Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI,
11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, 


derskonum.com LİSESİ 11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ  2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI                 

1.  “Önceki olumsuz düşüncelerim onu tanıyınca değişti.” Cümlede geçen altı çizili kelime grubunun çeşidi nedir?
A. Zarf fiil grubu     B. Sıfat fiil grubu    C. Edat grubu
D.  isim fiil grubu       E.  İsim tamlaması

S.2 Aşağıdakilerden hangisi 5N 1k kuralından biri değildir?
A. kim    B.Ne   C. Nerede   D. Ne zaman    E. Kiminle
S.3 Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri çeşitlerinden biri değildir?
A. Öznel eleştiri                  B. Okura dönük eleştiri  
C. Topluma dönük eleştiri     D.  Esere dönük eleştiri                
4. Folklor, oldukça genç bir bilimdir. Batı ülkelerinde 1846'dan bu yana İngilizce folk(halk) ve lore(bilim) sözcüklerinden meydana gelmiş olan folklor, o tarih­ten önce bir bilim konusu sayılmayan ya da başka bilimlerin alanı içinde kalan birtakım olguları, kendine özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan bağımsız bir bilim olarak tanınmaya başladı. Folklor, birçok bilimin kavşak yerinde bulunan ya da onlarla birçok konuyu paylaşan bir bilimdir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Örnekleme                              B) Tanık gösterme
C) Öyküleme                               D) Karşılaştırma
E) Açıklama

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasından oluşmuştur?
A)Dünyanın bütün güzel çiçeklerini istiyorsun
B) Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda
C) Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda
D)Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam
E) Bir bakış bile yeter anlatmaya her şeyi

6. Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarının özelliklerinden biri değildir?
A. Güncel bir konuda bir konudaki görüş ve düşüncelerini samimi bir dille anlatması
B. Günlük konuları ele alması
C. Konu ile ilgili görüşlerini bir takım delillerle ispatlaması
D. Konu ile ilgili sorunu ortaya koyması ve konuyu geliştirmesi.
E. Konuyu yalın ve etkili bir anlatımla ele alması

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden fazla sözcük tarafından nitelenmiştir?
A) Ağır hareketlerle ve nazlanarak kapıya doğru yaklaştık.
B) Kapının tokmağından tutup yavaşça içeri girdik.
C) Duvarlar, pencereler, perdeler, her şey çok güzeldi.
D) Köşede gümüş renkli, çok güzel bir semaver vardı.
E) Tıpkı eskisi gibi dolu dolu, meraklı ve sevinçliydi.


8-Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme, görev yönünden diğerlerinden farklı kullanılmıştır?
A) Sağnak sağnak yağmurla uyandık bir gece erken.
B) Yaktı birer birer yıldızlarını gökyüzü.
C) Gamzelerini çiçek çiçek saldı ardından gece.
D) Açıldı perdesi sabahın ağır ağır, vakitsiz.
E) Üzerimize aktı damla damla yağmurlu gece.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zarf-fiil grubu” vardır
a)        Sevinerek yanımızdan uzaklaştı.
b)       Koşup,fabrikanın bekçisine haber verdi.
c)        Güldükçe,yanaklarında güller açıyor.
d)       Kardeşini görünce ne yapacağını şaşırdı .
e)        Matematik öğretmeni,görünmeden  içeri girdi.

10.Aşağıdakilerden hangisi makale yazarken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A. Giriş bölümünde konunun belirtilmesi
B. İddia edilen fikrin , yazının sonuç bölümünde ortaya konması
C. Görüş ve düşüncelerin ispatı için hazırlık yapılması
D. Ele alınan konunun ana fikrinin belirlenmesi
E.  Yazıda kişisel düşüncelere yer verilmesi

11.Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazı türünün özelliklerinden biri değildir?
A)    İnandırıcılığını yazarın içten anlatımından alması
B)    Yazarın kişisel görüş ve yorumlarını içermesi
C)    Herkesin anlayabileceği bir dille yazılması
D)    Görüşlerin çeşitli bilgi ve belgelerle kanıtlanması
E)    Kısa oylumlu gazete ve dergi yazısı olması

S.12.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
a)        Ders kitaplarımın hepsini kapladım.
b)       Beyaz evin çevresi ağaçlarla dolu.
c)        Hiç bitmiyor derdi insanların.
d)       Yoruldum yıllarca ayrılık çekmekten.
e)        Anladım, senden uzak kalmanın faydası yok.

