Sponsorlu Bağlantı

AHLAK FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

AHLAK FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF, AHLAK FELSEFESİ, AHLAK FELSEFESİ TEST SORULARI, FELSEFE TEST SORULARI, TESTLER,


AHLAK FELSEFESİ KONU TESTİ 1 CEVAPLARI
1-‘Epiküros’a göre bütün canlılar, bu arada insanlar hazzın peşinde koşar,acıdan kaçarlar.O halde haz iyidir; acı kötüdür.
Buna göre Epiküros’un ahlak öğretisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Fayda sağlayan bilginin doğru olduğu
B)İyiyi aramanın anlamsız olduğu
C) Acıdan kaçınmanın gereksiz olduğu
D)Kendi çıkarlarına uygun olanın iyi olduğu
E) Hazza ulaşmayı ve acıdan kaçmayı öğrettiği
2-Sürekli mutlu…mutluysan, mutluluk anlamını yitirir.Beyaz bir duvarın üstüne ,bembeyaz bir tebeşirle yazı yazmak yararsızdır.Ne kadar yazsan kimse bir şey okuyamaz.Gece; gündüz kadar gereklidir.Acı, üzüntü dolu günler;mutluluk, sevinç dolu günler kadar bilinçlenmektir.
Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanların kendi çıkarları gerçeği görmelerinin engelleridir.
B)Evrensel ahlak yasası adil olmayı gerektirir.
C) Hayatta her şeyin mutlaka bilinmeyen yönleri de vardır.
D) Yaşamı anlık olarak yaşamak bütünsel gerçeği gözden kaçırır.
E) Bir şeyin değeri ancak karşıtı ile bilinebilir.
3- Temel konusu ‘insan eylemleri’ olan ahlak felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilgilenir?
A) İnsan inanma duygusunu nereden getirmiştir?
B) İdeal bir düzen kurulabilir mi?
C) Güzellik nasıl oluşur?
D) Varlık Tanrısal bir öz mü taşır?
E) İnsan davranışlarının yöneldiği en yüksek amaç nedir?
4-İnsan eylemleri ile ilgilenen ve bunları sorgulayan felsefe disiplininin adı ‘etik’tir.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi felsefenin ‘etik’ boyutunu dile getirmektedir?
A)Felsefe, insanın içinde yaşadığı evreni anlama uğraşıdır.
B) Felsefenin özü, bilgi edinmekten çok onu sürekli olarak aramaktır.
C)Felsefe, salt bilgi üretme değil aynı zamanda erdemli ve mutlu yaşama çabasıdır.
D)Felsefe, kavramlar oluşturma, analizler ve sentezler yapma etkinliğidir.
E) Felsefe,henüz tam bilgi sahibi olamadığımız konularda spekülasyona (kurguya) başvurmaktır.
5- Epikür’e göre , geçmişte yaşanılan hazların hatırlanması,ruhun yaşamda oynadığı büyük rolün göstergesidir. Bedenin hafızası yoktur; beden anlık zevklerle sınırlıdır. Bu nedenle ruhun hazlarını bedenin hazlarından üstün tutmak gerekir.
Epikür, bu görüşüyle  ,insanlara aşağıdakilerden hangisini önermektedir?
A) Sadece kendini düşünmeyi
B) Uygarlığın bütün ürünlerini reddetmeyi
C) Mutluluğu manevi hazlarda aramayı
D) Toplumdan uzak yaşamayı
E) Çileci bir yaşam sürdürmeyi
6- Farabi’ye  göre, iyiliği istemenin iki biçimi vardır: Birincisi, ‘cennete gitmek için bir yoksula yardım etmek’  gibi , araç haline getirilmiş iyilik istemedir. İkincisi ise gerçekten iyi olduğuna inandığı için iyiliği istemedir. Ahlaki olan,bu ikinci tür istekle yapılan davranıştır.
Farabi ,yukarıdaki görüşünde ‘ahlaki davranış’ı aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?
A) Ölçülü olmaya                   B)Sabırla katlanmaya
C) Azla yetinmeye D)İçtenlikli olmaya
E) Hoşgörülü davranmaya
7- ‘Mesleğimle ilgili olsun ya da olmasın , insanların yaşamlarında gördüğüm ya da işittiğim,dışarıda konuşulmaması gereken bir şeyin gizli tutulması gerektiğini düşünerek bunları açığa vurmayacağım. Bu yemine uyduğum sürece , bana tüm çağlarda saygı gösterecek olan bu sanatı uygulamanın hazzı bağışlasın;ama yemini bozacak olursam ,yazgım bunun tersi olsun’
