DİVAN EDEBİYATİ TEST 50 SORULARİ COZ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

1. 13. yüzyıl şairidir. Tekke edebiyatının en büyük şairlerindendir. Şiirlerinde Allah ve insan sevgisi­ni, tasavvuf inancını lirik bir söyleyişle dile getir­miştir. Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Kendisinden sonra gelenleri dü­şünce tarzıyla etkilemiş, yalın ve özlü bir anlatım­la Türkçeyi ustaca kullanmıştır. İnsanları dil ve din ayrımı yapmadan kucaklamış, sevgi ve hoşgörünün temsilcisi olmuştur.


Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre B) Kaygusuz Abdal

C) Pir Sultan Abdal D) Eşrefoğlu Rumi E) Hacı Bayram Veli


2. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi tasav­vuf konusu üzerinde durmamıştır?


A) Süleyman Çelebi B) Baki

C) Fuzuli D) Şeyh Galip

E) Şeyhi


3. I. Horasan'da doğmuş ve küçük yaşta Konya'ya ailesiyle gelerek yerleşmiştir.

II. İlmini, Şems TebrizI'den aldığı duygu ve ta­savvufla birleştirmiştir.

III. Eserlerini çoğunlukla Farsça yazmıştır.

IV. En önemli eseri Mesnevi'dir

Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadı Burhanettin B) Hoca Dehhani C) Aşık Paşa D) Mevlana

E) Ahmedi

4. Divan şiirine genel ölçülerini veren şairlerdendir. Gazel tarzının dil ve anlatım bakımından gelişip yeni bir nitelik kazanmasında büyük etkisi olmuş­tur. Kaside ve gazelde usta olmasına rağmen da­ha çok mesnevi tarzındaki eserleriyle tanınmıştır. Günümüzde en çok tanınan ve beğenilen mes­nevisi Harname "boynuz sahibi olmayı uman bir eşeğin kulağından olması" ana fikrini işler.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Şir Nevai B) Şeyhi

C) Fuzuli D) Baki

E) Ahmet Paşa


5.....yaşamı hakkında kesin bilgiler bulunma­maktır. Bununla birlikte Beyazıt döneminde Bursa'daki Ulu Cami'de İmamlık yaptığı bilinmekte­dir. Türk edebiyatında mevlit yazma çığırını aç­mış; ancak yazılan mevlitlerin hiçbirisi onun mev­lidi "Vesiletü'n-Necât" kadar ün kazanmamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Yunus Emre'nin

B) Mevlana'nın

C) Süleyman Çelebi'nin

D) Hacı Bektaş Veli'nin

E) Şeyhi'nin

6. Anadolu'ya Horasan'dan gelen dervişlerden biri­dir. Bektaşilik tarikatının oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Türkçe yazdığı "nefes" denilen ila­hileri ile Anadolu halkına dini - tasavvuf! ve ahla­ki yönden yol göstericilik yapmıştır. Müritlere ta­savvuf kurallarını anlattığı bir el kitabı niteliğinde­ki Makalat adlı eseriyle ünlüdür.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Bektaş Veli B) Mevlana C) Aşık Paşa D) Fuzuli

E) Kadı Burhaneddin

7. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kaygusuz Abdal - Budalaname

B) Aşık Paşa - Garipname

C) Hacı Bektaş Veli - Makalat

D) Eşrefoğlu Rumi - Divan-ı Kebir

E) Mevlana – Mesnevi

8. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fuzuli - Şikâyetname

B) Şeyhi - Hüsrev ü Şirin

C) Yunus Emre - Mesnevi

D) Ali Şir Nevai - Mecalisü'n-Nefais

E) Ahmedi - Cemşid ü Hurşid

9. 14. yüzyıl Tekke edebiyatının en önemli temsilci­lerinden olan —- inanç ve görüşlerini halka yaya­bilmek için Türkçe şiirler söylemiş önemli muta­savvıflardandır. Güçlü bir şair olduğu söylenemese de Türkçenin gücünü kavramış olması ulusal dile dayanan bir edebiyat oluşturmaya çalışması bakımından önemlidir. En tanınmış eseri 12 bin beyitlik ahlaki, tasavvufi ve didaktik bir mesnevi olan Garipname'dir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şair­lerimizden hangisi gelmelidir?

