Sponsorlu Bağlantı

BİREYİN İÇ DÜNYASINI ANLATAN ESERLER ÇIKMIŞ SORULAR

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


BİREYİN İÇ DÜNYASINI ANLATAN ESERLER ÇIKMIŞ SORULAR,
BİREYİN İÇ DÜNYASINI ANLATAN ESERLER, ÇIKMIŞ SORULAR, EDEBİYAT ÇIKMIŞ SORULAR, YGS-LYS, TYT-YKS, 

Bireyin iç dünyasını anlatan eserler

1. Aşağıdaki romanlardan hangisi İstiklal Savaşı’nda Orta Anadolu’da Türk halkının psikolojik durumunu anlatmaktadır? (1973-ÜSS)
A) Küçük Ağa      B) Sinekli Bakkal     C) Yalnızız   D) Ankara    E) Zeytindağı 

2. Hikayelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstanbul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?
(1974-ÜSS)
A) Haldun Taner  B) Sait Faik  C) Necati Cumali  D) Zeyyat Selimoğlu  E) Halikarnas Balıkçısı

3. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1994-ÖYS)
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu   B) Abdülhak Şinasi Hisar             C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Namık Kemal                              E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyaları’yla ____, Ekmek Kavgası’yla ____, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla ____, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (2006-ÖSS)
A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal – Haldun Taner   B) Haldun Taner – Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal
C) Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner    D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner – Orhan Kemal
                                E) Haldun Taner – Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar

5. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir, Öyküleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından “olay öykücülüğü”nden ayrılır. “Olay öykücülüğünü yaygınlaştırmaya çalışan ____ etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan ____, Cumhuriyet Döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğünde bir devrim gerçekleştirmişti.

Bu parçada boş bırakılan yerlere,  verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi  getirilmelidir? (2006-ÖSS)
A) Gustave Flaubert’den – Ömer Seyfettin            B) Anton Çehov’dan – Sabahattin Ali
C) Franz Kafka’dan - Memduh Şevket Esendal       D) Guy De Mauppassant’dan – Sait Faik Abasıyanık
                                              E) Alphonse Daudet’den – Haldun Taner

6. Çağının hikaye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikayeleri örnek alınıyor; başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hikayecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikayelerinin Çerhov hikayelerine benzediğini, onun Maupassant tekniğine karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniği getirdiğini söylerler.

Bu özelliklere sahip olan ünlü hikayecimiz aşağıdakilerden hangisidir? (1997-ÖYS)
A) Ömer Seyfettin                       B) Memduh Şevket Esendal                        C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Refik Halit Karay                     E) Reşat Nuri Güntekin
7.  Dünya edebiyatında, Rus yazarı Çehov’un öncüsü olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bir öykü türüdür durum öyküsü.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi özellikle bu öykü türünde ürün vermemiştir? (2010-LYS)
A) Memduh Şevket Esendal   B) Sait Faik Abasıyanık   C)Vüsat O. Bener  D) Ömer Seyfettin   E) Oktay Akbal

8. Kurtuluş Savaşı’yla ilgili önemli romanlar arasında Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye(I), Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban(II), Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı (III), Atilla İlhan’ın Kurtlar Sofrası(IV), Tarık Buğra’nın Siyah Kehribarlar (V)adlı yapıtlarını sayabiliriz.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (LYS 2011)

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

9. Kimi incelemecilere göre, Türk romanının doğuş döneminde roman kişilerine örnek oluşturanlar arasında Hacivat ve Karagöz tiplemelerinin olduğu da söylenebilir. Bu iki tip, modern yazarları oldukça etkilemiştir. Karagöz’ün, toplumsal rolleri üstlenen geleneksel kişinin; Hacivat’ın da Tanzimat’tan sonra sınıfını bulamamış alafranga tipin temsilcisi olarak örneksendiği düşünülebilir. ____ Meftun, ____ Behiç, ____ Seniha, ____ Bihruz kültürel anlamda bir bakıma Hacivat’ın torunlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? (2011-LYS)
A) Kiralık Konak’taki     B) Şıpsevdi’deki    C) Araba Sevdası’ndaki   D) Sözde Kızlar’daki   E) Küçük Ağa’daki


