Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 2017-2018-2019

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,
11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 2.ORTAK SINAVI
DERSİN ADI
T Ü R K    E D E B İ Y A T I
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11. SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
ALDIĞI PUAN
1) " Genç Kalemler'in ilk sayısında yayımlanan ........................... başlıklı imzasız yazı Ömer Seyfettin tarafından yazılmıştır. Dilde özleşmenin savunulduğu ve milli bir edebiyat oluşturabilmek için milli bir dilin gerekliliği üzerinde durulmuştur. "
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mukaddime                           B) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
C) Türkçülüğün Esasları            D) Yeni Lisan
E)Lisanı Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir
2)  Milli edebiyat akımının öncüsü sayılan, hece ölçüsü ve halk diliyle şairane olmayan ama milli ruha, milli bilince yönelik didaktik şiirler yazan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp                           B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Mehmet Emin Yurdakul        D) Hüseyin Nihal Atsız
E) Mehmet Akif  Ersoy 

3) Milli Edebiyat şiiri ile Fecr-i Ati şiirinin karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
          Milli Edebiyat                                         Fecr-i Ati
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.              Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B)Anadolu ve Anadolu insanının          Aşk, tabiat, karamsarlık, durumu işlenmiştir.                                    gibi konular işlenmiştir.
C)Batılı nazım şekilleri                         Divan şiiri nazım şekilleri   kullanılmıştır.                                                   kullanılmıştır.
D)Sade ve günlük konuşma diliyle        Sanatsal, ağır bir dil                           yazılmıştır.                                                 kullanılmıştır.
E) “Sanat toplum içindir.”anlayışı       “Sanat sanat içindir.”anlayışı hakimdir.                                                hakimdir.

4) Aşağıdaki  yazar ve ünlendiği  tür eşleştirmelerinden hangisinde  yanlışlık  yapılmıştır?
A) Ömer Seyfettin – Öykü             
B) Ali Canip Yöntem – Tiyatro
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Roman                                                              D) Ruşen Eşref Ünaydın    Mülâkat (Röportaj)    
E) Fuat Köprülü – Edebiyat Tarihi

5) Aşağıdakilerin hangisinde Türkçülük  görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda eserler veren sanatçılar birlikte verilmiştir?
A) M. Emin Yurdakul – Yusuf  Akçura – Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp – H. Ziya Uşaklıgil – Y. Kemal Beyatlı
C) Ömer Seyfettin – Ahmet  Rasim – Yusuf  Ziya Ortaç
D) R. Halit Karay – R. Nuri Güntekin – Tahsin Nahit
E) M. Akif Ersoy – F. Nafiz Çamlıbel – Ali Canip Yöntem

6) Aşağıdakilerden hangisi tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış usta bir şairdir ?
A) Yahya Kemal Beyatlı                 B) Mehmet Akif  Ersoy               
C) Ahmet Rasim               D) Tevfik Fikret           E) Ziya Gökalp

7) * Yalnız Efe    * Bomba     * Forsa     * Başını Vermeyen Şehit
Yukarıda verilen eserler Milli Edebiyat Dönemi'nin hangi ünlü yazarına ait olabilir?
A) Refik Halit Karay                           B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin                       D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

8) Aşağıdakilerden hangisi "Hecenin Beş Şairi" diye de bilinen şairlerden  biri  değildir?

A) Kemalettin Kamu                        B) Orhan  Seyfi  Orhon
C) Faruk  Nafiz  Çamlıbel                D) Yusuf  Ziya  Ortaç
E) Halit  Fahri  Ozansoy

9)  Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfetttin ile ilgili bir bilgi  yanlışı  vardır?
A) Türkçenin sadeleşmesine katkıda bulunmuş, milli bir edebiyatın doğması için çaba göstermiştir.
B) "Durum hikayesi tarzı " nın edebiyatımızdaki ilk ve en başarılı temsilcisidir. .
C) Bazı öykülerinde tarihten, efsaneden ve menkıbelerden yararlanmıştır.
D) Hikayeciliği bir meslek haline getiren ve  hikayeyi edebi bir tür haline dönüştüren yazarımızdır..
E) Öykülerinde çocukluk anılarına ve yaşadığı olaylara da yer vermiştir.

