DERSKONUM.COM


Hoca Dehhani FİKRİ EDEBİ YONÜ KİSİLİĞİ ESERLERİ HAYATI SANATI GAZELLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Hoca Dehhani FİKRİ EDEBİ YONÜ KİSİLİĞİ ESERLERİ, HOCA DEHHANİ KİMDİR HAYATI ESERLERİ EDEBİ KİSİLİGİ, ŞAİR VE YAZAR, HOCA DEHHANİ HAYATI SANATI GAZELLERİ,  Hoca Dehhani

 • Divan şiirinin ilk temsilcisi sayılır.
 •  Din – dışı ko­nularda aşk ve şarap şiirleri yazmıştır.
 • Şiirlerinde Öz ve anlam sanatlarına, benzetmele­re çokça yer vermiştir. 
 • Ustalıkla yazılmış, güzel gazel ve kasideleri vardır.
 • Hoca Dehhani’nin hayatı hakkında ayrıntılı ve kesin bir bilgiyoktur.
 •  Ama Hoca Dehhani‘nin Horasan Türkmenlerinden olduğu bilinmektedir.


 •  III. Alaeddin Keykubad zamanında (1298-1301) Konya”ya gelen Dehhani, Keykubad”ın emriyle 20 bin beyitten meydana gelen Farsça bir Selçuklu Şehnamesi kaleme almıştır.
 •  Gazel ve kasidelerinde 4 farklı aruz kalıbı kullanması yönüyle başarılı görülse de bazı imgeleri çok sık tekrarlaması olumsuz bir izlenim bırakmıştır. 
 • Divan edebiyatı şairleri arasında ilk din dışı konular işleyen kişidir. 
 • Şiirlerini Eski Anadolu Türkçesi’yle yazdı. 
 • Elimize 6 gazeli ve 1 kasidesi ulaştı.

ESERLERİ
Selçuklu Şeyhnamesi

ŞİİRLERİ


Gazel / Ere Umma


Sabreyle gönül derdine dermân ere umma
Can atma oda bi-hüda cânân ere umma

Gözün sedefinden nice dürdâne dökersin
Şol dişi güher dudağı mercân ere umma

Gel vasi dilersen ko bu feryâd i bülbül
Gül gonca gibi ağzı gülistân ere umma.

İnceldise hecr ile karınca gibi belin
Firkat nice bir ola Süleyman ere umma

Feryâd ü figân etme i bülbül dahi ağzın
Yum gonce gibi yine gülistan ere umma

Maksuûd anın kim ele düşvâr erişir
Yırtma yakanı eline âsân ere umma.

YOK MU


Acep bu derdümün dermânı yok mu
Yâ bu sabr itmegün oranı yok mu

Yanaram mumlayın başdan ayaga
Nedür bu yanmagun pâyânı yok mu

Güler düşmen benüm agladuguma
Aceb şol kâfirün imânı yok mu

Delipdür cigerümü gamzen oku
Ara yürekde gör peykânı yok mu

Su gibi kanumu topraga kardun
Ne sanursın garîbün kanı yok mu

Cemal-hüsnüne mağrûr olursun
Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mu

Begüm Dehhânî’ye ölmezden öndin
Topuna irmegün imkânı yok mu

HOCA DEHHAN

Gazel / Eyledi


Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revan
Doğrulukla kulluk, ettiğiyçün âzâd eyledi

Husrev-i kûbân eden sen dilber-i şirin-lebi
Bisütun-ı aşk içinde beni Ferhâd eyledi

Od ile korkutma va’iz bizi kim Lâl-i nigâr
Cânımız bizüm oda yanmağa mu’tâd eyledi

Nass getürdi hüsnünin davasın isbat etmeğe
Ol ki yarin kaşını nun ve gözün sad eyledi

El deyüp aldı dehhani yok behaya canımı
Sana bir buseye aldum deyüpad eyledi

İster isen milk-i hüsn âbâd ola dâd eylekim
Pâdişahlar dâd ile milkini âbâd eyledi

GAZEL


Zihî [ne güzel] devlet ki gözlerüm yüzünden oldı nûrâni
Visâlün [kavuşman] lutf idüp savdı başumdan girü hicranı

Severem seni can bigi [gibi] hatâ didüm maâzallah
Ne mikdârı ola canun ki benzedem sana cânı

Yüce boyun kılur bende [kul eder] çemende serv-i âzâdı [uzun serviyi]
Yüzün mihri [güneşi] eder tâban [aydınlık] felekde  mâh-ı tâbânı [parlak ay'ı]

Eğer emseyidi senün leb-i la'lünden [kırmızı dudağından] İskender
Niderdi isteyüp bunca cihanda âb-ı hayvânı [can suyunu, abıhayatı]

Eğerçi cem'e [sohbet toplantısına] şem' [mum] isen beğüm her cem' arasında
Perîşan kılma saçunı esirge ben perîşânı

Bugün çün hüsn [güzellik] devrânı senündür eyü ad ile
Süregör devr-i hüsnüni ki geçer hüsn devrânı

Cemâlü iy büt-i Çînî [Çin putu] cihânı dutdı ser-tâ-ser [baştan başa]
Nite kim Rûm ilin şi'riyle bugün dutdı Dehhânî

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Hoca Dehhani FİKRİ EDEBİ YONÜ KİSİLİĞİ ESERLERİ HAYATI SANATI GAZELLERİ"

Back To Top -->