A) Aşık Paşa B) Hacı Bayram Veli

C) Hacı Bektaş Veli D) Kaygusuz Abdal E) Eşrefoğlu Rumi


10. —-, insan sevgisine verdiği değer yönüyle evren­sel sanatçılardan biridir. "Yaradılanı hoşgör Yaradan'dan ötürü" diyen şair, hemen bütün şiirlerin­de insana verdiği değeri işlemiştir. Şiirlerinin bir kısmını heceyle bir kısmını aruzla yazmıştır. Özellikle ilahileri bugün bile dilden dile dolaşır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Mevlana B) Ahmet Yesevi

C) Yunus Emre D) Hacı Bayram Veli

E) Sultan Veled

11. Dede Korkut Hikayeleri'yle ilgili aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A) Hem İslamiyet öncesine hem de İslami döne­me ait motifler kullanılmıştır.

B) Kitapta on iki destansı hikaye bulunmaktadır.

C) Oğuz Türklerinin, diğer Türk boylarıyla ve komşularıyla yaptıkları savaşlar anlatılır.

D) Hikayelerin başkahramanı olağanüstü özelliklere sahip Dede Korkut'tur.

E) Dili destansıdır, nazım ve nesir iç içe kullanıl­mıştır.

12. Aşağıda verilenlerden hangisi Mevlana'nın eserlerinden biri değildir?

A) Mizanü'l Evzan B) Mesnevi C) Divan-ı Kebir D) Fihi Ma Fih E) Mecalis-i Seb'a


13. 14. yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerinden­dir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte Ahi Evran'ın dervişlerinden olduğu bilin­mektedir. Şiirlerinde akıcı ve ahenkli bir Türkçe kullanmıştır. İslam ve tasavvuf felsefesini işlediği Felekname adlı eserinde hayat ve ölüm üzerinde durmuştur.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlana B) Gülşehri

C) Aşık Paşa D) Ahmedi

E) Yunus Emre

14. 15. yüzyılın tanınmış şairidir. Ankara'da doğan şair, çok güçlü bir medrese tahsili yapmıştır. Ta­savvufla ilgili görüşleri, kendinden sonra gelen­lerce belli bir inanç düzeni olarak kabul görmüş­tür. Aruzla da yazmakla birlikte daha çok heceyi kullanmış ve dini şiirler yazmıştır. Yunus Emre'nin etkisinde kalmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pir Sultan Abdal B) Şeyhi

C) Ahmet Paşa D) Hacı Bayram Veli

E) Hacı Bektaş Veli

15. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hoca Dehhani - Selçuklu Şehnamesi

B) Ahmedi - İskendername

C) Ali Şir Nevai - Mizanü'l Evzan

D) Şeyhi - Harname

E) Süleyman Çelebi – Tazarruname

16. Mantıku't - Tayr, İranlı mutasavvıf Feridüddin At-tar'ın aynı adlı eserinin çevirisidir. Eserin özellik­le betimleme bölümlerine eklemeler yapan —-ayrıca Attar'ın Esrarname'sinden hikayeler kata­rak eseri genişletmiştir. Eser tasavvufi, allegorik bir eserdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mevlana B) Hacı Bektaş Veli

C) Hoca Dehhani D) Gülşehri E) Kadı Burhanettin


17. Gerçek kişiliğiyle ve hayatıyla ilgili bilgiler yeter­sizdir. Şiirlerinden anlaşıldığına göre çok iyi bir öğrenim görmüş, tasavvufu bütün ayrıntılarıyla öğrenmiş, özellikle İslamiyet hakkında geniş bilgi edinmiştir. Nesir alanında yazdığı Budalaname, eseriyle ün kazanmıştır.

