Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

POLİNOMLAR KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK

sponsorlu bağlantı ->

 POLİNOMLAR KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK, POLİNOMLAR DERS NOTU, POLİNOMLAR LYS, LYS MATEMATİK POLİNOMLAR, LYS MATEMATİK, POLİNOM, LYS MATEMATİK TÜM KONULAR İÇİN TIKLA

Polinomlar Ders Notu

Polinomlar:

Bu ders notumuzda YGS, LYS, KPSS, DGS, SBS ve daha bir çok sınavda karşımıza çıkan Matematik Polinomlar konusunun geniş konu anlatımını, konun önemli yerlerini bulabilirsiniz.

A. TANIM
n bir doğal sayı ve a0, a1, a2, … , an – 1, an birer gerçel sayı olmak üzere,
P(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + an – 1xn – 1+anxn
biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, gerçel (reel) katsayılı n. dereceden polinom (çok terimli) denir.
B. TEMEL KAVRAMLAR
P(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + an – 1xn – 1+anxn
olmak üzere,
a0, a1, a2, … , an–1, an in her birine polinomun terimlerinin katsayıları denir.
a0, a1x, a2x2, … , an–1xn – 1, anxn in her birine polinomun terimleri denir.
Polinomun terimlerinden biri olan a2x2 teriminde x in kuvveti olan 2 ye bu terimin derecesi denir.
Polinomu oluşturan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı, bu terimin derecesine de polinomun derecesi denir ve der [p(x)] ile gösterilir.
Değişkene bağlı olmayan terime polinomun sabit terimi denir.
a0 = a1 = a2 = … = an = an–1 = 0 ise, P(x) polinomuna sıfır polinomu denir. Sıfır polinomunun derecesi tanımsızdır.
a0 ¹ 0 ve a1 = a2 = a3 = … an – 1 = an = 0 ise, P(x) polinomuna sabit polinom denir. Sabit polinomunun derecesi sıfırdır.
Her polinom bir fonksiyondur. Fakat her fonksiyon polinom olmayabilir.Buna göre, fonksiyonlarda yapılan işlemler polinomlarda da yapılır.

C. ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLAR
P(x, y) = 3xy2 – 2x2y – x + 1
biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun derecesi denir.
D. POLİNOMLARDA EŞİTLİK
Aynı dereceli en az iki polinomun eşit dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu polinomlara eşit polinomlar denir.
Ü  P(x) polinomunun katsayıları toplamı P(1) dir.
Ü  P(x) polinomunda sabit terim P(0) dır.
Herhangi bir polinomda; katsayılar toplamı bulunurken o polinomda değişkenler yerine 1 yazılır. Sabit terim bulunurken o polinomda değişkenler yerine 0 (sıfır) yazılır.P(ax + b) polinomunun; katsayıları toplamıP(a + b) ve sabit terimi P(b) dir.
Ü  P(x) polinomunun;
Çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı:
derscalisiyorum.com.tr
Tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı:
derscalisiyorum.com.tr
E. POLİNOMLARDA İŞLEMLER
1. Toplama ve Çıkarma
P(x) = anxn + an – 1xn – 1 + an – 2xn – 2 + …
Q(x) = bnxn + bn – 1xn – 1 + bn – 2xn – 2 + …
olmak üzere,
P(x) + Q(x) = (an + bn)xn + (an – 1 + bn–1)xn – 1 + …
P(x) – Q(x) = (an – bn)xn + (an – 1 – bn–1)xn – 1 + …
olur.
2. Çarpma
İki polinomun çarpımı, birisinin her bir teriminin diğerinin her bir terimi ile ayrı ayrı çarpımlarından elde edilen terimlerin toplamına eşittir.
3. Bölme
der [P(x)] ³ der [Q(x)] ve Q(x) ¹ 0 olmak üzere,
derscalisiyorum.com.tr
P(x) : Bölünen polinom
Q(x) : Bölen polinom
B(x) : Bölüm polinom
K(x) : Kalan polinomdur.
P(x) = Q(x) . B(x) + K(x)
der [K(x)] < der [Q(x)]
K(x) = 0 ise, P(x) polinomu Q(x) polinomuna tam bölünür.
der [P(x)] = der [Q(x)] + der [B(x)]
Polinomlarda bölme işlemi, sayılarda bölme işlemine benzer biçimde yapılır.
Bunun için;
 1. Bölünen ve bölen polinomlar x in azalan kuvvetlerine göre sıralanır.
 2. Bölünen polinom soldan ilk terimi, bölen polinomun ilk terimine bölünür.
 3. Bulunan bu bölüm, bölen polinomun bütün te-rimleri ile çarpılarak, aynı dereceli terimler alt alta gelecek biçimde bölünen polinomun altına yazılır.
 4. Bulunan sonuç, bölünen polinomdan çıkarılır. Fark polinomuna da aynı işlem uygulanır.
 5. Yukarıdaki işlemlere, kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük oluncaya kadar devam edilir.