10) 1911'de Selanik'te çıkan "Genç Kalemler" dergisinin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?
A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini ilk kez burada
      savunmalarından
B)  Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu
     dergide ele alınmış olmasından
C)  Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı
     olmasından
D)  Ömer Seyfettin’in yalın bir Türkçe ile yazdığı
     hikâyelerinin yayımlandığı ilk dergi olmasından
E)  Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan ilk
    Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından

11)       * Vurun  Kahpeye       * Ateşten  Gömlek           * Yaban
Yukarıda  verilen üç  önemli  romanın  ortak  özelliği aşağıdakilerden  hangisidir ?
A)  Tercüme eser olmaları
B)  Dönemin ödüllü eserleri olmaları
C)  Aynı  yazarın eserleri olmaları
D)  Sonraki  yıllarda dizi veya film olarak çekilmiş olmaları
E)  Milli Mücadele yıllarını ve İstiklâl Savaşı'nı yansıtmış olmaları

12) Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin yaşandı­ğı bir dönemde................... adlı roman, bir coşku ve heyecan sağanağı olarak çıkagelir. Ayrılan sevgililerin zorlu serüvenlerden geçe­rek yeniden kavuşmaları şeklindeki gelenek­sel anlatım şemasını izleyen roman, içinde yol aldığı gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanı Feride'nin şahsında bir "çağrı"ya dönüşmüştür.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi  getirilmelidir?

A) Acımak                        B) Sinekli Bakkal               C) Çalıkuşu
D) Dudaktan Kalbe           E) Yaprak  Dökümü

13) " Uydurma  söz  yapmayız.          Türklüğün  vicdanı  bir,
          Yapma  yola sapmayız.              Dini  bir, vatanı  bir.
          Türkçeleşmiş, Türkçedir.          Fakat  hepsi  ayrılır,
           Eski  köke  tapmayız.                Olmazsa  lisanı  bir. "

Yukarıdaki  şiirin özelliklerine bakıldığında aşağıdaki hangi şairin bir ürünü olabilir?
A) Ömer  Seyfettin                      B) Mehmet Akif  Ersoy
C) Yahya  Kemal  Beyatlı           D) Mehmet  Emin  Yurdakul
E) Ziya  Gökalp

14) Aşağıdakilerden hangisi  büyük  şair Yahya  Kemal  Beyatlı  için edebi bir özelliği olarak gösterilemez?

A) Şiirlerinin tümünde aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır.
B) Anı, makale, deneme gibi düzyazı eserleri de vardır.
C) Parnasizm ve Sembolizm akımlarından etkilenmiştir.
D) İstanbul aşığı, milli ve tarihi konulara yer veren, Türk-İslam medeniyetine hayran, sonsuzluk ve ölüm temalarıyla tanınmıştır..
E) Eski şiir ile Yeni şiiri kendine has bir yetenekle, özgünlükle ve ustaca sentezleyerek dillerde ezber, unutulmaz şiirler yazmıştır.
15)  " Mütarekeden sonra içimde derin bir üzüntü vardı. İstanbul’un mütarekeden fetih senesine kadar giden eski halini özlüyordum. Gönlümü avutmak için surlarda, Eyüp’te, Edirnekapı ve Topkapı semtlerinde, Süleymaniye’de, Sarayiçi’nde, Anadolu ve Rumeli Hisarlarında, Kağıthane Vadisi’nde tek başıma gezmeye gidiyordum. Bu gezintilerden öğrendim ki, Türk  ruhu  bizden ziyade  bu  topraklardadır. " (Yahya Kemal Beyatlı - Aziz İstanbul)

Bu metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü ile ilgili aşağıdakilerden  hangisi  söylenemez ?
A) Dönemin siyasi olaylarına değinmiştir.
B) Milli değerlerimiz doğrultusunda yazmıştır.
C) Dönemin dil anlayışına uygun olarak sade yazmıştır.
D) Bireysel bir temayı ele almıştır.
E) Tarihimizden ve ona duyduğu hasretten söz etmiştir

16)    " Lisanda  sayılır  öz ,                                                                       
            Herkesin bildiği  söz ,
            Manası  anlaşılan ,
            Lügate  atmadan  göz. "

Bu şiirin temasını aşağıdaki yargılardan hangisi  özetler ?
A) Türk halkının bildiği her kelime Türkçedir.
B) Türk lehçelerinden yeni bir lisan oluşturmak doğru değildir.
C) Dil birliği yoksa diğer birlikler de varlığını sürdüremez.
D) Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü dil birliğine bağlıdır.
E) Türkçenin öğretilmesinde halkın konuştuğu dil esas alınmalıdır.

17)  Aşağıdakilerin hangisinde Mehmet Akif  Ersoy’la ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A ) Divan edebiyatı nazım biçimlerini, özellikle de mesnevi nazım biçimini kullanmıştır
B) Şiirlerinde konuşma dilini bütün canlılığıyla kullanmış, âdeta konuşur gibi yazmıştır.
C) Milli Edebiyat Dönemi'nin etkisiyle milliyetçilik akımı ve sade dille epik türde şiirleriyle milli lirizmi güçlü şekilde yansıtmıştır..
D) Özlediği gençliği “Asım”da sembolleştirmiştir, ona göre gençlik İslam inancı ile Batı’nın bilimini sentezleyebilirse görevini yapmış olacaktır.
E) Realist bir şairdir, “Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim / İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.” dizeleri onun bu özelliğini yansıtır.

