Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 2017-2018-2019

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,
11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 

Derskonum.com ANADOLU LİSESİ  2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 2.ORTAK SINAV
DERSİN ADI
 T Ü R K    E D E B İ Y A T I
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11. SINIF  ( C - D - E - F - G )
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN
1) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdakilerden hangisine uygundur ?
A)      Tanzimat / Servet-iFûnun / Milli Edebiyat /
Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B)      Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti /
Milli Edebiyat / Cumhuriyet
C)      Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun /
Cumhuriyet / Milli Edebiyat
D)      Tanzimat / / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti
Milli Edebiyat / Cumhuriyet
E)       Tanzimat / / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun
Cumhuriyet / Milli Edebiyat

2)  " Şiir  yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı” , “ Ey Türk Uyan ” ,  “ Tan Sesleri ”  en tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ömer Seyfettin
E) Ali Canip Yöntem

3) Milli Edebiyat şiiri ile Fecr-i Ati şiirinin karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
          Milli Edebiyat                                         Fecr-i Ati
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.              Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B)Anadolu ve Anadolu insanının          Aşk, tabiat, karamsarlık, durumu işlenmiştir.                                    gibi konular işlenmiştir.
C)Batılı nazım şekilleri                         Divan şiiri nazım şekilleri   kullanılmıştır.                                                   kullanılmıştır.
D)Sade ve günlük konuşma diliyle        Sanatsal, ağır bir dil                           yazılmıştır.                                                 kullanılmıştır.
E) “Sanat toplum içindir.”anlayışı       “Sanat sanat içindir.”anlayışı hakimdir.                                                hakimdir.

4) Aşağıdaki  yazar ve ünlendiği tür eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ömer Seyfettin – Öykü             
B) Ali Canip Yöntem – Tiyatro
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Roman                                                              D) Ahmet Haşim    Şiir    
E) Fuat Köprülü – Edebiyat Tarihi

5) Aşağıdakilerin hangisinde Türkçülük  görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda eserler veren sanatçılar birlikte verilmiştir?
A) M. Emin Yurdakul – Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp – H. Ziya Uşaklıgil – Y. Kemal Beyatlı
C) Ömer Seyfettin – Ahmet Rasim – Yusuf Ziya Ortaç
D) R. Halit Karay – R. Nuri Güntekin – Yusuf Akçura
E) M. Akif Ersoy – F. Nafiz Çamlıbel – Ali Canip Yöntem

6) Aşağıdakilerden hangisi tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış usta bir şairdir ?
A) Yahya Kemal Beyatlı               B) Mehmet Akif  Ersoy               
C) Ahmet Rasim               D) Tevfik Fikret           E) Ziya Gökalp

7) Aşağıdakilerden hangisi  Fecr-i Ati  topluluğunun genel özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerinde duygusal ve romantik bir aşkı dile getirmişlerdir.
B) Gerçekten uzak doğa tasvirlerine yönelmişlerdir.
C) Şiirde Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.
D) Bu topluluğa bağlı tüm sanatçılar daha sonra Milli Edebiyat akımına dahil olmuşlardır.
E) Bireysel tema ve konularda eserler vermişlerdir.
8) Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.
        Yukarıda sözü edilen şair kimdir? (1988/ÖSYS)
A)   Yahya Kemal Beyatlı                B)  Ahmet Haşim
C)   Faruk Nafiz Çamlıbel                D)  Namık Kemal
                                     E) Tevfik Fikret

9)  Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfetttin ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türkçenin sadeleşmesine katkıda bulunmuş, milli bir edebiyatın doğması için çaba göstermiştir.
B) Sağlam bir öykü tekniği oluşturamamış, bu yüzden çok eleştirilmiştir.
C) Bazı öykülerinde tarihten, efsaneden ve menkıbelerden yararlanmıştır.
D) Öykülerinde çok yalın bir dil kullanmış, süslü anlatımdan kaçınmıştır.
E) Öykülerinde çocukluk anılarına ve yaşadığı olaylara da yer vermiştir.

