Sponsorlu Bağlantı

ÖĞRETİCİ METİNLER TEST,SORULARI VE CEVAPLARI pdf

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ÖĞRETİCİ METİNLER TEST,ÖĞRETİCİ METİNLER  SORULARI VE CEVAPLARI, ÖĞRETİCİ METİNLER, ÖĞRETİCİ METİNLER KONU TESTİ, ÖĞRETİCİ METİNLER TEST pdfÖrnek Soru 1:
Yaşananlar, sıcağı sıcağına yazılır.
II. Belgeye ve kanıtlara dayanan bir düzyazı biçimi değildir.
III. Yazıda mutlaka tarih belirtilmelidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Günlük C)Eleştiri D) Deneme E) Mektup


Örnek Soru 2:
Bir bahar günü Sait Faik ve Orhan Veli ile birlikte yaptığımız bir boğaz gezintisini hatırlıyorum. O gün Beykoz’a kadar gitmiştik. Vapurumuz küçük bir şeydi. Üçümüz kenar sıralarda oturmuştuk
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük B) Deneme C}Gezi Yazısı D) Fıkra E) Anı


Örnek Soru 3:
— türüyle yazılanlar, ünlü bir kişinin başından geçen ya da tanık olduğu olayları anlatan yazılardır. Anlatılan olaylar, yazarı tarafından yaşanmış veya gözlemlenmiş olmalıdır. Bu türün ayırt edici özelliği “geçmiş zaman”da yaşanmış olaylardan bahsetmesidir. Son zamanlarda bizde de ilgi gören — ise ünlü kişilerin başından geçen olayları, duygu ve düşüncelerini günü gününe yazmasıyla oluşur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Anı - günlük               B) Anı - mektup            C) Günlük-anı
D) Günlük -mektup          E) Anı - biyografi

 Örnek Soru 4:
Aşağıdaki romanlardan hangisi mektup türünden yararlanılarak yazılmıştır?
A) Venedik Taciri       B) Germinal       C) Kumarbaz
D) Genç Werther’in Acıları       E} Savaş ve Barış


 Örnek Soru 5:
Aşağıdakilerin hangisi biyografi (yaşamöyküsü) türünün özelliklerinden değildir?
A) Biyografide amaç, söz konusu kişiyi okura tanıtmaktır.
B) Biyografilerde, anlatılan kişinin sadece hayatı konu alınır.
C) Biyografiler belgelere ve örneklere dayandırılacak hazırlanır.
D) ) Biyografiler belge niteliği taşıdığından gelecek kuşaklara bilgi aktarımı sağlar.
E) Biyografiler daha çok nesnel ve bilimsel bir üslûpla yazılır.

 Örnek Soru 6:
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metin türlerinden birisi değildir?
A) Roman         B) Masal        C) Trajedi
D) Mesnevi           E) Manzum öykü


 Örnek Soru 7:
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk Tiyatrosunun çeşitlerinden birisi değildir?
A) Meddah         B) Komedi          C) Karagöz
D) Orta oyunu       E) Köy seyirlik oyunları

 Örnek Soru 8:
Anadolu, halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Tarihî, kültürlerin geliştiği, karmaştığı bir toprak parçasıdır Anadolu. Örneğin dünyanın en zengin masalları Anadolu’dan derlenmiştir. Anadolu’da İlyada’dan yaşayan parçalar bulduğumuz gibi, Hint masallarından da buluruz. Manas Destanı da Anadolu’da birçok bölümleriyle yaşar, Tufan efsanesi de… Anadolu halaylarında zenci oyunlarını da buluruz. Çin oyunlarını da… Anadolu bir sesler, ezgiler karmaşasıdır. Büyük bir ezgiler zenginliği vardır. “
Bu parçada Anadolu’nun hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Anadolu kültürünün pek çok kültürü bünyesinde taşıdığı
B) Zengin bir masal birikimine sahip olduğu
C) Pek çok tarihî olaya sahne olduğu
D) Zengin bir folklor geleneğine sahip olduğu
E) Sıcakkanlı ve iyiliksever insanlarla dolu olduğu


