DERSKONUM.COM


TRİGONOMETRİ KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

 TRİGONOMETRİ KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK, TRİGONOMETRİ, LYS MATEMATİK TRİGONOMETRİ, TRİGONOMETRİ DERS NOTLARI, LYS MATEMATİK, LYS MATEMATİK TÜM KONULAR İÇİN TIKLA


Trigonometri Ders Notu

TRİGONOMETRİ

Bu ders notumuzda Trigonometriye giriş yapacağız. Zor gibi görünsede püf noktalarını öğrenirsek çok rahat yapabileceğiniz bir konudur.
I. AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY
A. AÇI
Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına ise açının köşesi denir.
B. YÖNLÜ AÇI
Bir açının kenarlarından birini, başlangıç kenarı; diğerini bitim kenarı olarak aldığımızda elde edilen açıya yönlü açı denir.
Açılar adlandırılırken önce başlangıç, sonra bitim kenarı yazılır.
Kural
Açının köşesi etrafında, başlangıç kenarından bitim kenarına iki türlü gidilebilir. Bunlardan biri saatin dönme yönünün tersi, ikincisi ise saatin dönme yönünün aynısıdır. Saatin dönme yönünün; tersi olan yöne pozitif yön, aynı olan yöne negatif yön denir.Açıların yönü ok yardımıyla belirlenir.
C. YÖNLÜ YAYLAR
derscalisiyorum.com.trO merkezli çemberde derscalisiyorum.com.tr ile bu açının iç bölgesindeki noktaların kümesinin O merkezli çemberle kesişimi AB yayıdır. AB yayı, derscalisiyorum.com.tr biçiminde gösterilir.
derscalisiyorum.com.trnın yönü olarak, AOB açısının yönü alınır. Şekildeki AOB açısının yönü pozitif olduğundan, derscalisiyorum.com.tr da pozitif yönlüdür.
Pozitif yönlü AB yayında A ya yayın başlangıç noktası, B ye yayın bitim noktası denir.
D. BİRİM ÇEMBER
Analitik düzlemde merkezi O(0, 0) (orijin) ve yarıçapı 1 birim olan çembere birim (trigonometrik) çember denir.
derscalisiyorum.com.trBirim çemberin denklemi:x2 + y2 = 1 dir.
E. AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ
Bir açının ölçüsünün büyüklüğünü veya küçüklüğünü tanımlamak için, bir ölçü birimi tanımlanmalıdır. Açıyı ölçmek, açının kolları arasındaki açıklığı belirlemek demektir.
Genellikle iki birim kullanılır. Bunlar; derece ve radyandır.
1. Derece
Bir tam çember yayının 360 eş parçasından birini gören merkez açının ölçüsüne 1 derece denir. Ve 1° ile gösterilir.
2. Radyan
Yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir.
Uyarı
Birim çemberin çevresi 360° veya 2p radyan olduğu için, 360° = 2p radyan dır.
Kural
Derece D ile radyan R ile gösterilirse,derscalisiyorum.com.tr
F. ESAS ÖLÇÜ
derscalisiyorum.com.trolmak üzere, birim çember üzerinde a açısı ile
a + k × 360° açısı aynı noktaya karşılık gelmektedir. Buna göre,
derscalisiyorum.com.trolmak üzere, ölçüsü
a + k × 360°
olan açının esas ölçüsü a derecedir.
derscalisiyorum.com.trAçının birimi ne olursa olsun, esas ölçü negatif yönlü olamaz. Diğer bir ifadeyle esas ölçü [0°, 360°) aralığındadır.
derscalisiyorum.com.trDerece cinsinden verilen pozitif açılarda, açı 360° ye bölünür. Elde edilen kalan esas ölçüdür.
derscalisiyorum.com.trDerece cinsinden verilen negatif yönlü açılarda, açının mutlak değeri 360° ye bölünür; kalan 360° den çıkarılarak esas ölçü bulunur.
derscalisiyorum.com.trRadyan cinsinden verilen açılarda açının içerisinden 2p nin katları atılır. Geriye kalan esas ölçüdür.
derscalisiyorum.com.trRadyan cinsinden verilen negatif yönlü açıların esas ölçüsü bulunurken, verilen açı pozitif yönlü açı gibi düşünülerek esas ölçü bulunur. Bulunan değer 2p den çıkarılır.
derscalisiyorum.com.tr derscalisiyorum.com.trnin esas ölçüsü aşağıdaki yolla da bulunabilir. a sayısı b nin 2 katına bölünür. Kalan p nin kat sayısı olarak paya yazılır payda aynen yazılır.
a nın b nin 2 katına bölümünden kalan k ise derscalisiyorum.com.tr nin esas ölçüsü dir.
II. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
A. KOSİNÜS FONKSİYONU
Bir x reel sayısını cosx e dönüştüren fonksiyona kosinüs fonksiyonu denir.
derscalisiyorum.com.tr
