeceği
D)Toplumların teokrasi ile yönetilmesi gerektiği
E)En iyi yönetim şeklinin halk katılımına dayalı olduğu

20-  Demokrasilere yapılan bir eleştiri de onun siyasetten anlayan, anlamayan herkese ülke kararları üzerinde etki yapma hakkı tanımasıdır.Bu şekilde ehil olmayan birçok insan da önemli görevlere gelip ülkenin yönetiminde söz sahibi olabilmektedir.
Bu parçada demokrasinin hangi yönü eleştirilmiştir?
A)Vatandaşlara eşit oy hakkı tanıması
B)Fikir özgürlüğünü güvence altına alması
C)Çoğunluğun görüşünü geçerli kılması
D)Güçler ayrılığı ilkesini desteklemesi
E)Kendini ortadan kaldıracak yolu açık tutması

21-  Bazı toplumsal grupların amacı siyasi partiler gibi iktidarı ele geçirmek değil, onu kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmektir. Sendikalar, barolar,ticaret odaları bu gruplara örnek oluşturur. Bu gruplar aynı amaca sahip insanların ortak çıkarlarına hizmet için bireyi devlet karşısında korumayı hedeflerler.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A)Bürokrasi                       B)Toplumsal sözleşme
C)Sivil toplum                   D)Muhalefet
E)Sivil itaatsizlik

CEVAPLAR

SİYASET FELSEFESİ KONU TESTİ 1 CEVAPLARI
1- Siyaset felsefesinin, konusu itibariyle, aşağıdaki alanlardan hangisiyle daha çok ilişki içinde olması beklenir ?

A) Psikoloji            B) Sosyoloji C) Antropoloji    D) Ekoloji               E) Fizyoloji

2- Bazı düşünürlere göre “Siyaset felsefesinin işi, ilk örneğini Aristoteles’de bulduğumuz bir siyaset teorisinin yaptığı gibi, devlet biçimlerini sıralamak, özelliklerini ayırt etmek ve giderek bunlar üzerine yargılar vermek değildir. Siyaset felsefesi, belli devlet biçimleri, belli yönetim tipleri hakkında karşılaştırmacı ve yargı verici bir tutumla iş görmez.”
Bu görüş aşağıdaki niteliklerden hangisiyle çelişir ?
A) Olması gerekeni inceleme               B) Evrensel olma  C)Varlığı bütünüyle ele alma D) Sübjektif olma E) Deneyle ispatlanabilir olma

3--     Bürokrasi akılcı bir örgütlenme biçimi olarak devletin yönetim yükümlülüklerini gerçekleştiren vazgeçilmez bir yapılanma şeklidir.
Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Devlete alternatif bir güçtür.
B. 
Devletin işlevselliğini sağlar
C. Her bakımdan devletin işleyişini zayıflatır.
D. Özgürlükleri engelleyici yapıdadır.
E.  Kolayca terk edilebilir özellikler taşır.

4--    Sofistler, insanın oluşturduğu düzenin doğal durumdaki güç dengesini bozduğunu, bu düzenin egemen olanlara yaradığını öne sürerler. Onlara göre, doğa insanları eşit yaratmıştır. Ancak toplumsal düzen, insanları yöneten ve yönetilen, özgür ve köle olarak ayırmıştır. Dolayısıyla insan doğasına uygun düzen arayışları boşuna bir çabadan öteye geçemez.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin toplumsal düzen anlayışlarını en iyi özetlemektedir?
A. İnsan, doğasına uygun devleti oluşturmalıdır.
B. Devlet insanın özüne uygun doğal bir kurumdur.
C. Her yerde geçerli toplumsal kurallar vardır.
D. İnsanlar arasındaki çatışma devletin kurulmasıyla yok olur.
E. İnsanın özüne uygun ideal bir toplumsal düzen yoktur