18)  (I) Millî Edebiyat Dönemi’nde Ziya Gökalp çizgisindeki şairler, “halka doğru” ilkesinden yola çıkarak halk kaynaklarına yönelmişlerdir. (II) Dilde sadeleşme düşüncesini benimseyerek bunu büyük ölçüde gerçekleştirmişlerdir. (III) Şiirlerinde yerli yaşamı yansıtmışlardır. (IV) Şekil ve konu bakımından halk kaynaklarına dönen sanatçılar, aruz vezninin yerine hece veznini Türk şiirinin asıl unsuru durumuna getirmişlerdir. (V) Düşünceden çok duyguya önem verdikleri için şiirlerde lirik özellikler ağır basmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

19) Türk edebiyatında öykücülüğün sınırlarını genişletir, konularını ve çevresini Anadolu’ya aktararak ona yeni ufuklar açar. Kitabına seçtiği “Memleket Hikâyeleri” adı bile onun bu tutumunu somutlamaktadır. O zamana kadar hiçbir kalemin, ayrıntısıyla anlatamadığı Anadolu insanının dünyasını ve sorunlarını öyküleştirmiştir.
 Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ömer Seyfettin                B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 C) Halide Edip Adıvar         D) Refik Halit Karay           
 E) Reşat Nuri Güntekin

20) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nin ünlü komedi  tiyatro yazarı  Musahipzade   Celal ’e  ait değildir?

A) Köprülüler               B) Lale Devri           C) Bir Kavuk Devrildi          D)  Fermanlı Deli Hazretleri                          E) Sekizinci


21)  I. Sahnelenen oyunların çoğu hafif komedi ve vodvildir.
       II. Tiyatro, teknik açıdan büyük gelişme göstermiştir.
       III. Birçok eserde Türkçülük akımının etkisi olmuştur.
       IV. Bu dönemde tamamiyle Batılı (modern) bir tiyatro anlayışının temelleri atılmıştır.
        V. Doğal ve sade bir dil ve üslup kullanılmıştır.
 Numaralanmış cümlelerin hangisinde Millî Edebiyat tiyatrosuyla  ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I.              B) II.              C) III.               D) IV.             E) V.

22)  " Aruz sizin olsun,  hece bizimdir.
           Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
           Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir.
           Değildir bir mâna, üç ada muhtaç..."

Bu dörtlüğün ait olduğu dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) İmgesel ve soyut bir anlam tercih edilmiştir.
B) Türkçülük akımının etkisi görülmektedir.
C) Halk edebiyatına dönüş vardır.
D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.
E) Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçesi kullanılmıştır

23) Millî Edebiyat Dönemi’ndeki  eserlere yansıyan sosyal sorunlar aşağıdakilerin hangisinde  doğru olarak verilmiştir? A) Yoksulluk, eğitim, aşırı melankolizm
B) Kadın hakları, ümitsizlik, yalnızlık
C) Yoksulluk, yanlış batılılaşma, ahlaki çöküntü
D) Yalnızlık, hayal-hakikat çatışması, aile hayatı
E) Yanlış Batılılaşma, cehalet, hayal-hakikat çatışması

24) 1932'de "Kadro" dergisinde ilk olarak yayımlanan romanda olaylar ise 1922 yılında geçmektedir. Belli bir süre köy ve köylü gerçeğini yanlış tanıttığı için eleştirilen ve siyasilerce de hoş karşılanmayan roman, yazarının ve edebiyatımızın en ünlü eserlerinden biridir. Asırlarca umursanmamış, cahil kalmış ve hep uzaktan bakılmış köy ve köylü gerçeğini ilk kez tümüyle, doğrudan, sertliğiyle gerçekçi bir gözle ortaya koyan yazar, bu hususta  İstanbul'u  ve aydınları  eleştirmektedir.

Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten  Gömlek             B) Karabibik              C) Çalıkuşu
D) Yaban                              E) Küçük  Paşa


25) Aşağıdakilerden hangisi  Milli  Edebiyat  Dönemi'nde çıkarılmış ve bu akıma destek veren bir dergi  değildir ?

A) Çocuk  Bahçesi              B) Yeni Mecmuâ         C) Türk Yurdu
D) Dergâh                            E) Mâlumât

 
*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 2017-2018-2019"

Back To Top -->