DERSKONUM.COM


FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI, FELSEFE YAZILILARI, 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,

2014-2015 FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA CEVAPLAR

1.Aşağıda kutu içinde verilen sözcüklerden uygun olanlarını noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.
(Baruch Spinoza, etik, indeterminist, değer yargıları, ahlak, fayda, özgürlük, Nietzsche, sübjektif, hedonist, kapalı toplum, anarşizm, sevgi)
a)   AHLAK etiğin konusu olan alandır. (2)
b)    Epikuros, ahlakın amacının haz olduğunu savunduğundan HEDONİST bir düşünürdür. (2)
c) NİETZSCHE ahlakla ilgili düşüncesinde “Ahlakın amacı eşitlik değil, üst insana ulaş­maktır.” görüşünü savunmuştur. (2)
d) Bergson'da zekânın meydana getirdiği ahlak KAPALITOPLUM ahlakıdır. (2)
e) Tasavvuf düşüncesinde evrensel ahlak yasasının temelini SEVGİ oluşturur. (2)

2. Aşağıda kutu içinde verilen sözcüklerden uygun olanlarını noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.
Picasso, tablosuna bakıp resimde gördüklerini gerçek hayattakilere benzetmeyen bir izleyicinin “Ama bunlar balığa pek benzemiyor.” demesi üzerine şöyle dile getirmiştir: “O balık değil zaten, o bir resim.”
(Taklit, Yaratma, Oyun )

a)İzleyiciye göre doğadaki görünüm ile sanat eserindeki görünüm, MİMESİS (TAKLİT)  olarak temellenmiştir. (5)

b)Picasso’da doğadaki görünüm ile sanat eserindeki görünüm YARATMA             olarak temellenmiştir. (5)


3.Felsefe bilgilerinizi göz önüne alarak Sofi’ye sorulan “Kimsin?” sorusunu yani existansiyel (varoluşsal) olarak, insanın varlıktan öze geçiş sürecinde öz olarak kimsin? Kendinize uygun cevap yazarak, nedenini açıklayınız. (10)
4.Mevlana’ya göre; “Evrenin varlık nedeni nedir? Yani neden ve nasıl oluyor da bu evren vardır?”  (10)
VAHDETİ VÜCUD; “TANRI EVRENİN ÖZÜ; ÖTEKİ CANLI VE CANSIZ VARLIKLAR DA ONUN BELİRLEYİCİLERİDİR.” GERÇEK VE MUTLAK YALNIZ TANRI’DIR. “GİZLİ BİR HAZİNE” OLMAKTAN ÇIKIP BİLİNMEYİ İSTEMESİ; İYİLİK VE GÜZELLİĞİNİ GÖSTERMEYİ ARZULAMASI EVRENİN VARLIK NEDENİDİR.

5.Sevap kazanmak için yoksula sadaka veren insanın davranışını, Kant’ın ahlak anlayışı açısından değerlendiriniz. (10)
HİPOTETİK/KOŞULLU BUYRUKTAN KAYNAKLANAN VE ÖDEVE UYGUN BİR DAVRANIŞ OLMASINA RAĞMEN, ÖDEVDEN KAYNAKLANMADIĞI VE NİYET OLARAK KATEGORİK/KOŞULSUZ BUYRUKTAN HAREKET EDİLMEDİĞİNDEN İYİ DEĞİLDİR.

6.Sanat felsefesinde “ortak estetik yargılar var mıdır”, sorusuna filozofların verdiği cevaplar nedir? (10)
a.KANT: ORTAK ESTETİK YARGILAR VARDIR, ÇÜNKÜ SANATÇI SERGİ İLE SANAT ESERİNİ BEĞENİYE SUNAR
b.CROCE: ORTAK ESTETİKYARGILAR YOKTUR, ÇÜNKÜ RENKLER VE ZEVKLER TARTIŞILMAZ.

1. Platon’a göre “iyi”, “ideaların ideasıdır” ve erdemlerden oluşan idealar merdiveninin tepesinde bulunur. Platon’da iyi ideası, iyi olan her şeyin iyi olmasını sağlayandır. Akıllı olmak, bilgili olmak, erdemli olmak iyidir. Ama bunların hiçbiri tek başına yeterli değildir. İyi, bütün bunları içine alan bir yaşam biçimidir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A)Akıllı, bilgili, erdemli bir hayat sürmek bizim yararımızadır.
B)İyi, varlığı belirleyen ana ilkedir.
C)İyi ve kötü, göreli kavramlar olduğu için bunların ötesinde bir yaşam sürdürmek gerekir.
D)İyi, “erdemli” yani “iyi” bir yaşam sürmeyi olanaklı kılandır.
E)İyi, her insanın gerçekleştirmesi gereken bir ideadır.

