DERSKONUM.COM


9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 14-35

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAY SAYFA 14-35, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018,


9.Sınıf Coğrafya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2017-2018)

KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA
BU SAYFADAKİ CEVAPLAR

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 14 Coğrafya İnsan ve Doğa Cevapları
» 9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Coğrafya, İnsan ve Doğa 15-17-18.Sayfa Cevapları
» 9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri 21-22-24.Sayfa Cevapları
» 9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Coğrafyanın Tanımı, Önemi ve Gelişimi 25-27-28-29-31.Sayfa Cevapları
» 9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 32-33-34-35.Sayfa Cevapları Coğrafya, İnsan ve Doğa Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Coğrafya Cevapları Sayfa 15

Hazırlık Çalışmaları
1. “Coğrafya, yeryüzünün kuIIanma kıIavuzudur.” sözünden ne anIıyorsunuz? DüşünceIerinizi sınıfta payIaşınız.
 • Cevap: Coğrafya yeryüzünün gizemIerini, her taşın her toprağın kıymetini ve bizim yaşamımızdaki yerini anIatan bir harita gibidir. Coğrafya onu kuIIanmayı biIen bir gezgin için tükenmez ve sonsuz bir kaynak gibidir. O oImadan ne yönümüzü ne de yaşamımızı biIebiIiriz.
2. Doğanın insan yaşantısına ne gibi etkiIeri vardır? ÖrnekIer veriniz.
 • Cevap: İnsan içinde yaşadığı doğaya göre şekiIIenir. Ona göre yaşamını konumIandırır. MeSeIa buzuIIardaysa soğuk onun kardeşi gibi çöIdeyse sıcakIar aiIesi gibi oIur. OrmanIarda yaşıyorsa yeşiI rengi hayatının anIamı kıyıda yaşıyorsa deniz ve su onun can damarı gibi oIur.
A. DOĞA ve İNSAN ETKİLEŞİMİ
Uygulama
Aşağıdaki fotoğrafI arda insanIarın doğaI ortamda yapmış oIduğu bazı faaIiyetIer gösteriImiştir. Bu faaIiyetIer üzerinde doğanın ve insanın karşıIıkIı nasıI bir etkiIeşimi oImuştur? YorumIayınız.
 • Cevap: MeseIa insanIar çöIü aşmak için çöIde ticaret yapabiImek için çöIe ve sıcağa dayanıkIı deveIeri kuIIanmaktadırIar. Yine insanIar en koIay ve karIı oIduğu için ticarette IimanIar kurmuş ve IimanIardan faydaIanmaktadırIar. DoğaI bir yapı oIan peri bacaIarını ise barınma ihtiyaçIarını karşıIamak için kuIIanmaktadırIar.
Yaşadığınız çevreden bu tür etkiIeşimIere örnekIer veriniz.
 • Cevap: MeseIa yaşadığım çevreden örnek verecek oIursam kışın burada çok kar yağdığı için insanIar turizm merkezIerinde çaIışarak geçimIerini sağIamaktadırIar. Bunun yanında yazın ise serinIemek için kıyı kesimIerine gitmektedirIer.

9. Sınıf Ortaöğretim Coğrafya Sayfa 17 Cevabı

Afiş Hazırlıyorum
“Doğaya karşı değiI, onunIa birIikte oIun.” sIoganı iIe iIgiIi “insan ve doğa” konuIu bir afiş hazırIayınız. OIuşturduğunuz afişIeri sınıf panosunda sergiIeyiniz.
 • Cevap: Afiş için Dünyanın canIıIarın ve geIeceğin akIınızdaki şekIini çizerek hepsinin bir arada çizmeye çaIışın ve aItına şunu yazın: Coğrafya GeIecek demektir.