Hippokrates’in yemininden alınan bu bölüm, aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisinin problem alanı içinde yer alır?
A)Bilgi Felsefesi B)Ahlak Felsefesi
C) Varlık Felsefesi             D) Siyaset Felsefesi
E)Din Felsefesi
8- ‘Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez’ diye bir söz vardır.
Bu anlayışla yapılan bir iyiliğin ardında bir çıkar beklentisi yatar. Bu şekildeki bir iyilik bireysel çıkara dayalı olduğu için kişi çıkarları ortadan kalktığı zaman iyiden vazgeçer, dolayısıyla bu iyilik yapay bir iyiliktir.
Parçada eleştirisi yapılan düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anarşizm        B) Nihilizm         C)Entüisyonizm
D)Pozitivizm E)Egoizm
9- ‘İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Şarkılarla türkülerle her an mest olmak ister.’
Bu şarkıdaki sözlerle aşağıdaki ahlak felsefesi ekollerinden hangisinin düşünceleri paraleldir?
A)Utilitarizm            B)Determinizm       C)Egoizm
D)Stoacılık E)Hedonizm
10- Anaksimenes ,var olan her şeyin sıcak nefes adını verdiği havadan oluştuğunu ileri sürmüştür.
Bu görüş, aşağıdaki ontoloji( varlık felsefesi) sorularından hangisine bir yanıt niteliğindedir?
A)Sonsuzluk var mıdır?
B)Varlıkların kaynağı kimdir?
C)Evrende var olanların ilk öğesi nedir?
D)Varlıklar algılanabilir mi?
E) Varlıklar evreninde insanın amacı var mıdır?
11- Varoluşçu felsefeye göre, insan özgürdür. O kendini nasıl yapıyorsa, öyledir.
Bu görüşe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Toplumun insanları yargılama sistemi ahlakın temelidir.
B)İnsanı belirleyecek evrensel değerler yoktur.
C)İnsan kendini kuşatan sorumlulukların esiridir.
D)İnsan, toplumun belirlediği doğrulara yönelen bir varlıktır.
E)İnsanın kendisinin dışından belirlenmiş bir yazgısı vardır.
12- Epiktetos ,cahil bir adamın kölesiymiş.Bir gün efendisi eğlenmek amacıyla onun bacağını büküyormuş.Epiktetos ’Fazla bükme, kırarsın’ demiş.Bacak kırıldıktan sonra da aynı soğukkanlılıkla ‘Kırarsın dememiş miydim?’ demiş.
Epiktetos’un bu davranışı Stoa felsefesinin hangi ilkesini örneklendirir?
A)Doğruyu seçme B)Sabırla katlanma
C)Adaleti bölüştürme           D)Yargıdan kaçınma
E) Tanrı ve ölüm korkusunu yenme
13- Demokritos’a göre, mutlu olmanın yolu, insanın elinde bulunanla yetinmesinden, gereksinim duyduğundan daha fazlasını istememekten geçer. İsteklerin sınırlanması yoksulluğu zenginliğe çevirir.Çok isteyen kimse elindekiyle yetinir.Aşırı olan her haz,sonunda acı getirir. Akıllı insan ,elinde olanlardan sevinç duyar,elinde olmayanlar içinse üzülmez.
Yukarıdaki görüşlerden yola çıkarak, Demokritos’un mutluluğa ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini önerdiği söylenebilir?
A)Eylemlerinden ötürü pişmanlık duymama
B)Duygu ve isteklerinde ölçülü olma
C)Toplum kurallarına uygun davranma
D)Tanrı ve ölüm korkusunun üstüne gitme
E)Her türlü yargıdan uzak durma
14- İyi-kötü gibi değer yargıları toplumdan topluma, hatta aynı toplumda zamanla değişir.Bugün yasaklanan bir davranış zaman içinde ödüllendirilebilir.Bu anlamda aynı davranış farklı ahlaki yargılar açısından hem iyi hem kötü olarak nitelendirilebilir.
Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliğini vurgular*
A)Göreceliliğini B)Nesnelliğini
C)Kaynağını                       D)Niteliğini
E)Evrenselliğini
15- İnsanlar ya da kader bizi köle yapabilir.Hapse atılabilir ve işkence görebiliriz.Bütün bunları öğrenemeyiz,ama bunlara kayıtsız şartsız kalmayı ,şikayet etmemeyi, ağlamamayı öğrenebiliriz.
