Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST 2017-2018-2019

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,
11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 

Derskonum.com  ANADOLU LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 2.ORTAK SINAVI
DERSİN ADI
SEÇMELİ  TÜRK  EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11.SINIF 
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
ALDIĞI PUAN
1) Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı  yıllarını anlattığı anı kitabıdır ?

A) Dağa  Çıkan  Kurt                         B) Mor  Salkımlı Ev                 
C) Türk'ün  Ateşle  İmtihanı              D) Tatarcık               
E) Ateşten  Gömlek  

2)                              MERDiVEN
        Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
        Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
       Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...
                Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta.
               Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
B) ‘‘Merdiven’’ ile insan ömrü anlatılmıştır.
C) Parnasizm akımının etkisiyle yazılmıştır.
D) Şiire hüzün ve karamsarlık hâkimdir.
E) Dış dünyanın şairde uyandırdığı izlenim dile getirilmiştir.

3) Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Osmanlı Devletiʼndeki fikir akımlarının ortaya çıkışıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Batıcılık, Batı’nın Osmanlı karşısında bilim, teknik, fen ve sanat alanında önde olmasından dolayı ortaya çıkmıştır.
B) Batıcılık, Tanzimat’tan sonra devleti kurtarmak ve modernleştirmek ve bu yolla devleti kurtarmak düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
C) Osmanlıcılık, Osmanlının etnik yapısının farklı olmasından dolayı milliyetçilik fikrinin yarattığı olumsuz sonuçları, isyanları ve toprak kaybını önlemek düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
D) İslamcılık, Rusya’nın Balkanlar’da uyguladığı panislavizm düşüncesinin yarattığı etkiyi önlemek düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
 E) Türkçülük, İslamcılık düşüncesinin geçerliliğini kaybetmesi ve azınlıkların Osmanlı’dan ayrılması ile Türkleri tek bir bayrak altında toplamak düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.

4)  " Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur
         Sinem, özüm ateş ile doludur
         İnsan olan vatanının kuludur
        Türk evladı evde durmaz, giderim. "

Bu şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetle ilgili aşağıdakilerden  hangisi  söylenemez?
A) Anlam ve şiirsellik yönüyle derinliği olan bir şiirdir.
B) Vatan için  fedakârlık dile getirilmiştir.
C) Şiirde ifade edilen millî şuur ve heyecan, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumla alakalıdır.
D) Milliyetçilik akımının etkisi görülmektedir.
E) Türk-Yunan Savaşı sırasında yazılmıştır.

5)   I.   Türkçülük akımını benimsemiştir.
      II.  Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.
      III. “Sanat için sanat” anlayışıyla eserler vermiştir.
      IV. Herhangi bir edebî topluluğa katılmamıştır.
      V.  Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

Yukarıdakilerin hangileri Mehmet Akif  Ersoy  ile ilgili özelliklerden değildir?
A) I. ve II.                        B) I. ve III.               C) II. ve IV.     
D) III. ve V.                     E) IV. ve V.

6)  Önce Fecri Ati’de yer almış, sonra Millî Edebiyat topluluğuna katılmıştır. Kahraman olarak “Anadolu kadınları, kasaba memurları, köylüler ve köy imamlarını" seçmiştir.Hikâye ve romanlarını üstün gözlem yeteneğiyle oluşturmuştur, olay ve kişileri en ince ayrıntısına kadar yansıtmıştır, tasvirleri başarılıdır. Mizah, eserlerinde önemli yer tutar. Toplumsal eleştiriye yer vermiştir. "Kirpi" takma adıyla siyasi mizah hicivleriyle de tanınır. Kişileri,

yaşadıkları sosyal çevreyle birlikte ele alır. Konuşma dilini tüm canlılığıyla yansıtır. Kıvrak ve sürükleyici bir anlatımı vardır.
Sürgün,  Nilgün,  Çete,  Bugünün Saraylısı,  İstanbul’un İç Yüzü  ünlü  romanlarından bazılarıdır.
Bu parçada sözü  edilen sanatçı  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay               B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin           D) Halide Edip Adıvar
E) Mehmet Fuat Köprülü

7) Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar asıllı Türk yazar ve siyaset adamıdır. " Üç Tarzı Siyaset " adlı uzun makalesiyle Türkçülük akımını sistematik hale getirdi ve tek kurtuluş yolu olarak bu akımı gösterdi. Bu yüzden bu makale Türkçülük akımının manifestosu kabul edilir. Atatürk'ün de yakın arkadaşı olan ve Türk Tarih Kurumunun kurucularındandır ve bir dönem de başkanlığını yapmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul              B) Ziya  Gökalp
C) Hamdullah Suphi Tanrıöver        D) İsmail Gaspıralı
E) Yusuf  Akçura

8) Aşağıdakilerden hangisi  “Yeni  Lisân"  makalesindeki  dil konusunda  benimsenen  ilkelerden biri  değildir?