13. Birçok insan kendini yükseltemez; çünkü hiçbir işte uzmanlık kazanmaz ve buna rağmen her şeyi yapmak isterler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A)   "insan" sözcüğüne çokluk eki getirilmelidir.
B)   "ve" sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
C)   "çünkü" sözcüğünün yerine "zira" getirilmelidir.
D)   "isterler" sözcüğündeki "-ler" eki atılmalıdır.
E)   "rağmen" sözcüğünün yerine "karşın" getirilmelidir.


14.”Akşama kadar evde yalnız kaldı.”cümlesinde geçen kelime grubu aşağıdaki şıklardan  hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.  Belirtili isim tamlaması       B. Sıfat tamlaması
C.Edat grubu       D. Zarf fiil grubu   E. Sıfat fiil grubu

15. Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bulunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özel­liklerinden yararlanmalıdır.
Bu parçada sözü edilen düz yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme      B) Röportaj        C) Anı      
               D) Biyografi           E) Roman

16..Aşağıdakilerden hangisi deneme yazılarının amaçlarından biri değildir?
A. Zevk vererek okuyucuyu  düşünmeye yöneltmesi
B. Pratik hayatın gerçekleriyle kişi ilişkisini ortaya koyması
C. İnsanın toplum karşısındaki tavrını felsefeye özgü ciddiyetle ele alması
D. İnsanın toplum karşısındaki tavrını ilmi yazılara özgü  kesinlikle ele alması
E. Kültür alanındaki değişme ve gelişmelerde insanın nasıl zenginleştiğini ifade etmesi

17.  Her gece gökte küçük bir yıldız
        Seninleyim diye el eder
        Ne onun uzaklığı azalır
        Ne benim içimdeki kederler
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)   Ünlü daralması
B)   Ünsüz yumuşaması
C)   Ünsüz benzeşmesi
D)   Ulama
E)   Ünsüz düşmesi

18. Bir gülmece havası taşıyan bu öyküde olay, bize kahramanın ağzından anlatılıyor. Anlatımın en belirleyici özelliği konuşma diliyle yazı dilinin ustaca birleştirilmiş olmasıdır. Konuşma dilinde geçen deyimler, halka özgü söyleyiş biçimleri, şaşma bildiren sözde soru biçimleri ustaca kullanılmış. Öte yandan anlatım dümdüz bir çizgide sürüp gitmiyor, bu da sürükleyiciliği sağlıyor.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Makale              B) Deneme                        C) Eleştiri    
               D) Fıkra                E) Günlük
19.  I.Herhangi bir alanda ünlü olmuş bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.
       Il. Kişinin günlük yaşamında edindiği izlenimleri günü gününe tarih belirterek yazdığı bir türdür.
       III. Bir sanat ya da düşünce yapıtını öz ve yapı yönüyle tanıtan, açıklayan, gerçek değerini ortaya koyan yazı türüdür.
       IV. Her konuda yazılan, düşünceyi kanıtlamayı amaçlayan, üslubunda ciddiyet olan yazı türüdür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde açıklaması yapılmayan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale         B) Eleştiri                     C) Deneme
 D) Otobiyografi           E) Günlük
20. Kısaltmalara getirilen ekler, kısaltmanın okunuşuna göre yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir durum söz konusudur?
A)  TV’deki haberleri izleyelim.
B)  PTT’nin hizmetleri ağır aksak sürüyor.
C)  ÖYS’deki başarımız oldukça yüksek.
D)  ABD’nin yapmak istediği hâlâ anlaşılamadı.
E)  Babası THY’nın şube müdürü olmuş.

A
B
C
D
E
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST"

Back To Top -->