Sponsorlu Bağlantı

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI 2017

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST 2017, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2 TEST.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, TEST SORULARI
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?

A) Etrafımızdaki her şey, her yer kontrolsüz dönüp duruyordu.

B) Bu anlaşmayla taraflar 31.12.2020'ye kadar vergi ödemeyecek.

C) Kurtalan'a giden tren Ankara Garı'ndan 17.30'da hareket etti.

D) Karşımızda bir sahil, sahilin karşısında villalar, köşkler.

E) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
2) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu ilk hecededir?

A) Haydi

B) Evler

C) Yayla

D) Beyaz

E) Yurduma3) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Birinci tekil bakış açısında anlatıcı, anlatıdaki kahramanlardan biridir.

B) İlahi bakış açısı, kahramanların iç dünyalarına girebildiği için daha inandırıcıdır.

C) Anlatmaya bağlı edebi metinlerde duyguları anlatma ve betimleme ön plana çıkar.

D) Öğretici metinlerde bilgi verme ve bir konuyu açıklama ön plandadır.

E) Üçüncü tekil bakış açısı, olayların içinde yer alan kişilerden birinin abnlatımıdır. 
4) Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yaşam gerçeğine yaslanması

B) Sade bir dilin kullanılması

C) Beyit birimiyle oluşturulması

D) Aşk, doğa, yiğitlik temalarının işlenmesi

E) Hece ölçüsüyle ritim sağlanması5) İhtiyaç!… Yılan yüzlü, ölüm yüzlü ihtiyaç!…

Bir tek gün çalışmasa yavruları kalır aç…

Bağrında, ellerinde açılırken bir yara

Işıksız kulübede bekleyen çocuklara

Götürülebilmek için bir parça yavan ekmek


Bu kadın, hayatını sokaklarda çürütecek

Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dönemin ekonomik, sosyal zihniyetini yansıttığı

B) aa, bb, cc uyak düzeniyle yazıldığı

C) Ses benzerliklerine yer verildiği

D) Düz ayakla oluşturulduğu

E) Tüm sözcüklerin gerçek anlamıyla kullanıldığı6) Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam

Kırık masalarında, kırık masalarında

Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır

İzbe sofalarında, izbe sofalarında

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sözcük tekrarı

B) Ölçü

C) Redif

D) Ses yansıması

E) İç uyak7) Umuduna çığ düştü hayatın

Umutlar yolda kaldı, yollar kapalı

Bu dizelerde "olumsuzluklar", "çığ" sözcüğü ile anlatılarak aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A) Açık istiare

B) Teşbih

C) Tevriye

D) Tekrir

E) Hüsn-ü talil8) Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Birimler ahenk unsurlarının eklenmesiyle şiirinin bütününe bağlanır.

B) Ölçüsüz, uyaksız şiirlerde ahenk iç ritimle sağlanır.

C) Şiirde dizelerin yer değiştirmesi anlam bozukluğuna yol açmaz.

D) Mısra, beyit, dörtlük ve bent edebiyatımızın nazım birimleridir.

E) Divan edebiyatında şiirlerin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanır.9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "deyim aktarması" örneklenmemiştir?

A) Yüreğindeki ateş sönmemişti zavallıcıığn.

B) Sözleriyle zehirlemişti dostluklarını.

C) Şekerim, şu kitabı uzatabilir misin?

D) Çıplak ayakla kızgın kumlarda yürümekte zorlanıyordu.

E) Ufuk tutuştu, birazdan tüm doğa uyanır.10) Ruhunu sararken gizli bir merak

Ufuktan görünür aşk ufak ufak

Bu dizelerde "k" seslerinin tekrarıyla yapılan ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyak

B) Asonans

C) Aliterasyon

D) Redif

E) İç uyak11) I. Ellerine geçen parayla zar zor geçiniyorlar.

II. İlk iş günü yorgun argın eve döndüm.

III. Gelmek istemiyordu, zor bela ikna ettik.

IV. O vakitlerde yaşananları bölük pörçük hatırlıyormuş.

V. Yalan yalnış konuşuyor, kafamızı karıştırıyor.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözler aynı anlamdadır?

A) I. ve II.

B) II. ve IV.

C) III. ve V.

D) I. ve III.

E) IV. ve V.12) Anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gerçeğe yaslanmasına rağmen kurmacadır.

B) Yer, zaman, kişi, olay unsurlarından oluşur.

C) Kişiler tip ve karakter özelliği taşır.

D) Metindeki zaman, yaşanan zamanla doğrudan uyumludur.

E) Olaylar bir tema etrafında birleşir.13) I. Metindek iolaylar kimin etrafında dönmektedir?

II. Metindeki olaylar nerede geçmektedir?

III. Metindeki olay ne zaman yaşanmıştır?

IV. Metinde ne anlatılmaktadır?

Yukarıdaki sorular aşağıdakilerden hangisini buldurmaya yönelik değildir?

A) Kişi

B) Olay

C) Mekan

D) Zaman

E) Tema14) Bu adam o kadar talihliydi ki daha ikiyüzlülüğünü kendi kendisine bile duyuracak fırsat düşmemişti. Yoksa Sinagrit Baba yakalanır mıydı? Sinagrit Baba hırsından tekrar tepindi. Bağırmak ister gibi ağzını açtı. Kapadı. Sinagrit Baba son nefesini böylece hiçbir insanlık imtihanı geçirmemişin sandalında pişman ve mağrur verdi.

Bu hikayeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hikayenin çözüm bölümüne ait olduğu

B) Hikayenin serim bölümünden alındığı

C) Göstermeye bağlı bir metin olduğu

D) Yalnızlık temasının işlendiği

E) Öğreticilik amacının ağır bastığı15) ………………… bir anlatıda okuyucuya konuyu ve olayları aktaran kişidir. Bir başka deyişe yazarın anlatıyı aktarmak için kullandığı hayali unsur ya da anlatı figürüdür. Birinci ve üçüncü kişi olmak üzere iki şekli vardır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Anlatıcı

B) Yazar

C) Karakter

D) Tip

E) Kişi16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ihlamur soğuk algınlığına bire birdir ama ben ıhlamuru sevmem.

B) Yeni gelen yönetici için eskisinden besbeter, diyorlar.

C) Her söylenene başüstüne, deyip salondan ayrılmışsın.

D) Başkanlık için oylamada 138 ret, 142 kabul oyu çıkmış.

E) Neden bazı hataları da kendinde aramıyorsun sen?17) Konuşma diliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Vurgu ve tonlama anlamın netleşmesinde belirleyici olur.

B) Bölgeler ve yöreler arasında farklılık göstermez.

C) Dil bilgisi kurallarına uyup uymadığına dikkat edilmez.

D) Sözcüklerin cümlede nasıl sıralandığına dikkat edilmez.

E) Yazı diline göre doğaldır.18) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden biri değildir?

A) Göktürk alfabesi

B) Uygur alfabesi

C) Latin alfabesi

D) Arap alfabesi

E) Fenike alfabesi19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük atılırsa anlamda bir daralma olmaz?

A) Bu konuyu onlarla karşılıklı tartışmalıyız.

B) Bu yöredeki plajlar halka açık değilmiş.

C) Söylediklerinden dolayı sana çok kırılmış.

D) Belki seninle konuşmak için buraya kadar gelmişti.

E) Onu bu konuda yalnız ben ikna edebilirim.


20) Türkçe "yapı" bakımından aşağıdaki dillerden hangisiyle benzeşir?

A) İngilizce

B) Moğolca

C) Farsça

D) Çince

E) Arapça


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları PDF İndir

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI 2017"

Back To Top -->