Kültür nedir? Hangi unsurlardan meydana gelir? Türk kültürünün belirgin özellikleri nelerdir?

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Kültür nedir, Hangi unsurlardan meydana gelir, Kültür nedir? Hangi unsurlardan meydana gelir, Türk kültürünün belirgin özellikleri nelerdir,

Kültür nedir? Hangi unsurlardan meydana gelir? Türk kültürünün belirgin özellikleri nelerdir? Araştırınız.

KÜLTÜR:
Kültür kavramı çok geniş bir kapsama sahiptir. Bu kavram, özellikle sosyologlar tarafından çok farklı
şekillerde tanımlanmakla birlikte, vurgulanan temel nokta kültürün bir grup insanın ortak yaşam tarzı olduğudur. Daha kapsamlı bir tanımlama yapacak olursak kültür; tarihsel ve toplumsal gelişim süreci içerisinde oluşturulan maddi (somut) ve manevi (soyut) değerlerin bütünüdür. Kültürün bir diğer özelliği ise yazılı, görsel ya da sözlü iletişimle nesilden nesile aktarılmasıdır.

KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN UNSURLAR:

Türk kültürünün belirgin özellikleri nelerdir? 

ÖNCE MADDE MADDE SONRA GENİŞ İÇERİK
Türk Kültürünün özellikleri maddeler halinde şu şekildedir:
– Türk kültürü çok eskilere dayanır, yani köklüdür.
– Eskiden gelen göçebe hayatın etkileri günümüzdeki yerleşik hayat içerisinde görülmektedir.
– Pek çok millet ile tarih boyunca etkileşim içinde olduğundan diğer kültürlerden izler içerir.
– Geniş coğrafyalara yayılmış olduğundan Türkler, diğer kültürlere katkıda bulunmuştur.
– Dedelerin isimlerinin çocuklara verilmesi adetlerdendir.
– İnsanların sıfatları ve lakapları olur.
– Yiğitlik ve ahlak en önemli kavramlardan olup erkeğe belli görevlerin düştüğü toplumsal bir kanıdır. Büyüklere saygı her zaman çok önemlidir.
– Vatansever ve misafirperver olmak Türklerin en temel özelliklerindendir. Türk kültürü hoşgörülü ve saygılı olmayı gerektirir.

FARKLI BİR KAYNAK

1 - Türk kültürünün ocağı yani ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya'dır. (Bu bölge; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar, doğuda Kingan Dağları ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir bölgedir.)
2 - Türkler, çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. (Bu göçler sonucunda Türk boylarının önemli bir bölümü Anadolu'ya gelmiş ve yeni kültürlere komşu olmuşlardır. Bu kültürler; İslâm kültürü, Yunan kültürü ve İran - Pers kültürüdür. )
3 - Türkler, tarih boyunca asla esaret altında yaşamayı kabul etmemiş ve 16 bağımsız devlet kurmuş bir millettir.
4 - Türklerin İslâmiyet ile şekillenen karakterinin en dikkat çeken özelliği, haksızlığa ve zulme karşı olan tepkisidir.
5 - Türk halkı, tarih boyunca birçok imparatorluklar ve süper devletler kurmuş, üç kıtaya nizam vermiştir.
6 - Tarih sahnesinde Müslüman Türkler hemen her dönemde, yönetici vasıflarıyla boy göstermişler, adaletli ve merhametli yönetimleriyle örnek teşkil etmişlerdir.
7 - Farklı kültürlere ve inançlara sahip, farklı dilleri konuşan birçok milleti aynı bayrak altında ve büyük bir hoşgörü çerçevesinde sevgi ve saygı hudutları içinde yaşatabilmişlerdir.
8 - Orta Asya'daki göçebe hayat tarzından kalma Türk kültür simgelerini günümüzde de görmek mümkündür.
9 - Çadır, at, halı ve kilim dokumacılığı o dönemlerden günümüze ait simgelerdir.
10 - Ancak daha sonraları Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç eden Türkler yerleşik hayata geçerek şehirler ve devletler kurmuş ve yerleştikleri bölgelerde pek çok sanat eserleri yapmışlardır.
11 - Köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, camilere yüzyıllar öncesinde yapılmış eserlere günümüzde de rastlanabilmektedirGENİŞ İÇERİK...

Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü, Orta Asya kökenlidir. Türk kültürünün şekillenmesinde, bu bölgenin doğal koşulları çok etkili olmuştur. Türklerde göçebe yaşam tarzının gelişmesi ve hayvancılık etkinlikleri doğal koşullara bağlı
 olarak şekillenmiştir (Fotoğraf 5.1). Bu kültürün
izlerini Anadolu’nun bazı bölgelerinde hâlâ görmek mümkündür.

Türk kültürü, çevresinde yer alan büyük kültürlerden  etkilenmiş ve onları da etkilemiştir. Türklerin ilk etkileşimde bulundukları kültürler, komşu oldukları Çin ve Moğol kültürleri olmuştur. Özellikle doğal koşulların değişmesi nedeniyle Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalan Türk kavimleri, güneye doğru hareketleri esnasında Hint ve Pers kültürlerinden, batıya doğru gerçekleşen göç hareketlerinde ise Slav, Yunan ve Arap-İslam kültürlerinden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir.

1071 Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’da Türk kültürü hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır.
Anadolu’ya yerleşen Türk boyları genelde köylerde yaşamış ve tarım-hayvancılık faaliyetleriyle uğraşmıştır. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan bu süreçte Türklerin dünya görüşü, geçim kaynakları, gelenek ve göreneklerinde bozkır kültürünün izlerini görmek mümkündür.

Türkler, yaşadıkları her bölgeye kültürel değerlerini de taşımıştır. Göçebe dönemlerden miras kalan halı ve kilim dokumacılığı ile benzeri el sanatları günümüzde de önemini korumaktadır. Türklerin yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte inşa ettikleri ve Türk kültürünü sembolize eden han, kervansaray, medrese, çeşme, imaret ve cami gibi eserler geniş bir coğrafyada görülmektedir.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Kültür nedir? Hangi unsurlardan meydana gelir? Türk kültürünün belirgin özellikleri nelerdir? "

Back To Top -->