10) 1911'de Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?
A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini ilk kez burada
      savunmalarından
B)  Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu
     dergide ele alınmış olmasından
C)  Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı
     olmasından
D)  Ömer Seyfettin’in yalın bir Türkçe ile yazdığı
     hikâyelerinin yayımlandığı ilk dergi olmasından
E)  Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan ilk
    Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından

11) Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'a ait romanlardan biri değildir?

A) Sinekli Bakkal                  B) Ateşten Gömlek
C) Vurun Kahpeye                 D) Handan
                               E) Acımak

12) Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin yaşandı­ğı bir dönemde................... adlı roman, bir coşku ve heyecan sağanağı olarak çıkagelir. Ayrılan sevgililerin zorlu serüvenlerden geçe­rek yeniden kavuşmaları şeklindeki gelenek­sel anlatım şemasını izleyen roman, içinde yol aldığı gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanı Feride'nin şahsında bir "çağrı"ya dönüşmüştür.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yaban                     B) Sinekli Bakkal               C) Çalıkuşu
D) Akşam Güneşi        E) Yaprak Dökümü

13) Padişah II. Mahmutʼun ‘‘Ben tebâamdaki (halkımdaki) din farkını ancak camilerine, havralarına ve kiliselerine gittikleri zaman görmek isterim! ’’ sözü aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin doğuşuna işaret etmektedir?

A) İslamcılık                      B) Türkçülük           C) Milliyetçilik
D) Batıcılık                        E) Osmanlıcılık

14) Aşağıdaki  hikâyelerden hangisi  Ömer Seyfettin’e ait  değildir?
 A) Dağa Çıkan Kurt               B) Pembe İncili Kaftan
 C) Bahar ve Kelebekler          D) Diyet                  E) Forsa
15)  " Mütarekeden sonra içimde derin bir üzüntü vardı. İstanbul’un mütarekeden fetih senesine kadar giden eski halini özlüyordum. Gönlümü avutmak için surlarda, Eyüp’te, Edirnekapı ve Topkapı semtlerinde, Süleymaniye’de, Sarayiçi’nde, Anadolu ve Rumeli Hisarlarında, Kağıthane Vadisi’nde tek başıma gezmeye gidiyordum. Bu gezintilerden öğrendim ki Türk ruhu bizden ziyade bu topraklardadır. "       (Yahya Kemal Beyatlı - Aziz İstanbul)

Bu metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Dönemin siyasi olaylarına değinmiştir.
B) Milli değerlerimiz doğrultusunda yazmıştır.
C) Dönemin dil anlayışına uygun olarak sade yazmıştır.
D) Bireysel bir temayı ele almıştır.
E) Tarihimizden ve ona duyduğu hasretten söz etmiştir

16)    " Lisanda sayılır öz ,                                                                       
            Herkesin bildiği söz ,
            Manası anlaşılan ,
            Lügate atmadan göz. " (Ziya Gökalp)

Bu şiirin temasını aşağıdaki yargılardan hangisi özetler ?
A) Türk halkının bildiği her kelime Türkçedir.
B) Türk lehçelerinden yeni bir lisan oluşturmak doğru değildir.
C) Dil birliği yoksa diğer birlikler de varlığını sürdüremez.
D) Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü dil birliğine bağlıdır.
E) Türkçenin öğretilmesinde halkın konuştuğu dil esas alınmalıdır.

17)  Aşağıdakilerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A ) Divan edebiyatı nazım biçimlerini, özellikle de mesnevi nazım biçimini kullanmıştır
B) Şiirlerinde konuşma dilini bütün canlılığıyla kullanmış, âdeta konuşur gibi yazmıştır.
C) Heceyle yazdığı bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
D) Özlediği gençliği “Asım”da sembolleştirmiştir, ona göre gençlik İslam inancı ile Batı’nın bilimini sentezleyebilirse görevini yapmış olacaktır.
E) Realist bir şairdir, “Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim / İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.” dizeleri onun bu özelliğini yansıtır.