A) Arapça-Farsça tamlamalar ve dilbilgisi kuralları kullanılmamalı
B) Halk arasında asırlardır yaygınlık kazanmış olan Arapça ve Farsça  sözcükler Türkçeleşmiş sayılmalı, kullanımı devam etmeli
C) Standart yazı dilinde, İstanbul Türkçesi esas alınmalı
D) Diğer Türk lehçelerinden ve şivelerinden kelimeler alınmalı
E) Türkçede karşılığı olan yabancı sözcükler kullanılmamalı

9)  " Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde,
         Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
         Ve serin serviler altında kalan kabrinde,
          Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter. "

Bu şiir,  Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışlarından hangisine örnek  olarak  gösterilebilir?
A) Fecri Aticiler           B) Sade dil ve hece ölçüsünü benimseyenler
C) Beş Hececiler           D) Saf  (öz) şiir anlayışı
E) Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler

10) Aşağıdakilerden hangisi ünlü öykücümüz Ömer Seyfettin'in hikayelerinden biri  değildir?  

A)  Kaşağı                    B) Çoban  Çeşmesi           C) Beyaz Lale
D) Pembe İncili Kaftan                  E) Primo Türk Çocuğu

11)  "  Padişah, tahtından yavaşça ayağa kalktı. Sağ elini altın koltuğa dayadı. Gökten inen, manası anlaşılmaz bir sese kulak verir gibi başını büktü. Ordunun velvelesini dikkatle dinledi. “Kızıl Elma, Kızıl Elma...” Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce defa duymuştu. Sonra tekrar tahta oturdu. Gözlerinin üstüne kadar eğilmiş yusufisini geri itti. Gayet çıkık, geniş alnını, esmer uzun parmaklarıyla tuttu. Düşündü, düşündü... — Kızıl Elma neresi, diye mırıldandı. İskender Paşa , üçüncü askeri huzura soktu. Bu, geniş omuzlarına batarasının uçları düşen genç bir bostancıydı. — Kızıl Elma neresi? — Atınızın gittiği yer padişahım! — Orası neresi? — Neresi olduğunu ancak padişahım bilir... "  

Ömer Seyfettin’e ait bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Hikâyenin oluşmasında Türkçülük akımı etkili olmuştur.
B) Kaynak olarak millî ögelerden beslenilmiştir.
C) Önceki dönem eserlerinin aksine konuşma diliyle yazılmıştır.
D) Eser realist unsurlar taşımaktadır.
E) Durum hikayesinin özelliklerini göstermektedir.

12)   " Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken,
           Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.
           Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken,
           Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz. "
Sanat  anlayışlarını  bu şiirle dile getiren edebiyat hareketi aşağıdakilerden  hangisi  olabilir?
A)  Hisarcılar                              B)  Fecri Aticiler
C)  Beş Hececiler                        D) Garipçiler
E)  Yedi Meşaleciler

13) Paris’te ünlü bir tiyatronun müdürü olan Pierre Antuan tarafından 1915’te ilk resmî tiyatro olan Darülbedayi-i Osmanî kurulmuştur. Bu tiyatronun önemi, oyuncu olmak isteyenleri yetiştirme amacı gütmesidir. Amacı bakımından aynı zamanda bir okul niteliği taşır. İlk oyun, ancak 1916 yılı başında sahneye konulabilmiştir. Bu oyun, Hüseyin Suat’ın .................................. adlı uyarlamasıdır. Onu Halit Fahri’nin “Baykuş”u izler.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi  getirilmelidir?
A) Çürük Temel                B) Canavar             C) Mağara  
D) Sekizinci                      E) Fermanlı Deli Hazretleri

14) Milli Edebiyat Dönemi Türk tiyatrosunda en çok hangi tür oyunlar  yazılmış ve oynanmıştır?
A) Trajedi       B) Komedi       C) Dram        D) Revü      E) Kanto  

15)    I. Dilde sadeliğin savunulması
         II. “Toplum için sanat” ilkesinin benimsenmesi
         III. Şiirde hece ölçüsünün kullanılması
         IV. Şiirde halk edebiyatı nazım biçimlerinin kullanılması
         V. Teknik açıdan başarılı roman ve öyküler yazılması
Yukarıdakilerden hangileri, Millî Edebiyat ile Servetifünun edebiyatının  ortak  özelliklerinden biridir?
A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