Birim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı derscalisiyorum.com.tr olmak üzere, P noktasının apsisine, a reel (gerçel) sayısının kosinüsü denir ve cosa ile gösterilir.
derscalisiyorum.com.trx = cosa dır. Kosinüs fonksiyonunun görüntü kümesi (aralığı), [–1, 1] dir. Yani, her derscalisiyorum.com.triçin,–1 £ cosa £ 1 dir.
B. SİNÜS FONKSİYONU
Bir x reel sayısını sinx e dönüştüren fonksiyona sinüs fonksiyonu denir.
derscalisiyorum.com.tr
Birim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı derscalisiyorum.com.tr olsun. P noktasının ordinatına, a reel (gerçel) sayısının sinüsü denir ve sina ile gösterilir.
derscalisiyorum.com.try = sina Sinüs fonksiyonunun görüntü kümesi (aralığı), [–1, 1] dir. Yani, her derscalisiyorum.com.triçin,–1 < sina £ 1 dir.
Sonuç
Şekilde, A(1, 0) olduğundan, cos0° = 1 ve sin0° = 0 dır.B(0, 1) olduğundan, cos90° = 0 ve sin90° = 1 dir.
C(–1, 0) olduğundan, cos180° = –1 ve sin180° = 0 dır.
D(0, –1) olduğundan, cos270° = 0 ve sin270° = –1 dir.
Kural
Şekilde, x = cosa, y = sina|OK| = sina ve
|OH| = cosa olduğuna göre, OHP dik üçgeninde;
|OH|2 + |PH|2 = 12
cos2a + sin2a = 1 dir.
C. TANJANT FONKSİYONU
Birim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı derscalisiyorum.com.tr olsun. [OP nın x = 1 doğrusunu kestiği T noktasının ordinatına, a reel (gerçel) sayısının tanjantı denir ve tana ile gösterilir.
x = 1 doğrusuna tanjant ekseni denir.
derscalisiyorum.com.trt = tana dır.
D. KOTANJANT FONKSİYONU
Birim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı derscalisiyorum.com.tr olsun. [OP nın y = 1 doğrusunu kestiği K noktasının apsisine, a reel (gerçel) sayısının kotanjantı denir ve cota ile gösterilir.
y = 1 doğrusuna kotanjant ekseni denir.
derscalisiyorum.com.trc = cota
Sonuç
(T.sız: Tanımsız)derscalisiyorum.com.tr
Koordinat Sisteminde, Birim Çemberdeki Dört Bölgeye Göre Kosinüs ve Sinüs Fonksiyonlarının İşaretleri
derscalisiyorum.com.tr
Kural
derscalisiyorum.com.tr
Uyarı
cosa nın işaretinin sina nın işaretine bölümü cota nın işaretini; sina nın işaretinin cosa nın işaretine bölümü tana nın işaretini verir. 4 bölgede de tana ile cota nın işareti aynıdır.
E. KOSEKANT, SEKANT FONKSİYONU
Birim çember üzerinde derscalisiyorum.com.tr olmak üzere,
P noktasındaki teğetin y eksenini kestiği noktanın ordinatına, a reel (gerçel) sayısının kosekantı denir ve csca ile ya da coseca gösterilir.
P noktasındaki teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisine, a reel (gerçel) sayısının sekantı denir ve seca ile gösterilir.
derscalisiyorum.com.trc = cosecas = seca
Kural
derscalisiyorum.com.tr
Sonuç
cosecx ve secx in sonucu (–1, 1) aralığındaki sayılara eşit olamaz.1 + tan2x = sec2x1 + cot2x = cosec2x
F. DİK ÜÇGENDE DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI
derscalisiyorum.com.tr
BCA dik üçgeninde, aşağıdaki eşitlikleri yazabiliriz.
derscalisiyorum.com.tr
Sonuç
Ölçüleri toplamı 90° olan (tümler) iki açıdan birinin sinüsü, diğerinin kosinüsüne; birinin tanjantı, diğerinin kotanjantına; birinin sekantı, diğerinin kosekantına eşittir. Buna göre, Bazı dar açıların trigonometrik değerleri aşağıda verilmiştir. Bu değerlerin çok iyi bilinmesi soruları daha hızlı çözmenizi sağlar.
derscalisiyorum.com.tr
Kural
 derscalisiyorum.com.tr x açısı; dar açı olarak kabul edilmek üzere, trigonometrik değerin hangi bölgede olduğu bulunur. Daha sonra, fonksiyonun o bölgedeki işareti belirlenir. Eşitliğin iki tarafında fonksiyonların adı aynı olur.
Kural
 derscalisiyorum.com.tr x açısı; dar açı olarak kabul edilmek üzere, trigonometrik değerin hangi bölgede olduğu bulunur. Daha sonra, fonksiyonun o bölgedeki işareti belirlenir. Eşitliğin iki tarafında fonksiyonların adı farklı olur. Bu farklılık, sinüs için kosinüs, kosinüs için sinüs, tanjant için kotanjant, kotanjant için de tanjanttır.
Kural
derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr
NOT:KONUYU AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE TAKİP EDİNİZ.


