Sponsorlu Bağlantı

11.Sınıf felsefe dersi 2. dönem 2. yazılı Test Soruları 2018

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI,
11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST, FELSEFE YAZILILARI, 


11. Sınıf felsefe dersi 2. dönem 2. yazılı değerlendirme soruları
DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 11. SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI (B)

1- “Önyargılarımı ve inançlarımı vestiyere palto asar gibi dışarıda bırakarak laboratuvarıma girerim” diyen bilim adamı Louis Pasteur’un vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A- Olguları tarafsız inceleme

B- Geleneklere bağlı kalma


C- Kişisel kanıları önemseme

D- Önceki bilgilerden yararlanma

E- Diğer bilim adamları ile uyum içinde olma


2- Bir kuram ne kadar test edilirse edilsin asla kesin olarak doğrulanmış bir kuram olamaz. Örneğin Aristoteles’in fiziği 1000 yıl kadar doğru kabul edilmesine rağmen yine de çürütülmüştür. Aynı durum Newton’un fizik kuramı için de geçerlidir. Parçada bilimsel bilgi için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A- Her türlü genelleme doğadaki düzene olan inançlarımızdan kaynaklanmaktadır.

B- Kuram ne kadar çok test edilirse o kadar doğrulanmış olur

C- Bir bilimsel önerme tek bir yanlış karşıtla çürütülemez

D- Bilimin ölçütü her hangi bir olayı veya olguyu açıklamaktır.

E- Olgulara dayalı kuramlar sürekli değil yanlışnanıncaya kadar doğrudur.3- Bugün fizikte bir ortaokul öğrencisi, Newton’dan daha fazla şey bilmektedir. Bu, fizik bilimin alanına, Newton zamanından bu yana sürekli yeni bilgilerin eski bilgilere eklenmiş ve onların hacmini çoğaltmış olmasından dolayıdır. Bu parçada bilimin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A- Genelleyici olması

B- Düzenli ve sistemli olması

C- Varlığı parçalara bölerek ele alması

D- Birikimli olarak ilerlemesi

E- Çıktığı topluma mal edilmesi4- Felsefe olmazsa bilimler, birliği olmayan bir küme, cansız birer bedendirler; bilimler olmazsa felsefe bedensiz bir ruh kalır. Bu parçada felsefe – bilim ilişkisiyle ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A- Felsefenin özünde bilim vardır

B- Her bilimsel çalışma felsefi bir tavır meydana getirir

C- Felsefe ve bilim birbirlerine ihtiyaç duyarlar

D- Gerek bilim gerekse felsefe birbiriyle uyum içindedir

E- Felsefi düşünceler bilimsel çalışmaları etkiler.

5- Orta Çağ Avrupası’nda 5. Ve 6. Yüzyıllar da bilimsel etkinlik büyük ölçüde durmuştur. Bu durum özellikle kilisenin Avrupa’nın her yerinde egemenliğini pekiştirmesinden ve bilim adamlarına ağır baskı uygulamasından kaynaklanmaktadır. Bu parçaya göre orta Çağ bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A- Teknolojinin gelişmiş olduğu

B- Aklın önem kazandığı

C- Özgür ve eleştirel bir ortamın bulunmadığı

D- Doğaya egemen olunduğu

E- Pratik yaşamın kolaylaştırıldığı6- Bilim, hayatımızı etkileyen bilgi türlerinin başında gelir. O, bu gücünü, öncelikle teknolojiye uygulanabilirliğinden alır. Her gün kullandığımız araç ve gereçler hayatla bilimsel bilginin iç içeliğini göstermeye yeter.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A- Bilimin amacı evreni tanımaktır

B- Bilim eleştirel bir etkinliktir

C- Bilim adamı sürekli yeni buluşlar yapmak için çalışmalıdır

D- Bilimsel buluşlar pratik yaşamı kolaylaştırmıştır

E- Bilimin sonuçları kesin ve güvenilirdir7- İlk çağ Yunan felsefesinde Tanrı düşünülmüş bir varlıktır. Ancak, bu Tanrı evrenden ayrı bir varlık gibi algılanmamış, ezeli ve ebedi cevher olarak bu âlemin ta kendisi olarak kabul edilmiştir. Tanrı, bütün varlıkların kendisidir. Varlıklar ise onun parçalarıdır. Bu parçaya göre İlk çağ Yunan düşünürlerinin Tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tanrı her türlü varlığın mutlak hâkimidir

B- Evren ve Tanrı özdeştir

C- Tanrı vardır fakat insanların işlerine karışmaz

D- Tanrı, özgürlükleri kısıtladığından reddedilmelidir

E- Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu konusunda bir yargıda bulunulmamalıdır.8- Tanrıya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen bir Tanrı öğretisidir. Bu öğreti, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu kendi yasasına göre işlemek üzere, kendi başına bıraktığını öne sürer.

Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A- Politeizm

B- Deizm

C- Agnostisizm

D- Panteizm

E- Teizm9- Dünyanın yuvarlak olduğu inancıyla, bir öte dünyanın olduğu inancını karşılaştıralım. Birinci inancın hem doğru olduğu, hem de empirik delillerle desteklendiğini düşünürüz. Zaten onun bilgiyi meydana getirdiğinin kabul edilmesinin nedeni budur. Buna karşılık bir öte dünyanın var olduğuna inanç bu tür bir delille desteklenmemektedir. Böylece o bilginin değil, imanın bir örneğidir.

Parçada söz edilen düşünceyi aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?

A- Dinde kanıtlardan çok inanmak önemlidir

B- İnsan, Tanrı’nın var olduğunun bilgisini doğuştan getirir

C- Tüm insanlar Tanrı’dan bir parçadırlar

D- Tüm insan bilgisinin kaynağında Tanrı bulunur

E- Tanrı, doğru bilgi konusunda insanı aldatmaz.10- Bilginin, doğruluğun ve değerlerin insanlara göre değiştiğini söyleyen Protagoras, Tanrı konusunda da kuşkuculuğunu sürdürerek, Tanrı’yla ilgili her tür bilgi ve var olma hallerini yadsımıştır; çünkü insanın bigi yetisinin eksikliği ve yaşamının kısalığı bu bilgileri elde etmesi için yeterli değildir

Protagoras’ın Tanrı fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tanrı’nın varlığı ve yokluğu konusunda hiçbir şey söylenemez

B- İnsanlar, kendilerine benzeyen Tanrılar düşünmüşlerdir

C- Tanrı, doğaüstü olduğundan mistik bir tecrübe ile bilinebilir.

D- Tanrı evrenin her yerindedir

E- Tanrı, insanı evrende yalnız başına bırakmıştır.11- Rousseau’ya göre insanlar, doğal durumda güçlü, yetenekli canlılardı. Özel mülkiyet ve kültür yapma ile doğadan kopup aciz bir varlık oluverdiler. Sonra, yaşamlarımı devam ettirebilmek için, bir sözleşmeyle devleti kurdular. İşte devlet böyle bir sözleşmenin ürünü olarak ortaya çıktı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Rousseau’nun görüşüne ters düşer?

A- İnsanlar ancak doğa yaşamında mutlu olabilirler

B- Devlet, insanın var oluşunun garantisidir

C- Devlet bir sözleşmenin sonucudur

D- Üretilen alet ve araçlar insanı doğadan uzaklaştırmıştır

E- İnsan sonradan acizleşmiştir.12- Korku ütopyalarında ve modern dünya tasarımlarında teknoloji oldukça ileridir. Bu tasarımlarda her işi robotlar yapar, insanlar eğlenmeye ve araştırmaya bolca vakit bulur. Günümüzdeki ütopyalarda doğayla barışık yaşamayı öneren “ekotapya” tarzı ütopyalar öne çıkmıştır. Çünkü dünyayı bir çevre felaketi beklemektedir.

Bu açıklamadan varılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Ütopyalar hayali tasarımlar olduğu için gerçekleşmeleri beklenmez

B- Dünya değiştikçe ütopyalar da giderek modernleşmektedir

C- Toplumdaki beklentiler çeşitlendikçe, ütopyalar da yetmez olmuştur.

D- Toplumların ihtiyaç ve beklentileri değiştikçe ideal toplum tasarımları da değişmektedir

E- Her ütopya kendi başına ideal bir toplum tasarımı olduğu için, hiçbiri siyasi bir gerçekliğe sahip olamaz.13- Eğer zaman denilen çizgide kendine özgü bir iz bırakmak istiyorsan, kendine özgü bir yıl bulmalısın. Başkalarının yolundan gitmek, tekrar ve taklitten başka bir şey değildir. Oysa zirveye ulaşanlar, her zaman kendi aklının ışığını takip edenler olmuştur.

Parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Başkalarını kabullenmek erdemdir

B- Tarihin büyük insanları her zaman özgün olanlardır

C- Çevre hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

D- Geçmişi reddedenlerin iz bırakması imkânsızdır

E- Geçmişteki bilgilerin yolunda başarının anahtarları vardır.14- Toplumun isteği ve oyuyla iktidara gelen ve vaat ettiklerine uygun davranan bir yönetim hem yasaldır hem de meşrudur. Ancak toplumun isteği ve oyuyla iktidara geldiği halde, toplumun ihtiyaçlarını gözetmeyip kendi düşüncelerini uygulamaya koyan bir iktidar, yasal olduğu halde meşru değildir.

