DERSKONUM.COM


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI 4

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

BOŞLUK DOLDURMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI,

Millî Edebiyat ile ilgili olarak aşağıda boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız.


a. Millî Edebiyat sanatçıları; Batıcılık, Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi siyasî ve edebî alanlarda etkili olmuş düşüncelerin etkisini kaybettiği bir dönemde, …………………… düşüncesine sarılarak edebî ve siyasî kimliklerini bulmuşlardır.


b. Selanik’te çıkarılmaya başlanan “…………………………” dergisi etrafında bir araya gelen ……………………………,
……………………………… ve …………………………… Millî Edebiyat'ın oluşumunu başlatmışlardır.


c. Millî Edebiyat hareketi, öncelikle bir ……… hareketidir.


d. Bu dönemde ………………………………………… şiir, ………… şiir ve halkın yaşayışını ele alan manzumeler olmak üzere üç şiir anlayışı görülür.


e. …………… yılında bir dergi etrafında başlayan ve giderek kabul gören Millî Edebiyat, …………… yılında Cumhuriyet Dönemi'ne kadar devam etmiş ve bu dönemden sonra da etkisini sürdürmüştür.

f. Millî Edebiyat sanatçıları …………yı körü körüne taklit etmeye karşı çıkmış; ancak oradan aldığımız makale, fıkra, roman, hikâye gibi türleri kullanmayı yanlış görmemişlerdir.


g. Millî Edebiyat'ın getirdiği en önemli yenilik Yeni Lisan hareketini başlatarak dilde o döneme kadar değişik zamanlarda hedeflenen; ancak başarılamayan “……………………” hareketini başarmak olmuştur.

h. ……………, ………………………, ………………………… … gibi toplumsal konular işlenmiş, sanatçılar o dönemde yaşanan sosyal sorunları eserlerine taşımıştır.

i. Daha önceki dönemlerde yüzeysel işlenen ………………… ve o kesimin halkı bu dönem sanatçılarının birçok eserinde işlenmiştir.

j. Roman ve öykülerde ………………… akımının etkisiyle gözleme önem verilmiş; olaylar, kişiler, çevreler gerçekçi biçimde ele alınmıştır.

k. Millî Edebiyat akımının hikâye ve roman alanındaki en önemli özelliklerinden biri de, "……………………………………" çığırının başarılı ilk örneklerinin verilmiş olmasıdır.


l. Şiirde ………………………………………… ve …………………………; roman ve hikâyede ………………………………,………………………………………, …………………………, …………………………………………… öne çıkan isimlerdir.


m. Yakup Kadri “…………………………… ” da Abdülaziz döneminin yaşamını, “………………………… ”de II. Abdülhamit’innbbaskılı yönetimiyle savaşmak için Fransa’ya kaçan Jön Türkleri, “………………………………” nde Meşrutiyet Devri'ndeki
Bektaşi tekkelerinin durumunu, “…………………………………”ta Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç
kuşaktaki görüş ayrılığını, “……………………………………” de mütareke döneminde, işgal altındaki İstanbul’da ortaya
çıkan ahlaki çöküntüyü, “……………………”da Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyünü, “…………………” da
yeni başkentin üç dönemini, “………………… I, II” de Cumhuriyet Dönemi'nin 1952’ye kadarki durumunu ele almıştır.


n. Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçisi olarak ün kazanan ………………………………………, araştırmalarıyla pek çok şairin (özellikle Türk halk şairleri)tanınmasını sağlamıştır.


o. ……………………………… daha çok, Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak tanınmıştır.

a. Türkçülük

 b. Genç Kalemler, Ömer Seyfettin,
Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp


c. dil d. sade ve hece ölçüsüyle
yazılmış, saf


e. 1911, 1923


f. Batı 

g. sadeleşme 

h. Yoksulluk, aile hayatı,
ahlaki çöküntü


i. Anadolu j. realizm

k. memleket edebiyatı 

l. M. Emin Yurdakul, Ziya Gökalp,
R. Nuri Gündekin, H. Edip Adıvar,
Ömer Seyfettin, Yakup Kadri


m. Hep O Şarkı, Bir Sürgün,
Hüküm Gecesi, Kiralik
Konak, Sodom ve
Gomore, Yaban, Ankara
n. Mehmet Fuat Köprülü o. Ziya Gökalp

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI 4"

Back To Top -->