DERSKONUM.COM


11.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017–2018

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, 11.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017–2018, 11.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, FELSEFE YAZILILARI,


1.SINIF FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORU CEVAP 2017–2018

FELSEFE 2016–2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 1. SINAV
DERSİN ADI
FELSEFE
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI
SINIF/ŞUBELER
11/A,B,C,D,E,F,G,H
ŞUBESİ, NO
DERS ÖĞRETMENİ
M.CENGİZ, A.AKINCI
ALDIĞI PUAN
  TEST OLAN HER SORU 4 PUAN KLASİK SORULAR 10 PUANDIR.  BAŞARILAR…..
Kastettiklerinizden değil yazdıklarınızdan puan alırsınız.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.   Felsefe çok kullanıldığı hâlde anlamı az bilinen bir sözcüktür. Söz gelimi Oğuz için arkadaşı “Onun hayat felsefesi gününü gün etmektir.” diyor. Bir firma satış felsefesini “Müşterileri mutsuz etmektense daha az kazanmaya razıyız.” şeklinde özetliyor. Bir banka kendini diğer bankalardan farklı göstermek için “Bizim felsefemiz hepsinden farklıdır.” sloganıyla reklam yapıyor. Felsefenin kelime anlamının dışında kullanılışıyla ilgili bu tarz örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Değişik anlamlar yüklenen felsefe sözcüğü aslında Herakleides Pontikos’un söylediğine göre ilk olarak Pythagoras tarafından kullanılmış, Yunanca “philosophia” sözcüğünden gelmektedir.
Dilimize “felsefe” olarak geçen “philosophia”nın kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçeklik bilgisi B) Yaşam atılımı C) Bilgelik sevgisi D)Hayat görüşü                         E) Yaşama sevinci

2.   Felsefe sorularla doğar, büyür, gelişir. Ancak felsefi soru diğer sorulardan farklıdır. Felsefe, olanla yetinmez. Bu yüzden insan ve zihnini sürekli arayışa sürükler. Bu eylemle de yaşamı, varlığı, bilgiyi ve değerleri daha da anlamlı bir hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Belki de bu yüzden olacak ki her insan kendini tanımaya ve bilmeye başladığı ilk günden itibaren “Ben kimim, neyim ve ne olacağım?”, “Evren nedir?”, “Dünya nedir?”, “Doğru nedir?”, “Güzel nedir?”, “Adalet nedir?” veya “Eşitlik nedir?” gibi birçok soru sormaktadır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, felsefi soruyu diğer sorulardan ayıran özelliklerden biri değildir?
A)  Var olanla yetinmemesi 
B)  Neden-sonuç ilişkileri araması
C)  Eleştirel ve sorgulayıcı olması                     
D)  Bitmez tükenmez arayışlardan oluşması
E)  Yaşamı ve varlığı anlamlandırması

3.   “Felsefe yapmak yolda olmaktır.” diyor Jaspers. Ben de “Felsefe yapmak yolda olmak kadar uçta olmaktır.” diyorum. Uçta olmak akıncılık yapmak gibidir. Orduların önünden gidip henüz kimsenin ayak basmadığı, bilmediği, görmediği sınır uçlarında cesurca at koşturmaktır aynı zamanda. Daha sonra, edindiği tecrübeleri ardından gelecek orduyla paylaşmak, onlar için patika bile olsa yol hazırlamaktır.
Bu parçada felsefenin uçta olmasıyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tüm sorulara çözüm getirmek                     
B)  Teorilere ilginç yorumlarda bulunmak
C)  Kendi başına hareket etmek            
D)  Hakikatin peşinde olmak
E)  Yeni soru ve iddialar ortaya atmak

4.   Felsefenin bilimler gibi bir gelişim süreci yoktur. Bizim, “Hippokrat Yemini” ile hekimlikte ahlak ölçülerini belirleyerek tarihe mal olan Hekim Hippokrates’ten tıp alanında çok ileride olduğumuz kesindir. Oysa Platon’dan çok daha ileride olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak onun yararlandığı bilimsel bilgi sürecinden daha ilerideyiz. Felsefe üretiminde belki de bir düşünürün dediği gibi sadece Platon’a dipnot yazıyoruz.
Bu parça felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?
A) Akla dayalı olma       B)Evrensel olma           C)Eleştirel olma            D)Kümülatif olma                     E)Bütünleyici olma

5.   Tarihle fazla ilgilenmiyorum. “Bir düşünürün ancak tarihsel arka planıyla anlaşılabileceği" sözü, basmakalıp bir sözdür Ancak bütün basmakalıp sözler gibi o da en fazla bir yarı doğruyu ifade eder. Yunan tarihi hakkında ayrıntılı bir bilginin Yunan felsefesi anlayışımızı büyük ölçüde artırabileceğine inanmıyorum. Felsefe, uzay ve zaman sınırlarının ötesindedir. Filozoflar, küçük uzamsal-zamansal canlılarsa da onların küçük uzamsal-zamansal ilgilerine özel dikkat, felsefelerini aydınlatmaktan daha çok engeller.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A)Felsefenin kültüre bağlı olduğu                     
B)Felsefelerini anlamak için filozofların tanınması gerektiği
C) Felsefenin tarihsel süreçlerle anlaşılabileceği
D) Felsefenin evrensel olduğu
E) Felsefecilerin de sıradan bir yaşam sürdürdükler