5- Karl Marx, kapitalist ekonomiyi yarattığı sınıf ayrımı nedeniyle, insanlık dışı bir sömürü aracı olarak nitelemiştir. Bu ekonomiden kurtulmanın yolu olarak üretim araçlarının tümünü kamulaştırmayı önermiştir.
Buna göre, Karl Marx ideal düzenin ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?
A) Adaleti 
B) Eşitliği C) Özgürlüğü
D) Hukuku                    E) Temel hakları

6- -     I. Hak ve özgürlükleri devlete karşı savunabilen özgür ve özerk vatandaşların oluşturduğu bütündür.
II. Devletin içte ve dışta kararlar alıp bunları uygulayabilmesidir.
Verilenler aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine karşılık gelir?
A) Bürokrasi – Egemenlik                   B) Toplum – İktidar                   C
) Sivil toplum – Egemenlik D) Bürokrasi – Meşruiyet
E) Egemenlik –Toplum

7-* Hobbes’a göre insan bencildir ve onun bütün eylemleri bu bencil doğasının arzularını tatmin etmeye yöneliktir. Bu durum çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürekli savaş halinde olmasına yol açar. İnsanları bir arada tutabilmek için devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır.
*   Locke insanların doğaları gereği iyi olduğunu bunun sonucu olarak ilişkilerinin iyi niyet yardımlaşma ve işbirliğine dayandığını ileri sürer. İnsanlar arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülebilmesi tek bir gücün değil çoğunluğun egemen olduğu bir devlet düzeniyle mümkündür.

Bu bilgilere göre Hobbes ve Locke’ın devlet anlayışlarındaki fark aşağıdakilerden hangisinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır?
A) İnsanlığın geleceğiyle ilgili beklentilerinin
B) İnsanın psikolojik yapısı ve özelliklerine ilişkin görüşlerinin
C) Yaşadıkları çağa egemen olan siyasi görüşlerin
D) Toplumsal düzenlemelerin gerekli olup olmadığı
konusundaki inançlarının
E) Çevrelerindeki insanlarla karşılıklı ilişkilerinin

8--"Devleti idare eden halka iyilik yapmalıdır. Çünkü halk adalete muhtaçtır. Halkın devlete verebileceği fazla bir şey yoktur ancak, devletin halka verebileceği şey pek çoktur. Eğer bu yapılmaz, zorbalık olursa devlet bozulur. Bundan dolayı halk ve devlet birbirine feda edilmemeli ikisi birlikte varlıklarını sürdürmelidir."
Siyaset felsefesiyle ilgili bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?
A) İnsanlar düzen içinde yaşama eğilimindedir
B) Yönetim biçimi, ortaya çıktığı çağın şartlarını yansıtır.
C) Egemenliğin kaynağı halktır.
D) İnsanlar için düzen önemli ve gereklidir.
E) Devlet halkın ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

9--"Bir siyaset felsefesi ancak çağdaş sorunlardan yola çıkılarak temellendirilebilir. İnsanlık tüm tarihi ve siyasi tecrübelerine rağmen, her zaman için geçerli olabilecek devlet biçimleri ve yönetim tipleri geliştirememiştir. Bu tarihe bağımlılık, bir siyaset felsefesini de her çağda aktüel olandan yola çıkmaya zorlar."
Buna göre siyaset felsefesinin konusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?
A) Siyaset felsefesinin olanı değil olması gerekeni incelediği söylenemez.
B) Siyaset felsefesi tarihteki siyasi sorunları tekrar ele alarak inceler.
C) Siyaset felsefesinin en temel konusu siyasi tarihin sorunlarıdır.
D) Siyaset felsefesi her zaman geçerli olabilecek devlet biçimlerini bulmağa uğraşmaz.
E) Siyaset felsefesi her çağda kendi çağına ait sorunlardan yola çıkar.

10-Sofist Hippias, giydiği elbiseyi kendisi diktiği için ‘bağımsızlığa kavuşmakla ‘ övünüyordu.İnsan her türlü yapma bağlardan kurtulmalı ve insansal yasanın yerine doğal yasa konulmalıydı.
Hippias’ın bu düşüncesinin temelinde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Her türlü yapay kural insan doğasını bozar.
B) İnsan ancak toplumsal yaşam içinde kendini gerçekleştirebilir
C)İnsanların uzlaşacağı nesnel doğrulara ulaşılabilir.
D)Tüm bilgiler insan zihninde doğuştandır.
E) Hiçbir insan bile bile kötülük yapmaz.