Stoa Ahlakının bu görüşlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Ahlaki eylemde amaç haz almaktır.
B)Ahlak alanında ilke,fayda olmalıdır.
C)Ahlaki davranışta hiçbir ilke yoktur.
D)Erdem zorluklara katlanarak doğal halde yaşamaktır.
E)Erdem bilgidir,bilgili olan kötülüklerden kaçınır.
16- ‘Kimsenin müdahalesiyle karşılaşmadığım için özgürüm’ diyen bir filozofa göre, özgürlüğün temel şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekonomik bağımsızlığın kazanılması
B)Davranışların sınırlanmaması
C)Eylemlerin belli kurallara göre ayarlanması
D)Farklı anlayışlara öncülük yapılması
E)Düşünce ile eylemin birbirini desteklemesi
17- Bentham’a göre, ahlak bize faydalı olanı aramayı öğretmeli ve hazları elde etmeye yaramalıdır. Bir eylemin iyi ya da kötü sayılması o eylemin vereceği sonuçlara bağlıdır. Fayda veren şey ‘iyi’, fayda vermeyen şey ‘kötü’dür.
Bentham’a göre ahlakın amacı ne olmalıdır?
A)Yanlış davranışları göstermek
B)İç denetimli insanlar yetiştirmek
C)Ruhu tutkulardan arındırmak
D)Azla yetinmeyi öğretmek
E)Pratikte fayda sağlamak.
18- Pyrrhon, insan mutluluğunu,dirlik ve gönül şenliği içinde geçen bir hayatta bulur.Buna ulaşmak için de daima felsefe ile uğraşmak gerekir.
Pyrrhon’un bu yaklaşımına göre felsefenin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)İnsanlara mutlu olmanın yolunu öğretmek
B)Gönül şenliği oluşturmada insana yardımcı olmak
C)Şen bir hayata ulaşmada insanın elinden tutmak
D)İnsanların özgürce yaşaması için metafizik soruları çoğaltmak
E)Hayatı mutlu  kılmak için hakikati insana sunmak
19-  ‘Bir dilenciye içimdeki acıma hissinden dolayı para verirsem eylemim ahlaki bir eylem olmayabilir. Yine, yoksullara para vermenin arkadaşlarım arasındaki itibarımı artıracağını düşünerek , bir dilenciye para verirsem bu durumda zorunlu olarak ahlaki bir biçimde davranıyor olmam.Çünkü,burada eylemim, bir ödev duygusundan değil de, toplumsal statümü yükseltmek gibi, ilgisiz bir nedenden kaynaklanmaktadır.’
Kant’ın bu sözlerine göre, bir eylemin ahlaki olması, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)İnsana saygınlık kazandırmasına
B)Belli bir ilkeye dayanmasına
C)Başkalarını rahatlatmasına
D)Nasıl bir sonuç vereceğine
E)Başka insanlarca tekdir edilmesine
20- Aşağıdakilerden hangisi ahlaki ilkelerin bir özelliği olamaz?
A)Kural koyucudurlar
B)Yalnızca olanı dile getirirler.
C)Zamanla değişirler.
D)Toplumdan topluma değişirler.
E)İyi-kötü gibi değerleri belirtirler.
21- İlkçağda manevi zevkleri esas alan Epikür’ün ahlak felsefesi ile, aklı esas alan Zenon’un ahlak felsefesi siyasi çözülmeye uğrayan Yünan sitelerini bu kargaşalıktan kurtarmak için ortaya çıkmış düşünce akımlarıdır.
Buna göre ahlak felsefesinin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Çağına göre ileride olan toplumlar felsefenin gelişimine katkıda bulunurlar.
B)Her geçen gün felsefeye yeni konular ve sorular eklenmektedir.
C)Filozoflar, toplumdan soyutlanmış insanlar değildirler; toplumsal bunalımlara çözüm ararlar.
D)Her felsefe akımı kendinden sonra ortaya çıkan görüşleri etkiler.
E)Çağın görüşlerine aykırı olan görüşler kabul göremez.
22-  Sartre’a göre, özgürlük, insanın omzundaki bir yüktür. Çünkü özgürlük, kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Fakat özgürlük yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Sınırsız özgürlükten söz edilemez.
B)Özgürlük insanın var oluş gayesidir.
C)Özgürlük sınırlandırılmazsa zararlı olabilir.
D)Sorumluluktan kaçmak için özgür olmamak gerekir.
E)Özgürlük suç ve ceza ile cazibesini yitirir.