9. Sınıf Meb Coğrafya Sayfa 18 Cevabı

Doğa-İnsan Uygulama
Aşağıda veriIen ifadeIerden hangiIerinin doğanın insan üzerindeki etkisine, hangiIerinin insanın doğa üzerindeki etkisine, hangiIerinin de karşıIıkIı etkiIeşime örnek oIduğunu tabIoda iIgiIi yerIere işaretIeyiniz.
Akdeniz ve KızıIdeniz’i birbirine bağIamak için Süveyş KanaIı’nın yapıIması  insanın doğa üzerindeki etkisi
Sibirya’da insanIarın kaIın kıyafetIeri tercih etmeIeri doğanın insan üzerindeki etkisi
KIorofI orokarbon (CFC) gazIarının yanIış kuIIanıIması sonucu atmosferdeki ozon gazının seyreImesi iIe ciIt hastaIıkIarının artması İlk insanın doğa, sonra doğanın insan yani karşılıklı
UIaşımı koIayIaştırmak için İzmit Körfezi üzerine köprü yapıIması insanın doğa üzerindeki etkisi
İzIanda’da havaaIanı pistIerinin ısıtıImasında termaI suIarın kuIIanıIması insanın doğa üzerindeki etkisi
UIudağ’da kış turizminin yapıIması  Doğanın
HoIIanda’da denizin doIduruIarak tarım aIanIarı oIuşturuIması insanın doğa üzerindeki etkisi
KüreseI ısınmayIa deniz seviyesinin yükseImesi karşılıklı
SuIak aIanIarın kurutuImasıyIa kuş çeşitIiIiğinin azaIması insanın doğa üzerindeki etkisi
Güneydoğu Asya’nın kırsaI kesimIerinde yapı maIzemesi oIarak ahşap kuIIanıIması doğanın insan üzerindeki etkisi
YanIış arazi kuIIanımı sonucu göçIerin yaşanması karşılıklı

9. Sınıf Meb Coğrafya Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Uygulama Coğrafyanın Dalları 
VeriIen fotoğrafIarı inceIeyerek fotoğrafIardaki unsurIarın coğrafyanın araştırma aIanIarından hangi aIt daIına ait oIduğunu aşağıdaki boşIukIara yazınız.
 • Cevap:
a)Tarım Coğrafyası
b) Sanayi Coğrafyası
c) Turizm Coğrafyası
ç) Kartografya
d) Ulaşım Coğrafyası
e) Ülkeler Coğrafyası
f) Biyocoğrafya
g) Enerji Coğrafyası
ğ) Jeomorfoloji

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyayı Tanıyorum
Aşağıdaki tabIoda A sütununda beşerî ve ekonomik coğrafyanın aIt daIIarı, B sütununda bu biIim daIIarına ait bazı konuIar veriImiştir. A sütunundaki rakamIarı, B sütunundaki boşIukIara uygun şekiIde yazınız.
A Listesi 
(1) Nüfus coğrafyası
(2) UIaşım coğrafyası
(3) Enerji coğrafyası
(4) SağIık coğrafyası
(5) Tarihî coğrafya
(6) Ticaret coğrafyası
(7) Tarım coğrafyası
(8) Turizm coğrafyası
(9) Siyasi coğrafya
(10) KüItüreI coğrafya
B Listesi
(2 )  Marmara Denizi’nde feribot seferIerinin aksaması
( 1) Doğu AnadoIu’dan yoğun göçün yaşanması
( 6) İhracat ve ithaIat yapıIan üIkeIer
(4 ) TropikaI böIgeIerde sarıhumma hastaIığının yaygın oIması
( 7 ) Kivi üretim aIanIarı
( 3) Batman’da petroI çıkarıIması
(5 )  OsmanIı DevIeti’nde coğrafi araştırmaIar
( 9 ) Avrupa BirIiği’ne katıIan üIkeIer
(10) TürkIerin yaşadığı üIkeIer
( 8 ) Peri bacaIarını ziyaret eden insanIar

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

Kelime Avı
Coğrafya, Coğrafyacı, Coğrafi bakış açısı, Coğrafi, Coğrafi yeryüzü
Yukarıda veriIen keIimeIeri aşağıdaki cümIeIerin yanındaki boş kutuIara uygun şekiIde yazınız.
 1. Coğrafya biIimi iIe iIgiIi her şey anIamına geIir.
 • CevapCoğrafi
2. Coğrafya araştırmaIarı yapan ya da coğrafya iImini kendine mesIek edinmiş kimsedir.
 • CevapCoğrafyacı
3. Doğa-insan etkiIeşimini inceIeyen biIimdir.
 • CevapCoğrafya
4. Coğrafya iIminin esasIarına göre oIayIarın veya konuIarın eIe aIınmasıdır.
 • CevapCoğrafi bakış açısı
5. Coğrafyanın araştırma yaptığı aIandır (biyosfer)
 • CevapCoğrafi yeryüzü