11-Her ütopyacı, hem gerçekleri iyi kavrayan, hem de düş kuran bir kişidir.Yaşanılan gerçeklerin eleştirisinden hareketle neyin nasıl olması gerektiğini belirtip hayali bir yapı oluşturur. Dolayısıyla her ütopya bir hayal ürünü olmasına rağmen, gerçeklerden tümüyle kopuk değildir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tüm ütopyalar,insanlığa yönlendirici bir ufuk kazandırmıştır.
B) Bazı ütopyalar istenilen ütopya özelliği taşır.
C) Ütopyalar sosyal değerlerle uyum içindedir.
D) Ütopyalar nesnel düşünceye dayanır.
E) Her ütopyanın toplumsal gerçeklikle ilişkisi vardır.

12- Siyaset bilimi  ,sadece siyasetle ilgili olguları betimleyip açıkladığı halde,siyaset felsefesi olgulardan hareketle ideal devlet düzeninin nasıl olabileceği hakkında görüşler ileri sürer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin siyaset felsefesinden ayrılan yanıdır?
A)Olması gerekeni incelemesi
B) Yönetim ile ilgili kavramları incelemesi
C) Olanı incelemesi
D) Akıl yürütmelere dayanması
E) Sistemli ve yöntemli olması

13- Bürokrasi, bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisellikten uzak ,genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan memurlar grubunun adıdır.Gelişmiş bir işbölümüne ve görevlerde uzmanlaşmaya dayanır. Siyasi iktidarı elinde bulunduran kişilerin demokrasilerde seçilmiş olmalarına karşın ,bürokratlar bir işi yapmak için göreve atanmış profesyonel çalışanlardır.
Bu parçaya göre bürokratların asıl işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanları devlet konusunda bilinçlendirme
B)Bir devletin işlemesi ve devamını sağlama
C)Bireylerdeki özgür iradenin gerçekleştirilmesine çalışma
D)İnsanları daha gelişmiş bir sistemde yaşatma
E)Devleti seçilmişlerin kötülüklerinden koruma

14-Yeniçağda Bousset,’Kutsal Kitaptan çıkarılan siyaset’ adlı eserinde kralların mutlak iktidarlarını savunurken, bu iktidarın, Tanrı’yı yeryüzünde temsil ettiği sürece meşru olacağını söylemiştir.
Bousset’in bu açıklaması aşağıdaki sorulardan hangisine bir yanıt niteliğindedir?
A)Devletin ögeleri nelerdir?
B)Devletin işlevi ve sorumluluğu nelerdir?
C)Meşruiyetin ölçütü nedir?
D)Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
E)Bireyin temel hakları nelerdir?

15-  Platon’a göre, devlet mekanizması insan organizmasına benzer; çünkü devlet doğal düzenin bir devamıdır ve aynı insan bedenindeki gibi belli kısımlar belli görevleri kendiliğinden yerine getirir. Örneğin akıl bedeni nasıl yönlendirirse, toplumdaki yönetici sınıf da toplumu yönlendirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Platon’un devlet anlayışının bir özelliğidir?
A)Devleti bireyler arası imzalanan sözleşmenin bir ürünü olarak kabul etmesi
B)Devlette temel ilke olarak bireyler arası eşitliği kabul etmesi
C)Egemenliğin halkın iradesine dayandığı bir yönetimi benimsemesi.
D)Toplumsal düzenin insanlığın özüne aykırı olduğunu ileri sürmesi
E)İnsan doğası ile uyum içinde olan bir devlet tasarımı oluşturması

