İslami Dönem Türk Edebiyatı Testi

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

İslami Dönem Türk Edebiyatı Testi İslami Dönem Türk Edebiyatı Testi, İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI TESTİ, İSLAM ETKİSİ EDEBİYAT TESTİ, 

1)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerindendeğildir?
A)     Arapça ve Farsça sözcüklere ağırlık verilmesicemalaksoy.org
B)      Koşuk, sagu, sav ve destan gibi sözlü ürünlerden oluşması
C)      Törenlerin şaman, kam, baksı, ozan adı verilen kişilerce yönetilmesi
D)     Nazım birimi olarak dörtlüğün kullanılması
E)      Şiirlerin hece ölçüsüyle söylenmiş olması
2)Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)     İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, sözlü ürünler ağırlıktadır.
B)      Orhun Yazıtları, Türk edebiyatının ilk yazılı yapıtıdır.
C)      Yusuf Has Hacip ve Kaşgarlı Mahmut, İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk yapıtlarını ortaya koymuşlardır.
D)     Ahmet Yesevi, “Divan-ı Kebir” adlı yapıtında, İslam dininin özelliklerini dile getirmiştir.
E)      “Kutadgu Bilig”, edebiyatımızda siyasetname türünün ilk örneğidir.
3)İslamiyet dönemi Türk edebiyatında Kutadgu Bilig’iyle …………, mutlu olmanın yollarını; Divan-ı Hikmet’iyle ……………, İslam dininin esaslarını anlatmışlardır.
A)     Mevlana Celaleddin-i Rumi
B)      Yusuf Has Hacip- Kaşgarlı Mahmut
C)      Edip Ahmet Yükneki- Yunus Emre
D)     Yusuf Has Hacip- Ahmet Yesevi
E)      Ahmet Yesevi- Edip Ahmet Yükneki
4)Kitab-ı Dede Korkut’la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)     Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
B)      Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
C)      15.yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
D)     Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
E)      Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
5)İslamiyet dönemi Türk edebiyatında Kaşgarlı Mahmut, …………….. adlı yapıtını, Türkçeyi Araplara öğretmek için; Edip Ahmet Yükneki, …………….. adlı yapıtını ahlak, ilim, cömertlik, doğruluk gibi konuları insanlara anlatmak için kaleme almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)     Divan-ı Hikmet- Atabetü’l Hakayık
B)      Divan-ı Lügati’t Türk- Kutadgu Bilig
C)      Muhakemetü’l Lügateyn- Divan-ı Hikmet
D)     Divan-ı Lügati’t Türk- Atabetü’l Hakayık
E)      Muhakemetü’l Lügateyn- Kutadgu Bilig
6)Divan-ı Lügati’t Türk’le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)     Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
B)      Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır.
C)      Türkçe sözcüklerin karşılıkları halk dilinden örneklerle açıklanmıştır.
D)     Türklerin örf ve gelenekleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir.
E)      Mesnevi biçiminde ve dörtlüklerle oluşturulmuştur.
7)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet dönemi Türk edebiyatına ait bir destandeğildir?
A)     Cengiz Han
B)      Manas
C)      Saltuk Buğra Han
D)     Danişment Gazi
E)      Oğuz Kağan
8)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk ürünlerini yazan sanatçılardan biri değildir?
A)     Ahmet Yesevi
B)      Kaşgarlı Mahmut
C)      Yunus Emre
D)     Edip Ahmet Yükneki
E)      Yusuf Has Hacip
9)Atabetü’l Hakayık’la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)     Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır.
B)      Didaktik nitelikler taşımaktadır.
C)      Dili, dönemindeki yapıtlara göre ağırdır.
D)     Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır.
E)      Beyit ve dörtlüklerle oluşturulmuştur.
10)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A)     Koşma
B)      Ağıt
C)      Koşuk
D)     Türkü
E)      Mani
11)Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?
A)     Divan-ı Lügati’t Türk- Yusuf Has Hacip
B)      Evliya Çelebi- Seyahatname
C)      Atabetü’l Hakayık- Edip Ahmet Yükneki
D)     Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
E)      Tazarruname- Sinan Paşa
12)Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki ulusa ait değildir?
A)     İlyada- Yunan
B)      Şinto- İspanyol
C)      Mahabarata- Hint
D)     Şehname- İran
E)      Nibelungen- Alman
13)Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan biri değildir?
A)     Chanson Roland
B)      Alp Er Tunga
C)      Beowulf
D)     İgor
E)      Kurtarılmış Kudüs
14)Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet dönemi Türk destanlarından biridir?
A)     Gılgamış
B)      Oğuz Kağan
C)      Göç
D)     Ergenekon
E)      Manas
Cevap Anahtarı: 1A,2D,3D,4E,5D,6E,7E,8C,9A,10C,11A,12B,13E,14E

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "İslami Dönem Türk Edebiyatı Testi"

Back To Top -->