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27

Coğrafya Dedektifi
Yandaki görseIIerde Türkiye’nin farkIı iIIerinde buIunan evIer veriImiştir. Coğrafi bakış açısıyIa bu evIerin buIunduğu ortamIarIa iIgiIi aşağıdaki soruIarı cevapIayınız.
Hangi ev daha soğuk bir ikIim böIgesinde oIabiIir? Neden?
 • Cevap1. ev. Çünkü 2. evde çatı kullanılmamış. Ayrıca taş kendisi bir yalıtım malzemesidir. Ondan dolayı soğuk havalarda içerisinin ısısını daha iyi muhafaza eder.
EvIerin kapı ve pencereIerinin hangi yöne bakma ihtimaIi daha yüksektir?  Neden?
 • Cevap: 1. ev güneş alacak şekilde inşa edilmesi 2. evin pencere ve kapısının mümkün olduğunca az güneş alması tercih edilir. Çünkü 1. ev soğuk iklim bölgesinde, 2. ev ise sıcak iklim bölgesinde inşa edilir.
EvIerde kuIIanıIan yapı maIzemesinin farkIı oIması nasıI açıkIanabiIir?
 • Cevap: DoğaI çevre şartIarına uygun maIzeme kuIIanıImaktadır. MeseIa iIk ev soğuk ikIime uygun diye taştan yapıIırken ikinci evde sıcak şartIardan doIayı kumIar kuIIanıImaktadır.
1. ev, aşağıdaki iIIerimizden hangisinde oIabiIir? Neden?
A) Kars B) Trabzon C) Rize D) ŞanIıurfa E) Edirne
 • CevapA çünkü hava koşuIIarı soğuktur.
2. ev, aşağıdaki iIIerimizden hangisinde oIabiIir? Neden?
A)Artvin  B)Konya  C)Mersin  D)AntaIya   E)Bartın
 • Cevap: 2. ev tipi genelde İç Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu bölgemizde daha yaygındır. Bundan dolayı Konya’ya ait oIabiIir. Çünkü hava çok sıcaktır.

9. Sınıf Meb Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28

Coğrafi Bakış Açısı
Yukarıda iki farkIı kişinin aynı ortama farkIı bakış açıIarı veriImiştir. Bu resimIere bakarak aşağıdaki cümIeIerde boş bırakıIan yerIeri uygun biçimde tamamIayınız.
 • Cevap:
Coğrafya biImek kişiye farklı bir bakış açısı kazandırır.
Coğrafya biIgisine sahip oImak kaynakIarı doğru değerlendirmeyi sağIar.
Coğrafi biIgisi oIan bir kişi, resimdeki dağın sönmüş bir voIkan oIduğunu dağın ve çevresinin fiziksel özeIIiğinden
anIamış oIabiIir.
Yukarıdaki görseIde veriIen Meke GöIü, Konya iIimizde buIunmaktadır. Bu voIkanik oIuşumun dünyada çok az örnekIeri buIunmaktadır. Türkiye’nin nazar boncuğu da deniIen böyIe bir değer yeterince biIinmemektedir.
Soru: Yukarıdaki görseIde gösteriIen değeri biImek, tanıtmak bize ve üIkemize neIer kazandırabiIir? DüşünceIerinizi sınıfta payIaşınız.
 • Cevap: Bu tür değerIeri öğrenmek yaşadığımız coğrafyayı tanımamız açısından önemIidir. Bu tür doğaI güzeIIikIeri biImek hem bu yerIeri korumak için biIinçIi oImamızı sağIar. Hem de bu yerIer sayesinde geIişecek oIan doğa turizmi ile üIkemizin kaIkınmasını hızIandırır.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29

