DERSKONUM.COM


DİVAN NESRİNİN ÇEŞİTLERİ DİVAN NESİR TÜRLERİ ÖZELLİKLERİ ÖRNEKLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......Divan Nesri ve Önemli Nesir Yazarları
Divan Nesri’nin Genel Özellikleri:
 • Dil, konu ve tür yönünden Arap ve İran edebiyatlarının etkisindedir.
 • Konu ve düşünceden çok, söyleyiş güzelliğine önem verilir.
 • Dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür. Söz sanatlarına ve
 •  mecazlara önem verilir. 
 • Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur.
 • Cümlelere yerleştirilen secilerle (uyaklı sözlerle) şiirdekine benzer bir ahenk
 •  yaratılmaya çalışılır.
 • Noktalama işareti kullanılmaz.
 • Düzyazıda dini-ahlaki konular ağırlıklı olarak işlenir. Tarihi olaylar, gezi izlenimleri, 
 • toplumsal sorunlar, 
 • bireysel duygular gibi konuların da işlendiği olur.

Divan Nesri’nin Bölümleri
DİVAN NESRİNİN ÇEŞİTLERİ 
1Sade (Yalın) Nesir:
 • Halka hitap için yazılmış, dili ağır olmayan nesirdir. Yabancı sözcük ve tamlama sayısı azdır.
 •  Anlaşılması güç söz sanatları yapılmaz. 
 • Masallar, efsaneler, menkıbeler, destanlar, dini ve tasavvufi konular, tarih ve gezi eserleri, o 
 • devre göre, sade bir dille yazılmaya çalışılmıştır.
Sade nesir örnekleri olarak aşağıdaki eserlerden söz edilebilir:
 • Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l-Memalik   adlı gezi yazısı ve Kitabü’l Muhit adlı coğrafya kitabı (16. yüzyıl)
 • Sehi Bey’in Heşt Behişt adlı şuara tezkiresi (16. yüzyıl)
 • Aşıkpaşazade’nin Tevarih-i Al-i Osman (Osmanlı Tarihi) adlı eseri (15. yüzyıl)
 • Mercimek Ahmed’in Kabusname tercümesi (15. yüzyıl)
 • Kul Mes’ut’un Kelile ve Dimme tercümesi (14. yüzyıl)
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi (17.yüzyıl)

2Orta Nesir:
 • Orta düzyazı ise, divan edebiyatının hemen hemen bütün klasik yazarlarının yazdığı bir türdür.
 •  Yer yer süslü nesrin niteliklerini taşımakla beraber anlatmak istediğini anlaşılır bir şekilde
 • ortaya koyan nesirdir. 
 • Belirgin özellikleri, söz ve anlam oyunlarından, hüner ve marifet göstermekten kaçınılmış 
 • ve içeriğin ön planda tutulmuş olmasıdır. 
 • Özellikle tarih, gezi, coğrafya ve din kitapları bu türde yazılmıştır.


3Sanatlı (Süslü) Nesir:
 • Şiirdeki gösterişli mecazlar ve söz sanatlarıyla süslenmiş, secili nesirdir.
 • Sinan Paşa (15. yüzyıl) Tazarruname adlı eseriyle bu alanın ilk örneği verilmiştir.
 • Fuzuli’nin (16. yüzyıl) Şikâyetname’si Türkçe yazdığı diğer bazı mektupları Veysi ve Nergisi adlı yazarların
 •  (17.yüzyıl) eserleri sanatlı nesir örneğidir.Divan Edebiyatındaki Nesir Türleri
Tezkire:
 • Çeşitli Mesleklerden önemli kişilerin hayatlarını anlatmak üzere düzenlenen eserlere tezkire,
 •  şairleri 
 • tantan tezkirelere şuara tezkiresi denir. 
 • Batı edebiyatlarındaki biyografinin karşılığı gibidir.
 • İlk örneği Ali Şir Nevai’nin Mecalisü’n-Nefais’idir. 
 • Anadolu’daki en önemli örnek Sehi Bey Tezkiresi’dir (Asıl adı Heşt Behişt.)

Siyer (Siyer-Nebi):
 • Hz. Muhammed’in hayatını anlatmak üzere yazılan eserlerin ortak adıdır. 
 • Manzum (mesnevi) olarak da yazılabilir. 
 • Türk Edebiyatı’ndaki ilk örnek Erzurumlu Darir’in Siretü’n-Nebisid’tir. (14. yüzyıl) Düzyazı şiir 
 • karışımı bir eserdir.