16)  Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman diliminin romanına konu edinmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halk-aydın çelişkisini işlemiştir.
Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir.
     Bu yargılarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?   (1989/ÖSYS)
A) Refik Halit Karay                B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin            D)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

17) Kaynaklar Ömer Seyfettin’in 1. Genç Kalemler akımının süslü diline tepki olarak 2. dilde sadeliği öne çıkardığını yazar 3. kısa öykü türünün ülkemizde sevilip benimsenmesinde onun  büyük katkısı olduğu kuşku götürmez.Yazarın başarısında 4. seçtiği sözcüklerin ve bunları kullanım alanına koyuşunun önemli rolü vardır.Asıl başarısı 1900’lerin başlarında Osmanlı toplumunun ahlaki ve kültürel yaşamından yansıttığı 5. gerçekçi kesitlerden kaynaklanmaktadır   Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?  (2011-LYS)
A) 1               B) 2                 C) 3                 D) 4                  E) 5

18) " Millî Edebiyat terimi ,  ilk kez bu dergide kullanılmıştır."
 Bu parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Lisan                 B) Türk Yurdu           C) Yeni Mecmua
D)  İstiklâl                       E) Genç Kalemler          

19) Beş Heceiler grubunun yaşça en küçük ama edebi olarak en başarılı şairidir. Mizahi şiirlerinde Çamdeviren, Deli Ozan ve Akıllı Ozan gibi takma adlar kullanan sanatçı, oyun ve roman türlerinde de eserler vermiştir. Behçet Kemal Çağlar'la birlikte kaleme aldıkları "Onuncu Yıl Marşı" nı , Cemal Reşit Rey bestelemiştir.  
      
Bu parçada tanıtılan şair,  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp           B) Faruk Nafiz Çamlıbel      C) Ahmet Haşim
D) Yusuf  Ziya  Ortaç                     E) Halit Fahri Ozansoy
20)  Milli Edebiyat döneminde, bazı sanatçılar, toplumcu sanat anlayışıyla halkın sorunlarını, yoksulluğunu, kusurlarını ve kahramanlıklarını samimiyetle dile getiren şiirler yazmışlardır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda sözü edilen anlayışla yazılmış bir şiir değildir?
A) Küfe                  B) Seyfi  Baba              C) Açık  Deniz           
D) Mahalle  Kahvesi                   E) Han  Duvarları

21) Aşağıdakilerden hangisi, M. Emin Yurdakul,  Ziya Gökalp ve  Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir? (1991/ÖSYS)
A)    Fecr-i Âti topluluğuna dahil olmaları
B)    Genç Kalemler hareketinin başında bulun­maları
C)    Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D)    Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişilikle­rinden güçlü olması
E)    Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları

22) Aşağıdakilerden hangisi  Milli Edebiyat Dönemi  sanatçıları arasında  gösterilmez?
A) Ahmet  Hikmet Müftüoğlu              B) Aka  Gündüz
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar                 D) Falih Rıfkı Atay
E) Ebubekir Hazım Tepeyran

23)  Araştırmaları, incelemeleriyle dünya çapında bir bilim adamı olan Ord. Prof. Dr. M. Fuat Köprülü, özellikle Türk edebiyatı tarihi ve Türk halk şiiri ve şairleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla bir rehber ve ufuk açıcıdır.
Bu çok yönlü ve çok zeki aydınımızın değerli eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi  yer almaz ?
A) Türk Edebiyatı Tarihi                     B) Türk Saz Şairleri
C) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
D) Anadolu  Notları                             E) Edebiyat Araştırmaları 

24) " Peyâmi, Ayşe,  İhsan arasındaki gizli aşk üçgeni ekseninde İzmir'in işgali üzerine büyük fedakârlıklar ve sıkıntılar içinde vatan aşkıyla yapılan Milli mücadeleyi anlatan eserde; kişiler, olaylar ve tarihsel süreç gerçeğe dayanmaktadır. Başarılı bir realist yapıttır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak işleyen edebiyatımızdaki ilk romandır. "
Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban                  B) Ateşten Gömlek            C) Yorgun Savaşçı
D) Küçük  Ağa                            E) Devlet Ana

25)      " Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan,
               Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir :  Turan !.. "
Bu dizelerin etkilendiği fikir akımı ve temsilcisiyle ilgili aşağıdakilerden  hangisi  doğrudur ?
A)  Türkçülük - Ziya  Gökalp
B)  Vatancılık - Namık  Kemal
C)  Osmanlıcılık - Mehmet  Emin Yurdakul
D)  İslamcılık - Mehmet Âkif  Ersoy
E)   Batıcılık - Tevfik  Fikret


*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST 2017-2018-2019"

Back To Top -->