23- Ahlak felsefesi özgür iradeye dayalı ve bilinçli olarak yapılan insan eylemlerini konu edinir. Eylemlerin amacını ve niteliğini sorgular.Bunu yaparken de eylemlere bir değerler sistemi içerisinde birey ve toplum açısından yaklaşır.
Parağrafta ahlakın hangi özelliğine değinilmemiştir?
A)Ahlakın bir değerler sistemi oluşturmasına
B)Özgür ve bilinçli eylemlerin ahlaka konu olmasına
C)İnsan eylemlerini sorgulamasına
D)Toplum ve birey açısından ahlaka bakış açısı geliştirmesine
E)Eylemlerin niteliklerinin değişmeyeceğineAHLAK FELSEFESİ KONU TESTİ 2 CEVAPLARI
1-   - Bentham:’Öyle davran ki, olabildiğince fazla sayıda insan olabildiğince yarara ulaşsın’ der.
- Bergson’’Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkaları için iyi olanı gerçekleştirebilesin’der.
Bu iki filozofun, ahlak felsefesi hakkındaki ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Niyete bağlı bir özellik taşımaları
B)Bireysel özgürlüğü esas almaları
C)Çoğulcu yarara dayanan anlayışı benimsemeleri
D)Sezgiye önem veren bir anlayışa sahip olmaları
E)Aklı esas alan bir özelliğe sahip olmaları