18)  (I) Millî Edebiyat Dönemi’nde Ziya Gökalp çizgisindeki şairler, “halka doğru” ilkesinden yola çıkarak halk kaynaklarına yönelmişlerdir. (II) Dilde sadeleşme düşüncesini benimseyerek bunu büyük ölçüde gerçekleştirmişlerdir. (III) Şiirlerinde yerli yaşamı yansıtmışlardır. (IV) Şekil ve konu bakımından halk kaynaklarına dönen sanatçılar, aruz vezninin yerine hece veznini Türk şiirinin asıl unsuru durumuna getirmişlerdir. (V) Düşünceden çok duyguya önem verdikleri için şiirlerde lirik özellikler ağır basmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

19) Türk edebiyatında öykücülüğün sınırlarını genişletir, konularını ve çevresini Anadolu’ya aktararak ona yeni ufuklar açar. Kitabına seçtiği “Memleket Hikâyeleri” adı bile onun bu tutumunu somutlamaktadır. O zamana kadar hiçbir kalemin, ayrıntısıyla anlatamadığı Anadolu insanının dünyasını ve sorunlarını öyküleştirmiştir.
 Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ömer Seyfettin                B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 C) Halide Edip Adıvar         D) Refik Halit Karay           
 E) Reşat Nuri Güntekin

20) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nin ünlü komedi  tiyatro yazarı Musahipzade  Celal ’e  ait değildir?

A) Köprülüler             B) Lale Devri            C) Bir Kavuk Devrildi          D)  Fermanlı Deli Hazretleri             E) Sekizinci


21)  I. Sahnelenen oyunların çoğu hafif komedi ve vodvildir.
       II. Tiyatro, teknik açıdan büyük gelişme göstermiştir.
       III. Birçok eserde Türkçülük akımının etkisi olmuştur.
       IV. Bu dönemde tamamiyle Batılı (modern) bir tiyatro anlayışının temelleri atılmıştır.
        V. Doğal ve sade bir dil ve üslup kullanılmıştır.
 Numaralanmış cümlelerin hangisinde Millî Edebiyat tiyatrosuyla  ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I.              B) II.              C) III.               D) IV.             E) V.

22)  " Aruz sizin olsun,  hece bizimdir.
           Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
           Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir.
           Değildir bir mâna üç ada muhtaç..."

Bu dörtlüğün ait olduğu dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) İmgesel ve kapalı bir anlam tercih edilmiştir.
B) Türkçülük akımının etkisi görülmektedir.
C) Halk edebiyatına dönüş vardır.
D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.
E) Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçesi kullanılmıştır

23) Millî Edebiyat Dönemi’ndeki  eserlere yansıyan sosyal sorunlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yoksulluk, eğitim, aşırı melankolizm
B) Kadın hakları, ümitsizlik, yalnızlık
C) Yoksulluk, yanlış batılılaşma, ahlaki çöküntü
D) Yalnızlık, hayal-hakikat çatışması, aile hayatı
E) Yanlış Batılılaşma, cehalet, hayal-hakikat çatışması

24) Bu romanda ana olay, Tanzimat yıllarından başlayarak Çanakkale Savaşı'na kadar sü­ren, II. Abdülhamit ve I. Meşrutiyet dönemle­rinin üç ayrı kuşağının simgesi olan üç kişi arasında gelişir : Naim Efendi yüce devlet katlarında görev aldıktan sonra emekli ol­muş, görgülü bir Tanzimat efendisidir; Naim Efendi'nin damadı Sermet Bey dinden ve ulusallıktan nefret eden bir Batılı züppe tipi­dir; Naim Efendi'nin torunları olan Cemil ve Seniha ise eskiyi tümüyle reddeden Avrupa hayranı gençlerdir. Roman, bu üç kuşak ara­sındaki sosyal çatışmayı başarıyla yansıtır.
Bu parçada aşağıdaki romanların hangi­sinden söz edilmektedir?
A) Sinekli Bakkal      B) Bugünün Saraylısı      C)Yaprak Dökümü     D) Kiralık Konak                   E) Kırık Hayatlar

25) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir ?

A) Çocuk  Bahçesi              B) Türk  Derneği         C) Türk Yurdu
D) Halka  Doğru                 E) Hisar
 

*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 2017-2018-2019"

Back To Top -->