 Örnek Soru 9:
“Artık her gün kahvedeyim. Altı yedi kadar müşterisi vardı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda. Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. “
Yukarıdaki romanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kahraman anlatıcı bakış açısı
B) Gözlemci anlatıcı bakış açısı
C) İlahi bakış açısı
D) Düz anlatım bakış açısı
E) Betimleyici anlatım


 Örnek Soru 10:
Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini
B) Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu
C) Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği
D) Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı
E) Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini


 Örnek Soru 11:
Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden birisi değildir?
A) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.
B) Oynatan kişilere hayalî ya da karagözcü denir.
C) Oyunun yardımcı kişileri Zenne, Pişekar, Kavuklu ’dur.
D) Hacivat aydın kesimi, Karagöz halk kesimini temsil eder..
E) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.


Örnek Soru 12:
Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük B) Deneme C) Hatıra D) Gezi E) Makale


Örnek Soru 13:
Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Fıkra B) Eleştiri C) Deneme D) Biyografi E) Makale


Örnek Soru 14:
“Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin.”
Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?
A) Başka yazarların etkisinde kalan biridir
B) Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
C) Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
D) Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
E) Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir


Örnek Soru 15:
Tiyatro ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Göstermeye dayalı bir edebi metin türüdür..
B) Edebiyatımızda modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
C) Güzel sanatların görsel sanatlar dalında yer alır.
D) Bir oyunun sahnede canlandırılmasına drama adı verilir..
E) “Komedi, dram ve komedi” modern tiyatronun türleridir.


Örnek Soru 16:
Edebi metinler, anlam zenginliğine sahiptir. Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı, edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar……………………………………………………..
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?
A) Yapılan her türlü yorum, o eserin değerini ortaya koymaz.
B) Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.
C) Zengin eseri ise, sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.
D) Bu farklılık, metni okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktedir.
E) Edebi metinler, anlam yönünden zengin değildir.


Örnek Soru 17:
“Nurullah Ataç’ tan alınan bu yazıda bir sohbet havası vardır. Karşısındakilerle oturmuş da konuşuyormuş gibi bir anlatımla karşılaşılmaktadır. Söz (bilgi yelpazesi.net) dizimi, günlük konuşmalardaki doğallık içindedir. Konuşma sözlerinde devriklik ve girişiklik vardır. ‘Canım Ankara!’, ‘Ah yolları bu şehrin!’ gibi, konuşma sırasında söylediğimiz doğal ünlemlere Ataç’ın her yazısında rastlamak mümkündür.”
Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç’ın yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Söz diziminin konuşma diline yakınlığından
B) Yazıların sohbet havasında yazılmasından
C) Konuların önemli, sözcüklerin çok anlamlı olmasından
D) Günlük konuşmalardaki sözcüklere yer verilmesinden
E) Devrik cümle yapılanışının sıkça görülmesinden


Örnek Soru 18:
Öykü türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu eder.
B) Durum ve olay hikayesi olmak üzere iki türü vardır.
C) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D) İlk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
E) Öykülerde olağanüstü olaylara yer verilir..


Örnek Soru 19:
( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. (3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık…”
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?
A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


Örnek Soru 20:
Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerinden değildir?
A) Günce B) Makale C) Deneme D) Fıkra E) Sohbet


Örnek Soru 21:
I- Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.
II- Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?
A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj
C) Gezi-eleştiri D) Makale-otobiyografi E) Röportaj-deneme


Örnek Soru 22:
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapıyı oluşturan unsurlardan birisi değildir?
A) Kişiler B) Mekan C) Olay örgüsü
D) Zaman E) Ana düşünce