2-  ‘Bütün yasakları yasakla’ sözünde anlatılmak istenen yargı ahlak felsefesiyle ilgili aşağıdaki kavramlardan daha çok hangisiyle ilgilidir?
A)Mutluluk        B)İyilik       C)Genel ahlak yasası         D)Özgürlük E)Erdem

3-Kant, ahlak yargılarında saf akli bir ögenin olduğuna inanmak gerektiğini söyler. ‘ Ahlak akıldan gelir. Kalbin iyiliğinden ya da doğanın yönlendirmesinden değil. Neyin uygun olup olmadığını tek tek örneklerle söyleyemeyiz. Aklı ahlaklı bir davranış için temel öncül koyarız.’ Kant, davranışın ilkesi olarak, kişinin iradesiyle genel bir yasa haline gelecekmiş gibi davranması gerektiğini söyler.
Ahlaki yargılarla ilgili Kant’ın ulaşmak istediği sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan iradesinin akıldan önce geldiğini belirtmek
B)Ahlaki yargıların kişiden kişiye değiştiğini vurgulamak
C)Davranışların gerçekleşme nedenlerini ortaya koymak
D)Davranışlarımızda ahlaka uymanın önemini vurgulamak
E)Tüm insanlar için geçerli evrensel bir ahlak yasasının varlığını öne sürmek.

4-  Montaigne’ne göre; ‘İnsan beden ile ilgili hazlarını gerektiğinde kontrol edebiliyorsa, Tanrıya yaraşır bir olgunluğa ulaşır ve böylece mutlu olur. Bu ise insanın kendini bilmesine ve uyumlu davranışlar sergilemesine bağlıdır. Diğer türlü insan gerçek mutluluğa ulaşamaz.’
Parçaya göre, insanın mutlu olması neye bağlıdır?
A)Dini kurallara uygun davranmasına
B) Özgürce karar verebilmesine
C)Kendini tanıması ve ölçülü olmasına
D)Bedensel hazlara önem vermesine
E)Dünya nimetlerinden yararlanmasına

5- Sokrates, insan bedeninden çok ruhunun önem taşıdığını belirtir. Ona göre, insan yoksulluk içinde bir hayat sürse dahi her koşulda ahlaki özelliklerini korumalıdır.
Bu parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A)İnsanın ahlaklı olması için öncelikle bilgili olması gerekir.
B)Ruh ve bedenin uyum içinde olmasıyla gerçek mutluluk sağlanır.
C)Ahlaki kararlar ahlaki eylemle sonuçlanır.
D)İnsanların doğal ihtiyaçlarını karşılamadan onlardan ahlaki davranış beklenmemelidir.
E)En yüce davranış, sıkıntı da verse iyi olanın yapılmasıdır.

6-    ‘Erdemli insanlardan faziletsiz davranışlar beklenmez. Zira kökü iffet ve ahlaki olgunluğa dayanan erdem, fazileti doğuran temel kaynaktır.’
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Fazilet sahibi olmak, erdemli olmanın doğal sonucudur.
B)Fazilet sahibi olmayan insanların çoğu ahlaki olgunluğa da sahip değildir.
C)Fazilet sahibi olma, erdemli ve erdemsiz insanlar arasındaki temel farktır.
D)Ahlaki olgunluğa ermiş iffetli insanlar için erdemlilikten söz edilebilir.
E)Erdemli insan ile erdemsiz insanlar arasında benzer nitelikler vardır.

7- H. Bergson, öğrencilerine ‘Yerde para bulmuş bir insan için iyi olan nedir, kötü olan nedir? Sorusunu sorduktan sonra şu cevabı verir: ‘İnsanın önünde ona yol gösterecek hiçbir iyi ve kötü kavramı yoktur.Onun bu durumda ne yapacağını içindeki ses belirleyecek ve ona parayı sahibine vermenin iyi olduğunu söyleyecektir.Bu da onda ruhun zaferi olacaktır.’
Buna göre, Bergson , iyinin ve kötünün ölçütü olarak neyi göstermektedir?
A)Ahlak yasalarını                B)Tanrıyı
C)Kültürü                                   D)Aklı
E)Vicdanı

8- Bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığı : Kant’a göre,yapıldığı niyete; Epiküros’a göre, eylemin sonucuna; Ross’a göre ise eylemin türüne bağlıdır.
Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Ahlaki eylemler filozoflara göre değişir.
B)Kant’a göre iyi niyet iyi eylemi getirir
C)Eylemin iyi olması onun ahlaka dayalı olduğunu gösterir
D)Filozoflar aynı konuda benzer görüşleri savunmuşlardır.
E)Her eylemin doğru ya da yanlış değerlendirilmesi vardır.


