DERSKONUM.COM


SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU VE ÖĞRETİCİ METİNLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU VE ÖĞRETİCİ METİNLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI YAPRAKLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI,
TÜRK EDEBİYATI SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU VE ÖĞRETİCİ METİNLERİ İLE İLGİLİ SORULAR

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR;

1-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünün edebiyatının öncüsü sayılır?
A-) Recaizade Mahmut Ekrem
B-) Muallim Naci
C-) Tevfik Fikret
D-)Mehmet Rauf
E-) Ali Ekrem Bolayır

2-) Aşağıda Servetifünun Edebiyatı ile ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur?
A-) Servetifünun 1870 yılında Muallim Naci tarafından çıkarılan bir edebiyat dergisidir.
B-) Türk Edebiyatı bu dönemde yalnızca tema bakımından Batı özelliklerini kazanmıştır.
C-) Servetifünun edebiyatı Doğu-Batı tartışmalarının kesin sonucunun Batı lehine sonuçlandığı dönemdir.
D-) Recaizade Mahmut Ekrem Servetifünun dergisinde yeniyi ve göz için uyağı savunmuştur.
E-) Şinasi, Servetifünun edebiyatında eser vermiş önemli şairlerimizdendir.

3-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünun edebiyatında yeniyi savunan sanatçılar grubunun lideri niteliğindedir?
 A-) Recaizade Mahmut Ekrem
B-)Tevfik Fikret
C-) Mehmet Akif Ersoy
D-) Namık Kemal
E-) Halit Ziya Uşaklıgil

4-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünun edebiyatında orta yolu savunan sanatçıların temsilcisi kabul edilir?
 A-)Hacı İbrahim Efendi
B-) Muallim Naci
C-)Cenap Şahabettin
D-) Ahmet Reşit
E-) Ahmet Şuayp

5-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünun edebiyatında eskiyi savunan sanatçıların temsilcisidir?
 A-)Hacı İbrahim Efendi
B-) Muallim Naci
C-)Ahmet İhsan Tokgöz
D-)Hüseyin Cahit Yalçın
E-) Mehmet Rauf

6-)Aşağıda Servetifünun edebiyatı öğretici metinleri hakkında verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 
A-)Servetifünun edebiyatının tanıtılması yönünde yazılar yazılmıştır.
B-) Bu öğretici metinler Servetifünun dergisinde yayımlanmıştır.
C-)Dil konuşma diline yakın kullanılmıştır.
D-) Servetifünun edebiyatında toplumsal konular işlenmiştir.
E-) Servetifünun dönemi öğretici metinlerinde eleştiri, gezi yazısı, hatıra ve makale türlerinde yoğunlaşılmıştır.

7-) I- Tevfik Fikret
      II- Cenap Şahabettin
      III- Mehmet Rauf
      IV- Ahmet Reşit
 Yukarıdaki sanatçılar aşağıdaki eserleriyle eşleştirilirse hangi eser dışarıda kalır?
 A-)Lisan-ı Şiir
B-)Yeni Tabirat
C-)Bizde Roman
D-)Tenkit Hakkında
E-)Esmar-ı Matbuat

8-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünun Edebiyatında yalnızca Edebi Tenkit türünde eser veren sanatçımızdır?
 A-)Cenap Şahabettin
B-) Halit Ziya Uşaklıgil
C-) Ahmet Şuayp
D-) Mehmet Rauf
E-)Hüseyin Cahit Yalçın


9-) Aşağıdaki eserlerden hangisi Servetifünun döneminde gezi yazısı türünde yazılmamıştır?
 A-) Hac Yolunda
B-) Avrupa Mektupları
C-) Suriye Mektupları
D-) Afak-ı Irak
E-) Frankfurt Seyahatnamesi

10-) Servetifünun dönemi edebiyatında eser verilen öğretici metinlerin tümü aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
 A-) Mektup-Eleştiri-Makale-Anı
B-)Gezi Yazısı-Anı-Makale-Eleştiri
C-)Gezi Yazısı-Anı-Röportaj-Eleştiri
D-)Tiyatro-Anı-Makale-Eleştiri
E-Fabl-Anı-Makale-Eleştiri-Gezi Yazısı
DOĞRU-YANLIŞ SORULARI;

1-) Servetifünun dergisi ilk başta  bir fen dergisiydi.  (    )

2-) Servetifünun edebiyatının öncüsü Muallim Naci'dir.  (    )

3-) Servetifünun edebiyatı sanatçıları İstanbul'da Batılı bir yaşam tarzı sürdürme eğiliminde olmuşlardır.  (    )

4-) Servetifünun Edebiyatında Eskiyi savunan grubun temsilcisi Hüseyin Cahit Yalçın'dır.  (    )