Hilye:
 • Peygamber Efendimizin iç ve dış özelliklerini anlatan eserlerdir. 
 • Manzum da olabilir. Bazılarına dört halifenin tanıtımı da katılır.

Mektup:
 • Divan Edebiyatı’nda pek yaygın değildir. 
 • En bilinen örnek Fuzuli’nin Şikayetname’sidir.
Tarih:
 • Divan Edebiyatı’nda tarih türünde epey eser verilmiş-tir.
Bunların önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:
 • Aşıkpaşazade Tarihi(15. yüzyıl.)
 • Tacü’t-Tevarih: Hoca Sadettin Efendi (16. yüzyıl)
 • Peçevi Tarihi: Peçevi İbrahim Efendi (17. yüzyıl)
 • Naima Tarihi: (18. yüzyıl)
 • Cevdet Paşa Tarihi: (19. yüzyıl)
Seyahatname:
 • En önemli örnek Evliya Çelebi Seyahatname’sidir.
 • Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l-Memalik 
 • Nabi’nin Tuhfet’ül-Haremeyn (Hac izlenimleri) 
 • İzzet Molla’nın (19. yüzyıl) Mihnetkeşan (Keşan sürgünü izlenimleri) diğer ilginç örneklerdir.
Sefaretname:
 • Siyasi görevle gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili olarak yazdıkları eserlerdir. 
 • İlk örneği Kara Mehmet Çelebi’nin Viyana Sefaretnamesi (1655)
 • En tanınmışı Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Paris Sefaretnamesi’dir.
Surname:
 • Şehzadelerin sünnet düğünleri ve “kadın sultan”ların düğün törenleriyle ilgili eserlerdir. 
 • Manzum (genellikle kaside biçiminde) olanları da vardır.

Şehrengiz:
 • Bir şehrin (bazen insanlarının ve özellikle kadınlarının özellikleri de katılarak) güzelliklerinin anlatıldığı
 •  eserlerdir. Manzum da olabilir.
Gazavatname:
 • Gaza (din uğruna savaşların anlatıldığı manzum veya düzyazılı eserlerdir. 
 • Yükselme Devri’nde çok yazılmış, sonraları azalmıştır.

Habname:
 • Görülen bir rüya anlatılıyormuş gibi, bir olay ya da kişi hakkında görüşlerin söylenmesi biçiminde yazılır. 
 • Manzum da olabilir. 
 • Veysi’nin (17. yüzyıl) Habname’si bu türün en önemli örneğidir. 
 • Habnameler eleştiri ve yergi içerir.

Önemli Nesir Yazarları
Aşıkpaşazade ( 15. Yüzyıl )                 
 • Şair Ahmed Paşa’nın torunudur. 
 • Tarih türünde eser vermiştir. Sade bir dili var-dır.                                 
 • Tevârih-i Âl-i Osmânî ( Osmanlı Tarihi ): Sade nesrin bir örneğidir. Âşıkpaşazade Tarihi 
 • adıyla da bilinir.


Sehi Bey (16. Yüzyıl)
 • Heşt Behişt adlı şuara tezkiresi ile tanınmıştır. Bu eserinde 200 kadar şair hakkında,
 •  sade bir dille, bilgi verir.
Seydi Ali Reis (16. Yüzyıl)
 • Şair ve yazardır; ama asıl ününü denizcilikte yapmıştır. Osmanlı donanma komutanlarındandır.
 •  Çıktığı Hindistan seferinde donanmasını Hint Okyanusu’ndaki fırtınada kaybedip karadan ülkeye 
 • dönmüştür. 
 • Sade bir dili vardır. Hatta halk ozanları tarzında şiirler yazmış, bazı eserlerinde 
 • Nevai Türkçesini (Çağatay Türkçesi) kullanmıştır. 
 • En önemli eseri Mir’atü’l-Memalik adını taşır. Hint seferi sırasında yaşadıklarını anlatır. 
 • Bir diğer eseri, o zamana göre önemli denizcilik bilgilerini içeren Kitabü’l-Muhit’tir.

Piri Reis (16. Yüzyıl)
 • Ünlü Türk denizcisidir. 
 • Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı ve buna eklediği haritalarla tanınır.