10. 19. ve 20. yüzyıl başlarında İstanbul, sahne olduğu hayat biçimleriyle medeniyet değişikliğinin oluşturduğu karmaşayı, çeşitli yönleriyle yansıtır. Ana konu olarak karşımıza çıkan Doğu-Batı ya da eski-yeni çatışması, mekan boyutunda İstanbul yaşamının kalbinin attığı mesirelerde kadın-erkek karşılaşmalarına olanak sağlayan modern hayat, özel hayatı da etkilemiştir. Modern hayat, Beyoğlu vitrinlerinden, önce göz ve gönüllere sonra da konaklara ya da geleneksel yapıya uygun olan evlere sızmıştır. Bütün bu özellikleriyle İstanbul, Tanzimat romanlarında işlenen ana konuların mekanı olmuştur.
Bu parçada sözü edilenlerle aşağıdaki romanlardan hangisi arasında ilinti kurulamaz? (2011-LYS)
A) Sinekli Bakkal                    B) Ayaşlı ve Kiracıları                 C) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
D) Mai ve Siyah                     E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

11. Pabuççular ve eskiciler, işlerinin üzerine abanmış, acele acele, takır takır çekiç sallarken “Aganta burina burinata!” diye kainata meydan okuyan nidamızı duyunca, işlerinin üzerinden doğruldular. Birdenbire çekiç takırtısı sustu. Hatta halis muhlis bir kara adamı olan Aşçı Yaşar bile sesini kapıp koyverdi ve eskicilerle beraber “Aganta!” diye narayı bastı. Neşenin seslerimize, seslerimizin neşeye verdiği sonsuz hürriyette muhayyilem hız aldı.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? (2012-LYS)
A) Uluç Ali Reis   B) Deniz Gurbetçileri  C) Mavi Sürgün  D) Ötelerin Çocuğu   E) Deniz Küstü

12. Kimi eleştirmenlere göre gerçeğin, bir sanatçı tutumuyla değil, bir bilim insanı gibi algılanarak oluşturulduğu söylenen ____, gerçekte ilginç bir romandır. Roman, karşılaştığı birtakım doğaüstü olaylara kendisince çözüm bulamayan ve bu yüzden kuşku ve endişelere kapılan materyalist düşünceli septik Doktor Ferit’in, çevresindeki bazı kişilerin telkinleriyle, bu durumdan kurtularak huzura
                Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir? (2012-LYS)
A) Süngülerin Gölgesinde   B) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu   C) Yalnızız
D) Bir Tereddüdün Romanı   E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu


13.  Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2013-LYS)
A) Hemen her öyküsünde okura komik gelecek ögelerden yararlanan Haldun Taner, aynı şekilde bütün öykü ve oyunlarında bazen de aşırıya kaçarak şive, lehçe taklitleri yapar.
B) Bu Ülke, Cemil Meriç’in, aydın ve halkı birbirinden ayıran duvarları yıkmak amacıyla yazdığı denemelerinin yer aldığı bir kitaptır.
C) Roman ve öykülerinde ayrıntılara inerek bazen öğretici yanı ağır basan bir üslup sergileyen Selim İleri, deneme ve hatıralarında bir düşünce adamı tavrını benimsemiştir.
D) Şiirleriyle tanınan Sevinç Çokum; Batı kültürüyle yetişmiş, denemeleri ve Fransızcadan çevirdiği kitaplarıyla da öne çıkmıştır.
E) Özellikle roman ve öyküleriyle bilinen Fakir Baykurt’un en tanınan eserleri arasında Yılanların Öcü, Tırpan sayılabilir.

14. 1960’lı yıllardan sonra İslami söylem, taklit düzeyindeki Batılılaşma ile geleneksel hayatın ve bu hayata özgü değerler manzumesinin karşı karşıya getirilmesi şeklinde dikkati çeker. Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme adlı öykü kitapları olan ____, bu hareketin öncü adlarından biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2013-LYS)

A) Tarık Buğra    B)Rasim Özdenören   C) Mustafa Kutlu   D) Samiha Ayverdi   E) Adalet Ağaoğlu

CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. C
4. A
5. D
6. B
7. D
8.E
9. E
10. B
11. E (Yaşar Kemal’in)
12. B
13. D
14. B


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "BİREYİN İÇ DÜNYASINI ANLATAN ESERLER ÇIKMIŞ SORULAR"

Back To Top -->