9- Kant’a göre seçme ve özgürlük diye bir şeyin var olduğuna inanmadan, erdemli eylemin olması mümkün değildir. Çünkü özgürlük olmazsa başka türlü davranmak mümkün olmayacağına göre kötülükten bahsetmek imkansız olur.
Bu açıklamada, Kant sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?
A)Eylemin faydaya dayanmasına
B)Eylemin özgürce yapılmasına
C)Eylemde iyi niyet olmasına
D)Eylemin bir amaç taşımasına
E)Tüm insanlarda aynı sonucu vermesine


10- Varoluşçu görüşe göre; korkak kendi kendini korkak, kahramansa kendi kendini kahraman yapar. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahramansa her zaman kahramanlıktan çıkabilir. Burada kişiyi bağlayan özel bir durum ya da özel bir eylem söz konusu değildir.
Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)İnsanın tüm istekleri özgür eylemlerle gelişir.
B)Herkes kendi eyleminin sorumluluğunu kendi üzerine almalıdır.
C)İnsanın uyması gereken evrensel ahlak yasaları yoktur.
D)İnsan kendisi için vardır, o var olduğunun bilincindedir.
E)Ahlaki doğrular nesnel olarak insanın dışında vardır ve kendilerini bireye kabul ettirirler.11-   Kant, özgür olmayan bir insanın erdeminden söz edilemeyeceğini söyler. Çünkü bir insanın kendi eyleminin sorumluluğunu taşıması ve iyi istenç ile eylemde bulunması erdemli olmanın temel şartıdır.
Bu açıklamaya göre, erdemli olmak aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?
A)Evrensel ahlak yasasına uygunluğuna
B)Akıl ve mantığı esas almasına
C)Özgür olma ve iyiyi istemeye
D)Haz ilkesine dayalı olmasına
E)Subjektif değerler içermesine

12-  ‘İnsan, özgür doğar, ama her yerde zincire vurulmuştur.’ Diyen Rousseau’ya göre özgürlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Mutlak bir özgürlüğün mümkün olduğu
B)İnsanların özgür olmayı amaçladığı
C)Özgür olmanın yaşantıyla mümkün olduğu
D)Özgürlüğün toplumsal yaşam içerisinde kaybedildiği
E)Zincirleri kırabilen insanların özgür olduğu


13-   Temel’in yolda freni patlayan arabasını bir taraftaki üç kişi yerine diğer tarafta duran tek çocuk üzerine sürmesi faydacılık ahlakına göre iyi bir davranışken sonuçta çocuğun pazara kaçması ve temelin çocuğu takip ederek üç kişiden daha çok insana zarar vermesi kötü bir davranıştır.
Buna göre faydacılık ahlakının temel savı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Olabildiğince çok kişinin yararına olan eylem iyidir.
B)İnsanın kendi çıkarına olan davranış iyidir.
C)Eylemin değerini belirleyen şey sonuç değil niyettir.
D)İnsanın içinden geldiği gibi özgürce eylemesi gerekir.
E)İnsan doğaya uygun bir yaşamla mutlu olabilir.14-   Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken , yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?
A)Vicdan B)Ahlak yasası
C)Özgürlük                      D)Mutluluk
E)Erdem15-   ‘Herhangi bir olay ya da durum tek başına ele alındığında kötü ya da iyi olamaz, insanlar onlara iyi ya da kötü kavramlarını yapıştırırlar.’
Bu görüş aşağıdakilerden hangisine dayandırılmaktadır?
A)Öznenin önyargısına
B)Öznenin yorumuna
C)Öznenin bilgisizliğine
D)Nesnenin gözlenebilirliğine
E)Nesnenin test edilebilirliğine16-  ‘Hırsızlık yapmak kötüdür.’ Görüşünü savunanlar olduğu gibi, ‘Hırsızlık, bir ihtiyaç veya mecburiyet olduğundan yapıyorsa kötü değildir.’ Görüşünü savunanlar da yok değildir. Bu örnek bize göstermektedir ki herkesçe kabul edilen ortak ahlaki kurallardan söz edilemez.
Buna göre, ahlaki yargılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Sosyalite içerir.
B)Evrenseldir
C)Gözlenebilir niteliktedir.
D)Sorgulanamaz niteliktedir.
E) Subjektiftir.17- Nasıl ki fizik bilimi uzay, madde, hareket  ve güç gibi kendisine özgü kavramlar geliştirdikten ve bunları tanımladıktan sonra bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıktıysa, ahlak felsefesinin de, kendi alanına ait temel kavramları ve tanımları vardır. Ahlak felsefesi tartışmalarına bu kavramlar ışık tutmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından birisi değildir?
A)İyilik                  B)Erdem              C)Vicdan
D)Bilgi E)Mutluluk


