DERSKONUM.COM


9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yay SAYFA 166

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......
A. Afla¤›dakilerden hangisi, bölge belirlemede dikkate al›nacak ölçütlerden de¤ildir?
A. S›n›rlar›n olmas› B. Konumun belirlenmesi
C. Amac›n belirlenmesi D. Baflka bölgelerin içinde olmas›
E. Özelliklerin bilinmesi
(derskonum.com)


B. Aşağıdaki bölgelerle ülkeleri eşlefltiriniz.
Bölgeler Ülkeler
BALKANLAT-----MAKEDONYA
G.BATI ASYA---------SUDİ ARABİSTAN
DOĞU ASYA---------JAPONYA (derskonum.com)
KURAK İKLİM ------------BÖLGESİ-MISIR
BATI AVRUPA------------HOLLANDA
TÜRKİSTAN--------KAZAKİSTAN

C. Afla¤›daki bölgelerin ne tür bölge oldu¤unu ve hangi k›tada yer ald›¤›n› karfl›lar›ndaki uygun
sütuna yaz›n›z.
Ç. Afla¤›daki ifadeyi tamamlay›n›z.
“Devletlerin sahas› kara, . HAVA. . . . . ve . . . . DENİZ. . . . . . sahas›ndan oluflur.”
D. Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.
1. Dünya fiziki haritas›ndan yararlanarak k›y› bölgelerini, bölge ölçütlerine uygun flekilde belirleyiniz.
Belirledi¤iniz bölgeleri Dünya fiziki haritas› üzerinde gösteriniz.
2. Bir bölgenin nas›l analiz edildi¤ini aflamalar› ile aç›klayan bir metin oluflturunuz.
CEVAP İÇİN TIKLA3. Bölge analiz aflamalar›ndan yararlanarak Dünya tar›m bölgelerini harita üzerinde gösteriniz.
Dünya tar›m bölgelerinin da¤›l›fl› üzerinde etkili olan faktörleri gösteren bir görsel haz›rlay›n›z. Haz›rlad›¤›
n›z görseli ürün dosyan›za koyabilirsiniz. TÜM SAYFALARIN CEVAPLAR İÇİN TIKLA


coğrafya meb ile ilgili görsel sonucu2014-2015 9.SINIF KOZA YAYINLARI COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI, 9.SINIF KOZA YAYINLARI COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI, 9. SINIF COĞRAFYA KOZA YAYINLARI  SAYFA, 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Koza Yayınları Cevapları Tüm Sayfalar,COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI, 9. SINIF COĞRAFYA KOZA YAYINLARI 

 9. SINIF KOZA YAYINLARI COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI  SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yay SAYFA 166"

Back To Top -->