 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Trigonometri (1-2-3-4. Sayfalardaki Ders Notlarının Tümü)
 • Dosya Boyutu/Türü: 533 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.


Trigonometri Konu Özeti


Sponsorlu Bağlantılar

TRİGONOMETRİ-2
Trognometri Konumuza devam ediyoruz. İyi Dersler…
I. PERİYODİK FONKSİYONLAR
f, A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyon olsun.
f : A ® B
Her x Î A için f(x + T) = f(x)
olacak şekilde sıfırdan farklı en az bir T reel sayısı varsa; f fonksiyonuna periyodik fonksiyon, T ¹ 0 reel sayısına f nin periyodu denir. Bu eşitliği gerçekleyen birden fazla T reel sayısı varsa, bunların pozitif olanlarının en küçüğüne f fonksiyonunun esas periyodu denir.
f(x) in esas periyodu T ise, k tam sayı olmak üzere,
f(x) in periyodu k × T dir.
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN PERİYOTLARI
derscalisiyorum.com.tr
olduğu için sinx, cosx, tanx ve cotx fonksiyonları periyodiktir.
sinx ve cosx fonksiyonlarının periyodu 2kp, tanx ve cotx fonksiyonlarının periyodu kp dir.
sinx ve cosx fonksiyonlarının esas periyodu (k = 1 için) 2p; tanx ve cotx fonksiyonlarının esas periyodu p dir.
Kural
a, b, c, d birer reel sayı ve m pozitif tam sayı olmak üzere, f(x) = a + b × sinm(cx + d)g(x) = a + b × cosm(cx + d)fonksiyonlarının esas periyotları T olsun.Bu durumda,
derscalisiyorum.com.tr      olur.
Kural
a, b, c, d birer reel sayı ve m pozitif tam sayı olmak üzere, f(x) = a + b × tanm(cx + d)g(x) = a + b × cotm(cx + d)fonksiyonlarının esas periyotları T olsun.Bu durumda,
derscalisiyorum.com.tr
Kural
 derscalisiyorum.com.tr fonksiyonlarının esas periyodu, g(x) ve h(x) fonksiyonlarının esas periyotlarının en küçük ortak katına (e.k.o.k. una) eşittir.
Uyarı
derscalisiyorum.com.tr Buradaki kesirleri en sade biçimde olmalıdır.
Uyarı
f(x) = h(x) × g(x) olmak üzere, f(x) in esas periyodu, h(x) ve g(x) fonksiyonlarının esas periyotlarının en küçük ortak katına (e.k.o.k. una) eşit olmayabilir. Eğer, f(x) = h(x) × g(x) in esas periyodu bulunacaksa, f(x) i fonksiyonların toplamı biçiminde yazarız. Sonrada toplanan fonksiyonların esas periyotlarının en küçük ortak katı alınır.Yukarıdaki açıklamalar bölünen fonksiyonlar için de geçerlidir.
II. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ
Trigonometrik fonksiyonların grafikleri çizilirken,
1. Fonksiyonun esas periyodu bulunur.
2. Bulunan periyoda uygun bir aralık seçilir.
3. Seçilen aralıkta fonksiyonun değişim tablosu yapılır. Bunun için, fonksiyonun bazı özel reel sayılarda alacağı değerlerin tablosu yapılır. Tabloda fonksiyonun aldığı değer bir sonraki aldığı değerden küçük ise (aldığı değer artmış ise) o aralığa derscalisiyorum.com.tr sembolünü yazarız. Eğer, fonksiyonun aldığı değer bir sonraki aldığı değerden büyük ise (aldığı değer azalmış ise) o aralığa derscalisiyorum.com.tr sembolünü yazarız.
4. Seçilen bir periyotluk aralıkta fonksiyonun grafiği çizilir. Oluşan grafik, fonksiyonun periyodu aralığında tekrarlanacağı unutulmamalıdır.
A. SİNÜS FONKSİYONUNUN GRAFİĞİ
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonunun grafiği aşağıda çizilmiştir.
derscalisiyorum.com.tr
B. KOSİNÜS FONKSİYONUNUN GRAFİĞİ