Örnek Soru 23:
Şair Evlenmesi, Şinasi tarafından yazılan bir perdelik komedidir. 1860 yılında Tercüman-ı Ahval'de sertifika şeklinde yayınlanmış ve aynı yıl kitap halinde basıl­mıştır. Konu olarak görücü usulü evlenme âdetini iş­lemiştir. Olay basittir; fakat kuruluş sağlamdır. Vaka­nın başlıca iki karakter tarafından yürütülmesi, deği­şik halk tabakalarından yerli karakterlerin bulunması orta oyununa ait özellikleri içerirken belli bir edebî metin halinde olması, vakanın gelişme tarzı bakımın­dan batılı tarzda bir eserdir.
Yukarıda özeti verilen Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri hangi tür metindir?
A) Göstermeye dayalı edebî metin
B) Gazete etrafında gelişen edebî metin
C) Olay çevresinde gelişen edebî metin
D) Anlatmaya dayalı edebî metin
E) Coşku ve heyecana dayalı edebî metin

Örnek Soru 24:
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebî metin türüdür?
A) Karagöz         B) Masal      C) Meddah
D) Köy seyirlik oyunları          E) Trajedi


Örnek Soru 25:
Aşağıdaki metinler sanatsal ve öğretici metinler olarak sınıflandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) Deneme           B) Hikâye            C) Mektup
D) Dram                         E) Anı

Örnek Soru 26:
Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türünde yazılmış bir eserdir?
A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi               B) Çalıkuşu
C) Yaban      D) Başını Vermeyen Şehit           E) Müntehabat-ı Eş'ar

Örnek Soru 27:
Bilimsel açıdan gelişmiş olan milletlerin ekonomik ve kültürel açıdan da geliştikleri, siyasi zeminde söz sa­hibi oldukları bilinen bir gerçektir. Bilimsel buluşlar­dan yararlanabilen ülkeler, vatandaşlarının gelir sevi­yelerini yükseltmekte ve onlar için daha modern bir hayat imkânı sağlamaktadırlar. Bu gerçekler dolayı­sıyla çağımız genellikle bilim çağı diye nitelendirilir. Bilimsel bakımdan gelişmek, bilimle ilgili kurumsal or­tamın niteliğinden çok bilim dili olarak gelişmiş bir di­le sahip olmaya bağlıdır. Bir milletin dili, her türlü fikir ve düşünceleri bütün ayrıntılarıyla ifade edebilecek bir zenginlikte değilse, o milletin bilimde ilerlemesi mümkün değildir. Gelişmiş ve zengin bir dil, her bilim dalının eğitim ve öğretiminde de büyük kolaylıklar sağlar.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel, ekonomik ve kültürel alanda gelişen ül­kelerin siyasi alanda da söz sahibi oldukları
B) Bilimsel alanda gelişen ülkelerin halkları modern bir hayat yaşadıkları
C) Bir ülkenin bilimsel alanda gelişmesi için dilinin de bilim dili olarak gelişmesinin gerektiği
D) Her milletin dili, her türlü fikir ve düşünceleri ifa­de edebilecek seviyede olduğu
E) Gelişmiş ve zengin bir dilin eğitimde kolaylıklar sağlayacağı

Örnek Soru 28:
Uluslararası bilim dili tezi hakkında Oktay Sinanoğlu şunları söyler: "Avrupa, Orta Çağ'da 'uluslararası' bir Latince ile bilim dili yapmaya çabalamış, fakat ancak Rönesans'ta ulusal dilleriyle çalışmaya başladıktan sonra bilimde yaratıcılığa geçebilmiştir. Ondan önce İslam dünyasının bilim eserlerinin Latinceye çevirisi ve ezberlenmesi ile yetinmek zorunda kalmıştır." Bir dilin zengin bir kültür ve bilim dili hâline gelmesi için işlenmesi gerekir. Türkçe aydınlarımız tarafından za­man zaman ihmal edilmiş olmasına rağmen, mevcut dünya dillerinin hiçbirinden geride kalan bir dil değil­dir. Esasen yapısı ve sistemi itibariyle bilim dili, "bilgi­sayar dili" olmaya en uygun dillerden biridir.
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden söz etmemiştir?
A) Uluslar, ulusal dilleri ile çalışmaya başladığında bilimsel alanlarda gelişme gösterdiği
B) İslâm dünyasındaki bilimsel eserlerin Latinceye çevrildiği
C) Bir dilin zenginleşebilmesi için o dilin işlenmesi gerektiği
D) Dili işleyerek zenginleştiren kişilerin sanatçılar ol­duğu
E) Türkçenin yapısı ve sistemi bakımından bilgisa­yar dili olmaya uygun bir dil olduğu

