DERSKONUM.COM


11.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem ORTAK Yazılı Soruları TEST

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları TEST, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem ORTAK Yazılı Soruları, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI TEST, 1.DÖNEM ORTAK YAZILI, 11.EDEBİYAT 1.DÖNEM ORTAK YAZILI TEST, 

1- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir?
A) Samipaşasade Sezai
B) Nabizade Nazım
C) Recaizade Ekrem
D) Ahmet Mithat
E) Abdülhak Hamit
Bu dönem sanatçılarının en önemli özelliklerin biri aynı zamanda devlet adamı olmalarıdır. Sadeleşmeyi savunan ama bunu uygulayamayan sanatçılar. Şiirlerini fikirleri yaymada bir araç olduğunu vurgulamışlardır.
2- Yukarıdaki özellikleri verilen sanatçılar aşağıdaki dönemlerden hangisinin temsilcileri olabilir?
A) Servet — i Fünun
B) Fecr — i Ati
C) 1. Tanzimat
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet
3-“Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?
A) Makber – Ölü – Hacle -Abdülhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa-
D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
E)Durub-u Emsal-i Osmaniye-Şinasi
4-Şinasi’nin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?(ÖSS2007)
A) Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır.
B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
C) La Fontaine’den çeviriler yapmıştır.
D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır.
E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.
Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.
5–Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?
A) Şinasi
B Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ziya Gökalp
E) A. Vefik Paşa
Konusu bir paşanın oğlu ile bir cariyenin aşk macerası olan ———-—, o zamanlar artık kapanmak üzere olan bir devrin cariyeli, köleli büyük konak hayatının Türk romanındaki en başarılı örneğidir. Sırf cariye olduğu için konak sahibinin oğlu ile evlenemeyen Dilber’in hayatı anlatılır bu romanda.
6-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?(LYS2012)
A) Sergüzeşt
B) Zehra
C) İclâl
D) Bir Hatıra
E) Zavallı Kız
7-Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Akif Bey
B) Kara Bela
C) Hacle
D) Nesteren
E) Celaleddin Harzemşah
Düzenlemeler” anlamına gelen “Tanzimat”, bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı kurumlarıyla Batı’ya yönelişi demektir. Tanzimat Döneminde Batı’yı yakından tanımış, Batı uygarlığının önemini kavramış kimi Türk aydınları, yaşayış, bilim, sanat ve edebiyat yönünden Batı ile bağlantılar kurmuşlardı. 1860 yılında Agâh Efendi ile Şinasi’nin birlikte çıkardıkları -— adlı gazete ile Tanzimat edebiyatı başlamış oldu.
8- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?(2011)
A)Tercüman-ı Ahval
B)Ceride-i Havadis
C)Takvim-i Vakayi
D)Tercüman-ı Hakikat
E) Tasvir-i Efkâr
9-Aşağıdaki yazarlardan hangisi Ziya Paşa’nın birbiriyle çelişen fikirlerini eleştirmek için Tahrib-i Harabat isimli eseri yazan sanatçımızdır?
a) Ahmet Vefik Paşa
b) “Abdülhak Hamit Tarhan
c) Muallim Naci
d) Samipaşazade Sezai
e) Namık Kemal
10-Aşağıdaki yargılardan hangisi, Tanzimat Dönemi öykü ve romanlarının özelliklerinden biri değildir? (LYS-2013)
A) Genellikle saray ve çevresindeki insanların kural tanımaz tutum ve uygulamaları dile getirilmiştir.
B) Karakterler; doğal bireyler olmaktan çok, yazarın çizdiği, genellikle insana özgü karşıtlıkları simgeleyen kişilerdir.
C) Yüzyılın sonuna doğru köy, köylü sorunlarının konu olarak yer almaya başladığı görülür.
D) Ahmet Mithat’ın Felâtun Bey ‘le Rakım Efendi adlı eseri ile Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı eserlerinde benzer konular işlenmiştir.
E) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat’ı ilk romandır, ancak edebî değer taşıyan ilk roman Namık Kemal’in İntibah adlı eseridir.
Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.
11- Buna göre J. J. Rousseau’nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir? (2011)
A) Klasisizm
B) Realizm
C) Romantizm
D) Natüralizm
E) Sembolizm
12-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Il. Dönem sanatçılarından değildir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B)Recaizade Mahmut Ekrem