5-) Servetifünun Dergisi 1891'de Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılmıştır.  (    )

6-) Ahmet Mithat Efendi'nin Servetifünunculara eleştiride bulunduğu makalesi  "Dekadanlar" dır. (    )

7-) Servetifünun dönemi öğretici metinlerinde dil ağırdır. (    )

8-) Servetifünun döneminde Batılı anlamda gezi yazısının ilk güzel örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir.  (    )

9-) Ahmet Şuayp, Servetifünun topluluğunun sadece edebi tenkit türünde eserler veren tek isimdir.  (    )

10-) "Edebi Hatıralar" Mehmet Rauf'un Anı türündeki bir eseridir.  (    )

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI;

1-) Servetifünun Döneminde Türk Edebiyatı …………….., …………… ve ………….. bakımından  Batı özellikleri kazanmıştır.

2-) Servetifünun dergisi ……………. Yılında, ……………. Tarafından çıkarılan bir ………….. dergisidir.

3-) Servetifünun döneminde eskiyi savunanlar ve ılımlılar ………………. yaşam biçimini sürdürürken yeniyi savunanlar ………….. yaşam biçimine uymak istemişlerdir.

4-) Tanzimat sonrası Türk edebiyatında görülen çatışmanın ortaya çıkmasına neden olduğu üç grup ………………….., ……………… ve ……………….'dır.

5-)Servetifünun dergisi, ………………………'ın Fransızcadan çevirdiği ………………. adlı yazısında ………………….'ni anması nedeniyle kapatılır.

6-) Servetifünun edebiyatı öğretici metin türleri ……………….., ………………, ………….. ve …………………'dir.

7-) Ahmet Mithat Efendi Servetifünun sanatçılarını …………………. olmakla suçladı. Fakat Servetifünuncuların yaptığı ……………… değil ……………….'di.

8-) Avrupa'da Ne Gördüm, ……………………..'ün …………………… türünde verdiği bir eserdir.

9-) …………………..'in ………………'i yazı işleri müdürlüğüne getirmesiyle Servetifünun dergisi ………………. nitelik kazanır.

10-) …………………….., …………………..'in teşvikiyle Servetifünun dergisi etrafında birleşmişlerdir.

AÇIKUÇLU SORULAR;

1-) Servetifünun'da görülen eski-yeni çatışmasının ortaya çıkmasına sebep olduğu üç grubu temsilcileriyle birlikte kısaca açıklayınız.

2-) Servetifünun döneminde eser verilen öğretici metin türlerini 1'er eser örneği ile yazınız.


CEVAP ANAHTARLARI

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR'IN CEVAP ANAHTARI;

1-A
2-C
3-A
4-B
5-A
6-D
7-E
8-C
9-E
10-B

DOĞRU-YANLIŞ SORULARININ CEVAP ANAHTARI;

1-DOĞRU
2-YANLIŞ
3-DOĞRU
4-YANLIŞ
5-DOĞRU
6-DOĞRU
7-YANLIŞ
8-YANLIŞ
9-DOĞRU
10-DOĞRU

BOŞLUK DOLDURMA SORULARININ CEVAP ANAHTARI;

1-Zihniyet-Tema-Teknik
2-1891-Ahmet İhsan Tokgöz
3-Geleneksel-Batılı
4-Yeniyi savunanlar-Ilımlılar-Eskiyi savunanlar
5-Hüseyin Cahit Yalçın-Edebiyat ve Hukuk-Fransız İhtilali


6-Edebi tenit-Makale-Gezi yazısı-Anı
7-Batı taklitçisi-Taklit-Benzer
8-Ahmet İhsan Tokgöz-Gezi yazısı
9-Recaizade Mahmut Ekrem-Tevfik Fikret-Edebi
10-Yeniyi savunanlar-Recaizade Mahmut Ekrem


AÇIKUÇLU SORULARIN CEVAP ANAHTARI;

1-)Yeniyi Savunanlar: Temsilcisi Recaizade Mahmut Ekremdir. Servetifünun topluluğunu oluştururlar.
    Ilımlılar: Temsilcisi Muallim Nacidir. Hem yeni edebiyatı hem eski edebiyatı benimseyip ikisinin birlikte yürütülmesi gerektiğini savunmuşlardır.
    Eskiyi Savunanlar: Temsilcisi Hacı İbrahim Efendidir. Tamamen eski edebiyatı savunmuşlardır.

2-)Edebi Tenkit (eleştiri): Cenap Şahabettin - Esalib-i Esmine
     Gezi Yazısı: Ahmet İhsan Tokgöz - Avrupa'da Neler Gördüm
     Anı: Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl
     Makale: Ahmet Mithat Efendi - Dekadanlar

      SEFA YILDIRIM
                                
.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU VE ÖĞRETİCİ METİNLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI"

Back To Top -->