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonunun grafiği aşağıda çizilmiştir.
derscalisiyorum.com.tr
Sonuç
derscalisiyorum.com.tr derscalisiyorum.com.tr fonksiyonu bire bir ve örtendir.derscalisiyorum.com.tr derscalisiyorum.com.trfonksiyonu bire bir veörtendir.
C. TANJANT FONKSİYONUNUN GRAFİĞİ
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonunun grafiği kesiksiz olarak çizilmiştir.
derscalisiyorum.com.tr
D. KOTANJANT FONKSİYONUNUN GRAFİĞİ
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonunun grafiği kesiksiz olarak çizilmiştir.
derscalisiyorum.com.tr
Sonuç
 derscalisiyorum.com.trderscalisiyorum.com.trfonksiyonu bire bir ve örtendir. derscalisiyorum.com.trderscalisiyorum.com.tr fonksiyonu bire bir ve örtendir.
III. TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
A. ARKSİNÜS FONKSİYONU
f(x) = sinx fonksiyonunun tanım aralığı derscalisiyorum.com.tr alınırsa bu fonksiyon bire bir ve örten olur.
Bu durumda,
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonunun tersi,
f–1(x) = sin–1x veya f–1(x) = arcsinx
şeklinde gösterilir ve
derscalisiyorum.com.tr
B. ARKKOSİNÜS FONKSİYONU
f(x) = cosx fonksiyonunun tanım aralığı
[0, p] alınırsa bu fonksiyon bire bir ve örten olur. Bu durumda,
f : [0, p] ® [–1, 1]
f(x) = cosx
fonksiyonunun tersi,
f–1(x) = cos–1x veya f–1(x) = arccosx
şeklinde gösterilir ve
arccos : [–1, 1] ® [0, p] dir.
C. ARKTANJANT FONKSİYONU
f(x) = tanx fonksiyonunun tanım aralığı
derscalisiyorum.com.tralınırsa bu fonksiyon bire bir ve örten olur.
Bu durumda,
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonunun tersi,
f–1(x) = tan–1x veya f–1(x) = arctanx
şeklinde gösterilir ve
derscalisiyorum.com.tr
D. ARKKOTANJANT FONKSİYONU
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonu bire bir ve örtendir.
derscalisiyorum.com.tr
fonksiyonuna cotx in ters fonksiyonu denir. Kotanjant fonksiyonunun tersi,
derscalisiyorum.com.tr
şeklinde gösterilir.
Sonuç
Bir fonksiyonun ters fonksiyonunun ters fonksiyonu fonksiyonun kendisine eşittir. derscalisiyorum.com.trsin(arcsinx) = x tir. derscalisiyorum.com.trcos(arccosx) = x tir.
derscalisiyorum.com.trtan(arctanx) = x tir.
derscalisiyorum.com.trcot(arccotx) = x tir.
Sonuç
 derscalisiyorum.com.trq = arcsinx ise, x = sinq dır. derscalisiyorum.com.trq = arccosx ise, x = cosq dır. derscalisiyorum.com.trq = arctanx ise, x = tanq dır.
derscalisiyorum.com.trq = arccotx ise, x = cotq dır.
IV. ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK BAĞINTILAR
A. SİNÜS TEOREMİ
Kural
Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları a, b, c; çevrel çemberinin yarıçapı R birim olmak üzere,derscalisiyorum.com.tr
B. KOSİNÜS TEOREMİ
Kural
Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları; a, b, c olmak üzere,derscalisiyorum.com.tra2 = b2 + c2 – 2 × b × c ×cosA dır.b2 = a2 + c2 – 2 × a × c × cosB dir.
c2 = a2 + b2 – 2 × a × b × cosC dir.
C. ÜÇGENİN ALANI
Sonuç
Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları; a, b, c olmak üzere,derscalisiyorum.com.tr

 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Trigonometri (1-2-3-4. Sayfalardaki Ders Notlarının Tümü)
 • Dosya Boyutu/Türü: 533 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Trigonometri Çalış