C)Samipaşazade Sezai
D) Nabizade Nazım
E) Şemsettin Sami
Ali Bey adında bir genç, Çamlıca’da Mahpeyker adında, zamanının meşhur bir aşuftesiyle tanışır. Hayat görgüsüzlüğünden dolayı bu kadına bağlanır. 0 zamana kadar çok itaatli bildiği oğlunu gittiği bu korkulu yoldan çevirmek için annesi, Dilaşup isminde bir cariye alır. Terk edildiğini anlayan Mahpeyker, Ali Bey’den öç almak için, Dilaşupa iftira ettiği gibi, Ali Bey’i de annesinin ölümüne sebep olacak hallere sürükler ve nihayet Ali Bey’i de öldürtmek için bir batakhaneye getirir. Orada mahsus hazır bulunan Dilaşup, Ali Bey’i ölümden kurtarırsa da kendi ölümüne sebep olur. Bütün dolapları Mahpeyker’in çevirdiğini anlayan Ali Bey de Mahpeyker’i öldürür. Hapiste de kendi ölür.
13-Bu parçada özetlenen Tanzimat dönemi romanı aşağıdakilerin hangisidir?
A) İntibah
B) Jön Türk
C) Araba Sevdası
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
E) Sergüzeşt
14-Gazete, aşağıdaki türlerin hangisinin gelişiminde etkili olmamıştır? (LYS-2012)
A) Makale
B) Deneme
C)Fıkra
D)Röportaj
E) Günlük
Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır.Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla,aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir şey değildir, roman konusu olamaz.
15-Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi sanatlardan hangisiyle örtüşmektedir? (LYS-2013)
A) Klasizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Romantizm
E)Sembolizm
İlk Türk romancıları, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın belirttiği gibi “romancı muhayyilesiyle doğmuş” yazarlar değildi. Bu türde verdikleri ürünler, ister istemez deneyim eksikliğinin izlerini taşıyordu. Bu yüzden roman kalıbını yeni bir ortama uyarlamanın sıkıntısını da yaşıyorlardı. ——————- ———————–adlı romanı, bunun ilk örneğidir.
16-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? (LYS2011)
A) Mehmet Rauf’un Eylül
B) Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt
C) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat
D) Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Beyle Rakım Efendi
E) Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı
Ziya Paşatiyatroda “eğlence” ile “sosyal fayda”yı
I                              II                                         III
birleştirip tiyatroyu “faydalı bir eğlence” olarak nite-
IV
lendirmiştir. Onun tiyatro hakkındaki düşüncelerini
bazı makaleleri ile Celâleddin Harzemşah Mukad-
V
dimesi’nden öğrenmek mümkündür.
17-Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisinde bilgi   yanlışı vardır?(ÖSS2006 )
A)I B)II C) III D) IV E)V
Ziya Paşa’nın Avrupa dönüşü yayımladığı eser, Tanzimat yazarlarının hiç değilse yeni edebiyat kökleşene kadar unutturmaya çalıştıkları divan şiirini tekrar diriltebilir düşüncesiyle Namık Kemal tarafından amansızca tenkit edildi. Eser çıktığı zaman Magosa’da sürgünde bulunan Namık Kemal, edebiyatta yenilik yapma yolunda arkadaşı olan Ziya Paşa’nın, böyle birdenbire güçlükle yapılanları da yıkabilecek bir eser çıkarmasına haklı olarak içerledi. Ama bu öfkesini, asabi bir yazı şeklinde değil, eserin yanlışlarını bir bir göstererek sağlam, inandırıcı, mantığa dayanan güçlü bir eleştiri hâlinde ortaya koydu.
18-Bu parçada Ziya Paşa’nın sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?(LYS-2013)
A) Şiir ve İnşa
B) Zafername
C) Terkibi bent
D) Harabat
E)Rüya
19-Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Makale, fıkra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.
B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı  nazım şekilleri de kullanılmıştır.
C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.
D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu  dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercümân-ı  Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr’dır.
20-Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem’in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.
cevap anahtarı
1.D  2. C  3. A   4. A   5. B  6. A  7. C  8. A  9. D 10. A  11. C
12. E  13. A  14. E  15. C  16. C  17. A  18. D  19. E  20. E

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem ORTAK Yazılı Soruları TEST"

Back To Top -->