10.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,
10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 33 SORU, YAZILI SORULARI, 

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (9) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 10/… SINIFI
TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1) Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.
Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?
A) Güzelleme – Taşlama
B) Koçaklama - Güzelleme
C) Ağıt – Koçaklama
D) Taşlama - Ağıt
E) Güzelleme – Koçaklama

2)
Evleri var hâne hâne
Benleri var dâne dâne
Saramadan kâne kâne
Gitti ah civan Aliş’im
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.
B) Zengin kafiye kullanılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.
E) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

3)Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
A) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma
B) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.
C) Aruz vezni ile yazılmış olma
D) Kaside, mesnevi, gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
E) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme

4) Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.
C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
D) Gazel 3–5 beyitten, koşma 5–15 dörtlükten oluşur.
E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

5) Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
B) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir, mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

6)Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü yoktur?
A) Roman
B) Deneme
C) Destan
D) Hikâye
E) Masal

7)
Menevşe derede sümbül burçtadır
Kasapların gözü daim koçtadır
Gözel sever diye yiğit suçtadır
Bahar geçer koklar güz menevşeyi
Ercişli Emrah
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış
B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür
D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
E) Tam kafiye ve redif kullanılmış

8) (I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV) Koşma (V) Sagu
Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?
A) I–III–V
B) II–III–V
C) I–II-IV
D) II-IV–V
E) III-IV– V

9) Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
A) İlahi-nutuk-deme-mani
B) Mersiye-ilahi-nefes-deme
C)Nefes-devriye-mani-şathiye
D) Nutuk-semai-nefes-deme
E) İlahi-nefes-deme-nutuk

10) Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
A) Semai–Tekke edebiyatı
B) Mesnevi–Divan edebiyatı
C) Koşma–Âşık edebiyatı
D) Gazel–Divan edebiyatı
E) İlahi–Tekke edebiyatı

11) Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiir, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel
B) Kaside
C) Mesnevi
D) Şarkı
E) Rubaî

12) Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyecilik geleneğinin bir özelliği değildir?
A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
C) Genellikle bir saz şairi tarafından anlatılır.
D) Hikâyelerdeki zaman bellidir.
E) Dil son derece sadedir.

13)
Seni seven âşık neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Mecaz-ı Mürsel
C) Telmih
D) Teşhis
E) Teşbih

14)
Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Mecaz-ı Mürsel
C) Telmih
D) Teşhis
E) Nida

15)
I
Çiğdemin menevşen kokar
Güzeller göğsüne takar
İçinde sunalar oynar
Derindir göllerin senin
II
Yürü bre yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekin misali
Seni eken biçer bir gün
III
Kalktı göç eyledi Avşar illeri
Ağır ağır giden iller bizimdir
Arap atlar yakın eyler ırağı
Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.
Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai, varsağı, koşma
B) Koşma, varsağı, semai
C) Semai, destan, koşma
D) Semai, varsağı, destan
E) Koşma, destan, varsağı

16)Halk şiirindeki “ağıt” ve “koşma”nın Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
A) Kaside- Mesnevi
B) Mesnevi-Mersiye
C) Mesnevi-Gazel
D) Mersiye-Gazel
E) Mersiye-Kaside

17) "Şiire egemendir; ölçü ve uyağı gerektiği gibi kullanır. Yeni tamlama ve deyimlerden oluşmuş zengin sözlüğü renkli, süslü, abartılı anlatımıyla (bilgi yelpazesi.net) kendine özgü bir yol oluşturmuştur. Övgüde, yergide sınır tanımaz. Türkçe, Farsça divanlarından başka yergilerinin toplandığı “Siham-ı Kaza” adlı bir eseri vardır."
Yukarıda sözü edilen Divan şairi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli
B) Nefi
C) Nabi
D) Necati
E) Baki

18) 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır.
Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bâkî
B) Fuzûlî
C) Nedim
D) Nef’î
E) Kadı Burhaneddin

19) Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.
Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mantıku’t-Tayr
B) Divan-ı Hikmet
C) Su Kasidesi
D) Makâlât
E) Mesnevi

20) Aşağıdaki Divan şiiri nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde yazılır?
A) Rubâî
B) Gazel
C) Şarkı
D) Murabbâ
E) Muhammes

21) "XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Necat'tır. Mesnevi biçiminde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tanrı'ya yakarış (münâcât), peygamberin doğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."
Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli-Şikâyetname
B) Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk
C) Nabi-Hayriye
D) Süleyman Çelebi-Mevlid
E) Nef'i-Siham-ı Kaza

22)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Heşt Behişt / Sehî Bey
B) Mantıku’t Tayr / Ahmedî
C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî
D) Şikâyetnâme / Fuzûlî
E) Mecâlisü’n-Nefâis / Ali Şîr Nevâî

23)Aşağıdaki eser–sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?
A) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
C) Atabetü’l Hakayık - Ahmet Yesevi
D) Mesnevî – Mevlânâ
E) Risalet’ün Nushiye - Yunus Emre

24) XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin özellikle mesnevinin kurucusu sayılır.
İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pir Sultan Abdal
B) Bâkî
C) Gülşehrî
D) Nef’î
E) Ahmedî

25) Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve destansı halk hikâyeciliğin ürünü olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi
B) Battalname
C) Kerem ile Aslı
D) Manas Destanı
E) Dede Korkut Hikâyeleri

26) Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?
A) Dört kişi arasında geçen 'allegorik' bir yapıttır.
B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.
C) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.
D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.
E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.

27) "Türk Dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ve Araplara Türkçe öğretmek ara sıra içime doğar dururdu..."
Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
B) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet
C) Divan - ı Hikmet Ahmet Yesevi
D) Divan ü Lügat't Türk - Kaşgarlı Mahmut
E) Bakırgan Kitabı - Süleyman Ata

28)
Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ
İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
Gayrı yârânı bu günlük edip ey şûh fedâ
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
Yukarıdaki bent aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisine aittir?
A) Terkib-i bent
B) Murabba
C) Rubâi
D) Şarkı
E) Muhammes

29.
Âh u feryâdın Fuzûlî incidübdür âlemi
Ger belây-ı aşk ile hoşnûd isen gavga nedür.
Yukarıdaki beyitte Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
A) Aşk derdinin verdiği acılar
B) Aşk acısının devamlılığı
C) Aşk acısından duyulan mutluluk
D) Aşkın verdiği acının insanı olgunlaştıracağı inancı
E) Sevgiliye duyulan özlem

30)
Güzeller Mihribân olmaz dimek yanluşdur ey Bâkî
Olur vallâhi billâhi heman yalvarı görsünler.
Yukarıdaki beyitle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Koyu yazılan sözcükte tevriye sanatı vardır.
B) Gazelin makta beytidir.
C) Kafiye dizilişi xa şeklindedir.
D) Gazelin matla beytidir.
E) Aşk konusunu işleyen bir beyittir.

S.31 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tahir ile Zühre / Anonim
B) Makâlât / Hacı Bektâş-ı Velî
C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî
D) Leyla ile Mecnun / Fuzûlî
E) Mantıku’t Tayr / Ahmedî

32) Daha çok kaside biçimiyle yazılan, Allah’a yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan Divan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhit
B) Naat
C) Medhiye
D) Hicviye
E) Münâcât

33) Ölen bir kişinin ardından yazılan Divan edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağıt
B) Kaside
C) Mesnevi
D) Mersiye
E) Rubaî

BAŞARILAR DİLERİM…
CEVAP ANAHTARI

1E     2C     3E     4D     5E     6B

7E     8C     9E     10A     11B     12D     13A

14D     15A     16D     17B     18A     19D     20B     21D

22B     23C     24E     25E     26C

27D     28D     29C     30D

31E     32E     33D

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST"

Back To Top -->