Feridun Bey (16.Yüzyıl)    
 • Feridun Bey Münşeatı adıyla tanınan bir eserin sahibidir. Eser Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan
 •  III. Murat zamanına kadar bazı önemli olaylarla, padişahlarla ilgili bilgi ve belgeleri içeren bir
 •  derlemedir.  
 • Şiirler de yazan Feridun Bey’in bir Divan’ı ile birkaç düzyazı eseri vardır.

Evliya Çelebi (1611 -1682)
 • "Seyahatname" nin yazarı olan Çelebi'nin gezi türündeki bu eserinden onun tarih toplum
 •  bilim ve güzel sanatlar konusunda bilgi sahibi olduğunu anlıyoruz.

Kâtip Çelebi (17. Yüzyıl)
 • Asıl adı Mustafa’dır. Hacı Halife diye de anılır. 
 • Çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, seferlere katıl-mıştır.  
 • Tarih, coğrafya, biyografi, bibliyografi, otobiyografi; ahlak, tasavvuf, eğitim, düşünce, toplum
 •  yapısı, tıp, etnoloji gibi, tür ve konularla ilgili geniş bilgisi olan bir kişidir. 
 • Süslü nesir akımına kapılmamış, topluma yararlı olmak için sade dili tercih etmiştir.
Önemli eserleri şunlardır:
Keşfü’z-Zunun: 15.000 eser ve 10.000 yazarın tanıtıldığı bir bibliyografidir. Arapçadır.
Cihannüma: Batılı anlayışla hazırlanmış bir coğrafya eseridir. Dünyanın yuvarlak olduğunu da anlatır.
Fezleke: 16. ve 17. yüzyıl olaylarını işleyen bir tarih kitabıdır.
Tufetü’l-Kibar-i Esfarü’l-Bihar: (Büyüklerin deniz seferlerinden yadigâr) Deniz seferlerinden ve büyük 
Türk denizcilerinden söz eder.
Mizanü’l-Hakk: Dini, ahlaki, toplumsal konuları işleyen didaktik bir eserdir. Pozitif bilimlerin
 gerekliliği batıl inançların açtığı yaralar, inanç özgürlüğü, hoşgörü gibi konuları işler.
Düsturü’l-Amel: Devlet işlerinde gördüğü aksaklıkları ve çarelerini anlatan bir kitaptır.


Nâimâ   (17. Yüzyıl)
 • İlk resmi vakanüvis (tarihçi) ve Osmanlı tarihçilerinin en üstünüdür.
 • Tarihçi Nâimâ’nın “Nâimâ Tarihi” olarak bilinen altı ciltlik eseri, hem tarih, hem de 
 • edebiyat açısından önemli bir kaynaktır. 
 • Yazar, 1591–1636 yılları arasındaki olayları tarafsız bir biçimde anlatır. 
 • Devletin aksayan yönlerini eleştirir, oldukça başarılı tasvirleri vardır.

Peçevî İbrahim  (17. Yüzyıl)
 • İbrahim Peçevî’nin “Peçevi Tarihi”adlı eserinde Kanuni ve IV. Murat devrinin olayları sade 
 • bir dille anlatır. 
 • Yazar canlı ve doğal bir üslupla olayları objektif biçimde anlatır.

Nergisî   (17. Yüzyıl)
 • Süslü nesrin örneklerini vermiştir.
Veysî   (17. Yüzyıl)
 • Süslü nesrin örneklerini vermiştir.
Sinan Paşa
 • Divan edebiyatında süslü nesrin en iyi örneklerini vermiştir.  
 • Tazarruname adlı eseri vardır. 
 • Diğer eserleri; Maarifname, Tezkiretü’l Evliya
Mercimek Ahmet
 • Kabusnâme eseriyle ün yapmış tarih ve Osmanlı Tarihi ile ilgilenmiştir.
Yirmisekiz Çelebi Mehmet (18. Yüzyıl)
 • Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya gönderdiği sürekli elçilerden ikincisidir. 
 • Padişah III. Ahmet’e sunduğu Sefaretname’si ile tanınır. Fransa’da gördüğü yenilikleri anlatmıştır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "DİVAN NESRİNİN ÇEŞİTLERİ DİVAN NESİR TÜRLERİ ÖZELLİKLERİ ÖRNEKLERİ"

Back To Top -->