Bu parçada özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygusuz Abdal B) Hacı Bayram Veli C) Pir Sultan Abdal D) Hacı Bektaş Veli E) Kul Mehme


18. Divan şiirinin Anadolu'daki ilk temsilcisi sayı­lan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesimi B) Hoca Dehhani

C) Ahmedi D) Ali Şir Nevai

E) Süleyman Çelebi


19. 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yaşamış, Türkçe eser yazmış en eski mutasavvıf olan Ah­met Fakih, — adlı eseriyle ün kazanmıştır. 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde yaşa­mış olan Şeyyad Hamza, Ahmet Fakih'in yolunu izlemiştir. —- adlı eseri mesnevi tarzındadır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Çarhname - Yusuf u Züleyha

B) Felekname - Selçuklu Şehnamesi

C) Çarhname - Mantıku't Tayr

D) İskendername - Yusuf u Züleyha

E) İskendername - Ferhat ü Şirin


20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Azeri bir sanatçı olan Nesimi hurufilik tarika­tını yayması sebebiyle derisi yüzülerek öldü­rülmüştür.

B) Divan edebiyatının bilinen ilk Yusuf u Züley­ha mesnevisini Şeyyad Hamza yazmıştır.

C) İbtidaname, Sultan Veled'in yazdığı ilk mes­nevidir.

D) Mercimek Ahmet, II. Murat'ın isteği üzerine Kabusname'yi Farsçadan çevirmiştir.

E) Necati'nin Harname adlı eseri günümüzde en çok tanınan ve beğenilen mesnevidir.

21. Aşağıdaki eserlerden hangisi Farsça ile Türk­çeyi dil özellikleri bakımından karşılaştırmış­tır?

A) Kutadgu Bilig

B) Muhakemetü'l Lügateyn

C) Divan-ı Lügat it Türk

D) Mizan'ül Evzan

E) Şecere-iTürk


22. Çağatay edebiyatının en büyük şairi -—, dönemi­nin genç şairlerini Türkçe yazmaya teşvik etmiş, Türkçenin edebi dil olarak kullanımını önemse­miş, Türk dilinin gelişmesine büyük katkı sağla­mıştır. Otuzu aşkın eseri vardır. Mecalisü'n Nefa-is adlı eseri ilk şairler tezkiresi olması bakımın­dan önemlidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Ahmedi Dai B) Kadı Burhanettin

C) Kaşgarlı Mahmut D) Ali Şir Nevai E) Ahmedi

23. Mesnevi şeklinde yazılmış didaktik bir eserdir. Yedi bölümden oluşmuştur. Bir nasihatname ol­masına rağmen zaman zaman lirik parçalara ve edebi sanatlara rastlanır. Dili sade .ve akıcıdır. Eserde dini kavramlar ve insanın nefsiyle nasıl mücadele edeceğini Yunus Emre kendi iç dünya­sını da yansıtarak anlatmıştır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Kebir

B) Maarifname

C) Risalet'ün Nushiyye

D) Divan

E) Fihi Ma Fih

24.Avşar boyu Türkmenlerindendir. Toroslar'da ya­şayan göçebelerin hayatlarını, mücadelelerini, yenilgilerini, ıstıraplarını şiirlerinde konu olarak işlemiştir. Osmanlı yönetimine yaptığı isyanın et­kisi şiirlerinde görülür. 19. yüzyılda isyankar bir ruh ile meydan okuma görülür, şiirlerinde. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurumlu Emrah

B) Dertli

C) Bayburtlu Zihni

D) Dadaloğlu

E) Seyrani

25- Kim olduğu, nerede yaşadığıyla ilgili pek çok gö­rüş bulunmakla birlikte 17. yüzyılın ikinci yarısın­da Çukurova'da yaşadığı kabul edilmektedir. Gö­çebe Türkmen aşiretlerinin günlük hayatı onun şiirine damgasını vurmuştur. Şiirinin asıl teması aşktır. Şiirlerindeki aşk her türlü mistik ve platonik aşktan uzak maddi bir aşktır. Tasavvuf düşünce­si şiirinde hiç görülmez.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan

B) Köroğlu

C) Dadaloğlu

D) Gevheri

E) Aşık Ömer


26- I. 17. yüzyıl divan şairlerindendir.

