Sponsorlu Bağlantı

Technology

11.sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem ortak sınav soruları test

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......


11.sınıf Türk edebiyatı 2.dönem ortak sınav soruları test,
11.sınıf türk edebiyatı ortak sınav soruları, ORTAK SINAV, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem ORTAK SINAVI, 


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 3.ORTAK SINAVI

1)              "  Türklüğün vicdanı bir,
                    Dini bir, vatanı bir,
                    Fakat hepsi ayrılır,
                    Olmazsa lisanı bir ! "
 Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk milletinin vatan sevgisi
B) Dinin bütünleştirici etkisi
C) Birlik ve beraberliğin gerekliliği
D) Dil birliğinin önemi            
E) Türk tarihinin önemi

2) Servetifünun Dönemi’nde yaşamasına rağmen bu topluluğa katılmayarak Millî Edebiyat’a ve Milliyetçi Şiir'e  öncülük etmiştir. Bir balıkçının oğlu olan şair halk kültürüyle yetişmiş, Anadolu’yu ve Anadolu  insanını yakından tanıma olanağı bulmuştur. Şiirlerinde Türkçülük düşüncesini dile getiren şair, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada tanıtılan şaire aittir? A) Cenge  Giderken           B) Kızıl Elma             C) Geçtiğim Yol
D) Sessiz  Gemi                  E) Çanakkale Şehitlerine

3)     – Ali Canip Yöntem               – Y. Kadri Karaosmanoğlu
        – Refik Halit Karay                 – Mehmet Fuad Köprülü
Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
B) Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
C) Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
D) Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yönüyle işlemeleri
E) Fecr-i Âti Topluluğu'nda bulunup sonradan Milli edebiyata dahil olmaları

4) Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                B) Yavuz Bülent Bakiler
C) Orhan Seyfi Orhon                    D) Enis Behiç Koryürek
E) Halit Fahri Ozansoy

5) “Tetkik-i  Mezalim Heyeti” Sakarya Savaşı’ndan sonra, taşlar arasında, yırtılmış, kenarları yanmış bir defter bulur. Bu defter, Ahmet Celal’in anılarını yazdığı defterdir. Roman, bu defterden doğar. Bu romanda, bir aydının Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy ve köylü gerçeğiyle karşılaşması ve çatışması anlatılır.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
C) Ateş Gecesi - Reşat Nuri Güntekin
D) Can Pazarı - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Sürgün - Refik Halit Karay

6) Aşağıdakilerden hangisi  Milli Edebiyat eseri  değildir?
                                                                                                                                                                                                                                                                        A)  Çalıkuşu               B) Kiralık Konak           C) Tiryaki Sözleri  
 D) Türkçülüğün Esasları                      E) Efruz Bey 


7) Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âticilerin orta­ya çıkış amaçlarından  biri değildir?
A) Dilin, yazının, edebiyatın ve bilimin gelişmesi­ne çalışmak
B) Topluluk üyelerinin yapıtlarını içeren bir kütüphane kurmak
C) Konferanslar düzenleyerek halkın edebiyat ve sanat alanlarındaki bilgilerini ar­tırmak ve edebiyatı sevdirmek
D) Batı edebiyatının önemli eserlerini tercüme etmek
E) Milli ve dini değerlere sahip çıkarak, sanat ve edebiyatta sosyal faydayı gözetmek8) Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat ve Servet-i Fünun romanının  ortak özelliklerinden biridir ?

A) Toplumsal konulardan söz edilmiştir.
B) Sade bir dil kullanılmıştır.
C) Genellikle romantizm akımından etkilenilmiştir.
D) Olaylar İstanbul’da geçer.
E) Teknik yönden gelişmiştir.

9) Araştırmaları, incelemeleriyle dünya çapında bir bilim adamı olan Ord. Prof. Dr. M. Fuat Köprülü, özellikle Türk edebiyatı tarihi ve Türk halk şiiri ve şairleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla bir rehber ve ufuk açıcıdır.
Bu çok yönlü ve çok zeki aydınımızın değerli eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi  yer almaz ?

A) Türk Edebiyatı Tarihi                    B) Türk Saz Şairleri
C) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
D) Anadolu Notları                             E) Edebiyat Araştırmaları 


10) Fecr-i Âti Topluluğu için önerdiği isim kabul edilen ve bu topluluğunun da isim babası olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faik Ali             B) Şahabettin Süleyman        C) Ahmet Haşim
D) Emin Bülent                           E) Tahsin Nahid

11)  Aşağıdakilerden hangisi "Aşk-ı Memnû" romanındaki kişi kadrosunda  yer  almaz?
A) Adnan Bey
B) Dilaşup
C) Nihâl 
D) Firdevs Hanım
E) Matmazel De Courton

12)  Aşağıdakilerden hangisinde  devrin şartları gereği Servet-i Fünun  edebiyatında  sönük  kalan  yazı türüdür ?

A) Öykü       B) Tiyatro    C) Eleştiri    D) Mensur Şiir     E) Makale

13) Aşağıdakilerden hangisi  Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Serbest ölçüyle milli ve manevi konular ele alınmıştır.
B)   Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre  tasvirleri gerçekçidir.
C)   Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D)  Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
E)   Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

14)  Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'ndeki en etkili  düşünce  akımıdır ?