18- Kant bir hümanisttir.Yani o ahlakın kaynağını insani varlığı aşan herhangi bir dış ilkede bulmaz.Ona göre ahlakın kaynağı Tanrı bile değildir.Ona göre insan otonom bir varlıktır.Yani o kendi yasasını kendisi koyar ve kendi koyduğu yasasına itaat etmesi de onun özgürlüğüdür.
Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kant’a göre evrensel ahlak yoktur.
B)Ahlak yasasının kaynağı insandır.
C)İnsan ahlaklı davranmak durumundadır.
D)Eylemler ahlaki ise insan özgürdür.
E)İnsanlar ahlak yasalarına uymalıdır.19- Kant ahlakına yöneltilen en önemli eleştiri, bu ahlakın ellerinin olmaması eleştirisidir. Bu nedenle Kant ahlakının ellerinin temiz görünmesinin hiçbir anlamı yoktur.
Bu parçaya göre Kant ahlakı ile ilgili aşağıdaki eleştirilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Evrensel değerlere dayalı olması
B)Dini anlayışın etkili olması
C)Pratik değerden yoksun olması
D)Toplumdan topluma değişmesi
E)Yeni bir şey getirmemesi


20- Faydacı filozoflara göre, insanların çıkarları birbirleriyle uzlaşabilir ve her durumda, herkesin en fazla fayda elde edebileceği bir nokta bulunabilir.Dolayısıyla ‘sonuçta en çok sayıdaki insana en fazla ölçüde fayda sağlayan bir eylem, iyidir; ahlaki açıdan değerli bir eylemdir.
Buna göre, ahlaki eylemlerin değerini belirlemede başvurulacak ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)Davranışın kendisi                 B)Bireyin niyeti
C)Eylemin sonucu D)Davranışın nedeni
E)Bireyin bilgi düzeyi


21- Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adam da hiç okumaksızın çok yaşamış adam kadar cahil sayılır.Çünkü insan aklı çift mumla aydınlanır ve hayatla kitaplar karşılıklı birbirini beslediğinde aydınlanma gerçekleşir.
Bu parçaya göre aklın aydınlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Akıl ve mantık ilkelerine hakim olma
B)Evrensel değerlere yönelme
C)Bir amaç ve ideal sahibi olma
D)Değişik fikirlere açık olma
E)Teori ve pratik ortaklığını sağlama


22- Ahlak felsefesi, diğer ismiyle etnik, ahlak denilen kavram üzerine derinlemesine ve genel bir bakış açısıyla düşünmedir. Başka bir ifadeyle ahlak, ahlaki eylem, ahlaki yargılar, ahlaki değerler ile ilgili felsefe yapmaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konuları arasında yer almaz?
A)İyi-kötü               B)Erdem                   C)Haz
D)Metafizik E)Vicdan

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "AHLAK FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF"

Back To Top -->