II. Didaktik şiire verdiği önemle kendisine divan şairleri arasında önemli bir yer edinmiştir.

III. Halka, halkın ruhuyla hitap etmiş, rahat ve akıcı bir dil kullanmıştır.

IV. Oğlu için Halep'te yazdığı Hayriyye en önem­li eseri sayılır.

Yukarıda özellikleri verilen Divan şairi aşağı­dakiierden hangisidir?

A) Nabi

B) Nefi

C) Baki

D) Bağdatlı Ruhi

E) Şeyhülislam Yahya

27. 17. yüzyıl divan şairlerinden olan —- iyi bir öğre­nim görmüş, çeşitli devlet kademelerinde me­murluk yapmıştır. Gazel türünde başarılı eserler vermiştir. Klasik edebiyatımızda Sebk-i Hindi akı­mının temsilcisi olarak tanınmıştır. Şiirlerini Di-van'ında bir araya getirmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere hangi Divan şairimiz getirilmelidir?

A) Nefi

B) Naili

C) Hayali

D) Taşlıcalı Yahya

E) Baki


28- Koçaklamalarıyla tanınan şair, kavganın ve yiğit­liğin simgesi olmuştur. Yiğitlik, arkadaşlık, doğa sevgisi, aşk gibi temaları işlemiştir. Ahenkli ve sa­de bir dil kullanmıştır.

Yukarıda özellikleri belirtilen saz şairi kimdir?

A) Köroğlu

B) Pir Sultan Abdal

C) Kaygusuz Abdal

D) Eşrefoğlu Rumi

E) Kadı Burhanettin.


29. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmeleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Bayburtlu Zihni - Sergüzeştname

B) Kayıkçı Kul Mustafa - Genç Osman Destanı

C) Nabi - Hayriyye

D) Bağdatlı Ruhi - Siham-ı Kaza

E) Fuzuli - Beng ü Bade


30- 19. yüzyıl saz şairidir. Saz şairleri içinde Divan şi­irini en iyi bilenlerden biridir. Heceyle yazdığı koş­ma ve semaileri yanında aruzla yazılmış gazel, murabba ve muhammesleri vardır. Heceyle yaz­dığı şiirlerde daha başarılıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan

B) Aşık Ömer

C) Dadaloğlu

D) Köroğlu

E) Erzurumlu Emrah


31. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Pir Sultan Abdal, Divan edebiyatından hiç et­kilenmemiş, hece ölçüsü ve sade bir dil kul­lanmıştır.

B) Köroğlu aşk, doğa konularına dair şiirler yaz­mış; ancak en güzel şiirlerini koçaklama tü­ründe vermiştir.

C) Karacaoğlan’ın şiirinin asıl temasını aşk konu­su oluşturur.

D) Kayıkçı Kul Mustafa 17. yüzyılda yaşamış yeniçeri şairlerdendir.

E) Dadaloğlu, Sergüzeştname adlı eserinde kendi hayatını hikâye etmiştir.


32. Fuzuli, bu eseri kendisine bağlanan 9 akçe aylığı alamaması nedeniyle Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye yazmıştır. Toplumsal aksaklıklan dile getirmesi bakımından önemlidir. Mektup türünde yazılmış bir eserdir. Mektubun "Selam verdüm rüşvet değüldür deyü almadılar." sözüyle başla­yan bölümü çok ünlüdür.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadikatü's - Süeda

B) Siham-ı Kaza

C) Harname

D) Şikayetname

E) Beng ü Bade

33. Medrese öğrenimi görmüş, divan kâtipliği yap­mış, birçok memurluklarda bulunmuştur. Divan edebiyatından etkilenerek kaside, gazel ve tah­misler yazmıştır. Divan'ı ve Sergüzeştname adlı bir mesnevisi vardır. Asıl ününü, hece ile yazdığı Divan'ına bile almadığı taşlama türündeki aşık tarzı şiirleriyle kazanmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyrani

B) Dadaloğlu

C) Bayburtlu Zihni

D) Kayıkçı Kul Mustafa

E) Gevheri

34. Günümüzde Aşık edebiyatının son büyük temsil­cisi sayılır. Pek çok şiiri bestelenmiştir. Şiirlerinde köyüne ve insanına duyduğu sevgi ve özlemi di­le getirmiştir. Bütün şiirleri ölümünün ardından Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından Dostlar Beni Ha­tırlasın adlı kitapta toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dadaloğlu

B) Kağızmanlı Hıfzı

C) Aşık Veysel

D) Şeref Taşlıova

E) Murat Çobanoğlu


35. Divan edebiyatında "şarkı nazım biçiminin ilk örneklerini yazan ve bu biçimin yaygınlaş­masını sağlayan Divan şairimiz aşağıdakiier­den hangisidir?

A) Fuzuli B) Neşati

C) Nedim D) Naili E) Baki

36. Divan şiirinin en büyük övgü ve yergi şairidir. Ka­side alanında çok başarılı yapıtlar vermiştir. IV. Murat'ın korumasında yaşamıştır. Vezir Bay­ram Paşa'yı hicvettiği için öldürtülmüştür. Devri­nin devlet adamlarını ve şairlerini çok sert biçim­de eleştirmiş, şiirlerinde ağır ve sanatlı bir dil kul­lanmıştır.

Yukarıda özellikleri belirtilen Divan şairi kim­dir?

A) Nabi B) Nefi C) Necati

D) Naili E) Nedim

37. 16. yüzyıl Azerbaycan ve Divan edebiyatının en güçlü gazel şairidir. Şiirlerinin ana teması olan "aşk"ta ıstırap, çektiği eziyet, üzüntü ve bundan duyulan mutluluk vardır. Şiirlerindeki temel özel­lik lirizmdir. Leyla ve Mecnun mesnevisinde bu özellikleri bulmak mümkündür.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baki B) Nefi C) Fuzuli

D) Naili E) Ali Şir Nevai


38. 16. yüzyılda Divan edebiyatının en büyük şair­lerinden biri olan ve "Sultanü'ş - şuara (Şairle­rin sultanı)" olarak tanınan şairimiz kimdir?

A) Fuzuli B) Baki C) Nefi

D) Nabi E) Zati

39. Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangi­si yanlıştır?

A) Şikayetname - mektup

B) Ferhat ü Şirin - mesnevi

C) Siham-ı Kaza - kaside

D) Hayrabat - gazel

E) Hüsn ü Aşk – mesnevi


40. I. Divan şiirinin bütün inceliklerini ve nazım tekniğini iyi bilen, Türkçeyi ustaca kullanan bir şairdir.

II. Zevk ve safaya, eğlenceye düşkün kişiliğiy­le rint bir şairdir.

III. Gazel şairidir.

İV. Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi çok ünlüdür.

V. İstanbul Türkçesini başarıyla kullanan şair­dir.

Yukarıda özellikleri verilen Divan edebiyatı sanatçısı kimdir?

A) Baki B) Nefi C) Fuzuli

D) Nedim E) Nabi

41. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fuzuli'nin Su Kasidesi en tanınmış naattır.

B) Bağdatlı Ruhi, Divan'ındaki 17 bentten olu­şan terkib-i bendiyle ün kazanmıştır.

C) Taşlıcalı Yahya'nın yalın ve duru bir dil kullan­ması, Divan şiirinin yerlileşmesinde etkili ol­muştur.

D) Nabi, edebiyatımızda "Nabi ekolü" olarak da bilinen hikemi şiir akımının kurucusu ve en güçlü temsilcisidir.

E) Nedim, dini - tasavvufi edebiyat anlayışıyla Hayrabad adlı eseri yazmıştır.

42. Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda eser vermiş Divan şairleri bir arada verilmiştir?

A) Fuzuli - Nefi - Nabi

B) Bağdatlı Ruhi - Baki - Fuzuli

C) Enderunlu Vasıf - Şeyh Galip - Baki

D) Zati - Baki - Nedim

E) Nedim - Şeyh Galip – Fuzuli

43. Lale Devri olarak adlandırılan ve sanatın en par­lak yıllarının yaşandığı bu tarihi dönemde, şiirle­riyle eğlencelere neşe ve coşku katmıştır. Mahal­lileşme hareketi daha da gelişmiştir onun eserle­rinde. Bir gazel ustasıdır; ancak onun önemli özelliklerinden biri de şarkı şairi olmasıdır.

Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Şeyh Galip B) Naili

C) Neşati D) Nedim

E) Şeyhülislam Yahya

44. Şeyh Galip'in ününü sağlayan en önemli eseridir. Divan şiirinin önde gelen tasavvufi mesnevileri arasında yer alır. Eserde, fenafillah mertebesine erişebilmenin zorlukları ve müridin bir yolda ilerle­yebilmek için kendi çabasının yanında mürşidin yardımına da ihtiyacı olduğu anlatılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn ü Aşk

B) Leyla vü Mecnun

C) Yusuf u Züleyha

D) Ferhat ü Şirin

E) Bostan ve Gülistan

45. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Edebiyatımızdaki ilk bibliyografya Katip Çele­bi'nin Keşfü'z-Zünun adlı eseridir.

B) Süslü nesrin ilk temsilcisi Sinan Paşa'dır.

C) Surname, sünnet ya da şehzade düğünleri­nin anlatıldığı eserlerdir.

D) Güvahi'nin Pendname adlı eseri fabl türünde öğüt veren bir kitaptır.

E) Naili'nin oğlu için yazdığı Hayriye adlı eser ilk çocuk kitabıdır.

46. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli ile Bâki'nin ortak özelliklerinden biridir?

A) Her ikisi de mesnevi yazarıdır.

B) Azeri lehçesinin büyük temsilcilerindendirler.

C) Toplumsal konulan eserlerine hiç almamış­lardır.

D) Her ikisi de sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir.

E) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır. 

47). Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiya­tında görülen akımlar bir arada verilmiştir? 

A) Türk-i Basit - Sebk - i Hindi - Mahallileşme

B) Klasislzm - Romantizm - Realizm

C) Klasisizm - Sebk-i Hindi - Hümanizm

D) Türk-I Basit - Hümanizm - Romantizm

E) Sebk-i Hindi - Mahallileşme – Klasisizm


48. Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindi akımıy­la ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Anlam kapalıdır.

B) Güç anlaşılır bir şiir dili kullanılır.

C) Hiç bilinmeyen söz kalıplan kullanılır.

D) Konular gerçek yaşamdan alınır.

E) Derin acılara ve tasavvuf görüşüne yer verilir.

49. Aşağıdakilerden hangisi Türk-i Basit akımıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) 15. ve 16. yüzyıllarda Divan şiirinde görülen bir akımdır.

B) Bu akımın öncüsü 15. yüzyılın sonlarında ya­şayan Aydınlı Visali'dir.

C) Kalıplaşmış sözcükler kullanılmamıştır.

D) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmemiştir.

E) Divan edebiyatındaki pek çok önemli sanat­çıyı etkilemiştir.

50. Divan şiirinde 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan bu akım, belli bir sistematiğe oturtula­mamıştır. 18. yüzyılda en güçlü örneklerini Ne­dim'le ortaya koymuştur. 19. yüzyılda yaşayan Enderunlu Vasıf bu akımı daha da genişletmiştir. Enderunlu Vasıf, kendisine Nedim'i örnek almış, başarılı eserler ortaya koymuştur.

Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahallileşme B) Sebk-i Hindi

C) Türk-i Basit D) Hümanizm

E) Tasavvuf

CEVAP ANAHTARI
1a, 2b,3d, 4b, 5c, 6a, 7d, 8c, 9a, 10c, 11d 12a, 13b, 14d, 15e, 16d, 17a, 18b, 19a, 20e, 21b, 22d, 23c 24d, 25a, 26a, 27b, 28a,29d, 30e, 31e, 32d, 33c, 34c, 35c, 36b, 37c, 38b, 39d, 40a, 41e, 42b, 43d, 44a, 45e, 46e 47a, 48d, 49e, 50a

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "DİVAN EDEBİYATİ TEST 50 SORULARİ COZ"

Back To Top -->