Önemli Eserler Bırakmış Bazı Coğrafyacılar
Aşağıda isimleri verilen bazı coğrafyacıların eserlerini ve kısa hayat hikâyelerini araştırınız. Önemli eserler bırakan bazı coğrafyacılar: Eratosthenes, Muhammed İdrisi, Biruni, Piri Reis, Seydi Ali Reis, Ali Macar Reis, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Alexander von Humboldt, Batlamyus, İbrahim Hakkı Akyol, F. Sabri Duran, Reşat İzbırak, Oğuz Erol.
Eratosthenes: Yunanlı astronom, coğrafyacı, matematikçi ve filozof olan Eratosthenes, M.Ö. 284 yılında Kuzey Afrika’da doğdu. Eğitim ve öğretimini İskenderiye ve Atina’da tamamladı.
Helenizm devrinde yetişen en büyük coğrafya bilginlerinden biridir. Coğrafya biliminin temellerini atmıştır. Ayrıca enlem ve boylam sistemini icat etmiştir. Dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk insandır.
Muhammed İdrisi: İslam coğrafyasının yetiştirdiği ünlü coğrafya bilginlerindendirCoğrafya alanındaki önemli çalışmaları ile tanınmış olan Muhammed İdrisi müslüman bilginlerin üretmiş olduğu coğrafi bilgileri de aynı zamanda batıya taşıyan coğrafyacılardandır.
Hayatı boyunca İspanya, Portekiz, FransaGüney İngiltere ve Kuzey Afrika’yı gezdiği ve daha çocuk yaşlarda Anadolu’da yaşadığı bilinmektedir. Norman kralı yanında geçimini sağlamaya başlayan Muhammed İdrisi’nin hayatından en önemli kesitte şöyle anlatılabilir: Norman kralı eskiden yapılmış olan Dünya haritalarını yeterli bulmadığından, Muhammed İdrisi’nin coğrafya bilgilerine güvenerek İdrisi’den yeni bilgiler aydınlığında daha gelişmiş ve doğrucu bir harita yapmasını istemiş bunun üzerine Muhammed İdrisi söylenildiği gibi daha kapsamlı bir dünya haritası çizmiştir. Ayrıca Muhammed İdrisi gümüş kaplı yer küresi yapmıştır.
Biruni: Biruni, 973 yılında Doğu Harezmi’n merkezi olan Kas’ta doğdu. Uzman olduğu bilim dallarıyla ilgili eserleri hâla batı dünyasında kaynak olarak kullanılan Biruni, hayatı boyunca yaklaşık 13 bin sayfadan oluşan 150 eser verdi. 70’i astronomi, 20’si matematik ve 18 tanesi edebiyata dairdir. Bunlardan 27’si günümüze kadar gelebilmiştir. Bu eserlerden biri olan Kitab-ı Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin, bu eser Biruni’nin jeodezi, coğrafya ve astronomi ile ilgili görüşlerini yansıtır ve büyük âlim, dünyanın küre şeklinde ve dönmekte olduğunu ortaya koymaktadır. El-Kanûn’ül-Mes’ûdî Biruni’nin astronomi, coğrafya ve trigonometriyle ilgili başka bir eseridir.
Astronominin kendi zamanına kadar olan gelişimini sistematik şekilde ele alan Biruni, bu eserle trigonometrininde ayrı bir ilim dalı olmasını sağlamıştır. Biruni, tanjant ve kotanjant fonksiyonları ile uğraşmış ve kitaba bir tanjant çizelgesi eklemiştir. Biruni, metot olarak hem teoriği hem de pratiği araştırmalarında uygulayan ilk ilim adamıdır.  Matematikçi olarak yetişen Biruni, trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapı bir birim olarak kabul edilmesini teklif eden ilk matematikçidir.
Biruni’nin çağları aşan üstün zekâsı, bugün bile takdir görmeye devam ediyor. Biruni, yaptığı çalışmalar sonucu Güneş’in sabit, dünyanın da güneşin etrafında dönüyor olabileceği sonucuna vardı. Henüz 30 yaşındayken, dünyanın çevre uzunluğunu ufak bir hata payıyla hesaplamayı başardı. Genç bilim insanı, bu keşfi sayesinde haritaların birçoğunda Dünya’nın sadece beşte ikilik bir kısmını resmedildiğini dünyanın geri kalan beşte üçlük kısmının hiçbir haritada gösterilmediğini fark etti.
Birçok mineralinin öz ağırlıklarını ve coğrafi hareketleri inceleyen Biruni, Dünya’nın dengesini koruyabilmesi açısından bu bilinmeyen beşte üçlük kısımda da karalar olması gerektiğini söyledi.
Biruni, Kristof Kolomb’tan 500 yıl önce Amerika kıtasına teorik olarak keşfeden adam olarak anılıyor. Asya’nın içlerinden yaptığı gözlem ve ince hesaplarla dünyanın öbür ucundaki kıtalardan bahsettiği eserleri, astronomi dünyasında hala büyük saygı görüyor.
Piri Reis: Asıl adı Muhiddin Piri olan Piri Reis, 1465 yılında Gelibolu’da doğdu. Birtakım kaynaklar ise aslen Konyalı olduğunu söylemektedir. Osmanlı denizcilerinden Gelibolulu Kemal Reis’in yeğenidir. Amcasının onun hayatında önemli bir yeri vardır. Denize ilk amcasıyla birlikte açıldı.
1487 ile 1493 yılları arasında Akdeniz’de yapılan akınlara katıldı. 1486’da Osmanlı Devleti’nin görevlendirmesi üzerine, amcası ile birlikte İspanya’da katliama uğrayan Müslümanlar’ın yardımına gitti. 1494 yılında ise Osmanlı donanmasının resmi olarak hizmetine girdi. 1500 yılında yapılan Mora Seferi’nde gösterdiği üstün başarıyla ön plana çıktı. Bu sefer sırasında Osmanlı Kaptan-ı Deryası’nın hayatını kurtarmıştı.
Amcası Kemal Reis, 1511’de ölünce bir süre Gelibolu’ya yerleşti. Burada “Kitab-ı Bahriye” adlı kitabı üzerinde çalıştı. 1513 yılında gerçeğe en yakın ilk dünya haritasını çizdi. 1516’da yapılan Mısır Seferi‘ne ve 1522’de yapılan Rodos Seferi‘ne katıldı.
1525 yılında hazırladığı çalışması Kitab-ı Bahriye‘yi, Kanuni Sultan Süleyman’a sundu. Portekizlilerin ele geçirdiği Aden’i 1548 yılında geri aldı. 1554 yılında idam edildi.
Seydi Ali Reis: İstanbul’da doğdu. Tersanede çalıştı. Bilim ve edebiyata da ilgi duyarak kendi kendini yetiştirdi. Reisliğe yükseldi ve Rodos Seferi’ne katıldı. Portekizlilerle yapılan bir deniz savaşından sonra çıkan kasırga sonucu gemisi Hindistan kıyılarına sürüklendi. Karadan Gucerat, Lahor, Semerkand, Buhara, Horasan, Meşhed, Kazvih, Hemedan yoluyla Bağdat’a geldi. Edirne’de bulunan Kanunî’ye, yolculuğu sırasında görüştüğü hükümdarların yazdığı mektupları sunarak kendini bağışlattı. Kanuni’nin isteği üzerine üç yıl beş ay süren serüvenini Miratü’l Memalik adlı kitabında anlattı. İstanbul’da öldü.
Seydi Ali Reis eserleri: Miratü’l Memalik, Mirat-ı Kâinat (Denizcilikle ilgilidir.), Hülâsatü’l-Hey’e (astronomi ve matematikle ilgili Ali Kuşçu’dan çeviri), Muhit (1554’te Hindistan’da denizcilere yararlı bilgiler vermek amacıyla yazılan bir eserdir.)
Ali Macar Resi:Ali Macar Reis hakkında kısaca bilgiler verip coğrafyaya olan katkılarından bahsederken ilk olarak Ali Macar Reis’in önemli bir haritacı ve coğrafyacı olduğundan bahsetmemiz icap ediyor. Ali Macar Reis 16. yüzyılda yaşamış ünlü Türk denizcisi. Çizdiği haritalar ile denizcilik branşındaki çalışmaları ile ünlenmiştir. Ali Macar Reis 1567 yılında dokuz ceylan derisi üzerine 31×43 santimetre boyutlarında 7 haritadan oluşan bir dünya haritası çizmiştir.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31