6.   Bir masal kahramanı olan "denizkızı”nın var olduğu ya da olmadığı bilgisini doğru kabul etmem için bu bilgiye yalnız başıma benim sahip olmam pek de önemli değildir. Fakat "denizkızı”nın denizde var olan bir varlık olduğu bilgisini benim dışımdaki kişiler de doğru kabul ediyorsa ancak o zaman bu bilginin doğruluğundan söz edebilirim.
Bu parçada görüşlerini dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisini bilginin doğruluk ölçütü olarak kabul etmektedir?
A)Apaçıklık       B)Yarar                         C)Tutarlılık                    D)Uygunluk      E)Tümel uzlaşım

7.  Thales “Gerçekten var olan sudur.” diyordu. “Su” ile anlatılmak istenen neydi? Her şeyin kaynağı su mudur? Yoksa Thales algılanabilir dünya ile evrenin algılanamayan nedeni arasında metafizik bir ayrım mı yapıyordu? Thales için “su” yalnızca madde değildir; o aynı zamanda yaşamdır, devinimdir, ruhtur.
Buna göre “su” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Evreni oluşturan unsurlardan biridir.          
B)Evrenin temelindeki yaratıcı ilkedir.
C)Evrenin ana maddesidir.
D)Her şeyin ilk maddesidir.                
E)Görünen her şeyin ardındaki görünmeyen ilkedir.

8.  Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kuğuların beyaz olmasından çıkardığımız “Tüm kuğular beyazdır.” sonucu, gelecekte göreceğimiz tüm kuğuların beyaz olacağını ifade eder. Ancak, biz geleceği henüz yaşamadık ve gelecekte siyah bir kuğu görmeyeceğimizi bilmiyoruz.
Karl Popper’ın bu gerekçeyle, pozitivist bilim anlayışında karşı çıktığı temel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğrulanabilirlik      B)Yanlışlanabilirlik C)Uygulanabilirlik D)Açıklanabilirlik        E)Sınanabilirlik

9.    Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir?
A) Bilgi nedir?  B) Varlık var mıdır? 
C)Maddenin en küçük yapı taşı nedir? 
D)Güzel nedir?  E) Mutluluğun ölçütü nedir?

10.       Çoğu zaman günlük deneyimlerimiz, başlıca bilgi kaynağımız olan duyuların bizi yanılttığını göstermiştir. Ancak insanlık tarihine baktığımızda da bizim bugün apaçık yanlış olduğunu kabul ettiğimiz birçok şeyin geçmişte yanılmaz doğrular olarak benimsendiğini görürüz. Bu durum felsefe tarihinde, doğru bilginin imkânından şüphe eden filozofların ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bu parçada sözü edilen filozoflar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?
A)Septikler      B)Empiristler   C)Rasyonalistler           D)Pozitivistler  E)Entüisyonistler

11.   *Felsefe terimi bilgeliği sevmek anlamındadır.                              D (  )      Y  (    )
*”Hava bulutlanırsa yağmur yağar” cümlesi gündelik bilgiye örnektir.    D   (   )   Y  (    )
*Matematik ve mantık formel bilim değildir                                          D(  )       Y   (    )
*Pragmatistlere göre önemli olan bilginin bana yarar sağlamamasıdır.   D (   )     Y (   )
*Felsefi bilgi sistemli ve tutarlı değildir.                                              D (   )     y (   )
*Felsefe bir doğa bilimi değildir, sosyal bilimdir.                                  D (   )     Y (   )
*Empirizm bilginin akıldan kaynaklandığını, doğuştan gelen bilgilerin var olduğunu ileri sürer. D  (   )  Y (   )
*Gorgias septik bir filozoftur.                                                              D (  )   Y (   )
*Felsefede sorulardan çok cevaplar önemlidir.                                      D  (   )   Y (   )
*Yaşadığı dönemde toplum düzenini bozduğu, insanları yoldan çıkardığı, Atina’nın tanrılarına karşı çıktığı idama mahkum edilen filozof Platondur.                                                  D  (   )  Y (   )

12. Felsefe Bilgisi ile Bilimsel Bilginin ortak özelliklerini maddeler halinde yazınız. 10p
13. Felsefe nedir, anlam karşılığını yazarak kavram tanımı yapınız? 10p

14. . Platon Mağara Metaforunu hangi amaçlar için kullanmıştır, maddeler halinde yazınız? 10p

15. Rasyonalizm nedir tanımlayınız.  6p

16.  Felsefenin Antik Yunan’da ortaya çıkmasının nedenlerini yazınız. 10p.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017–2018"

Back To Top -->