Örnek Soru 29:
Eğitim, büyük ölçüde, dil aracılığı ile bilgi, tecrübe ve değerler aktarma süreci olduğuna göre, iletişim aracı olan dilin bu süreci kolaylaştırması ya da zorlaştırma­sı mümkündür. Öğrencinin ilk kez karşılaştığı bir te­rim, eğer onun zihninde yakın anlamları uyandırabiliyor, ana dilindeki bilgi ve sezgileri ile ilişki kurma ola­nakları veriyorsa öğrenme işlemi kolaylaşacaktır.
Bu parçada dilin hangi özelliği üzerinde durul­muştur?
A) Eğitimin büyük ölçüde dil ile yapıldığı
B) Dilin bir iletişim aracı olduğu
C) Dilin eğitimi kolaylaştırabileceği gibi zorlaştırabileceği
D) İlk kez karşılaşılan terimle ana dildeki kavramlar­la ilişki kurulabiliyorsa öğrenmenin kolaylaşacağı
E) Ana dille öğrenmenin daha kolay olduğu

 Örnek Soru 30:
İçinde anlaşılmayan bir kelime bulunan cümleleri bile öğrenciler algılayamadıkları için ezberleme yoluna gitmekte; o cümledeki fikir veya düşünceyi kendi cümleleri ile ifade edememektedirler. Bir tek kelime­nin bile anlaşılmaması, cümlenin bütünüyle anlaşıl-mamasına yol açmaktadır. Sonuçta düşünmeyen, kavramayan, anlamayan; anlamadıkları için de anla­tamayan, konu hakkında kendilerine ait düşünce ve görüşleri oluşmayan, yorum ve değerlendirme yapa­mayan, üreticilikleri ve yaratıcılıkları bulunmayan; sa­dece ve sadece ezberleme yoluna başvuran öğrenci­ler ortaya çıkar. Anlaşılmayan bir kelime yüzünden cümleyi kavramayan, ezberciliğe yönelen öğrencinin, tamamen yabancı dille yapılan bir eğitim ve öğretim sonunda yaratıcı ve üretici olması, bilime katkı sağla­ması ne kadar beklenebilir?
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okudukları metinde anlamını bilmedikleri söz­cüklere rastlayan öğrencilerin ezber yaptığı
B) Metinde yer alan bir sözcüğün bile anlaşılmama­sının cümleyi anlaşılmaz kıldığı
C) Ezberleme tekniğine başvuran öğrencilerin yo­rum yapamadıkları, üretici ve yaratıcı olamadık­ları
D) Birçok öğrencinin ezber yaptığı
E) Yabancı dille yapılan eğitim ve öğretimin yaratı­cılığı ve üreticiliği engellediği

Örnek Soru 31:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlı­ğı vardır?
A) Anlatmaya bağlı metinler öğretici ve sanatsal metinler olarak gruplandırılır.
B) Metinler, kullanılan anlatım türleri bakımından gruplandırılır.
C) Metinler, kullanılan dilin işlevlerine göre gruplan­dırılır.
D) Dilin şiirsel işlevi tarihi eserlerde karşımıza çıkar.
E) Anlatmaya bağlı metinlerde öyküleme anlatım bi­çimi yaygın olarak kullanılır.

Örnek Soru 32:
Aşağıdakilerden hangisinde öğretici metinlerle il­gili olarak bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Okuyucuya bilgi verme amacı vardır.
B) Olaylar kurmacadır.
C) Açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır.
D) Sade bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.
E) Sanat kaygısı taşımaz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
1 Komentar untuk "ÖĞRETİCİ METİNLER TEST,SORULARI VE CEVAPLARI pdf"

Back To Top -->