Sponsorlu Bağlantılar

TRİGONOMETRİ-3
Bu ders notumuzda Trigonometri konusuna devam ediyoruz. İyi Çalışmalar…
I. İKİ YAY TOPLAMININ veya FARKININ TRİGONOMETRİK ORANLARI
Kural
derscalisiyorum.com.tr
Uyarı
derscalisiyorum.com.tr
Kural
 derscalisiyorum.com.trolmak üzere, a × sinx + b × cosx in alabileceği; en büyük değer derscalisiyorum.com.tren küçük değer derscalisiyorum.com.tr dir.
II. YARIM AÇI FORMÜLLERİ
Kural
derscalisiyorum.com.tr
III. DÖNÜŞÜM ve TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ
A. DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ
Toplam durumundaki trigonometrik ifadeleri, çarpım biçimine getirmeye yarayan trigonometrik eşitliklere dönüşüm formülleri denir. Bu formüller, toplam ve fark formüllerinden elde edilir.
Kural
derscalisiyorum.com.tr
Uyarı
 derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr
B. TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ
Çarpım durumundaki trigonometrik ifadeleri, toplam biçimine getirmeye yarayan trigonometrik eşitliklere ters dönüşüm formülleri denir. Bu formüller, toplam ve fark formüllerinden elde edilir.
Kural
derscalisiyorum.com.tr


 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Trigonometri (1-2-3-4. Sayfalardaki Ders Notlarının Tümü)
 • Dosya Boyutu/Türü: 533 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Trigonometri


Sponsorlu Bağlantılar

TRİGONOMETRİ-4
Trigonometri Konusuna Devam Ediyoruz.
TRİGONOMETRİK DENKLEMLER
İçinde bilinmeyenin trigonometrik fonksiyonları bulunan, bilinmeyenin bazı değerleri için doğru olan eşitliklere, trigonometrik denklemler denir. Denklemi sağlayan değerlere, denklemin kökleri; köklerin oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi denir. Çözüm kümesini bulmak için yapılan işlemlere de denklemi çözme denir.
A. cosx = a DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ
Kosinüsü a olan reel sayıların, birim çemberdeki görüntüleri C ve D noktaları olsun.
derscalisiyorum.com.tr derscalisiyorum.com.trolmak üzere, C noktasına a + k ×2p veD noktasına –a + k × 2p reel sayısı karşılık gelir.
Bu durumda, cosx = a nın çözüm kümesi,
derscalisiyorum.com.tr olur.
Sonuç
cosx = cosa biçimindeki denklemlerin çözüm kümesi: derscalisiyorum.com.trdir.
B. sinx = a DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ
Sinüsü a olan reel sayıların, birim çemberdeki görüntüleri C ve D noktaları olsun.
derscalisiyorum.com.tr derscalisiyorum.com.trolmak üzere, C noktasına a + k ×2p veD noktasına p – a + k × 2p reel sayısı karşılık gelir.
Bu durumda,
sinx = a nın çözüm kümesi,
derscalisiyorum.com.tr olur.
C. tanx = a DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ
Tanjantı a olan reel sayıların, birim çemberdeki görüntüleri C ve E noktaları olsun.
derscalisiyorum.com.tr derscalisiyorum.com.trolmak üzere, C noktasına a + k ×2p veE noktasınap + a + k × 2p reel sayısı karşılık gelir.
Her iki açının da tanjant eksenindeki görüntüsü D noktasıdır.
Tanjant fonksiyonunun esas periyodu p olduğundan tanx = a nın çözüm kümesi,
derscalisiyorum.com.tr
D. cotx = a DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ
Kotanjantı a olan reel sayıların, birim çemberdeki görüntüleri C ve E noktaları olsun.
derscalisiyorum.com.tr derscalisiyorum.com.trolmak üzere, C noktasına,a + k ×2p veE noktasına,
p + a + k × 2p
reel sayısı karşılık gelir.
Her iki açının da kotanjant eksenindeki görüntüsü D noktasıdır.
Kotanjant fonksiyonunun esas periyodu p olduğundan cotx = a nın çözüm kümesi,
derscalisiyorum.com.tr
Uyarı
Bir trigonometrik denklemin herhangi bir aralıktaki kökü istendiğinde, denklemin çözüm kümesi bulunur. Daha sonra k yerine, … , –1, 0, 1, … tam sayıları yazılarak kökler bulunur. Bu köklerden verilen aralıkta olanları alınır.

 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Trigonometri (1-2-3-4. Sayfalardaki Ders Notlarının Tümü)
 • Dosya Boyutu/Türü: 533 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "TRİGONOMETRİ KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK"

Back To Top -->