2.Birçok toplumda geçerli olan “Çalmayacaksın!” yaptırımı ile karşı karşıya olan bir birey, aşağıdakilerden hangisini yaptığında Kant’ın ödev ahlakına uygun eylemde bulunmuş olur?
A) Onu koşulsuz bir buyruk olarak aldığında
B) Toplumun yararına olacak biçimde davrandığında
C) Doğruluğundan emin olduktan sonra benimsediğinde
D) İçinden gelen sese kulak verdiğinde
E) Mutlu olabilecek biçimde davrandığında

3.Her şeyin önceden Tanrı tarafından belirlen­miş olduğunu ve kimsenin bu belirlenmiş ka­deri değiştiremeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Liberteryanizm    B)İndeterminizm  C)Otodeterminizm D)Fatalizm                    E)Ahlâki egoizm

4. “İnsan mutluluğa ulaşmak için aşırı uçlardan kaçınmalı orta yolu (altın orta’yı) seçmelidir.” görüşü hangi düşünüre aittir?
A)Aristippos      B)Eflatun          C)Bergson
D)Gazali                        E)Aristoteles

5.Sokrates der ki “Sorgulanmamış hayat ya­şanmamış hayattır.” Rembrant der ki “Düşünmediğim zaman ya­şamadığım zamandır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?
A)  Hayatın öneminden bahsetmiştir.
B)  Sorgulamak insan için çok önemlidir.
C)  Mutlu bir domuz olmaktansa mutsuz bir insan olmayı yeğlerim.
D)  Hayatın anlamı sorgulamaktan geçer.
E)  Hayatı anlayabilmek için düşünmek gere­kir.

6.Walter Benjamin mekanik yeniden üretimin, bütün bir çağa damgasını vurmasına bağlı olarak sanatın bütün sahiciliğini kaybettiğini söyler. Ona göre özgün bir sanat eseri, her yeniden üretimiyle birlikte, “aura”sından hep bir şeyler daha yitirir. Bundan ötürü kültür bir bütün olarak meta üretim endüstrisine dönüşür, buna bağlı olarak da kültür ürünleri şeyleşir.
Bu parçada kullanılan “aura” kavramı, sanat eserinin hangi özelliğini dile getirmektedir?
A)Evrenselliğini              B) Biricikliğini
C)Kalıcı olmasını  D)Estetik kaygıyla bağını
E) Yaratıcılık gerektirdiğini
7.Giorgione’nin Fırtına adlı tablosuna baktığımızda kompozisyonun sanatsal açıdan bir hayli basit olmasına karşın figürlerin özel bir dikkatle çizildiğini ve resmin, her yere nüfuz etmiş ışık ve hava sayesinde kaynaşıp bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Figürlerden bu küçük tablonun çoğunu kaplayan manzaraya bakıyoruz, sonra tekrar figürlere dönüyoruz. Giorgione, kendisinden önce gelenler gibi önce nesneleri ve kişileri çizip sonra onları bir mekâna yerleştirmiyor; doğayı, toprağı, ağaçları, ışığı, havayı, bulutları ve kentleriyle insanları bir bütün olarak düşünüyor.
Bu parçada anlatılanlara göre Giorgione’nin eserini oluştururken güzelliğin hangi niteliğini öne çıkardığı söylenebilir?
A) Yetkin olmak                         B) Orantılı olmak
C) Aslına uygunluk                       D) Uyumlu bütünlük
E) Simetrik olmak

8.Platon şöyle diyor: “Güzellik; hep var olan, doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmezdir. Bir bakıma güzel, bir bakıma çirkin, bir yerde güzel, bir yerde çirkin, şuna göre güzel, buna göre çirkin değildir. Bir güzellik ki kendini bir yüzle, ayakla, bedene bağlı hiçbir şeyle göstermeyecek. Ne bir söz olacak ne bir bilgi. Bir canlıda, belli bir varlıkta bulunmayacak. Ne canlıda ne yerde ne gökte, hiçbir yerde. Kendi var, kendinden var, kendisi ile hep bir örnek. Bütün güzellikler ondan pay alır. Kendisi onların parlayıp sönmeleriyle ne artar ne eksilir ne de bir değişikliğe uğrar.”
Buna göre Platon aşağıdaki iddialardan hangisini kabul etmez?
A) Güzellik, içinde yaşadığımız her an değişen dünyada bulunmaz.
B) Yeryüzündeki bütün güzellikler, güzel ideasından pay alır.
C) Genel geçerliliği olan ortak estetik yargılar mümkündür.
D) Güzel, maddi olmayan, soyut ve değişmezdir.
E) Güzellik, kişiden kişiye değişen göreceli bir kavramdır.

9.- Güzel’in ne olduğunu tartışan felsefe ala­nına Estetik adı verilir.
- Sanat nedir, sanat ne yapabilir, sanatta biçim ne zaman sorundur, sanatçı neyi ne kadar etkileyebilir? gibi soruları soran alan ise Sanat Felsefesidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Estetik, sanat felsefesini kapsayan bir alandır.
B) Estetik hem doğadaki hem de sanattaki güzeli ele alır.
C) Sanat felsefesi sanatı sadece eser olarak değil sanatçısıyla değerlendirir.
D) Sanat olan her şey Estetik’in de konu ala­nına girer.
E) Estetik “doğru” ve “yanlış” değerlerini ölçü olarak kullanır.

10.Estetik aşağıdaki kavramlardan hangisini sor­gular?
A)Hakikat         B)Günah             C)Güzellik
D)Varlık                                    E)Gerçeklik.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI"

Back To Top -->