Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI 20 SORU TEST,

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI 2018-2019

Değerli derskonum.com takipçileri bu sayfamızda sizler için hazırladığımız 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI sorularını paylaşacağız..

özgün ve kaliteli yazılı sorularımızı sizlerle paylaşarak sınavlara örnek oluşturmak ve yüksek notlar almanızı sağlamayı amaçladık..

kayetlerinizi yorum kısmandan bize ulaştırabilirsiniz .

İyi çalışmalar..2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI derskonum.com ANADOLU LİSESİ A TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11. SINIFLAR II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

Ad,Soyad,Sınıf,Numara:
1. Aşağıdaki sanatkârlardan hangisi Servetifünun Dönemi’nde eser vermesine karşın bu edebî ekolden bağımsız bir sanat anlayışına sahiptir?

A) İsmail Safa B) Ali Ekrem Bolayır
C) Ahmet Rasim D) Ahmet Şuayb
E) Hüseyin Cahit Yalçın

2. I. Osmanlıcılık II. Türkçülük III. Batıcılık IV. İslamcılık Millî Edebiyat Dönemi edebî anlayışı numaralanmış fikir hareketlerinden hangilerinin kültür dünyasındaki uzantısıdır?

A) I ve III. B) I ve IV. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV

3. Aşağıdaki edebî dönem, tarz ve ekollerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi şiir dilinin ve söyleyiş biçiminin kaynaklarından biridir?

A) Halk Edebiyatı B) Divan Edebiyatı
C) Fecriati Edebiyatı D) Servetifünun Edebiyatı
E) Tanzimat Edebiyat

4. Ömer Seyfettin ile Ali Canip Yöntem’in Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisine daha sonra Ziya Gökalp de katılmıştır. Ömer Seyfettin, Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesinde topluluğun dil ve edebiyat görüşlerini ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen makalede dile getirilen görüşlerden biri değildir?

A) Çeşitli bilimsel terimler aynen kullanılmalıdır.
B) Yabancı dil bilgisi kuralları, Arapça, Farsça ad ve sıfat tamlamaları kullanılmamalıdır.
C) Türk dilini zenginleştirmek için halk dilinden yeni sözcükler derlenip Türkçeye kazandırılmalıdır.
D) Dilimize girmiş olan ve Türkçe karşılığı bulunan yabancı sözcüklere eserlerde yer verilmemelidir.
E) Arapça ve Farsçadan gelen sözcüklerden, konuşma diline girip yaygınlaşmış olanlar Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmalıdır.

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait değildir?

A) Efruz Bey B) Nur Baba C) Yaban
D) Kiralık Konak E) Sodom ve Gomore
6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi çıkarılan dergilerden biri değildir?
A) Yeni Mecmua B) Halka Doğru C)Yedi İklim
D) Çocuk Bahçesi E) Türk Derneği
7. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A) Safvet Nezihi - Zavallı Necdet
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
C) Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide
D) Mehmet Rauf - Genç Kız Kalbi
E) Halit Ziya Uşakligil - Kan Damlası

8. “Türk İli Zeybeklerine” ithaf edilen “Çağlayanlar”ın on altı hikâyesinde Türk hayatının özellikleri, Türk ruhunun kabiliyeti ve enginliği, Türk tarih ve medeniyetinin değeri üzerinde durulmuştur. Servet-i Fünûn zamanına ait “Hâristân ve Gülistân”daki hikâyelerle “Çağlayanlar”daki hikâyeler arasında, yalnız sanatın sosyal görevi ve temalar bakımından değil, dil ve üslup bakımından da çok büyük farklılıklar vardır. Bu metinde eserleri üzerinde durulan sanatçı aşağı- dakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Mehmet Rauf

9. Aşağıdaki şiirlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

A) Rubab-ı Şikeste B) Sis C) Promete
D) Şermin E) Elhan-ı Şita

10.Edebiyatı Cedide’nin yayın organı olan Servetifünun dergisi kapatılınca İstanbul’daki baskıdan bunalan gençlerin çıkardıkları dergidir. Dergide Mehmet Emin Yurdakul’un arı dille ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri görülür.Aynı dergide Tevfik Fikret ve Rıza Tevfik’in yazılarına da yer verilir.

