ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST SINAVI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST SINAVI, ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2.DÖNEM 2.YAZILI, ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAZILI SORULARI, 2.DÖNEM 2.YAZILI ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Uluslararası İlişkiler Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları Test


 1.Aşağıdakilerden hangisinde G8 ülkelerine verilen isim doğru olarak ifade edilmiştir?
A)Yoksullar
B)Fakirler
C)Azgelişmişler
D)Zenginler Kulübü
E)Gelişmekte olanlar
2.Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği liderliğindeki askeri-siyasi örgütlerdendir?
A)AET
B)Varoşova Paktı
C)AT
D)RCD
E)Japonya
3.Aşağıdakilerden hangisi eski dönemlerde gelişmişlik düzeyi belirleyen kriterdir?
A)Milli Gelir
B)GSMH
C)SMH
D)Ulusal Gelir
E)NMH
4.Aşağıdakilerden hangisi ABD-Japonya ekonomik rekabeti yumuşamasını sağlayan oluşumdur?
A)ASEAN
B)NAFTA
C)APEC
D)AGİT
E)ABD
5.Sıcak Hat Anlaşması kimler arasında imzalanmıştır?
A)İngiltere-Fransa
B)Rusya-Almanya
C)Türkiye-Irak
D)ABD-SSCB
E)Hindistan-Pakistan
6.Aşağıdakilerden hangisi son dönemlerde nükleer güç olma yolundaki ülkler grubuna dahil olan ülkelerden biri değildir?
A)Arjantin
B)Brezilya
C)Güney Afrika
D)Hindistan
E)Katar
7.Aşağıdakilerden hangisi insanların biyolojik ve biyolojik olmayan genel yaşam koşullarının tümünü kapsar?
A)Dünya
B)Çevre
C)Kainat
D)Toprak
E)Sisitem
8.Aşağıdakilerden hangisi demografik açıdan dünyaya baktığımızda dünya nüfusunun yarısından fazlasının üzerinde yaşadığı kıtadır?
A)Avrupa
B)Afrika
C)Asya
D)Amerika
E)Yeni Dünya
9,Aşağıdakilerder hangisi Prizren Ligi’ni kuranlar arasında yer alır?
A)Sırp-Yugoslavya
B)Katolikler-Protestanlar
C)Avusturya-Maceristan
D)Kosova ve Makedonya’daki Arnavutlar
E)Boşnaklar
10.Aşağıdakilerden hangisi bir devletin başka bir devlete verdiği notadır?
A)Uyarı
B)Kdedi notu
C)Ültimatom
D)Kısıtlama
E)Ambargo
11.Aşağıdakilerden hangisi Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorundur?
A)Bask sorunu
B)Kosova sorunu
C)Filistin sorunu
D)Irak sorunu
E)Keşmir sorunu
12.Afganistan sorunun ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sovyet ordularının Afganistan’ı işgal etmesi
B)İsrail’in Filistin’i işgal etmesi
C)Hindistan’ın Keşmir bölgesini işgal etmesi
D)ESRA’nın silahlı mücadeleye başlaması
E)İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlandanın birleşmesine karşı çıkması
13.Aşağıdakilerden hangisi hükümetler arası örgütlere örnek oluşturmaz?
A)Birlişmiş Devletler
B)Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü
C)Uluslararası Uzmanlık Kuruluşları
D)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
E)Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması
14.Dünya bankasının merkezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Cenevre
B)Washington
C)Singapur
D)Paris
E)Vatikan
15.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği temel organlarından biri değildir?
Aadalet Divanı
B)Avrupa Konseyi
C)Komisyon
D)Özgür Seçimler Bürosu
E)Avrupa Parlementosu
16.Aşağıdakilerden hangisi Dünyü Ticaret Örgütünün (WTO) en üst organıdır?
A)Balkanlar Konferansı
B)Komisyon
C)Sekreterlik
D)Genel Konsey
E)Vesayet Konseyi
17.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği komisyonuna ilişkin yanlış bir ifadedir?
A)Birliğin hükümet gibi çalışan organıdır.
B)Komisyon Brüksel’de bulunur.
C)Her ülkeden birer komiser vardır.
D)Komisyonda yüz kişi vardır.