Bu parçaya göre meşruiyetin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Çoğunluğun isteğiyle iktidara gelinmesi

B- Toplumun beklentilerine uygun davranılması

C- İktidarın keyfi olarak kullanılması

D- Yasalara uygun bir şekilde iktidar olunması

E- Güçlerin ayrılığı ilkesinin uygulanması15- Sivil toplum, toplumun kendi kendisini yönlendirme isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve büyük ölçüde devletin siyasi otoritesi dışında örgütlenen, gönüllü kuruluşların meydana getirdiği bir sosyal yapıdır. Bu yapı içinde yer alan birey ise, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiği bilinciyle hareket eder.

Bu parçaya göre sivil toplum örgütlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Yönetimin kalıcı olmasını sağlama

B- Yönetimi uzmanlara devretme

C- Egemenliğin kaynağını araştırma

D- Devlete karşı bireyin haklarını koruma

E- Bürokrasiyi güçlendirme16- Yurttaşlar arasında bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Tembel olanla çalışkan olanın, başarısız olanla başarılı olanın, farklı şekilde ödüllendirilmesi gerekir. Bireylerin ihtiyaçlarına, başarılarına, yeteneklerine bakmaksızın herkese eşit davranmak adalet değil, adaletsizliktir.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A- Devlet yurttaşları arasında mutlak bir eşitlik sağlamalıdır

B- Bir toplumsal sınıfın çıkarlarını korumak eşitliği bozar

C- Kanunlar önünde her insan eşit olmalıdır

D- Özgürlük olmadan eşitlik bir işe yaramaz

E- Eşitlik, tüm insanların eşit olması değil, fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.17- Bireyin devlete karşı görevleri olduğu gibi devletin de bireye karşı görevleri vardır. Sadece bireyi devlet için feda eden, devletin bireye karşı zorunluluklarını ihmal eden toplumlarda diktatörlük; devleti bireylere sorumlu olarak gören toplumlarda da demokrasi hâkim olur.

Bu parçada siyaset felsefesinin hangi sorununa yanıt aranmaktadır?

A- Birey – Devlet ilişkisinin nasıl olması gerektiğine

B- Devletin nasıl oluştuğuna

C- Bürokrasinin fayda ve zararlarının neler olduğuna

D- İktidarın kaynağında ne olduğuna

E- Sivil toplumun ne olduğuna

18- Bürokrasiye giriş, yükseliş, görevler, sorumluluklar ve yetkiler belirli ve ayrıntılı kurallara bağlanmıştır. Bu durum bürokrasinin çeşitli eleştirilere hedef olmasına yol açmıştır. Bürokrasi çeşitli düşünürler tarafından kuralcı olmakla, işlerin yürümesini yavaşlatmakla, siyasi iktidarları engellemekle suçlanmıştır.

Parçada, bürokrasinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A- Kurallarının zamanla değişebileceği

B- Siyasileri yanlış yönlendirebileceği

C- Olumsuz amaçlara hizmet edebileceği

D- Konularında uzman ve deneyimli oldukları

E- Görev bölümünün fazlalığı

19- Siyaset felsefesi toplum, devlet ve hükümet için ideal normlar ve ölçüler koymaya çalışırken, siyaset bilimi hükümetlerin nasıl işlediğini ve insanların oy vererek, aday olarak seçmen tercihlerini etkileyerek siyasi amaçlarına nasıl ulaştıklarını araştırır.

Parçadan, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A- Siyaset felsefesi olanı, siyaset bilimi olması gerekeni inceler

B- Siyaset bilimi kavramlara, siyaset felsefesi olgulara dayalıdır

C- Siyaset felsefesi normatif, siyaset bilimi pozitiftir.

D- Siyaset biliminin ve felsefenin arasında bir farklılık bulunmamaktadır.

E- Siyaset felsefesindeki görüşler uygulamaya konulduğunda bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilir.20- Nietzsche’ye göre her türlü otorite insan doğasına aykırıdır. İnsanın doğasına uygun olan güçlü, korkusuz ve acımasız olmaktır. Devlet, otoritesini insan üzerine yönelterek onun doğallığını ve yaratıcılığını yok eden bir kurumdur. Buna göre, insan üzerindeki tüm kısıtlama ve zorlamalar kaldırılmalı, devletsiz bir düzün kurulmalıdır.

Buna göre Nietzsche’nin siyasetle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A- Devlet insan doğasına aykırıdır

B- İdeal bir düzen olması mümkün değildir

C- Devlet insan özgürlüğünü kısıtlar

D- İdeal düzey arayışları kişiden kişiye göre değişir

E- Yaşama hakkı güçlü olanındır

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf felsefe dersi 2. dönem 2. yazılı Test Soruları 2018"

Back To Top -->