Bu bilgilerden hareketle Milli edebiyat akımının gelişmesini sağlayan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genç Kalemler B) Dergah C) Yeni Mecmua
D) Türk Derneği E) Çocuk Bahçesi

11. Aşağıdakilerden hangisi “Safahat”a ait bölümlerden biri değildir?

A) Bülbül B) Hakk’ın Sesleri C) Asım D) Hatıralar E) Fatih Kürsüsünde
12. Fecriati topluluğu ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Fecriati topluluğu Türk edebiyat tarihinde edebî görü- şünü bir bildiri ile açıklayan ilk topluluktur.
B) Fransız sembolistlerinden etkilenip ağır bir dil kullanan topluluk şiirlerinde, aruz vezni hâkimdir.
C) Topluluktaki sanatçıların birçoğunun Millî Edebiyat’a geçmesiyle topluluk kısa sürede dağılmıştır.
D) Fecriati bildirisini topluluğun en büyük şairi olan Ahmet Haşim yazmıştır.
E) Ahmet Haşim, Şahabettin Süleyman, Tahsin Nahit gibi isimler topluluğun sanat anlayışını ısrarla sürdürmüştür.

13. — Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın.

— Mehmet Ağa’nın evi akmış. Onu aktarmak için Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün. Ne işin var kiremitlerde a sersem, desene! İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene. Hadi aktarmayayım… Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi, namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası: Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası! Mehmet Akif’in “Seyfi Baba” adlı eserinden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir manzum hikâye örneğidir.
B) Aruzla söylenmiştir.
C) Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılmıştır.
D) İmge ve çağrışım yüklüdür.
E) Günlük dilin imkânlarından yararlanılmıştır.

14. Türk edebiyatında öykücülüğün sınırlarını genişletir, konularını ve çevresini Anadolu’ya aktararak ona yeni ufuklar açar. Kitabına seçtiği “Memleket Hikâyeleri” adı bile onun bu tutumunu somutlamaktadır. O zamana kadar hiçbir kalemin, ayrıntısıyla anlatamadığı Anadolu insanının dünyasını ve sorunlarını öyküleştirmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Refik Halit Karay
D) Halide Edip Adıvar
E) Reşat Nuri Güntekin

15. I. Dilde sadeliğin savunulması II. “Toplum için sanat” ilkesinin benimsenmesi III. Şiirde hece ölçüsünün kullanılması IV. Teknik açıdan başarılı roman ve öyküler yazılması V. Şiirde halk edebiyatı nazım biçimlerinin kullanılması Yukarıdakilerden hangileri, Millî Edebiyat’la Servetifünun edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16. Aşağıdakilerden hangisi Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğe ait düşünce, etkinlik ve arayışların oluşma nedenlerinden biri değildir?

A) Sened-i İttifak’la İstanbul’un yetkilerinin sınırlandırılması
B) Halifelik makamının Osmanlı’nın elinde bulunması
C) Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri
D) Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi
E) Fransız İhtilali’nin milliyetçilik fikrini kuvvetlendirmesi

17. Genç yaşta ölen sanatçı Fecr-i Âtî Kütüphanesi Yayınları arasında “Ruh-ı Bî-kayd” adlı şiir kitabını yayımlamış, Çocuk Bahçesi ve Resimli Kitap gibi dergilerde yazmıştır. Tamamıyla ferdiyetçi bir sanat anlayışına sahip olan ve çalışmalarını daha çok tiyatro alanında yoğunlaştıran sanatçının şiirlerinde Haşim’in tesiri hissedilmektedir. Bu metinde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemil Süleyman B) Şehabeddin Süleyman
C) Tahsin Nahit D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Faik Ali Ozansoy

18.Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar; Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar; Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar; Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar. Bu dizelerin ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ulama örnekleri vardır.
B) Söz tekrarlarına yer verilmiştir.
C) Tam uyaktan yararlanılmıştır.
D) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Ek şeklinde redif kullanılmıştır.

19. I. Türkçülük akımını benimsemiştir. II. Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır. III. “Sanat için sanat” anlayışıyla eserler vermiştir. IV. Herhangi bir edebî topluluğa katılmamıştır. V. Aruz ölçüsünü Türkçeye başarılı bir şekilde uygulamıştır. Numaralanmış cümlelerin hangileri Mehmet Akif Ersoy’un özelliklerinden değildir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV.
D) III ve V. E) IV ve V.

20. I. Aziz İstanbul II. Üç Tarz-ı Siyaset III. Yeni Hayat IV. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar V. Millî Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım Numaralanmış eserlerden hangisinin içeriği düzyazı formunda öğretici metinlerden oluşmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Başarılar..

 

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI 20 SORU TEST,"

Back To Top -->