10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem ORTAK (3.Yazılı) Soruları ve Cevapları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları


1)             Aşağıdakilerden hangisi dini- tasavvufi halk şiiri geleneğine bağlı kalarak eser oluşturmuş  şairlerden biri değildir?
A)            Nedim
B)            Yunus Emre
C)            Kaygusuz Abdal
D)            Süleyman Çelebi
E)             Eşrefoğlu Rumi
2)             Saçım uzun kalkmıyor,
Yâr yüzüme bakmıyor,
Yâr üstüme evlenmiş,
Hiç Allah’tan korkmuyor.
Yukarıdaki maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)            Cinaslı   B) Yedekli           C) Artık          D) Düz                              E) Kesik
3)             Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir
                            Köroğlu
Yukarıdaki metin parçasında aşağıdaki nazım türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A)            Koçaklama          B) Ağıt            C) Güzelleme             D) Hicviye        E) Taşlama
4)             Bu dar günde
Elim al bu dar günde
Ben feleğe n’eyledim
Ömrümü budar günde
Yukarıdaki maniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)            Birden çok sözcükte ünlü düşmesi gerçekleşmiştir.
B)            Uyak düzeni “aaba”dır.
C)            Cinaslı uyak kullanılmıştır.
D)            Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
E)             Artık manidir.

5)             Rubaileriyle ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)            Fuzûlî    B) Bakî      C)Ömer Hayyam               D) Ahmedî                          E) Şeyhî
6)             Kasidenin …………….. beytinde mısralar kendi arasında uyaklıdır. Diğer beyitlerin ilk mısraları serbest, ikinci mısraları ise ilk beyitle uyaklıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)            Şah                        B) Tâc                   C)Matla                           D) Makta         E) Hüsn-i matla
7)             Şarkı nazım şeklinin üstadı, Lale Devrinin ünlü şairi kimdir?
A)            Mevlana              B) Nef’î                      C) Şeyh Galip                     D) Nedim         E) Nabi
8)             Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Halk Şiiri nazım şekillerinden biri değildir?
A)            Koşma              B) Semai                       C) Varsağı               D) Destan        E) İlahi
9)             Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen metinlerden değildir?
A)            Kaside  B) Mesnevi        C) Roman
D) Hikaye         E) Masal
10)         Aşağıdakilerden hangisi aşk konusunu işleyen halk hikayelerinden biri değildir?
A)            Kerem ile Aslı
B)            Tahir ile Zühre
C)            Arzu ile Kamber
D)            Leyla ile Mecnun
E)             Ferhat ile Şirin
11)         Mesnevi nazım biçimiyle oluşturulan kimi eserlerde dini- tasavvufi temalar da ele alınmıştır. Süleyman Çelebi’nin yazdığı ………., bu tür mesnevilere örnek olarak gösterilebilir. Süleyman Çelebi, bu eserinde Hazreti Muhammed’in yaşamını ve vasıflarını anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)            Risaletü’n- Nushıyye
B)            Garipname
C)            Vesiletü’n- Necat
D)            Hüsn ü Aşk
E)             Siyer-i Nebi
12)         Kasidenin bölümlerinden olan …………., genellikle tek beyitten oluşur. Bu bölüm, nesibden sonra gelir ve şiirin asıl temasının ele alınacağı bölüme geçiş aşamasında kullanılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)            Fahriye       B) Girizgah          C)Dua           D) Teşbib         E) Medhiye
13)          Karanfil eker misin,
Bal ile şeker misin,
Yâr bana ettiğini
Ahrette çeker misin?
Yukarıdaki maniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)             Uyak düzeni  “aaba” dır.
B)            Mısra sonlarında soru ekleri rediftir.
C)            3+3+2=7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
D)            Sitem bildiren ifadelere yer verilmiştir.
E)             Düz manidir.

14)         Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından,
Kır at köpüğünden düşman kınından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.( Köroğlu)
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A)            Lirik şiir           B) Epik şiir           C)Pastoral şiir            D) Didaktik şiir               E) Satirik şiir
15)         Aşağıdakilerden hangisi dini- tasavvufi konularda eservermiştir?
A)            Bakî       B) Nedim            C) Hoca Dehhani               D) Fuzûlî           E) Nef’î
16)         Fuzûlî’nin yazdığı “Leyla ile Mecnun” ile “Su Kasidesi” arasında aşağıdakilerden hangisi yönüyle bir benzerlik olduğu söylenebilir?
A)            Tema    B) Nazım şekli   C) Birim sayısı             D) Uyak düzeni             E)  Nazım birimi
17)         Türk diliyle oluşturulan ilk şuara tezkiresi ………………   tarafından yazılan  “Mecalisü’n Nefâis”tir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)            Mustafa Darir                   B) Ali Şîr Nevâi                 C) Sehî Bey                      D)Latifî                 E) Nergisî
18)         Sanatkârane nesirde, cümlelerin dizeler gibi ahenkli ve sanatlı olmasına özen gösterilir. Bu nedenle de özellikle cümle sonlarındaki kelimelerin kafiyeli olması sağlanır. Nesirdeki bu kafiyeye  …………….  denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)            Redif     B) İnşa                  C) Münşi           D) Hamse        E) Seci
19)         Divan edebiyatında süslü nesirle oluşturulmuş metinlerin toplandığı eserlere genel olarak ne isim verilmiştir?
A)            İnşa       B) Tefsir                    C) Münşi                  D) Sefaretname                                E) Münşeat
20)         ……………………, edebiyatımızda mesnevi nazım şeklini kullanan şairlerin  en önemlilerindendir. O, Hayriyye, Hayrâbad ve Sûr-name isimli eserlerini bu nazım şekliyle oluşturmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)            Fuzûlî    B) Şeyh Galip                    C) Nâbî          D) Mevlana     E) Aşık Paşa
21)         Maniler kaçlı hece ölçüsüyle söylenir?
A)            7             B) 8        C) 11      D) 14     E) 15

22)         Sevdiğim bir tanedir
Sedeftir dürdânedir
Daldım aşk deryasına
Çıkardım bir tanedir
Yukarıdaki metin parçasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)            İlk iki mısrası, “doldurma mısra”dır.
B)            Mani tip uyak düzeniyle oluşturulmuştur.
C)            Teşhis sanatı yapılmıştır.
D)            Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
E)             Nazım birimi dörtlüktür.
23)         Dünya talebiyle kimisi halkun emekde
Kimi oturup zevk ile dünyayı yimekde ( Bağdatlı Ruhi)
( Halkın kimisi dünyayı elde etmek için çalışırken kimisi de zevkle dünyayı yemektedir.)
Yukarıdaki beyitte aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
A)            Yarım uyak           B) Tam uyak     C) Zengin uyak             D)            Tunç uyak             E) Cinaslı uyak

24)         “Su Kasidesi” Hz. Muhammed’i övmek, onun mucizeleri ve ona duyulan özlemi dile getirmek amacıyla kaleme alınmıştır.
Bu açıklamaya göre “Su Kasidesi”nin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)            Naat      B) Münacaat      C) Methiye       D) Mersiye      E) Tevhit
25)          Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı güldür gül. ( Seyyid Nesimi)
Yukarıdaki dörtlükte  “gül” sözcüğü yedi kez kullanılarak  …………………  yapılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)            Tezat     B) Tekrir                     C) Cinas        D) Nida         E) İstiare
Soruların cevabına yorum bölümünden bize yazarak ulaşabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem ORTAK (3.Yazılı) Soruları ve Cevapları"

Back To Top -->