DERSKONUM.COM


10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SINAV SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI, 10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 10.SINIF, 

......LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM III.SINAV
DERSİN ADI
TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
10-A-B-C-D-E-F-G-H-I
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN


Vara vara vardım ol  kara taşa
Hasret ettin beni kavim kardaşa
Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
1) Bu dörtlük konusu,biçimi ve ölçüsü bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Karacaoğlan’a ait bir koşmadır.
B) Dadaloğlu’ndan alınmış bir varsağıdır.
C) Seyrani’den alınmış bir taşlamadır.
D) Aşık Veysel’den alınmış bir semaidir.
E) Halk ürünü olan bir manidir.

        Emrah der ki düştüm dile
        Bülbül figan eder güle
        Güzel sevmek bir sarp kale
        Ya alınır ya alınmaz
2) Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır.
B) Teşhis ve teşbih sanatları vardır.
C) Anonim Halk Edebiyatının izleri görülür.
D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
E) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

3) Ne sönmez ateştir aşkın ateşi
   Gittikçe artırır serde savaşı
   Yar senin aşkından çeşmimin yaşı
   Bahar seli gibi çağlar da gezer.
Bu dörtlüğe bakılarak Halk şiiriyle ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın, anlaşılır bir dil kullanılır
B) Hece ölçüsü kullanılır.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Redif ve uyaktan yararlanılır.
E) Toplumsal eleştiriye yer verilir.

4) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerden değildir?
A) Koşmalar  B) Destanlar C) Mesneviler
D) Manzum hikayeler E) Halk hikayeleri

5) Düzenleyicisi pek  bilinmeyen, kendine özgü bir  ezgiyle söylenen çoğu zaman üç dizeden  oluşan bentlerin  nakaratlarla birbirine bağlandığı anonim nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma B) Şarkı C) Ninni D) Semai E) Türkü

6) Bir şiirin nazım türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
A) Birim sayısı
B) Birim değeri
C) Ölçüsü
D) Teması
E) Dil ve anlatımı

16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında Güney Anadolu'daki göçebe Türkmen aşiretleri arasında yaşamıştır. Divan ve tekke şiirinin etkisinde kalmayan ozan, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanır. Daha çok koşma ve semai nazım biçimleriyle yazar. Şiirlerinde güzel, güzellik, doğa sevgisi, ayrılık, gurbet temaları görülür.
7) Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Gevheri
D) Âşık Veysel
E) Dadaloğlu
8) Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Halk şiirinin ortak bir özelliğidir ?
A)   Nazım birimi olarak dörtlük kullanılması
B)   Şiirlerde birtakım kalıplaşmış mazmunların kullanılması
C)   Yapıtlarda daha çok din dışı konuların işlenmesi
D)   Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde gelişmeleri
E)   Şiirlerde konu bütünlüğünün olmaması
         I.    Semai
         II.    Koşma
        III.    Türkü
        IV.    İlahi
         V.    Mani
 9) Yukarıdaki nazım biçimleri Halk edebiyatının bölümlerin göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
10 ) Bir edebiyat öğrencisi fakülte hayatı boyunca Mesnevi, Mevlid, Su Kasideki
ve Mantıku’t Tayr’ı mutlaka iyice okumalı ve özünü almalıdır ki yeni nesle faydası dokunabilsin.
Paragrafta eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Gülşehri
B)  Fuzuli
C)  Mevlana
D)  Süleyman Çelebi
E)  Ali Şir Nevai
               
11) Eyyûbun derdi dert midir
      Ben ondan besbeter çektim
Bu dizelerde en belirgin  söz sanatı hangisidir?
A) Tezat B) Telmih C) Tecahül-i Arif D) Hüsn-i talil   E) Mecaz-ı Mürsel

12) Aşağıdakilerin hangisinde dini-tasavvvufi izler yoktur?
A) Yunus Emre     B) Karacaoğlan  C) Pir Sultan Abdal                    D) Fuzuli E) Ahmet Yesevi

13) Aşağıdakilerden hangisi dini-tasavvufi Türk şiirinde görülen türlerden biri değildir?

A) Nutuk  B) Semai C) İlahi  D) Nefes E) Devriye 

  14) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz-Meddah ve           ortaoyununun ortak özelliklerinden biridir?
A)Muhavere ve fasıl olmak üzere iki ana bölümden oluşur.
B) Toplumun değişik kesimlerinden tipler taklit edilir.
C) Etrafı seyircilerle çevrili bir meydanda oynanır.
D)Bir oyuncu birden çok karakteri canlandırabilir.
E)Oyunlar fasıl bölümünde anlatılan olaya göre adlandırılır.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Divan şiirine Türklerin kattığı nazım biçimleri "tuyuğ" ve "şarkı" dır.
B) Divan şiirinde daha çok tam ve zengin uyak kullanılır.
C) Divan şiirinde bireysel konulara hemen hiç yer verilmemiştir.
D) Divan şiirinde konu bütünlüğünden çok parça bütünlüğüne önem verilmiştir.
E) Divan şiirinde kalıplaşmış sözcükler çokça kullanılmıştır.

16) Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisinin mesnevisi yoktur?
A) Baki  B) Nabi   C) Fuzuli D) Şeyh Galip   E) Ahmedi

17) Münasip dostum olsa sırrım açar  idim
 Harc edüp  eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi
Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

   Evleri var hâne hâne
   Benleri var dâne dâne
   Saramadan kâne kâne
   Gitti ah civan Aliş’im
   18) Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.
B)  Zengin kafiye kullanılmıştır.
C)  Redif kullanılmıştır.
D)  “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.
E)  8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

(I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV)Koşma (V) Sagu
19) Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?
A) I–III–V
B) II–III–V
C) I–II-IV
D)II-IV–V
E) III-IV– V

20) Nedim ile Baki’nin ortak olmayan özelliği aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Din dışı konuları işlemeleri
B) Mesnevi tarzında eser vermemeleri
C) Mazmun adı verilen sözlere başvurmaları
D) Şarkı biçimine öncülük etmeleri
E) Gazelde büyük başarı göstermeleri21) Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi hem Divan hem Tekke hem de saz şairleri üzerinde etkili olmuştur?
A) Baki         
B) Yunus Emre        
C) Nedim
D) Nabi         
E) Fuzûli

22) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Karagöz oyununun açılışını Hacivat yapar.
B) Karagöz oyununda muhavere,fasıl gibi bölümler varken ortaoyununda bu yoktur.
C) Karagöz oyununda Zenne, Çelebi, Beberuhi gibi tipler vardır.
D) Ortaoyununun iki ana kahramanı Kavuklu ile Pişekar’dır.
E) Karagöz oynatan kişiye Hayali, perdeye de hayal perdesi denir.

Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. 
23) Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefi
B) Nabi
C) Bağdatlı Ruhi
D) Ahmet Paşa
E) Necati

I. Nedim
II. Baki
III. Şeyh Galip
IV. Evliya Çelebi
V. Katip Çelebi
24) Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?
A)IV ve V                  B) Yalnız I   C) Yalnız II      
  D) II ve V     E) I ve IV

25) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun terimlerinden biri değildir?
A) Palanga B) Şeyh Küşteri  C) Hayal-i zıll
D) Fasıl E) Muhavere

NOT:Süre 40 dakikadır.
Her doğru cevap 4 puandır.

BAŞARILAR DİLERİZ...

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SINAV SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->