16-    -Platon’a göre, devlet , insanların temel gereksinimlerini karşılaması, ahlaklı davranışlar sergileyebilmeleri ve kendi kendilerini gerçekleştirebilmeleri için kurulmuştur.
- Hobbes’e göre; devlet toplumu meydana getiren insanların ortak iradesinden kaynaklanır ve devlet olmazsa insanlar birbirine zarar verir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Platon ve Hobbes’in görüşlerinin ortak özelliğidir?
A)İktidarın kaynağının ne olduğunu açıklamaları
B)Devletin doğal bir varlık olduğunu üşünmeleri
C)Toplumsal düzenin insanlığın özüne aykırı olduğunu söylemeleri
D)İnsan için genel geçer toplumsal kuralları araştırmaları
E)Tanrısal devlet oluşturma ülküsünde olmaları

17-   Pratagoras’a göre ‘doğal olanla’ ‘yasal olan’ birbirinden farklıdır. Doğal olan, insanın özüne uygun, doğru ve iyidir.Yasal olan ise toplumsal uzlaşmanın ürünüdür.İnsan doğasına aykırı, yapay ve kötüdür.
Pratagoras’ın bu görüşlerinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Devlet toplumsal düzenin tek belirleyicisidir.
B)Devlet doğal yaşamın uzantısı olan doğal bir varlıktır.
C)Devlet olmadan düzen olmaz.
D)Bireyin çıkarları her zaman devletin çıkarlarından sonra gelir.
E)Devlet yapay bir oluşum olduğundan insanın özüne aykırıdır.

18-   Montesquieu, siyaset kuramında Locke ve Rousseau gibi spekülatif bir ‘doğa durumu’ ‘doğa yasası’ ve uygar topluma geçişi sağlayan bir ‘toplum sözleşmesi’ iddiasından uzaktır ve siyasal düzenlerin ortaya çıkışını, siyasal kurumların biçimlenmesini iklimsel , çevresel, geleneksel, maddi ve tinsel birçok nedene bağlamaktadır.
Montesquieu’yu diğer filozoflardan ayıran yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Toplumsal değişimin aşama aşama gerçekleştiğini savunması
B)Siyasi kurumların oluşumunda bir çok etkenin etkili olduğunu savunması
C)Devleti doğaya aykırı bir kurum olarak görmesi
D)İnsanların sözleşme ile haklarını devlete devrettiğini iddia etmesi
E)Siyasi kurumların insan doğasının bir sonucu olduğunu vurgulaması

19- ‘Sürüyü yönetmesi için keçilerin başına keçi; sığırların başına da sığır konulmamalıdır.’ Diyen Platon’a göre devlet yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Yöneticilerin becerikli, üstün insanlar olması gerektiği
B)Toplumsal yapının yönetime ihtiyaç duyduğu
C)Devletin yönetiminin üstün kişilere verilemeyeceği
D)Toplumların teokrasi ile yönetilmesi gerektiği
E)En iyi yönetim şeklinin halk katılımına dayalı olduğu

20-  Demokrasilere yapılan bir eleştiri de onun siyasetten anlayan, anlamayan herkese ülke kararları üzerinde etki yapma hakkı tanımasıdır.Bu şekilde ehil olmayan birçok insan da önemli görevlere gelip ülkenin yönetiminde söz sahibi olabilmektedir.
Bu parçada demokrasinin hangi yönü eleştirilmiştir?
A)Vatandaşlara eşit oy hakkı tanıması
B)Fikir özgürlüğünü güvence altına alması
C)Çoğunluğun görüşünü geçerli kılması
D)Güçler ayrılığı ilkesini desteklemesi
E)Kendini ortadan kaldıracak yolu açık tutması

21-  Bazı toplumsal grupların amacı siyasi partiler gibi iktidarı ele geçirmek değil, onu kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmektir. Sendikalar, barolar,ticaret odaları bu gruplara örnek oluşturur. Bu gruplar aynı amaca sahip insanların ortak çıkarlarına hizmet için bireyi devlet karşısında korumayı hedeflerler.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A)Bürokrasi                       B)Toplumsal sözleşme
C)Sivil toplum D)Muhalefet
E)Sivil itaatsizlik

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "SİYASET FELSEFESİ TEST SORULARI ÇÖZ PDF"

Back To Top -->