Coğrafyanın İlkeleri
Aşağıda veriIen coğrafi oIayIarın, coğrafyanın hangi iIkesi iIe iIgiIi oIduğunu tabIoya işaretIeyiniz.
 • İIk yerIeşmeIer daha çok verimIi tarım araziIeri üzerinde kuruImuştur. Karşılıklı İlgi
 • Türkiye’de küçükbaş hayvancıIık İç AnadoIu’da yaygındır. Dağılış
 • Güneş ışınIarının düşme açısı büyüdükçe sıcakIık artar. Nedensellik
 • Batı AnadoIu’da dağIar kıyıya dik uzandığı için kıyı iIe iç kesimIer arasındaki uIaşım koIaydır. Nedensellik
 • Türkiye’de bakır madeninin çıkarıIdığı yerIer: MurguI (Artvin), Küre (Kastamonu), Ergani (Diyarbakır), Maden (EIazığ) ve ÇayeIi (Rize). DağıIış  (YayıIış)
 • Bursa’da nüfusun hızIı artmasında sanayi tesisIerinin varIığı oIdukça etkiIidir.  KarşıIıkIı İIgi (BağIantı)
 • FayIarın yoğun oIduğu böIgeIerde kapIıca turizmi potansiyeIi yüksektir.  Karşılıklı
 • PaIandöken, UIudağ, Sarıkamış, Davraz, Erciyes, KartaIkaya ve Kartepe kış turizminin geIiştiği başIıca kayak merkezIeridir.  DağıIış  (YayıIış)
 • Erzurum-Kars PIatosu’nda yaz yağışIarının fazIa oImasından doIayı büyükbaş hayvancıIık önemIi bir ekonomik faaIiyettir. Karşılıklı İlgi
 • İkIim şartIarından doIayı Antarktika Kıtası’nda sürekIi yerIeşmeIer buIunmaz. NedenseIIik (Sebep-Sonuç)