A) İslamcılık                     B) Batıcılık                C) Türkçülük
                D) Osmancılık               E) Adem-i Merkeziyetçilik 


15) Ahmet Haşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Öykülerinde bireysel problemlere çözüm arayışları vardır.
 B) Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerin kendi iç dünyasında bıraktığı izlenimleri yansıtmıştır.
C) Hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini aruzla yazmıştır.
 D) Fecr-i Âti ilkelerine ve kendi sanat anlayışına sadık kalmıştır.
E) Anlaşılma kaygısı olmadığı için şiirlerinin dili ağırdır.

16)  Ahmet Mithat Efendi devrin popüler ama aynı zamanda çok eleştirilen topluluğu olan Serveti Fünuncuları Sabah gazetesinde yayımladığı o ünlü makalesiyle "soysuzlar, köksüzler" diyerek eleştirmiş ve edebiyatımızı ve dilimizi yıkmakla suçlamıştır.
Adı  geçen  makale aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir ve İnşa                 B) Zemzeme                  C) Demdeme                  D) Dekadanlar                E) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar 

17)  M. Kemal Atatürk'ün de en sevdiği roman olan ve Feride isimli genç, idealist bir öğretmenin yaşadıkları, Anadolu insanı ve bazı sosyal sorunların işlendiği, her tür zorlukta önceliğin vatan aşkı ve görevin kutsallığı mesajının verildiği,
yazarının da en sevilen romanı olan ünlü  eser aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yaban                             B) Acımak                      C) Çalıkuşu
D) Dudaktan Kalbe             E) Yaprak  Dökümü

18) Mehmet Rauf ’un  " Eylül "  adlı  eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden  hangisi  yanlıştır?

 A)     Realist romanının başarılı bir örneği sayılmıştır.
 B)     İnsan psikolojisi gerçeğine değinilmiştir.
 C)     Aşk  üçgeni etrafında şekillenen hareketsiz bir romandır.
 D)     Yazar, eserini üstadım dediği Halit Ziya^ya ithaf etmiştir.
 E)      Edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi örneğidir.


19)                     ELHAN-I  ŞİTA
             Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş
             Eşini gaip eyleyen bir kuş
                                  Gibi  kar.
            Geçen eyyam-ı nevbaharı arar.
            Ey kulubün sürüd-i şeydası,
            Ey kebüterlerin neşideleri,
           O baharın bu işte ferdası
           Kapladı bir derin suküta yeri
                                            Karlar.
Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?

A) İsim ve sıfat tamlamalarının kullanıldığı
B) Kışın baharla ve bahara ait unsurlarla karşılaştırıldığı
C) Serbest Müstezat nazım şekliyle yazıldığı
D) Sembolist akımın özelliklerini yansıttığı
E) Tevfik Fikret’in en tanınan şiiri olduğu


20)  Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasına ve edebiyatımızda büyük sanatçıların yetişmesine vesile olan "Servet-i Fünun" dergisidir. Bu derginin sahibi  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar            B) Ahmet Mithat Efendi                  C) Ahmet İhsan Tokgöz                 D) Ahmet Vefik Paşa              E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu


21) Aşağıdakilerden hangisi  Millî  Edebiyat 'ın temel özelliklerinden biri  değildir?

A) Şiirde aruzun yerine hece ölçüsünün kullanılması
B) Eserlere yerli hayatın ve ülke sorunlarının yansıtılması
C) Dilin, Doğu dilleri etkisinden alınıp Batı dilleri etkisine açılması
D) Edebiyatta millî kaynaklara dönme düşüncesinin esas alınması
E) Arapça ve Farsça tamlamalardan arındırılmış sade bir Türkçenin kullanılması ve yaygınlık kazanması 

22)    *Türkçe ilk kez bu dergide bir dava olarak ele alınmıştır.  
         *Millî Edebiyat terimi de ilk kez bu dergide kullanılmıştır.

 Bu parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Lisan                 B) Türk Yurdu           C) Yeni Mecmua
D)  Genç Kalemler                               E) İstiklâl


23) Aşağıdakilerden hangisi  Mehmet  Akif  Ersoy 'un  belirgin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerinde diyaloglarda sade, genelde ağır bir dil kullanması
B) Milliyetçilik etkisiyle milli-manevi hisleri epik tarzda işlemesi
C) Halkın yaşayışını, değerlerini, sorunlarını ele alması
D) Aruz ölçüsünü Türkçeye kusursuzca uygulaması
E) Şiirlerini gözlemci gerçekçilikle öyküleyici tarzda kaleme alması


24)  Ziya Gökalp ile ilgili olarak aşağdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatı,  şuur ve şiir devri olmak üzere iki bölüme ayıran Ziya Gökalp, kendi yaşadığı devri şuur devri olarak tanımlamıştır.
B) ‘‘Yeni Hayat’’ adlı şiir kitabında, bir topluluğu oluşturan bütün unsurları masaya yatırarak gelecekte kurulacak devletin üzerinde oturacağı esasları yeniden yorumlamıştır.
C) ‘‘Altın Işık’’ adlı eserinde çocuklar için manzum ve mensur masallar, kıssalar kaleme almıştır.
D) “Türkçülüğün Esasları” adlı eserindeki öykülerini  kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırmıştır.
E) Türk şiirinde o zamana kadar ihmal edilen Türk mitolojisini de kullanmıştır.


25)  Sanat  şahsi ve muhteremdir. ”  görüşü  aşağıdaki  edebî dönemlerden  hangisinde etkili olmuştur?

A) Millî Edebiyat                     B) Fecriati Edebiyatı                
C) Tanzimat Edebiyatı             D) Servetifünun Edebiyatı
E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
*   Her  Soru  4  puandır.   *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem ortak sınav soruları test"

Back To Top -->