E)Komiserler 5 yıl için atanır.
18.Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü (NATO)nün kuruluş tarihidir?
A)14 Ağustos 1941
B)4 Nisan 1949
C)21 Kasım 1990
D)1 Ocak 1994
E)27 Aralık 1945
19.Aşağıdakilerden hangisi gerçekçi yaklaşımın önce çıkardığı kavramlardan biri değildir?
A)Güç Politikası
B)Çatışma
C)İşbirliği
D)Güvenlik
E)Savaş
20”Uygarlık Çatışması’’ tezi kime aittir?
A)Francis Fukuyama
B)Boris Yeltsin
C)Samuel P.Huntington
D)Vladmir Putin
E)Mehmet Ali Talat
21.Aşağıdakilerden hangisi hükümetler arası örgütlerin ilk örneğidir?
A)Ren Nehri Komisyonu
B)Avrupa Birliği
C)Dünya Ticaret Örgütü
D)Uluslararası Para Fonu
E)Dünya Bankası
22.Aşağıdakilerden hangisi dünyada Birleşmeş Milletlere üye olmayan ülkelerden biri değildir?
A)Türkiye
B)Kribati
C)Monaco
D)Nauru
E)İsviçre
23,Aşağıdakilerden hangisi 2.Enternasyonelin devamı niteliğindedir?
A)Sosyalist Enternasyoneller
B)Komünist Enternasyoneller
C)Kısmi Enternasyoneller
D)Avrupa Demokratlar Birliği
E)Kominternler
24.Kuzey-Güney Zirvesi ilk ne zaman gerçekleşmiştir?
A)1982
B)1983
C)1980
D)1981
E)1989
25,Aşağıdakilerden hangisi uluslararası küresel nitelikli sorunlardan biri değildir?
A)Silahlanma
B)Göçmenlik
C)Etnik ve dinsel terör
D)Mültecilik
E)Filistin Sorunu
26.Üye tüm devletlerin en çok beş temsilcisi ile katılabildikleri ve bir oya sahip oldukları Birleşmiş Milletler organı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Genel Kurul
B)Güvenlik Konseyi
C)Ekonomik ve Sosyal Konsey
D)Sekreterya
E)Uluslar arası Adalet Divanı
27.Aşağıdakilerden hangisi “ikincil öneme sahip politika” konularından biridir?
A)Çevre Hukuku
B)Uygarlıklar çatışmasış
C)Etno-dinsel çatışma
D)İşbirliği
E)Nükleer caydırma
28.Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası hükümetler dışı örgütlerden biri değildir?
A)Avrupa Demokratlar Birliği
B)Uluslararası Olimpiyat Komitesi
C)3.Enternasyonel
D)Uluslar arası Kızıl Haç
E)Dünya Bankası
29.APEC örgütü hangi yıl kurulmuştur?
A)1989
B)1990
C)1991
C)2000
D)2001
30.Bask Ulusal Bağımsızlık hareketi’nin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)ETA
B)EOKA-B
C)IRA
D)UÇK
E)FKÖ
31.Aşağıdakilerden hangisi uluslararası uzmanlık kuruluşlarından biri değildir?
A)Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
B)Uluslararası Olimpiyat Komitesi
C)Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği
D)Dünya Kilisler Konseyi
E)Dünya Sendikalar Federasyonu
32.Dünya ekonomisinde Türkiye’nin yeri değerlendirilirken aşağıdaki ekonomik göstergelerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Nüfus
B)Sektörel istihdam
C)Ekonomik büyüme
D)Seçmen sayısı
E)Kişi başına gelir
33.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çıkarılan yakıt maddelerinden birisidir?
A)Kömür
B)Demir
C)Bakır
D)Krom
E)Manganez
34.Türkiye Cumhuriyetinde ilk nüfus sayımı kaç yımında yapılmıştır?
A)1925
B)1926
C)1927
D)1928
E)1929
35.Dünyada toprak açısından en büyük ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çin
B)Rusya Federasyonu
C)ABD
D)Türkiye
E)Kanada
36.İnsani Gelişme İndeksi (HDI)1990 yılında hangi iktisatçı tarafından geliştirilmiştir?