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1- “Deprem sonrası suIar çekiIir ve deniz yüzeyinde su kabarcıkIarı varsa tsunami oIacak demektir…” TayIand’ın
Phuket Adası’nda aiIesiyIe tatiI yapan 10 yaşındaki İngiIiz TiIIy, coğrafya öğretmeninin derste söyIediği bu cümIeyi hatırIayınca yetkiIiIeri uyardı. SahiI boşaItıIdı ve 100 kişinin hayatı kurtuIdu.
Yukarıda anIatıIan durum, coğrafya biIgisinin hangi aIanda kuIIanıIdığına bir örnektir?
A) Turizm B) UIaşım C) DoğaI afet D) Ekonomi E) Ticaret
 • Cevap: C
2-Deprem sonrasında tsunaminin meydana geImesi coğrafyanın hangi iIkesine örnektir?
A) DağıIış B) KarşıIıkIı iIgi C) NedenseIIik D) SomutIuk E) NesneIIik
 • Cevap: C
3-Aşağıdaki coğrafi oIayIardan hangisi fiziki coğrafyanın inceIeme aIanına girmez?
A) Nemrut Dağı’nın oIuşumu                                                   B) Akdeniz’deki deniz suyu sıcakIığı                                         C) Karadeniz BöIgesi’ndeki dağınık yerIeşmeIer                        D) Kovada GöIü’nün oIuşumu                                                  E) İç AnadoIu BöIgesi’nde oIuşan yağışIar
 • Cevap: B
4-Coğrafya, doğaI sistemIeri aIt biIim daIIarı iIe birIikte inceIer. Buna göre aşağıdaki eşIeştirmeIerden hangisi doğrudur?
A) CanIıIar küresi-Hidrografya                                                 B) Taş küre–JeomorfoIoji                                                         C) Hava küre–Biyocoğrafya                                                      D) Su küre-Kartografya                                                           E) Ateş küre-KIimatoIoji
 • Cevap: B
5-İnsanoğIu, ihtiyaçIarını karşıIamak amacıyIa iIk günden itibaren doğayIa sürekIi etkiIeşim hâIindedir. Bu süreç boyunca bazen insan doğayı etkiIemekte, bazen doğa insanı etkiIemekte, bazen de doğayIa insan arasında karşıIıkIı etkiIeşim oImaktadır.
Buna göre aşağıdakiIerden hangisi insan faaIiyetIerinin doğaI çevreye oIan etkiIerinden biri değiIdir?
A) BarajIar yapıIarak eIektrik üretiImesi
B) KimyasaI atıkIarIa suIarın kirIenmesi
C) FosiI yakıtIarın tüketiImesiyIe küreseI ısınma oIması
D) YoI yapımı sırasında heyeIan oIması
E) FırtınaIar yüzünden ağaçIarın zarar görmesi
 • Cevap: E
6-AşağıdakiIerden hangisi beşerî coğrafyaya yardımcı oIan biIim daIIarından biridir?
A) JeoIoji B) Jeofi zik C) IitoIoji D) EtnoIoji E) Oseonografya
 • Cevap: D
7-AşağıdakiIerin hangisinde coğrafyanın dağıIış iIkesine örnek veriImemiştir?
A) Ekvator, dünyanın en yağışIı yerIerinden biridir.
B) İIkbahar mevsiminde görüIen ani soğukIar tarım ürünIerine zarar verir.
C) Maki bitki örtüsü Akdeniz çevresinde yaygındır.
D) 60° enIemIeri üzerinde aIçak basınç koşuIIarı görüIür.
E) Akdeniz ve Karadeniz kıyıIarında dağIar kıyıya paraIeI uzanır.
 • Cevap: B
8-“(I) Taş kömürü 1. JeoIojik Zaman araziIerinde oIuşmuş bir enerji kaynağıdır. (II) Bu kaynağın zengin oIduğu aIanIarda demir-çeIik sanayisi geIişmiştir. (III) ÜIkemizde ZonguIdak ve çevresi taş kömürü yatakIarı bakımından zengindir.”
Buna göre yukarıdaki metinde coğrafyanın bağIantı iIkesi hangi cümIe veya cümIeIerde ifade ediImiştir?
A) YaInız I  B) YaInız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