F. KALAN POLİNOMUN BULUNMASI
Kalan polinomu, klasik bölme işlemiyle ya da aşağıdaki 3 yöntemden biri ile bulabiliriz.
1. Bölen Birinci Dereceden İse
Bir polinomun ax + b ile bölümünden kalanı bulmak için, polinomda değişken yerine derscalisiyorum.com.tr yazılır.
 •  P(x) in x – b ile bölümünden kalan P(b) dir.
 •  P(mx + n) nin ax + b ile bölümünden kalan
derscalisiyorum.com.tr
2. Bölen Çarpanlara Ayrılıyorsa
Bölen çarpanlara ayrılıyorsa, her çarpan sıfıra eşitlenir. Bulunan kökler polinomda yazılarak kalan bulunur.
P(x) polinomunun a(x – b) . (x – c) ye bölümünden kalan mx + n ve bölüm polinom Q(x) ise,
P(x) = a(x – b) . (x – c) . Q(x) + mx + n olur.
P(b) = mb + n … (1)
P(c) = mc + n … (2)
(1) eşitliği ile (2) eşitliğinin ortak çözümünden m ve n bulunur.
Bölen polinomun derecesi n ise kalan polinomun derecesi en fazla (n – 1) dir.
3. Bölen Çarpanlarına Ayrılamıyorsa
Bölen çarpanlarına ayrılamıyorsa aşağıdaki 2 yöntem sırasıyla uygulanarak kalan polinom bulunur.
1) Bölen polinom sıfıra eşitlenerek en büyük dereceli değişkenin eşiti bulunur.
2) Bulunan ifade bölünen polinomda yazılır.
 •  P(x) polinomunun ax2 + bx + c ile bölü-münden kalanı bulmak için P(x) polinomunda x2 yerine yazılır.
4. P(x) Polinomu (ax + b)n İle Tam Bölünüyorsa, (n Î N+)
derscalisiyorum.com.tr
P(x) = axn + bxm + d ise,Pı(x) = a . nxn–1 + b . mxm–1 + 0Pıı(x) = a . n . (n – 1)xn – 2 + b . m(m –1) . xm – 2 dir.

P(x) polinomunun (x – a) ile bölümünden elde edilen bölüm Q(x) ve kalan k1, Q(x) polinomunun (x – b) ile bölümünden kalan k2 ise,P(x) in (x – a) (x – b) ile bölümünden kalanK(x) = (x – a) k2 + k1 olur.
G. BASİT KESİRLERE AYIRMA
a, b, c, d, e, f A, B birer reel (gerçel) sayı olmak üzere,
derscalisiyorum.com.tr
eşitliğinde A yı bulmak için, A nın paydasının kökü bulunur.
derscalisiyorum.com.tr
Bulunan bu değer eşitliğin sol yanında A nın paydası atılarak elde edilen derscalisiyorum.com.tr de yazılır.
Aynı işlemler B için de yapılır.
derscalisiyorum.com.tr

H. DERECE İLE İLGİLİ İŞLEMLER
m > n olmak üzere,
der[P(x)] = m
der[Q(x)] = n olsun.
Buna göre,
 1. der[P(x) ± Q(x)] = m tir.
 2. der[P(x) . Q(x)] = m + n dir.
 3. P(x) in Q(x) ile bölümünden elde edilen bölüm B(x) ise, der[B(x)] = m – n dir.
 4. k Î N+ için der[Pk(x)] = k . m dir.
 5. der[P(kx)] = m, k ¹ 0 dır.
 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Polinomlar
 • Dosya Boyutu/Türü: 286 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "POLİNOMLAR KONU ANLATIMI LYS MATEMATİK"

Back To Top -->