A)Adam Smith
B)Keynes
C)Muhammed İkbal
D)Mahbubu ul Haq
E)Muhammed Uzayır
37.Nüfusun iş gücüne katılmayan bölümünün oranı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A)Bağımlılık oranı
B)Bağımsızlık oranı
C)Kapasite kullanım oranı
D)İşgücüne katılma oranı
E)İşsizlik oranı
38.Geişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak istihdam hangi sektörde yoğunlaşmaktadır?
A)Tarım
B)Hizmet
C)Sanayi
D)İnşaat
E)Madencilik
39.Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinden biri değildir?
A)Herkez için temel eğitim
B)Doğal ve çevresel kaynakların kaybının önlenmesi
C)Gebelik ve doğumdaki ölüm oranının ¾ azaltılması
D)Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılması
E)Kalkınma için küresel iş birliğinin geliştirilmesi
40.Sabit fiyatlarda GSUG’deki yıllık artışlar aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilmektedir?
A)Eflasyon
B)Deflatör
C)Büyüme Hızı
D)Kalkınma hızı
E)Gelişmişlik göstergesi
41.Yasalara aykırı faaliyetlerden oluşan ekonomik sektörler aşağıdakilerden hangisi ile ifade dilmektedir?
A)Formel ekonomi
B)Kayıt dışı ekonomi
C)Kayıtlı ekonomi
D)Yeraltı ekonomisi
E)Enformel ekonomi
42.1949 yılında tarımsal üretimde neden bir düşme gözlemlenmiştir?
A)Verilen teşviklerin yetersiz olması
B)Kötü hüva şartları
C)Tarımsal ürünlerin fiyatlarının düşmesi
D)Elektik üretiminin azalması
E)Savaş nedeniyle erkek nüfusun azalması
43.Dünyada gelir dağılımı en bozuk olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şili
B)Zimbabwe
C)Kolombiya
D)Türkiye
E)Brezilya
44.Hane halkı ya da kişilerin ihtiyaç duydukları asgari gelir ve harcama seviyesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A)Yoksul
B)Mutlak yoksulluk
C)Nisbi yoksulluk
D)Cehalet
E)Gelir yoksulluğu
45.Genel bütçeye dahil yöntemler ile katma bütçeli yöntemler aşağıdakilerden hangisini oluşturmaktadır?
A)Yerel yönetimler
B)Merkezi kamu yönetimi
C)Kamu iktisadi teşebbüsleri
D)Katma bütçeli yönetimler
E)Döner sermayeler
46.Türkiye’de 1050sayılı yasa ile yeni 5018 sayılı yasa arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Program farklılığı
B)Denetim farklılığı
C)Raporlama farklılığı
D)Kapsam farklılığı
E)Mali farklılık
47.Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları içersinde ilk sırada yer almaktadır?
A)Denetim harcamaları
B)Savunma harcamaları
C)Yatırım harcamaları
D)Trunsfer harcamaları
E)Cari harcamalar
48,Yurt dışından program kredisi şeklinde sağlanan kaynaklar aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
A)Kamu kredileri
B)Dış krediler
C)Özel krediler
D)Devirli krediler
E)Yabancı krediler
49.İç borçların en büyük alıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bankalar
B)Banka dışı özel kesim
C)Resmi kuruluşlar
D)Hazine
E)Yabancı alıcılar
50.Osmanlı’da ilk borçlanma hangi savaştan sonra yapılmıştır?
A)Osmanlı-Rus savaşı
B)Kırım Savaşı
C)Viyana Kuşatması
D)Haçlı Savaşları
E)Ankara Savaşı
CEVAP ANAHTARI: 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-E, 7-B, 8-C, 9-D, 10-C, 11-E, 12-A, 13-C, 14-B, 15-D, 16-A, 17-D, 18-B, 19-C, 20-C, 21-A, 22-A, 23-A, 24-D, 25-E, 26-A, 27-C, 28-E, 29-A, 30-A, 31-C, 32-D, 33-A, 34-C, 35-B, 36-C, 37-A, 38-A, 39-D, 40-C, 41-D, 42-B, 43-E, 44-B, 45-B, 46-D, 47-D, 48-D, 49-A, 50-B.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST SINAVI "

Back To Top -->