11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF EDEBİYAT  TEST YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları ve Cevapları

1)Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatının özelliklerinden birideğildir?
A) Sone, terzarima nazım biçimlerinin benimsenmesi
B)Romanlarda olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
C) Aruz vezninin kullanılması
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması
2) Yazar, bu romanında realizm akımının önemli özelliklerinden olan hayal-hakikat çatışmasını gözler önüne serer. Romanın kahramanı Ahmet Cemil’in hayali, herkes tarafından tanınan bir şair olmaktır. Fakat yaşadığı hayal kırıklıkları bu emeline ulaşmasını engeller. Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkı da bu hayal kırıklıklarından biridir.
Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A)Mehmet Rauf- Eylül
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu- Yaban
C) Halide Edip Adıvar-Sinekli Bakkal
D) Halit Ziya Uşaklıgil- Mai ve Siyah
E) Peyami Safa- Sözde Kızlar
3) I. Hac Yolunda
    II. Siyah İnciler
    III. Rübab-ı Şikeste
    IV. Mezardan Sesler
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda eseri yoktur?
A)Tevfik Fikret
B) Halit ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Cenap Şahabettin
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
4) Ona göre şiir, anlamak için değil duymak, hissetmek içindir. Şiir dili sözden çok musikiye yakındır. Bu dil açıklama aracı değil telkin aracıdır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet Haşim
B)Tevfik Fikret
C) Yahya Kemal
D) Ziya Paşa
E) Cenap Şahabettin
5) Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlışeşleştirilmiştir?
A)Halit Ziya Uşaklıgil/Kırık Hayatlar/Realizm
B)Cenap Şahabettin/Tamat/Klasisizm
C)Ahmet Haşim/Piyale/Sembolizm
D)Mehmet Rauf/Eylül/Realizm
E)Tevfik Fikret/Yağmur/Parnasizm
6)Aşağıdakilerden hangisi Servetüfünun sanatçıları ile I. Dönem Tanzimat sanatçılarını birbirinden ayıran bir özelliktir?
A)Batılı bir edebiyat oluşturma çabası
B)Yenilikçi olma
C)Fransız edebiyatından etkilenme
D)Aruz ölçüsü kullanma
E)Dilde sadeleşmeyi savunma
7)Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fecriati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında yer almıştır?
A)Ahmet Haşim
B)Yahya Kemal
C)Halit ziya Uşaklıgil
D)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E)Ali Canip Yöntem
8)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A)Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B)Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
C)Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.
9) Aşağıdakilerden hangisi M. Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir?
A)Şiir, hikaye ve makale türünde eserler vermeleri
B) Genç Kalemler dergisinde yazmaları
C) Eserlerinde Fecriati edebiyatının özelliklerini yansıtmaları
D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kimliklerinden güçlü olması
E)İslamcılık akımına bağlı olarak eser vermeleri
10) Türk edebiyatının 1860’tan günümüze kadar geçirdiği edebi süreçler (dönemler) aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)Tanzimat/Servetifünun/Milli Edebiyat/Fecriati/Cumhuriyet
B)Servetifünun/Tanzimat/Fecriati/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
C) FEcriati/Tanzimat/Servetifünun/Cumhuriyet/Milli Edebiyat
D) Tanzimat/Fecriati/Servetifünun/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
E) Tanzimat/Servetifünun/Fecriati/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
11)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) “Şiir, vicdani bir keyfiyettir.” Düşüncesi benimsenmiştir.
B) Şiirlerin öğreticilik yönü kuvvetlidir.
C)Kullanılan dil ağır ve sanatlıdır.
D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.
E) “Beş Hececiler” dönemin önemli topluluklarındandır.
12)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından biridir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Şinasi
C) Tevfik Fikret
D) Ali Canip Yöntem
E) Melih Cevdet Anday
13) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler’den biridir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Yaşar Nabi Nayır
14) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden değildir?
A) Genelde ağır ve sanatlı bir üslup kullanılmıştır.
B) Makale, fıkra, sohbet türünde eserler verilmiştir.
C) Bu dönem şairlerin pek çoğu öğretici metin türünde de eser vermişlerdir.
D) Düşünceler, bu dönemdeki akımların etkisiyle kaleme alınmıştır.
E) Halka milli şuur verme amacı güdülmüştür.
15) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın ilkelerinden biri değildir?
A)Yerli konuları işleme
B)Sade bir dil kullanma
C) Halk şiiri vezinlerinden yararlanma
D) Yabancı sanat etkilerinden uzaklaşma
E)Roman tekniğine yeni boyutlar kazandırma
16) Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A)Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
B) Mehmet Akif, nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.
C) Ziya Gökalp eserlerinde Türkçülük düşüncesini işlemiştir.
D) Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.
E) Ahmet Haşim parnasizm akımının etkisiyle şiirlerini yazmıştır.
17) Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenemez?
A) Şiirlerinde sözcük seçimine dikkat ettiği
B) “Ok” şiiri dışında tüm şiirlerini aruzla yazdığı
C) Şiirlerinde Osmanlı’nın ihtişamlı zamanlarını anlattığı
D)Saf şiir anlayışıyla şiir yazdığı
E)Şiirde biçimden çok özü önemsediği
18) Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairimizdir. Onun yüzü Doğu’ya dönüktür. İlhamlarını din ve töreden alır. Seyfi Baba’da hasta dostunu ziyarete giderken elindeki kırık camlı fenerin kör ışığında geçtiği İstanbul sokaklarını betimler, yoksulluğu anlatır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tevfik Fikret
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Kutsi Tecer
19) Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler için söylenemez?
A)Yerli-milli bir sanat ve tarih motiflerini yaşatan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana getirmeye çalışmışlardır.
B) Şiirde süslü anlatıma önem verdiler; bunun için aruzu sıkça kullandılar.
C) Hece ile serbest müstezatlar da denediler.
D) Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni biçimler aradılar.
E) Nesir cümlelerini şiire aktardılar. Düzyazıdaki söz diziminin şiirde de görülmesine onlarda çok rastlanır.
20) Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat döneminde çıkarılan dergilerdendeğildir?
A)Genç Kalemler
B) Türk Yurdu
C) Servetifünun
D)Türk Ocağı
E) Halka Doğru

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->