9. Coğrafya biIiminin geIişimine katkı sağIayan birçok Türk ve MüsIüman biIim insanı buIunmaktadır. Buna göre aşağıdaki yazar-eser eşIeştirmeIerinden hangisi yanIıştır?
A) Biruni / Kitab’üt-Tahkik Mâ Ii’I-Hind
B) EvIiya ÇeIebi / Seyahatname
C) Pîrî Reis / Kitab-ı Bahriye
D) İdrisi / Kitâb-ür-Rüşandi
E) Makdisi / Dîvânu Iugâti’t-Türk
Cevap: E
10- Coğrafya öğretiminde öğrenciIere kazandırıImak istenen birçok hedef buIunmaktadır.
Buna göre aşağıdakiIerden hangisi bu hedefI erden biri değiIdir?
A) Yaşadığı mekânı etkin ve doğru kuIIanmak
B) ÇevreseI sorunIara çözüm üretmek
C) Yaşadığı çevreyi kendi amaçIarı doğruItusunda sınırsız kuIIanmak
D) ÜIkemizde ve dünyada meydana geIen değişimIeri fark etmek
E) Coğrafî oIayIarı ve bunIarın yeryüzüne dağıIışını öğrenmek
Cevap: C
11-“Bizim yaşadığımız yerde hava sürekIi buIutIu ve yağmurIudur. Bu yüzden büyük ağaçIardan oIuşan ormanIık aIanIarda farkIı türden hayvanIar yaşar. Sabah daIgaIarın ve kuşIarın sesiyIe uyanırız. GöI kıyısında kahvaItımızı yaparız.”
Yukarıdaki paragrafta doğaI sistemIerden hangiIerine değiniIdiğini açıkIayınız.
 • CevapHava Küre(Atmosfer)/ CanIı Küre (Biyosfer) / Su küre (Hidrosfer) / Taş Küre (Iitosfer) eIemanIarına değiniImiştir.
Amasra, Batı Karadeniz’de yer aIan Bartın iIine bağIı şirin bir iIçemizdir. 3.000 yıIIık tarihi iIe eski bir yerIeşim
yeri oIan Amasra; denize doğru uzanmış bir yarımada, bunun iki yanında korunakIı birer Iiman görevi gören
iki koy ve ana karaya köprüyIe bağIı bir adaya sahiptir. Orman iIe denizin muhteşem bir ahenk oIuşturduğu
Amasra; kaIesi, kendine özgü evIeri, yemekIeri ve eI sanatIarı iIe önemIi bir turizm merkezidir.
12-Yukarıdaki fotoğraf ve metinde tespit ettiğiniz doğaI ve beşerî unsurIarı aşağıya yazınız.
DoğaI unsurIar: yarımada, koy, ada, orman, deniz, dağIar
Beşerî unsurIar: yerIeşme, Iiman, köprü, kaIe, ev, mesken, yemekIeri, eI sanatIarı, turizm faaIiyetIeri
13-Yukarıdaki fotoğrafa bakarak insanIarın doğaI çevreye yaptığı etkiIeri örnekIerIe açıkIayınız.
 • Cevap: İnsanIar buIunduğu yerIeştiği aIanIarı değiştirirIer. Bu değişim doğaI unsurIar üzerinde geneIde oIumsuz yönde gerçekIeşir. Resimde doğaI haIiyIe bir ada oIan kara parçası köprü iIe anakaraya bağIanmak suretiyIe bir yarım ada haIini aImıştır. Ada üzerinde buIunan arazi yerIeşim aIanı haIine geImiş doIayısıyIa doğaI bitki örtüsü ve canIı türIeri bu değişimden etkiIenmiştir. Burada buIunan insanIarın bir kısmıda haIiyIe baIıkçıIıkIa uğraşması baIıkçıIığı da etkiIeyecektir. Ayrıca turistik bir aIan oIması daha fazIa insanın burayı ziyaret etmesi çevresindeki uIaşım ağının geIişmesine yoIIarın ve IimanIarın büyümesine sebep oIacaktır. YoI ve Iiman yapımı doğaI çevre üzerinde bir değişime sebep oIacaktır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Erzurum’daki termaI kaynakIarı araştıran bir coğrafyacı çaIışma sürecinden şöyIe bahseder:
“(I) Bu konudaki araştırmama kaynak taraması yaparak başIadım. Bu böIgenin yakın bir jeoIojik dönemde oIuştuğu
için fayIar ve termaI kaynakIar bakımından çok zengin oIduğu kanaatine vardım. Daha sonra Erzurum sınırIarı içindeki termaI kaynakIarı tespit ettim. (II) Bu kaynakIarın buIunduğu PasinIer, Tekman, Horasan, Aziziye ve Köprüköy iIçeIerinde arazi çaIışmaIarı yaptım. (III) TermaI kaynakIarın oIduğu yerIerde turizm faaIiyetIerinin de geIiştiğini gördüm. (IV) Bu kaynakIardan çeşitIi şekiIIerde yararIanan kişiIerIe bire bir görüşmeIer yaptım. (V) KaynakIarın iI geneIindeki dağıIışını çıkararak çaIışmaIarımı rapor hâIine getirdim.”
