11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, 11 EDEBİYAT YAZILI, DOMANİÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 2.. YAZILI SORULARI

S1. 1. Dönem Tanzimat romanlarında tesadüflere yer verilmiştir.
II. Kahramanlar tek yönlü ele alınmıştır.
III. Yazar kişiliğini gizlememiş, olaylar okuyucuyla konuşa konuşa yürütüldüğünden toplumu ve bireyi
eğitme amacı güdülmüştür.
IV. Sırası geldikçe olayın akışı durdurulmuş, okuyucu bilgilendirilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilere göre 1. Dönem Tanzimat
romanı aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir?
A) Romantizm B) Realizm
C) Naturalizm D) Klasisizm
E) Parnasizm

S2. Tanzimat romanları toplumu eğitme amacı güttüğü için
roman konuları, sosyal mesajlar vermektedir. “Araba
Sevdası” ve “Eflatun Bey’le Rakım Efendi”de yanlış
Batılılaşma; “Sergüzeşt”te esaret; “Taaşşuk-ı Talat ve
Fitnat”ta ise görücü usulü ile evliliğin sakıncaları konu
olarak alınır.
Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin
eserinden söz edilmemiştir?
A) Sami Paşazade Sezai
B) Namık Kemal
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Şemsettin Sami

S3. “Şiir ve İnşa” adlı eser - - - -, “Zavallı Çoçuk”
- - - -, “Avrupa’da Bir Cevelan” - - - -, “Seyahat Jurnali”
- - - - türünde yazılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) makale-tiyatro-gezi-günlük
B) şiir-tiyatro-gezi-günlük
C) şiir-roman-anı-günlük
D) deneme-roman-gezi-anı
E) makale-roman-günlük-gezi

S4. Tanzimat edebiyatının "halkı eğitmek" felsefesi­ne yürekten bağlı sanatçısıdır. Yapıtlarında tek­niğe önem vermemiş, sade bir dil kullanmış, ro­manda olayın akışını keserek okuyucuya bilgi ve öğüt vermiştir. Romantizmin etkisindedir. Edebi­yatımızdaki ilk hikâye örneği "Letaif - i Rivayet" ona aittir. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisin­den söz edilmiştir?

A) Direktör Ali Bey
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Abdülhak Hamit Tarhan
d)Samipaşazade Sezai
e)Şemsettin SamiS5. Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?
A) Şiirlerin adlarının olmaması
B) Ortak nazım şekillerinin kullanılması
C) Bütün güzelliğine önem verilmesi
D) Kulak için uyak anlayışının benimsenmesi
E) Şiirde fikirlerin önemli olması

S6. Tanzimat döneminde dil ve sözlük çalışmalarıyla tanınan sanatçıdır. Dil çalışmalarının dışında oyun ve roman da yazmıştır. Roman ve oyun yazmasına rağmen, sanatçı roman ve oyun yazarı olarak anılmaz. Gazete ve dergi çıkaran yazar, dönemin en büyük dil bilgini sayılmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım
B) Şemsettin Sami
C) Namık Kemal
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ahmet Mithat Efendi

S7.Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştırBu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani
B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa
C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk
D) Halit Ziya- Sanata Dair
E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste


S8. Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan - Sahra
B) Edebiyatımızda ilk köy romanı: N. Nazım - Karabibik
C) İlk tiyatro eseri: Şinasi – Şair Evlenmesi
D) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa - Telemak
E) İlk şiir çevirisi: Ahmet Vefik Paşa – Tercüme-i Manzume

S9.Aşağıda verilen yazar-edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şinasi – Klasizm
B) Nabizade Nazım – Natüralizm
C) Namık Kemal – Realizm
D) Tevfik Fikret – Parnasizm
E) Ahmet Mithat Efendi – Romantizm

S10. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir sanat görüşüne sahiptir)
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Şemsettin Sami
D) Sami Paşazade Sezai
E) Nabizade Nazım

S11Tanzimat devrinde tercüme tiyatrolarıyla ün yapmış sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Direktör Ali B)Teodor Kasap c)Ahmet Mithat
d)Namık Kemal e)Ahmet Vefik Paşa

S12.Tanzimat sanatçılarının hemen hepsi Divan Edebiyatı’na karşı çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamanın dışında kalır?
a)Muallim Naci b)Şinasi c)Ziya Paşa
d) Namık Kemal e)R. Mahmut Ekrems13. Aşağıdakilerin hangisinde eserin karşısında verilen
türü yanlıştır?

A) Harabat -Antoloji
B) Takdir-i Elhan- Eleştiri
C) Defter-i Amal- Anı
D) Zehra -Öykü
E) Bir Hatıra- Anı

S14. Aşağıdakilerin hangisinde Namık Kemal'in yapıtlarının
türü yanlış belirtilmiştir?
A) Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip
B) Roman: İntibah, Cezmi
C) Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal
D) Öykü: Kara Belâ, Akif Bey
E) Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Kasidesi 

S15. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) İlk çeviri roman, Telemak'tır.
B) İlk yerli roman, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tır.
C) İlk edebi roman, İntibah'tır.
D) İlk makale, Şiir ve inşa'dır.
E) İlk köy romanı, Karabibik'tir

S16. Türk edebiyatında edebi roman türünün başlangıcı sayılan
—-, Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır. Roman
zengin, mirasyedi bir gencin hayat tecrübesizliğini
konu edinir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Telemak
B) Zehra
C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
D) İntibah
E) Araba Sevdası

S17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde
eseri yoktur?
A) Recaizade Mahmut
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

S18. Klasisizmin etkisinde kalmıştır. Batı edebiyatından şiir
çevirileriyle birlikte La Fontaine'den de çeviriler yapmıştır.
Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmış ve bu gazetede
devlet yönetimini eleştirmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Şinasi
E) Şemsettin SamiS19. Muallim Naci —- adlı eserinde divan edebiyatının "göz
için uyak" anlayışını savunur, buna karşın R. Mahmut
Ekrem —- adlı eserinde "kulak için uyak" anlayışını savunur.
Bu tartışma divan edebiyatı ile Batılı yeni edebiyatın
saflarının belirlenmesinde önemli rol oynamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
A) Demdeme - Zemzeme
B) Zemzeme - Demdeme
C) Harabat - Tahrib-i Harabat
D) Tahrib-i Harabat - Harabat
E) Mukaddime - Şiir ve İnşa
S20. I. Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.

II. Eski biçimlerle yeni konular anlatılmıştır.

III. Noktalama işaretleri ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.

IV. Romanlarda aşk, kölelik, yanlış Batılılaşma gibi konular

işlenmiştir.

V. Tiyatrolar oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi Tanzimat

edebiyatının I. dönemine ait değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI"

Back To Top -->