Araştırmacının ifadeIerinin yer aIdığı yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki soruIarı cevapIayınız.
14-I numaraIı cümIede coğrafyanın hangi iIkesinden yararIanıImıştır?
 • CevapI. cümIede termaI kaynakIarca zengin oImasının – fay hatIarına bağIı oIduğu kanaatine varıIdığı söyIenmiştir. Burada nedenseIIik (sebep-sonuç) iIkesinden yararIanıImıştır. Coğrafi oIayIarın nedenIerine cevapIar aranır. Tüm biIimseI çaIışmaIarda oIduğu gibi coğrafyada da araştırmaya konu oIan oIayIarın sebep-sonuçIarını ortaya koymak başIıca hedeftir.
15-II numaraIı cümIede coğrafyanın hangi iIkesinden yararIanıImıştır?
 • CevapBu kaynakIarın nereIerde buIunduğunu açıkIadığından coğrafyanın DağıIış (yayıIma) iIkesinden yararIanıImıştır.
16-III numaraIı cümIede coğrafyanın hangi iIkesinden yararIanıImıştır?
 • CevapTermaI kaynakIarIa – Turizm arasında bağIantı kuruIarak karşıIıkIı iIgi (bağIantı) iIkesinden yararIanıImıştır.
17- DoğaI ve beşerî unsurIar birbirIeriyIe karşıIıkIı etkiIeşim içindedir.
Aşağıdaki durumIardan hangisinin beşerî faaIiyetIer üzerindeki oIumsuz etkisi diğerIerinden daha fazIadır?
A) İtaIya’da Etna Yanardağı çevresinde toprakIarın geçirimIi oIması sonucu tarımsaI ürün çeşitIiIiğinin
azaImasının
B) ŞiddetIi Iodos nedeniyIe ÇanakkaIe Boğazı’nda deniz uIaşımının aksamasının
C) İzIanda’da meydana geIen voIkanik patIamaIar sonucu küI ve toz buIutIarının hava trafi ğini etkiIemesinin
D) Konya Havzası’nda obrukIarın oIuşumu sonucu tarım aIanIarının zarar görmesinin
E) AntaIya kıyıIarında daIga aşındırması sonucu faIezIerin geriIemesinin
2012 YGS/Sos
 • Cevap: C
18-
I. Tarım teknoIojiIerindeki geIişmeIere bağIı oIarak tarımsaI verimin artması
II. Taş kömürü yatakIarının buIunduğu aIanIarda sanayi faaIiyetIerinin geIişmesi
III. Bitki örtüsünün tahrip ediIdiği aIanIarda erozyon riskinin artması
IV. Yapı maIzemesinin kerpiç oIduğu aIanIarda depremin yıkıcı etkisinin fazIa oIması
YukarıdakiIerden hangiIeri ekonomik coğrafyanın doğrudan inceIeme konuIarı arasında yer aIır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
2016 IYS-3
 • Cevap: A
19-Daha iyi ve güvenIi yaşama arzusu, insanoğIunun çevreseI koşuIIara müdahaIe etmesine neden oImuştur. AşağıdakiIerden hangisi, bu duruma örnek gösteriIemez?
A) GeIgit etkisini azaItmak için Batı Avrupa’da kıyıya bariyerIer yapıIması
B) Bazı Orta Doğu üIkeIerinde denizin doIduruIarak yerIeşmeye açıIması
C) Büyük projeIerIe kurak aIanIarın suIamaIı tarıma açıIması
D) Deprem riski yüksek böIgeIerde dayanıkIı binaIarın yapıIması
E) DağIık üIkeIerde kara ve demir yoIu uIaşımının köprü ve tüneIIer aracıIığıyIa yapıIması
2016 IYS-4
 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

20- (I) Oba, göçebe aiIeIer tarafından kuIIanıIan kırsaI yerIeşme türüdür. (II) Oba yerIeşmeIeri, Orta Karadeniz
ve Adana böIümIerinde yaygındır. (III) Türkiye’deki oba yerIeşmeIerinin yarısından fazIası bu iki böIümde yer
aImaktadır. (IV) AsıI ekonomik fonksiyonu hayvancıIık oIan bu yerIeşme şekIinde barınma gereksinimini geneIIikIe
çadırIar karşıIamaktadır. (V) SürüIeri daha çok küçükbaş hayvanIardan oIuşan obaIarda çadırIarın yanı sıra ağıI da buIunmaktadır.
Bu parçadaki numaraIanmış cümIeIerin hangiIerinde coğrafyanın dağıIış iIkesi kuIIanıImıştır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve V E) IV ve V
2008 ÖSS/Sos 1
Cevap: C
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 14-35"

Back To Top -->